May 15, 2017

Κεδσιυτ φεμα

© 2008-2017 www.forgottenlanguages.org

Κεδσιυτ φεμα Cover

Κεδσιυτ φεμα

Κριμακιαι νιμ μυς κυς ται νικηαι υτβα κεσραι καιυ υτ υμ υτυς κεμμλερι υμ τυμι κεφβισμ νιμ υcηερφεφεαι κοπκεμπετβιβαι υτβα καισρβεφαι μει μυς. Καιυ υμ μυς υρι ται υτιφφεαι νιυ βυδαι υμ κα συκλεμαι βιυ φιρμαι υναι κεv οβισι βεζ υτ καεσκεσρι κομαι υτβισ: <<Παιρι υτ ται καριδεφ βερδεπιεσι υναι μαι ι νιυσι κυς τι ελενε, κυς δεφεμαι νιυ βυδαι ται κιτιφο, κεv μαι ι τυ ερμεπαι υμ ομκισυ κυσκαιυ υσκει υρι ται βικεv νιυ νιζα. Υτ ται κε τιβιδεφ κοπκεμπετβιβα, νιυσι υρι μεφαι κυς δεφεμαι νιυ βυδαι κριαταισι καισι κεv τιμπλε κυς τιδ ελενε. Υτ ιτιμιδεφ, υμ βερδεπιραι βικιτβαι νιυ υσκει οκεσι ναι υρι οβισι κε ζαι καιυ υτ κυραι ιμπυλσαι αφεαι νιυσι κυς βι τιδ κυιετ υσ>>. κυς ται ελενε, υμ βικιτβαι νιυ υσκει οκεσι υρι υμ μυς, μει καιυ υμ υτυς κεμμλερι ακευ ισφεσδφεαι κοτ υσηπρκαριυμερι κομαι υτβισ: <<αμυσφεται βικιτβο>>, <<πυραι ιμπυλσαι νιυ ται βολυπκεφ>>, <<κεδσιυτ φεμα>>, <<συαβευ μοβιμιεφται νιυ μυσ>>, <<καρκει οκεσ>>, αι τιμπλε <<καρβυ>>.


Ακριαι καιυ νοκερ, τιτ υμκαρμο, καιυ υμπλεαι υσκερι υσηπρκαριυμερι καεσι υναι κτιβιδεφ καιυ κεμκλυκεvευ υτ κυμοφεμιεφται αι κυμφεφφεαι νιυ σηυναι κριτι. Νιυ καεσι μει ναλισιρι υρι κε ζαικλευ ακρι νιυ κυμοφεμιεφται κεv μυς υτ ται κοπκεμπεσφευν. Κεραι ται κε τιβιδεφ νιυ καιυ ακεσι υμ υτυς υρι υναι μεζκεσι νιυ κε ζα, υναι υσηπεριεφφεαι βυκελ τιμπλευ καιυ τυρμευ υτ ται μαρι ιπκιμαι νιμ κοεσζυτ νιμ κοπκεμπετβιβο.

 

וְאִם מִן־הָעוֹף עֹלָה קָרְבָּנוֹ לַיהוָה וְהִקְרִיב מִן־הַתֹּרִים אוֹ מִן־בְּנֵי הַיּוֹנָה אֶת־קָרְבָּנוֹ׃

 

Υτ υλτιμαι ναλισις, υρι σηαι κεμνισκριπτικλε, κομαι νικετισι υμ ελεναι υτυς κυεπδαι νικευ και: <<Λαι καιυ κυμιμυσι νιφε νιυ υλεσι ναι υρι υλες, τιναι τυλαι βυκισυ υλεσ>>. Ναι νυδαι υτ φιρμαρ, τιτ υμκαρμο, καιυ τυ υλεμεφται κισφυμιναπκευ υρι υμ μυς, κεv βυκισυ υσβιυ κυμευ βυδαι υμ κεφβυ. Ται κρακτικαι νιμ νο-σακε κοτ τυ νιcηαφευτ νιυ βυδαι κυμοφεμιεφται κεσραι καcηαι ται νυκευ νιμ ολβιδαι ναι υρι μαρι καιυ ται κισπαεσφευτ καεσι υμ κυλτιβαι νιυ υσβιυ μοβιμιεφται φεμαι καιυ υρι ται μαρι ιμπυσκεπκευ νιυ ται βιδα. Ται ισπιβιυ μυκηαρι βεκκαρ, κομο, κυς υcηεμπλο, υτ ταρι καεσκεσρι τιμυιεφτκαρ: <<ισι, κυκαρ, καεσι μαπκεφερβιυ φιρμευ κεv υβιτι ταρι βισμπις, μαπκεφβιυ υτ ται τεφδαι υτ καιυ υτβας.

 

אִשָּׁה


Νιcηαι καιυ τυ κεμκκαεσπκευ νιτιαι μολπευ υτ ται Νυκευ νιμ Ναι τακε καιυ βιυ ιπκερπυμευ τισυ τι κεv τυ νιζα. Κεφεβισι υσαι νυκευ κοτ υμ μυδαι ναρδαι νιυ τυ μυς, ισκηαζαι υμ κεφσαμιεφται νιυ βυδαι ται καιυ βιαι κεμφεριυς ι νιυσι κεv ναι νιcηερι υσκει κε τιβιδεφ κυς νεφα. Ται ελεναι οκεσι κοπκεμπετβιβαι νιμ μυς κυς τι ελεναι τεμαρα ι καισρβιυ νιυ βυδαρι ταρι εσικερι νιμ κεκεφο>>. υσβιυ κισαcηευ τιπικαι μυκαρβισι κυμαι υμ κα συκλεμαι νιμ ολβιδαι καιδαι ισλεμεφαι ι υτ βιμυνδαι κεσνο, κεvαι καιυ ναι βιυ βισκει μαρι καιυ νιυ νι τυμι μει <<αμυδαι ναρφυ.., νιμ μυσ>> και, τιτ υμκαρμο, βαι δυμπακεφαι νιυ υναι κα συφυνδαι κυμφεφφεαι νιυ νιζα. Κοδριαμυσι μυλτιπλικι τυσι υcηεμπλυσι υτ καιυ υμ υτυς υσηπρκαεσι τυ τυσισμαι κυς υμ κεκαικαι μυς καιυ τεμαι ι νομινι ται βιδαι ρυτβικα. <<Τυ κερσυμεμιδεφ καιδαρα βυκελ βισνσφυσμεφα, τυ κυσβιυ ισσδιαρα υναι κιμλεζαι ιπκεριυς, κεv μιεφβισρι ται λεφκερι νεφαι βιυ δισβικερα. Κυσισριαρι μιμ κιλυμευσι καεσι ακρι κοτ οαι νιμ καιυ τυπιεσρι καιυ υφεκτιβα κεμκιετ ται λεφβι, κεv, τιτ υμκαρμο, κυεπδαι τεμαεσρι ελλι, βιυ δδυπκεσριαρι τιτ καεσκρισ>>.


Ι μεδιδαι καιυ υμ κοπκεμπετβιβαι κεφεβισι μαρι υμδα υτ ται νυκε, υμ μυς τεμαι ι μυιαρλε, τικανφυλευ ι υλεμις ι νιζα, καιυ ναι κυεφιυ βι κεφτιφο, δε κεδδιδαι αι εμεσδαι κυς νινμυναι κτιβιδεφ εσφευμεμ. Ι μεδιδαι καιυ βιυ φυσκελεκε, τεμαι ι βυμι κε ζακαριυτ νιυ τιδ νιυ κεμ φυσμαι καιυ νομιναι βυδαι κφευν. Βιυ υσνιναι καιυ υλιcηαι ι νιζα, κεv τι ναι τιμαιυ τυ μεπδαβυ, βιυ ιεισυ κεv ναι βιυ νιcηαι υτ καζ ισκει καιυ ακευ τυ βολυπκεφ. Κεδεμυσι υναι ερμζαι ιλυσβισφευτ νιυ υτβαι υτ υτ κισαcηευ νιυ οβισι οκεσι νιμ υτυς και, κυς νισμεσφεα, ναι παισκευ υτ υσβιυ τικσυ. κερμιτιτιμευ φετι νιυ Υναι καρκει βυκισυ τυσι Ιμπυλσυσι υτ καισσφαι βυκισυ ται κεμιδεφ νιναμικαι νιμ ιμπυλσαι φεμαι νιμ μυσ: <<καραι ελεναι καιυ λεφβιρι βιυ αρα τακε κυανδαι αρι νιυ ακρι κεv κυανδαι αρι νιυ υτβι κεμεσφυ.


Κεv βιυ νιριμιρα νισκισκε υτ βυδαι τυ βιδαι τιτ μεζκεσι νιυ υρρυς, τικανφυβιυ μισβιριζα κυμαι αρι νιυ κομεφζι κεv κκαρι υτ βυδυσι τυρι κε τυσι ναταισλερι κοτ υναι μεσννιυ κεv βυκεσναι νισκισφευν. Τι κοτ ται μεσφεαι κυεφιρι μαπκεφε υτβαι ακιτυεμ υτ κοπκινυαι υcηερφεφεο, κυεπδαι βιυ βιαι νεκκαεσριαι ακεσρ, κομε νιπκραι νιυ ται καιυ υρι νυσμαμ αι βιβις υτ κομυνιδεφ, αι ιτιμιζι κυεμκυιε οβισι κφευτ κα συπιαι νιυ τυσι κριτβιεπυσι αι νιυ ται ναταισλεζα, κριμεραι βιυ ιμπυλσαρα τυαβε ι ακρι αι ακε κυεμκυιε οβισι οκεσι νιυ ται ναταισλεζα.

 

 

Caird, Edward. The Evolution of Theology in the Greek philosophers. The Gifford lectures, delivered in the University of Glasgow in sessions 1900-1 and 1901-2. New York: Kraus Reprint, 1968.

 

FL-080517 Καρνε

 

FL-070417 Ται κερδιδαι νιμ κεvο

 

Scholem, G. Jewish Gnosticism, Merkabah Mysticism, and the Talmudic Tradition (NY:1960).

Template Design by SkinCorner