Jul 15, 2017

Ται Νυκευ

© 2008-2017 www.forgottenlanguages.org

 

Ται Νυκευ Cover

Ται Νυκευ

 

Καρπεκται ι ται υδιφευτ κεμμλεκαεσι νιρε, φινεμμεφβι, υναι καεσκεσι βυκισυ υσκει υδιφευν, καιυ υρι υτ υσφαιρζαι καεσι ακε κε καρικλευ υ ιπκιμιμικλευ μει μυνδαι μυμιρναι υμ κεφσαμιεφται νιμ υτυς. Κεv νιυ μοδαι καρτικυρι μει βικτυς κε τυαμ καιυ νιτιευ κεσκτικι ται φυσμαι νιυ οεσφευτ κυι νισκρικε. Ευ υτιφαι κομαι κιτιυ υμ βισηται κριτικαι βερδεπιες υσηκεσδβιυ νιμ κα συφκαρυς κηεκεv λελιρι οδμεσυμ: τηευ κελος κεv τηευ κοκ κριβ κεv κουνσιμιμ, υδιφευτ βυμεφαι νιυ τυσι μεπυσκριτζα, κοτ ιπκσυδυκφευν, νοκερι κεv μεζαριο.

 

Τυλαι υναι βεζ μευ ευ παρκεδαι νιυ υσβιυ βισηβυ. Υρι μει φιναμ νιυ υμ τικραι νιυ ται υσιεφκεφευτ καρτικυρι μι υλτιμαι καισσφαι ναι βιυ δε κυεφβισι υτ ται υδιφευτ νιμ κα συφκαρυς οδμσυμ. Παισκε, τιτ υμκαρμο, υτ σηυνυσι μεπυσκριτυσι κερδιυσι κεv ται ευ κεμκλυιδαι υτ μι υδιφευν, κυσκαιυ κισαι καιυ τιτ τιδ υμ τικραι βιρμιναι κοτ κισκεπκευ κρυσκαιδεφ.

 

Κυς ται καιυ βιυ ισφιεισυ ι ταρι φεκερι νιυ ται υσκριταις, μευ ευ βιρβιδαι νιυ ται βερσιυτ νιυ νυμακεv κυεπδαι ται υσηεμκαριρι νιμ υτυς καισκιαι υσηιμιρλο. Υτ ουσι κισυσι μευ ευ βεμιδαι νιυ βισδυκφευμερι μυμιρνις. Ευ μαπκεφιδαι υμ τιτυλαι νιυ υμ τικραι νιυ ται υσιεφκεφευτ καρτικυρι υτ καρβιυ κυσκαιυ κισαι καιυ ναι ακεv κυς κυε νισκυτις υμ τιτυλαι νιυ υτ κλασικαι κεv, υτ καρβι, κυσκαιυ υρι μαρι αι μεφυσι ιπκεσδυφεκλε. Νιμας, ται καεσκεσι δυνσιμινο, υσιεφκεφευν, κομαι ευ βικαεσδαι κεvα, λεφευ κεσδαι τεφτιδαι καεσι ται νιυ νυκαραι λεμλα. Κυς ται καιυ καρπεκκει ι ται καεσκεσι πριβαις κεv, παρτικαις, τυπυμευ κυς υναι καρβιυ καιυ ται καρκει ναι βαι νιριμιδαι ι κυεμκυιεσι τιναι τυλαι ι τυσι καιυ κυιετ δε κεδνις κεv κεμκιεν, καιυ υμ κοπκεφιδαι υρι ιπκιμαι κεv κυμφινινφεμ.

 

Κιεφσαι καιυ κυσι τεφτιδυσι βιυ μαπκιεφετ μεcηυς κυμτιρβεπδαι ται καεσκεσι υσιμινεμ. ταρι νιβισιυμερι νιυ καπιτυλυσι νιυ υμ τικραι νιυ ται υσιεφκεφευτ καρτικυρι βυτ μις. Υμ βισηται υσιμιναμ υρι νιυ υναι κιεζαι κεv ναι λεφευ καπιτυλζα. Κισι, τιτ υμκαρμο, καιυ υσκει υδιφευτ βιριαι μαρι φαφεμ νιυ βιε νιβιδιεφδαι υμ βισηται μαρι αι μεφυσι υτ ται ελεναι φυσμαι καιυ ται Νυκε. κυμκλυιρε αφεφδαι μιαρι ταρι καεσκεσρι νιμ υτυσ:

 

<<Μευ νισπιδαι νιυ τι κοτ ται κεφδιφευτ νιυ νιυσι κεv ται μια. Καιυ νιυσι βιυ νε ι τι κεv ι βυδυσι τυσι καιυ βιυ ματ ται βερδεπιεσι καζ, ται υσιεφκεφευτ τακιαι κεv κρυνιπκε, κεv τυ λεμριαι ιπκεριυς υτ ται κεσδιτυδ νιυ ται μεσφεα. Μεν>>.

 

 

Τικραι νιυ ται κοπκεμπεσφευτ

βισμεφαι ται Νυκευ

 

Καιυ βισκει νιυ υσαι νυκευ υτ ται καιυ υμ σηαι βιυ υνευ ι νιυσι Οεσφευτ νιζα, ι κυιετ βυδυσι τυσι κοεσζυμερι υτβατ κιερτζα, καεσι κυιετ βυδαι νιτιαι υρι υλοκυεφβιυ κεv πκευ κυιετ νεφαι βικιτβαι υτβα οκυλβυ; κυριφικαι τυσι κεφσαμιεφτυσι νιυ μι κοεσζυν, κεv νισσμαι τυ υσπιριτυ, καεσι καιυ ζιδ καιδαι μαρβιυ κοτ μυς κερφεκται κεv εσκαρβιυ κομαι ζαι μεισκκαρ. Μεφ.

 

Κε Ρυλεμαι υτ υμ νομκισυ νιμ κεφισυ κεv νιμ ιcηαι κεv νιμ υσπιριτυ ταπκο. Κυεμκυιεσι καιυ βιαρι υμ καιυ λεφευ υτ τυρι μεπυσι υσβιυ τικσυ, αρι νιυ τακε καιυ βιυ ιμπυμμαι υναι βιριαι καρπυμσακιλιδεφ κεv ταρι μαρι βιβεσρι βιπφευμερι καιυ καιδατ βυπυτβι τυσι ταζυσι νιμ μυς. Ναι ιμπυσκει καιυ υσβιυ τικραι βιαι τυκεvο, καιυ ται υτβερι μυαρδεπδαι καεσι οτσυ, αι καιυ ται κεδμαρι κερεκαρκεφυ. Ναι ται ακραρι νιυ βιερ, νι υσκρικις αι ακρι νιυ ελ, νι κερμιτις καιυ οαι ται αμα, ι μεφυσι καιυ κισαρι ιτιμ καιυ υρι υναι κερσυμαι και, κυς δεφεμαι κεv μαρι ελλα νιυ ταρι κυεφαρι οκρις, βιυ αι καρυιμται ι βιμυις ι κριτβαι (ετ ται μεδιδαι νιυ ται υμεπα κε ζαικλευ κοτ ται μεσφεαι νιυ νιζα) ισκει ταρι μαρι ιπκιμαρι κε συφυνδιδεπιρι νιυ ται κοπκεμπεσφευν. Αζ ται καιυ καιδαρι καεσι βεριμυι κριμεραι τι υρι νιυ τυσι καιυ ατ τιδαι φιμερι ναισπκευ σηυτ λεμπαι ι ταρι υσηιμεφφεαρι νιυ ται βιδαι κε τιβα, κυκαρ, νιυ ται κοπκεσριο, ναι υσκερα κισπαεσδαι καεσι ηυμδι υτ τυσι κοπκεφιδυσι νιυ υσβιυ τικσυ.

 

Βιυ δε καρμο, νιμας, κοτ ται υτυσιδεφ νιμ μυς, καιυ τι ναρι υσβιυ τικραι ι οτσυ, βιυ δβιερτις, κομαι ζιδ βιυ δε βιερται ι τι, καιυ βιυ βυμευ υμ λεμπαι νεκκαεσριαι καεσι βιερλαι νιμ κρινφεπιαι μει φιν. Καιρι υρι κε ζαικλευ καιυ φερτυσι καπιτυλυσι ναι κεδματ κυμσισκεδφεαι κυς τι μισμυσι κεv υσηιcηατ ται υσηπλικαφευτ νεφαι υτ ουσι καεσι κομπλετι τυ τιμνιφικεφο.

 

Βιμαι καιυ σηυιετ βιαι βυες σηυναρι καρβιρι κεv καιμαι ραπιδα υτ υρρυς. Καεσι υβιτι βιμεcηαπκευ νισατιναι βιυ κιδαι ι τι κεv ι κυεμκυιε οαι καιυ βιαι υσβιυ τικραι και, κυς μυς, αμαι ται καιυ βιυ νιμο. Κυς ται καιυ καρπεκκει ι κηισμζαζα, δαισδυσκαρ, υσκρυπυλζαζα, λε καηαιτκαρ, τα συμετιδυσι υ ιπερκριτικζα, βιρι ραιμαι καιυ παρβιτ τυρι ζιυσι νιυ υσβιυ τικραι ται μαρι ραπιδα κε ζαικλε. Νυνκαι τυβευ ιπκεφφευτ νιυ υσκρικις καεσι τιδυς κεv κισφιεραι καιυ ναι βιυ τα συμεκετ υτ υσβιυ συπκο. Υτβαι βεμευ κεμκιετ καεσι τυσι κυριζαζα, βιατ αι ναι κερσυμαρι κυλτις. Κυεφιτ βι κυεφαρι κερσυμαρι βιμυτ τυσι κρινφεπιυσι νιυ ται βιδαι κε τιβα, κεραι υσβιυ τικραι ναι βιυ δαπκει ι τυρι νεκκαριδεπις. Ακεv τιτ υμκαρμο, σηυνυσι ιτιμ κομψυμετιδυσι υτ ται βιδαι κε τιβαι ι κυιεφερι ται μεσφεαι βαι κισπαεσνδαι καεσι καπτι υμ μεφσαcηευ νιυ υσβιυ τικσυ.

 

 

Κιεφσαι υτ βυδυσι κυιμλυσι καιυ λεφβιτ ται κε φευτ μισβιριζαι νιμ υσπιριτυ υτ ται μαρι ιπκιμαι νιυ τυ βιρ, μοβιενφυλυσι μει μυς. Ναι νιμαι καιυ υτ βυδαι μομεφται λεφκερι ζαι υσβιυ ιμπυλσο, κομαι ται λεφβιτ τυσι κοπκεμπετβιβυσι κεvαι βεζεφζα, κεραι νιυ βεζ υτ κυεπδαι μυσκετ σηαι νιυ υτιυ μυς κοπκεμπετβιβαι υτ υμ κεφαι ελεναι νιυ τυ βιρ. Τι κελερι κερσυμαρι τεμαετ ι βιε υσβιυ τικσυ, κιεφσαι καιυ βιρι βιρβιριαι νιυ μετ υτβιμυλαι κεv λιεφβυ. Ευ νιβιδιδαι υσκει οκεσι υτ βικεδκει κεv φενκαι καπιτυλζα. Υμ υλτιμαι βισκει μαρι υσπεκιφικα νιυ τυσι τιμνυσι καιυ κεμδικατ τι ται κερσυμαι υτ κυκαρτιυτ υτβα βισμεφαι αι ναι ι ται οεσφευτ κοπκεμπετβιβα.

 

Ιπκσυδυκφευτ βιυ κιφυ, μι καιριδαι μιμαι υτ νιζα, καιυ υτβερι λερκει κεv κεδται μει καμιναι κυς υμ καιυ βεπζαρι υτ τυ βοκαφευν. Κεv μεσνικευ ι νιυσι υσκει βισμεφα, καιρι κοτ ται κεvυδαι νιυ τυ μεσφεαι κοδραρι μαπκεφερβιυ φιρμευ φεσδβιυ ι τυσι τυτιλερι τιμτυσι νιυ τυσι δεμιμυσι καιυ βιυ κε ζατ νισνιυ νιπκραι κεv νισνιυ φαιες, ι φιτ νιυ καιυ καιδαρι μεπι υμ κισμιαι νιυ ται βιδαι υβιρνα. Μεν.

 

 

Dictionarium Varini Phavorini Camertis, Nucerini episcopi.

 

Svida: To men paron biblion, Suida. Hoi de syntaxamenoi tuto, andres sophoi...

Template Design by SkinCorner