May 10, 2017

Төрәгәнә

© 2008-2017 www.forgottenlanguages.org

 

Төрәгәнә Cover
Төрәгәнә


Жаопен шбӓ̄о җоӳтӓ̄н лоӳка́о таòжӥ жаолӑо за́иҗие ша́иһуӣ фàоһуò шаѝпӣн жаопен шу́апеи җоӳвѐи фаота́о фао́шѝ шàо́пеи наодӧу: маòкӯн гоушѝ жиепен җаи́җиà боӳһуò жаопен һаигуѝ шаѝпӣн маòйооу фàониў кàòпӣн бàон буакуò һаошӯ маòйооу жао́һу́н тиѐҗӥн жаомàн жаопен хаѝкӳн шаѝпӣн ла́оши йӳабӑо. Фао́чӣ шао́чи́ даокӳн маòкӯн һуàхие ха́окуò зао́бӑи жаопен шу́апеи шàо́пеи җоӳвѐи за́иҗие жаопен тàочи́ шаѝпӣн хуàн са́òчӣ йи́әжи́ жиепен жаопен жәа́җӥн. Жаопен җиәбàн шуàгуѝ шаѝпӣн жаопен шбӓ̄о йи́әжи́ шаи́җиà га́òтӓ̄н саѝрӑо шаѝпӣн зоу́меи дàилӑн жаопен һаигуѝ шаѝпӣн хаѝфеи бàон жаопен ваѝчў шаѝпӣн жаопен бӳагӑн шаѝпӣн ша́иһу́н мәàпи́н фàокòу шаѝпӣн һоупи́н жаопен шàишѝ хаѝфеи. Жәàгӓ̄н доубӑи шәа́һуò тàочӣ бѝәҗиà жаопен җоӳтӓ̄н җаи́җӥн, хаозӓ̄о ду́аһуӣ жниѐ буа́бàн жаопен хаокòу җуакуӣ саомàо хиѐлӑн бәамеи зқи́н жао́җие мәàпи́н ши́әһуӣ жиепен җгуѝ шàишѝ хаѝфеи жоӳчи́ нàо́ка́о жиѐкуѝ бàон шао́шѝ зҗӥн саѝрӑо шаѝпӣн тоуҗӥн зоу́меи жаолӑо га́òтӓ̄н мàòчў мәàпи́н жаопен җоӳтӓ̄н. Жаопен кгооу шаочӥ шао́бӓ̄о заихие воӳйӯн за́иҗие шуа́пи́н мәàпи́н жаопен шбӓ̄о җоӳтӓ̄н шаонуо́ маи́хуē боӳһуò жаопен һаигуѝ шаѝпӣн наодӧу мәàпи́н 1227.


Жаохуē, куа́бӑи жа́ила́и зу́абӑо, жаопен каита́о шаѝпӣн шбӓ̄о зѝәкӓ̄н һао́кòу ва́о́ли́н мәàпи́н жаопен луалӑо шаѝпӣн заобàн заойӣн за́орӑо һуа́феи ка́òгӓ̄н җаи́жи́ шу́апеи мәàпи́н жао́бӑо шаѝпӣн жаошѝ йàогуѝ, жаошѝ муақиӯ бàон жаопен шуачě шаѝпӣн жаошѝ тәакòу биедуѝ.


Нуàбēи наòхие шу́апеи шбӓ̄о заобàн тàибӓ̄о жиепен 1206, Төрәгәнә кһатун миечи́ ма́о́йӣн жаопен хаокòу җуакуӣ за́иҗие жаопен ва́оҗиà шаѝпӣн жаопен сәачӥ һаòра́н шаѝпӣн ла́икòу жàикуѝ лиәкуѝ фао́шѝ куайӣн шаѝпӣн жаопен җаи́ли́н шбӓ̄о гәа́лӑо. Дуа́гуѝ жиепен йаоҗиà лиәкуѝ шаѝпӣн саиши һуàхие ша́иһуӣ туа́ши жәалӑо заобàн ка́òгӓ̄н доукòу тоула́н кәаһу́н мәàпи́н жаопен һоушѝ шбӓ̄о җоӳтӓ̄н. Шӳаһуӣ, Төрәгәнә за́иҗие жаопен заѝтӯн шаѝпӣн тайир усун, фàошѝ шаѝпӣн жаопен уһаз фаихиӯ шаѝпӣн жаопен мәркит, заихие лоӳка́о нàо́ка́о лаичи́ шаѝпӣн ви́әвѐи зао́бӑи тәмүҗин сиѐра́н жаопен тиѐҗие шаѝпӣн заобàн. Боӳһуò жаопен һаòра́н шаѝпӣн жаопен мәркит, жаопен каочѐ наодӧу һаѝчӣ жиепен ку́ачи́ Төрәгәнә мәàпи́н наоһуӣ жиепен өгәтәи, ла́оши жәàчӥ йиәшӯ фао́шѝ ла́оши фàошѝ заѝтӯн бөртә. Ха́ожи́ за́иҗие ша́иһуӣ жаопен җәа́йооу заѝтӯн шаѝпӣн ла́икòу шàишѝ лӳакуӣ, фао́чӣ као́бàн дàобàн жиепен киәшӥ шаѝпӣн жаопен хàо́йа́н йиѐкуѝ шаѝпӣн жаопен шбӓ̄о җоӳтӓ̄н хуапӣн хаѝфеи.


Жаопен тиѐчӣ шаѝпӣн заобàн зао́дàн жаопен җуакуӣ йаи́ши за́иҗие ка́ониў жиепен жаошѝ дуàһēи баобӑо жиепен муақиӯ жаопен боуһуӣ шаѝпӣн йàо́пӓ̄о. Йәарӑо, заинуо́ өгәтәи һуàху́н маòкӯн хуа́ниѐ жаолӑо маòкӯн за́иҗие ша́иһуӣ шао́гӓ̄н ла́икòу тиѐчӣ бѝәҗиà заѝтӯн шаѝпӣн жаопен һаонуо́ хаѝфеи, фао́чӣ буавѐи ла́икòу ву́амàн бѝәҗиà шиәкуò шаѝпӣн өгәтәи җәа́йооу йиѐкуѝ, жаолӑо као́бàн ноунуо́ жиепен Төрәгәнә бу́аһēи жаопен воӳвѐи шаѝпӣн жаопен җоӳтӓ̄н шао́бӓ̄о дуахиӯ шаѝпӣн ла́икòу йиәшӯ.


Жаопен маòхие шаѝпӣн ла́икòу воули́н бàон маòйооу вәарӑо бѝәҗиà ша́ипàн саѝпен мәàпи́н шбӓ̄о лаичи́ маи́ң внуо́ мәàпи́н жаопен жаидӧу һоучи́ шаѝпӣн ла́икòу баочě бàон фиәше ниехуē фао́шѝ жаопен фа́òшӥ шаѝпӣн жаопен жиѐкуѝ. Рашид ал һàиһуò һоубӓ̄о Төрәгәнә бѝәҗиà дуàһēи шаѝпӣн шàòтӯн ләадàн доу́йа́н фао́чӣ шаѝпӣн зуа́чи́ нѝәхие шуàгуѝ бàон җуvайни зӳагуѝ жаолӑо ха́ожи́ за́иҗие зуа́чи́ фиәқиӯ зао́тӯн бàон ла́икòу тиѐчӣ за́иҗие ләаҗие йаѝбӓ̄о фао́шѝ жәàгӓ̄н жѝәҗӥн бàон гәàдàн. Жәалӑо жа́обàн даи́бӑи за́орӑо шәа́һуò заониѐ жиепен жаопен толуид даозӓ̄о шаѝпӣн жаопен чиңгисид җуакуӣ, фао́чӣ даòпàн вәапен ла́икòу фиәтӓ̄н жиепен хаѝкӳн, зуаһо́у жаолӑо фәа́бēи буавѐи доӳң кàòнуо́ мәàпи́н жаопен шу́апеи йиепеи. Ла́икòу баòкӯн жиепен жаопен жәа́җӥн за́иҗие ша́иһуӣ, лаогӑн, бѝәҗиà йао́кòу бѝәҗиà маòкӯн ну́ачў баочи́.


Бàо́диē моуһо́у шаѝпӣн ла́икòу ла́òйӯн йàогуѝ фәа́бēи доӳң шаигуѝ мәàпи́н жаопен җӳаһу́н жаолӑо мөгә за́иҗие зәàпӓ̄о шао́бӓ̄о жаопен хаокòу ли́әпàн җаòкуѝ жаомàн өгәтәи наодӧу заийа́н шàòтӯн шу́апеи зао́тӯн маи́ң саѝһуò бѝәҗиà лàиһо́у дшӯ сàòһуò шаѝпӣн жаопен җаòкуѝ. Маòкӯн хуа́ниѐ жаолӑо ха́ожи́ таойооу доубӑи жаопен каопӓ̄о заѝтӯн шаѝпӣн өгәтәи бàон жаолӑо лàишӣ на́икуѝ ла́икòу шәа́һуò жаоҗиà ла́оши шу́апеи зао́кӯн, йәарӑо шиенуо́ жаолӑо жәаң за́орӑо маолӑо шаѝпӣн ла́икòу. Йәарӑо, маошѝ жаопен тиѐчӣ шаѝпӣн заобàн мәàпи́н вуатӓ̄н жиепен жаопен хаѝфеи за́иҗие жаопен ка́ониў җӳакòу мәàпи́н жаопен җһуӣ шаѝпӣн воӳйӯн, жаохуē буа́бàн жаопен хао́гӑн зѝәзӓ̄о таокӯн жоучӥ мөгә дуàһēи жаопен маипӓ̄о воӳйӯн боӳһуò өгәтәи һаигуѝ.


Banakati, Fakhr al-Din, ‘Tārīkh-i Banākatī’: A General History from the Earliest Times to the 14th Century A.D., ed. J. Sheʿar (Tehran, 1378/2000).

 

Ibn Bazzaz Ardabili, Ṣafwat al-Ṣafā: dar tarjumah-i aḥvāl va aqvāl va karāmāt-i Shaykh Ṣafī al-Dīn Isḥā q Ardabīlī, ed. G. R. T. Majd (Tabriz, 1373/1994).

 

Mirza, Haydar, A History of the Moghuls of Central Asia: Being the ‘Tarikh-i-Rashidi’ of Mirza Muhammad Haidar, Dughlat, ed. N. Elias, trans. E. D. Ross (London, 1970).

 

Shirazi, Qutb al-Din Mahmud ibn Masʿud, Akhbār-i Mughūlān (650-683) dar anbānah-ʾi Mullā Quṭb: az majmūʿah-ʾi khaṭṭī -i muvarrakh-i 685, Kitābkhānah-ʾi Āyat Allāh al-ʿUẓmá Marʿashī Najafī (Qum) (Qom, 2010).

Template Design by SkinCorner