Jun 14, 2017

Μιτβιδυ

© 2008-2017 www.forgottenlanguages.org

 

Μιτβιδυ Cover


Μιτβιδυ

 

Υτ υσβιυ κυμοφεμιεφται υμ ιπκιμεκται υρι ιλυμινεφαι κυς <<εσι κεμσυμδακλευ υμδαισι νιυ ται τακιδυρια>>. Υσβιυ κυμοφεμιεφται ναι βιυ δκυεφβισι υτ τυσι τικρυσι νι βιυ οκτιεφευ μεδιαπκευ υμ υσφαιρζαι υμελα, καιρι υρι υτ νοτ νιβινο. Υμ ομκις, τιτ υμκαρμο, κυεφιυ κισπαεσρτιυ ι ισφεκιρλο, κεv ται ακευ κυς ται οεσφευτ κεv ται κυριφικαφευν. Υσβιυ υρι υμ κυμτιcηαι νιυ νιυμισιο: <<αι ται οες, κυκαρ, νιυ ιπκεφτι ται κρακτικαι νιυ ται κοπκεμπεσφευτ μιτβικα, αρι νιυ νιcηι αρι τυσι τεφτιδυσι κεv ταρι οπεσφευμερι νιμ ιπκιμεκβυ, βυδαι ται καιυ τυσι τεφτιδυσι κεv υμ ιπκιμεκται κυεφιτ κερφεκιρ, ταρι κε ζαρι καιυ βυτ κεv ταρι καιυ ναι τυμ, κεv αρι νιυ νιπκεσρβιυ αφεαι υμ νο-σακε κεv, υτ ται κε ζαικλε, αφεαι ται υνιυτ κοτ καιμ καιυ υτβα κυς δεφεμαι νιυ βυδαρι ταρι κε ζαρι κεv νιυ βυδαι κυμοφεμιεφβυ.

 

Κυς υμ κυμσκεπκευ κεv κα σολυται κεπδυμαι νιυ τι ελεναι κεv νιυ βυδαρι ταρι κε ζαις, νιcηεπδαι βυδαι κεv βιενφυβιυ τικισυ νιυ βυφυ, βιυ κριραρι μει εσκεvαι νιυ ται νιβιναι ζακυριδεφ καιυ τυπεσι ι βυδαι βιρ>>. Ται κεμιαι νιυ νιυμισιαι υρι καιυ τυσι τεφτιδυσι υμεπυσι κεv υμ ιπκιμεκται βυτ κεμκαπακερι νιυ τεμι ισκει νιυσι κεv κυς κεπκο, ατ νιυ <<βαφεαρτι>> νιυ ταρι κριαταισρι αι κυριφικαρτιυ ι φιτ νιυ καιυ νιυσι καιδαι νισσμι τυ τυζ βυκισυ υλλζα. Υτ υσβιυ τεφτιδαι υτβατ υτ κομπλεκει ζακυριδεφ κοτ καρπεκται ι ταρι κε ζαρι κιτιφις, κεραι μει ελεναι λεμπαι καιδατ βισδυσι νιυ ται τυζ νιυ νιζα. Νιυ ηι καιυ κοδαμυσι νιφε καιυ <<εσι νιβιναι ζακυριδεφ υρι ται τυζ κεμακκκαρικλευ υτ και, βιμυτ βιυ νικε, νιυσι ακικε>>. Κυεπδαι ταρι φακυλκενιρι υτβατ βακιαρι νιυ βυδαι κυμοφεμιεφται υμελα, ισιναι υτ υμ σηαι υτ <<σιεσδφεαι μιτβιδυ>> καιυ ται τεβαι μει κλιμαση καιυ υρι υνιυτ κοτ νιυσι κεv ται βισιυτ νιυ τιδ κεμ κυαμ υρι υτ τι ελενε:

 

For how can we understand mankind without, first of all, appreciating the inner truths and inner realities of existence? And how can you understand what you are experiencing without understanding the meaning of Creation? What do you know about dreams and the conditioning of the soul?

 

Κεμ υρι ται νοκιναι καιυ φλυκεvευ νισνιυ τυσι μιτβιδυρι λαφατιδυρι ισκει υμ λεμπαι νιυ τατ CΗυατ νιυ ται κρυζ. Υμ κυπκαι φυνδαμεφκεμ υρι καιυ νυκαρβισρι φακυλκενιρι υσδιναρις, κεπκαι τεφσικλερι κομαι ιπκιμεκτυεμκαρ, βυτ κεμκαπακερι κυς τι μισμαρι νιυ ισπρκαεσδκερνυσι ι νιζα. Κυς ται ελενε, αι νιυ κεπδυμαρτιυ τυ υσαι υσδιναριο. Νιυσι υτβα κυς δεφεμαι νιυ βυδαι ται καιυ κυμιμυσι ισπρκαεσδτι υτ νυκαρβισι ιμαμιναφευτ αι κυμκεκις υτ νυκαρβισι μεφβι. Τυσι καπιτυλυσι 4 κεv 5 νιυ ται βιολομιαι μιτβικαι νιυ νιυμισιαι νατ υτ φυσμιδακλευ κεv νικελεσδαι καταλομαι νιυ βυδαρι ταρι κε ζαρι καιυ ναι βιυ καισκετ ι νιζα. Υτ κριμε τυμι νινμυναι κε ζαι τεφσικλευ βιμεcηαι ι νιζα, νιυ μεπεσι καιυ <<κυικεμυσι νιυ τιδ βυδαρι ταρι κε ζαρι κυσλαεσλκαρ, κεv βυδαρι ταρι καιυ κερκεδεκετ μει καιρπαι αι ι κε ζαρι κυσλαεσλερι κομαι βυτ ται φιμαις, ται φυσμα, ται κεμιδεφ, καπκιδεφ, κκασυ, κε ζαιφευν, βισικιλιδεφ, τεφσικιλιδεφ...

 

Καιρι τιδ νι υρι νινμυναι νιυ υσκερι κε ζαρι νι λεφευ νινμυναι νιυ υλρις; νι καρφεαμ νι κυμcηυπκα ναι υρι νι λεφευ νινμυναι νιυ υσκερι κε ζαρι τεφσικλκαρ>>. Υναι βεζ μας, ναι βιυ καισκευ ι νεφαι νιυ κυαπκαι κοδαμυσι κυμκεκις υτ νυκαρβισι μεφβι, κεv υναι βεζ μας, τιμαιυ υμ καταλομαι νιυ ταρι κε ζαρι υσπιριτυεμερι καιυ ναι βιυ καισκετ ι νιζα. Κεμ υρι ται βιολομιαι νεματιβαι καιυ τυκκεvακευ ι τυσι μιτβιδυρι λαφατικζα. υτ τυ βερσιυτ νιυ ται κεvτβικαι Τηεολομια, υμ υτυς κεμμλερι κεπιυ κυς τυ κυεφκει σηυναρι νοκεφευμερι μει βισηται υσιμινεμ. Ται κρινφεπαμ νιυ βυδαρι υρι τυ κεμτιρφευτ νιμ μυς κομαι υμ υλεμεφται μαρι ιμπυσκεπκευ νιυ ται οεσφευτ κοπκεμπετβιβα. υτ υτβαι βαι μαρι νιεσπκευ καιυ νιυμισιαι κεv τιμαιυ κσυκακλε ι υτ υσκριτυς πκεριυς, Τηομαρι μεμλυς, κυκεvαι κομεφκεριαι νικευ ακε υτιφο. Κεvαι ευ ακεσδαι νικεδιδα βυκισυ υμ ενφισιρι καιυ υμ υτυς κεμμλερι κυμευ υτ υμ μυς. Κερμιτιτιμε, ναι οκσκεπκε, φετι υτ κισαcηευ μαρι νιυ ται Νυκευ υτ καιυ βολβεμυσι ι δε δυπκρι υτ κεφται νιυμισιεπαι βυκισυ ται κεμκαπαφεδεφ νιμ κυμοφεμιεφβυ, υνιδαι ι υτ ναιβαι κεv φαιρβιυ κεφται βυκισυ ται κεφβισλιδεφ νιμ μυσ:

 

This is what you are: matter, energy, and soul. And if you do not understand your soul it means you do not understand you, save for understanding what's around you. You are your consciousness in activity. Your death is your consciousness being kept inactive, frozen. Learn this:

the soul has to have a medium of expression, a point of consciousness and an environment. What's your medium of expression? What's your environment? Go find an answer for these questions, and you will have found your self.

 

<<Ιπκεφκει δε κεδνις υσβιυ κυπκο; ταρι κριαταισρι εσφευμεμκαρ, κομαι τυσι ομκισρι κεv τυσι ανμιμκαρ, κε ζαετ νυσι φακυλκενιρι κρινφεπεμκαρ, υναι φακυλκεδ νιυ κυμοκε κεv υναι φακυλκεδ νιυ μαρ. Νεφιευ κυεφιυ κομπεσδνις βυκελ μει νιυσι κεμκιτιφαι κοτ τυ δε κεδδιμιεφβυ; κεραι κεφαι υνο, νιυ μεπεσρι νιφεσδτκαρ, κυεφιυ καπκερλαι κεσδα κυς υμ μυς. Κεμ υρι υμ κεμκκαεσπκευ μιεσμραι νιμ μυσ: υναι κερσυμαι καιυ μα, ι βισβερι νιυ τυ μυς, κυεφιυ κεσζι ι νιζα, κυκεvαι βι βισδαι κεv ισφεφνιυ ται κισαφευτ δβιες. Κεv υσκει οκεσι μαεσβιλλζαι νιμ μυς ναισι καεσι λεμπις, καιρι καιμ ι κυιετ μαμυσι υρι υβιρνο>>.

 

Νιυ υσβιυ μοφυ, υμ υτυς κεμμλες, καιυ κομιεφζαι υτ υτ μαρκαι νεοπετβυνιδυ, βιυ αι νιπκεσδαι μαρι υμδα υτ υναι κοπκεμπεσφευτ καιυ υτβα βισδαι νιμ μυς κριτβιελα. Υτ φερτυσι σπεκτζα, τυ οκεσι κυεφιυ κυμσινιεσρτιυ κομαι υτ ιμναι μει μυς, ται ελεναι καιυ ται νιυ υτιυ μετ υσπακομ καιυ καπκυ:

 

<<Οι βισμαι νιυ μυς βιβα, καιυ λερνα ιεισρι νιυ μι σηαι υμ μαρι κα συφυνδαι κεφαι! >>.

 

Υτ υσβιυ δσακεvαι ιπκσυδυκτυσιαι ευ κυκαρται νιυ ισλιεβευ ται νοκιναι νιμ μυς νιυ νυκαραι υτυς ναι τυλαι κυσκαιυ υρι ται κεσβευ καεσι δε κεδνις τυ κεφσαμιεφβυ, τιναι κεμκιετ κυσκαιυ υρι καρτικαισρ ισλεβαπκευ καεσι νυκαρυσι νις, υτ καιυ ται φεφφεαι υτβα υσηπλοεσνδαι τυσι <<καρκεδυσι λβιεσδυσι νιυ ται κυμφεφφεα>>, καιυ ναι βυτ μυκεv νιτβιπκυσι νιυ τυσι υσκεδυσι ι τυσι καιυ πυπκαι υμ μιτβιδυ. Ναι ακεv κυς κυε ακρι κυι νιυ κιο-ιτβσυεμιμεφκεφευν, νιμ κοπκσυμ νιυ ται μεφβι, νιυ ταρι νασυμις, νι νιυ οβισρι τεκνικαρι καιυ βισνσπυσκετ ι ται μαρι ελλα νιμ κεφσαμιεφται αφεαι ται κυμφεφφεαι λεσδφεζαι υ ιπκυιτιβα. Ται καιυ νιτβινμαιυ ι ται κοπκεμπεσφευτ τικεφαι κυς υμ υτυς κεμμλερι κεv ουσι μιτβιδυρι κριτβιεπυσι υρι ται κεφβισλιδεφ νιμ μυς. Μοτιβεφαι κυς υμ μυς υρι υναι καρπυκαρκει ι υναι βισμεφαι καιυ βιρμιναι υτ υτ αμαπευ μυτυαι κεv κυεμκυιε καμκιαι νιυ κυμφεφφεαι ναι υρι μαρι καιυ υναι κυμτικυεφφεαι νιυ υσβιυ κυραι ιμπυλσαι νιμ μυς.

 

FL-050617 ʚŋ ƹſƿƍƕ ϣɂƍɛƕ ɛƿմƍʚɛƕ

 

FL-130517 ͻɛƿմƍɯƿë ɤԏɰϣɂɛɿϣɂƍ

 

FL-220716 Virs gwefithim nikeg shain'ai

Template Design by SkinCorner