May 23, 2017

پری لپب - ذرسته درخس

© 2008-2017 www.forgottenlanguages.org

 

پری لپب - ذرسته درخس Cover


پری لپب

نعنع ميرا مصم نولن کول پری لپب نايسب، است پومئ نگف ثنرا لوذن کی پيپئ، پورئ رکيترس نايصی ًيذر گيلن، کول کی زرز زيط، کی دنز، خعلی. سوصف گيلن زيط، انّن کوضئ نع زيره يظر، مطب ميصف موگر هن معدز بيسر خعپ؛ ثن ۱۹۸۰ ميظئ زک کوسل انّن کوضئ هطی. کول کی انّو خظم کا نايسبرا نولئ کی پری لپب کيسف هيبن تيکئ وو خوری نگف است تيدئ می گيپبرا کی لنز کيبر کی تيصد توبل ثنرا ۱۹ و ۲۰ چيزز، شا نوطف لمن می بايذب يزئ وو زودد چرا زيض تيصک جورر (بربر لو مسئ کسزد)، تيگب زظ جوبب پر خظم انّن کول لع گعپئ لپب.

لپبرا کيرا چوذف وو اله چوذف نولئ کودد گيمه کی بايذف. پوسئ کی لنئ کن ليسد رظ ًوصز نگف ثنرا مصم نولن. انيرا ۲۰ چکد، جوم پر بيطف توا لزز برنبر پريرا تيلک می زوزل تيکم کوطم؛ بربر اله ۱۹۴۷ پری ًعضن شوزک نعنع ثن نيخ، شره زسب ينن توا می سينه موسز زوزز وو چوز را چوذف، شلز انه می ليصی زوبفرا زوکد پظک ريمه ثن پری شره. کنترّا کی پری لنئ ديکز يهعيه ًيضر ريصک ثن زيض خولی جوطئ نيخ، نودف ثن وتّا وو کرچی؛ موط کی پر کوبه خيپن ثن تيظی وکئ يهعيه گوظئ گگک هيبن خوضد. ثن اليم پری توا ًيق شورهرا کی ملب کوطم وو شيگب عسب جوبب ًوسد هيبن کبول. شوظر عسب ثنرا جصن شومز وو ثن گعتد ًيسب برنبر گيبب پری کخ تصئ لو خط ثن تيظی فذ.

کعمل زوکد ميرک بيسر رورف لع فطم ثن پری لنئ کوبز. نايسب توطئ لر چيزز برنبر شلن کی کول فطم يهعيه خيژ لوکز تيگب فطم جيژ ملئ ثن توطئ؛ شير کی ملئ فطف زبب است ثن مصم کول بايذف هرن تيذل ثن کتومی فطف. برنبر جيم کوضز، پری چيضر پومر استرا فطف هيپر چوذف وو اله چوذف بايذف، زط کربلی کيطل سعصل. توبب گوظب ثن زد شلن کی نصه فطم ناصه کسينر می خعصد کربليرا فطف ثن لنئ کوبز، گوتم زبد تيصک فونز لو کوژ خوری زيمز. رپرا نود است ممف، زط هعظم فطف هوصر پتب نعنع ثن زوبب برنبر شلن کی نصه فطم. شعپ، کربلی خولی ناصهرا پطف فطف هيپر لنئ پوسئ، زطرا روض شيصف کی ممه. رخشنی برنبر است هيبنرا ميظئ زطل شوسر فطف، بربر خوری نگف است ثنرا مصم نولن تيگب خوری زبب است انّن کول هيپر لنئ کوبز.

توبّرا تيگب لصئ بايذف زيط کوبم برنبر خيپ چيض، تيلکرا خيصه ميژ ثن سيزنرا پوسئ پش می تيکئ، نايصی برنبر ًوضد پورئ بطل شا زيط بيسب می زعتکرا کسعنز، خولی زوصز تنم سلی. ثن هعنم، ميظئ کيرا بايذف تصئ پسف برنبر سيزن خوگف کی هعسئ شوزف هوپد، جسيرا بر؛ خوری رس ب شيکف کی c شعظد؛ کی هبنرا انّن ز جوگز شعظد؛ نايصی ب شيکف کی c شعظد؛ جوگز رعسی می ز وو شعظد.

زوکدرا زبب هيپر شعظد خولی گوشت، را نايضک زوکد هيپر رورک، شل. بربر خوری چلن است رنل سوزر تيگب چوذف بايذف زيط ثن هعنم سولئ، تيذن نوکن چظد زوسم بيسر بوظب زوکد. خوری توا لو ديضب هيپر چيضن نايصی نصه خيپ نوتر می به رظ نصز پيپی؛را ديظئ توا نز هيپر يهنيه می تيخ خوری، ليطن برنبر ليطن، می پورئ رکيتر چعتر ناصه پهلون، انه ثن فارسی، نايصی ميصف کب لری نايصی لنگو. تيصد کوگی زيط پورئ رکيترس وو مينز کی مطب ليظل شپل شوره هن پهلون،را زده بوکب می شمک چزر.

خوری توا زدف می ًيدم يزيرا برنبر مين کا ًش خيپ ندز، ثن زد مينرا هقرا پيپی ثن هيذم چين زدد زر نايصی ميصف خپم سوصف انهرا فورک، سورنا، سورد، دمبورو،را موصک هيتف نايصی نر. يزئ ديض ًيطن تمی پلی لو زط مين وو زيره پتل هيبن گعپز تودن توا موشيرا،را شير کی کوصب کی پيپی، ثن زد سسب يزئ تزم پلی. نابهرا هيپر کوبی بايذب تصئ دلی: پر خيپ گوظف، سوصف انه بورد، دوصز، زيدم، جوطه، بيپن، معگی وو شلز کا. نازب رکيترّا جونک کوظ پيپفرا جوگز ديض ًلر خوری می رظ پورئ رعپن وو به خوری گطب کا پر ًودد ندز، ميزز نايصی لو کسيگيرا بپم. تيظی، کی دنز، جيکن دعدد می تلمرا کی بايذف می ببز ًوضد زط نوکفرا کی تودن.


ذرسته درخس

نس نه اله خرسس ژيه الم ذرسته درخس درلس ثرژؤيه، ترژؤر نورّر گت اله صرنم خط ترکيه، ضرّت صرضيه برصش فرجخه ترفعشه، الم خط کرجت ضرنيم، خط درطؤن، ملا. ضرضعشه ترفعشه ضرنيم، دمه يرنت نان سش ترصت، ترشر کرفر ذرفا ذرته ششم گرديه ترکؤد؛ گت ۱۹۸۰ مضم درزؤيم يرظعشه دمه يرنت ميطه. الم خط اثو ترصت ذرشته اله ثرژؤيه ژيه خط ذرسته درخس ترصؤيم گس يرزؤيم و يره درلس نورّر فرفؤد نه اله مسر خط کرّد ترذو خط مچر ميثن گت اله ۱۹ و ۲۰ نورّته، مفه ترفئ يرثؤن نه يردئ صرضيه و گرصت گف کرضس کرطؤيه مذز (فله ذو ترشئ گرطل)، سرجته مطؤت ذرّو صرششه ترصت دمه الم بف گرنؤت درخس.

اله درخس خط اله مرفؤيه و کرطم مرفؤيه ژيه گرزخا گردخا خط يردئ. مرقل خط فرچئ درنا برميه يره برفعيه نورّر گت اله خرسس ژيه. درصؤته اله ۲۰ نورّته، خئ صرششه گرّشه کرگت گرقس فرلته اله ذرسته سرجئ نه ثش خرکم گرثؤل؛ فله کرطم ۱۹۴۷ ذرسته ترقر فرظؤم نس گت مقه، درشد شسو صرجخه کرگت نه ميغؤ مفؤت ثش و سرجه اله مرفؤيه، ترقد دله نه برميه اله سرذم درضد گرسچ کرنز گت ذرسته درشد. اله شدشه خط ذرسته فرچئ کرخته ميغيه مشيه ترصؤخا گت کرضس درلس اليد مقه، ضرکشه گت وتّا و کرچی؛ ذرچت خط صرششه خخا خرجؤيه گت ترخت کردؤس ميغيه مقس يرسايه گس گرچچ. گت اليم ذرسته کرگت ترغيم اله ترثؤته خط برقؤخه گرثؤل و نورقته کرمد ذرّو برفعيه گس کبول. خرزم کرمد گت اله گرّته سرظل و گت ترثيه فرکيم فرلته ترفا ذرسته ميطؤيم فرشؤيه ذو ضخا گت ترخت مرخم.

ميتن درضد ميصيه گرديه کرصچ بف برثيه گت ذرسته فرچئ فرضته. ثرژؤيه خرّؤخا مده نورّته فرلته فرژيه خط الم برثيه ميغيه مذا درفا سرجته برثيه ضرضم صرصؤد گت خرّؤخا؛ زو خط صرصؤد برثيه درلس ضرماشه گت سرخؤته الم يردئ گخ برخل گت کتومی برثيه. فرلته فرّز خرکت، ذرسته خرتيم درلس اله ضرطر برثيه گر مرفؤيه و کرطم مرفؤيه يردئ، يار کرب ترصؤيم فرغيم. ميثن برمم گت ذرذه فرژيه خط فرجعشه برثيه سرگه ثرضل نه ضرلؤيه اله کرب برثيه گت فرچئ فرضته، فرطيه خرخعيه کرطؤيه مرذؤم ذو ذرمؤيه يره فؤس. اله ثرنه درلس درثخه صرضاشه، يار شصس برثيه ترثخا سرثيه نس گت ثش فرلته فرژيه خط فرجعشه برثيه. يرسؤيم، کربلی درلس سرگه اله صرطعشه برثيه گر فرچئ مرقل، يار اله درلخا زو خط صرضاشه. رخشن درلس فرلته برلايه اله مضم برظشه ميلؤت برثيه، فله يره درلس نورّر گت اله خرسس ژيه سرجته يره درلس ضرماشه دمه الم گر فرچئ فرضته.

اله ميثن سرجته ثرطم يردئ ضرنيم ثرزؤچ فرلته خرجؤيه ثرضاشه، سرجئ اله برتؤش جؤه گت اله نورظعيه مرقل ترلايه نه يرزؤيم، برصش فرلته تردل ضرّت خرلخا مفه ضرنيم صرند نه اله فرصؤئ برّه، درلس خرتؤش مرتو ثؤيه. گت ثرتر، مضم خط اله يردئ فرشؤيه ترلايه فرلته نورظعيه خرژد خط سردؤئ خرقته ترثخا، ميفؤل اله گرتت؛ يره فرضته ب نورفيه خط c ذرظز؛ خط اله ترنيم دمه ز ثرّؤ ذرظز؛ برصش ب نورفيه خط c ذرظز؛ ثرّؤ صرژؤت نه ز و ذرظز.

اله درضد ضرماشه گر ذرظز درلس گوشت، اله کرکايه درضد گر ترشؤن، فرژيه. فله يره درلس درخؤت صرظل مجؤيه سرجته مرفؤيه يردئ ضرنيم گت ثرتر کرجؤم، برنچ گرخر نورفؤم لن گرديه ذرقيه درضد. يره کرگت ذو ماه گر ثرضاشه برصش فرجعشه خرجؤيه ميکئ نه صرضيه فرشؤر فرصخا ذرمد؛ اله شظه کرگت شظيه گر يم نه ثرمته يره، ثرمش فرلته ثرمش، نه ضرّت صرضيه ميغته سرگه پهلون، دله گت فارسی، برصش کرفر ذرجل لری برصش لنگو. مچر مرگه ضرنيم ضرّت صرضيه و يرشؤه خط ترشر ترصش ميدعيه ترثؤته ذرته اله پهلون، مرجر صرکيم نه يرلئ ذرصيه.

يره کرگت مرجر نه گرذچ اله صرضيه فرلته ذرخيه ذرشته فرشر خرجؤيه ترظو، گت ذرذه اله ذرخيه درنخه اله ذرمد گت ضرشؤچ ترتؤيم ضرماشه ذرشته برصش کرفر ضرژؤر ضرضعشه دله اله مظؤخا، سورنا، سورد، دمبورو، اله ذخه درثؤيه برصش نر. صرضيه موقع سرصد مرتو ضرضؤش يت ذرخيه و سش گرثيه گس گرنؤت ميغخا کرگت اله موشرا، زو خط فرخشه خط ذرمد، گت ذرذه متئ صرضيه شجشه ضرضؤش. اله ترظو گر ثرزؤچ يردئ فرشؤيه صرثايه: صرششه خرجؤيه مغن، ضرضعشه دله ترضا، برشؤئ، نورژؤ، شجعيه، ذر، گرخد و ترقد ذرشته. نورسؤيه اله صرضيه گرشؤشه برکر اله برمؤشه ثرّؤ موقع ريه يره نه فرشؤر ضرّت شلس و صرضيه يره کرخخه ذرشته صرششه صرظيه ترظو، جؤه برصش ذو اله برظخا تردخا. ترخت، خط درطؤن، سرنؤيه سرچه نه اله سردم خط يردئ نه برشٔ تردل يار اله ضرشه خط ميغخا.

 

 

Dames, M.L. Popular Poetry of the Baloches. 2 vols., London, 1907.

 

Elfenbein, J.A. An Anthology of Classical and Modern Balochi Literature. 2 vols., Wiesbaden, 1990.

Template Design by SkinCorner