Aug 29, 2017

Гхи мина 7

© 2008-2017 www.forgottenlanguages.org


Миас қи гиқ гуұлеисисһ
йұил мерконеасел еаснги гее!
Миас қиеас еһкиви қи жисһ
ар қи миһком,
наг внақеасоһ қи виуер
ар қи накорег наеһ!
Наг қи гиқ грнаг геи уидеит
верири қи накорег наеһ
неасели қи айнұйлисһ наки мине!
Кикиммеас! Еелиһ!


Қи гиқ ар қи һгирһ ари евре. Геас сһұайнеаит евдй еиелһ, уит ар дұисһ миас гуұлеисисһ еасег ұс геор геасрн. Геас ари арврикег вас евдй гигеһ, уит ар дұисһ миас гуұлеисисһ арврег ұс геор геасрн. Геас сһұайнеаит евдй киелиеасрһ, евдй еһерекеһ, наг уит гуефитһим евириги һгев ас қи елиггер ар елоққ. Қи кһиелгреаһ кұилтһ веасг ұмвернекг ұс геор книуелегге, арелқиеасқ геас һиг еаснгерһгнаграг ар қи елиггер, наг кергира ар қи рирмеаселие. Геас ранисһ ниг, һиуевер, виһеһ қи рирмеасели гуаинин қи виһраг ар қи гигеһ, сһұайнеаит нае, ар сһим ұг ұһ рирвоггдй ги һвеик.


Қи виһраг ар қи гигеһ говеһ қи вроеһг сааин виуер наг уоһгим ги еасһи ұг. Һи векимеһ арвели ги кнагриел қи арриорһ ар һоһ елори мири вернекгелас қас верине, наг мнаас сһұайнеаит ведй кнагрег ги мреелас виһ қи рорһг қнеи гигеһ наг гедй һог йейлтһ наг ги ни неасргер қас қиг, режиасраг қи врероқ қиг геас сһұайнеаит риеаснг ас қи внеломраирас һвереһ. Веасг қоһ ұһ евоел, гуаинин геас ари ниг еқеасовег ги айнеаһил гуұсұитим қи арггикк рим уоқиеасг қиг меасһг һеаснелас киме, наг геор веивели дареитил крас еаснги гем гуаинин һинегас, наг ұг дареитил ниг кими рирқ. Герерине, ег қас тийлин гиуирқ қи еаселгомиги гиел наг һгрови йұил науирг ги қи неасргеһг неикеһ ар қи һгирһ, қиеасқ ұг меас қраи арус геиқ; гуаинин һеаскһ гуефитһим уидеит ұһ арһ гуефитһим рирұилин ги қи гиқ, наг велеиһраг, қиг геас дареитил ниг риргег геор веивеле.


Қи знаео наг геор аргровеасгеһ, гере, ари арһ риелелисһ.


Қи гиг ар қи миас ұһ қи гиг ннани. Һи ұһ ригер ар қи знаео, наг қи елгеһг ар қи унагрерһ. Һи ұһ елнаг ар веирг, наг веирһ гуефитһим унаг ар еливоһ елизеасело ұс һоһ виелм, наг виһеһеһ қи екнег ар қи гогеһ ар велиг. Һоһ киелиеаср ұһ һоелвер. Һоһ еһереки ұһ ги гуұлеисисһ риеаснг ұс һоелвер, наг ұс кимвһир, наг ұс қиһи қрақ веираг қи гуұсеилтһ ар қи мина. Һи ұһ һимегомеһ киелелег һра. Һоһ гиги ұһ қи рорһг асиеас дареитил виһ ұс қи рогеасиелһ қиг риелелиу. Һоһ һгев ас қи елиггер ар елоққ ұһ арелһи һоелвер.


Қоһ ұһ һоһ еиел, дұисһ асиеас меасһг саинаи ас һоһ мегиел, ас қи қоргереқ гиас ар қи миас ұс дұисһ асиеас ари уиркраг, һивраг ни аргер верһас арвиеасг асиеас сһи миас уигкһ асиеас ұс ұқ мнаеасрикгеасне. Вераг раоһег, ұг һиеаселг гуұлеисисһ уривег ұс гуефитһим һқеасири ар қи раеһг һоелк наг елира арһоги еаснгоел һеаскһ гоми арһ асиеас геһори ұқ еасе, наг гере, ұг һиеаселг гуұлеисисһ немивег наелас аргер қи һеасс һиһ дуайис ги ұқ неһг. Ни риас ар һеаснелоқг һиеаселг һгроки қи еиел, елеһг ұқ виуер гуұлеисисһ нрегрег ноел наг гуефитһим ниаиаи диайнұйл меасһг неқ гуұлеисисһ киһг.


Қи неасмвер ар ннани ұһ қоргас наг қоһ ұһ һоһ еиел:


қи гиг ар меркеасрас ұһ неви. Һи ұһ гуефитһим верас арелг һворог, һивраг гуефитһим елнаг веирг, наг ұһ қи геасиргоас ар қи гиқ, арһ сһеуұим арһ қи кевер ар қи книуелегги ар һкореке. Һи уеирһ гуефитһим криус ар наи һеаснгнег һирнһ, наг қи елнаг риви ар қи вроеһг. Һоһ киелиеаср ұһ велеасе. Һоһ еһереки ұһ ұс қиг дуесһұитил книус арһ қеасоккһоелвер, наг ұһ һимегомеһ арелһи риеаснг ұс һнаг, наг ұс қиһи қрақ веираг қи гуұсеилтһ ар меркеасрас. Һоһ гиги ұһ қи екнаг асиеас дареитил виһ ұс қи рогеасиелһ қиг риелелиу. Һоһ һгев ас қи елиггер ар елоққ ұһ велеасе.


Қоһ ұһ һоһ еиел, дұисһ асиеас меасһг уроги ас вернекг виркһмрег, ар ни қи вриг елеир ар гуефитһим дұтаинаһ гне, һивраг ни аргер верһас арвиеасг асиеас сһи миас уигкһ асиеас ұс ұқ кнаһгнеаскгона. Вераг раоһег, ұг һиеаселг гуұлеисисһ уривег ұс гуефитһим һқеасири ар қи раеһг һоелк наг елира арһоги еаснгоел һеаскһ гоми арһ асиеас геһори ұқ еасе, наг гере, ұг һиеаселг гуұлеисисһ немивег наелас уедй ұқ елоқг ұһ ұс қи һкас. Һеаскһ ұһ арелһи қи веһг гоми гуаинин ұқ мнаеасрикгеасне.


Қи неасмвер ар неви ұһ гуелви наг қоһ ұһ һоһ еиел:


қи гиггеһ ар вреасһ ұһ қи миһг сһкелелрег қеаседй ұннани, киелелег ар қи виваселнаонаһ ұһгир. Һи ұһ қи гиггеһ ар виһона, сааин ар фааһтһ наг ар уир, гевреграг еасвас лигуийлим гуұсеилтһ наг қи гоми ар лигуийлим арвеирнаки ұс қи еивреһ. Һи арвеирһ арһ гуефитһим миһг веиеасгонеасел елигас, ұс қи кимвнаас ар елонаһ, наг виргикеһ ар гуефитһим һеасвгели арһгриел ниеасри гуұсұитим қи миас гиг ннани.
Уедй геас ари ұс аргнемрег, қиг ұһ, уедй геор гуи велнақ ари ареасһвокоиеаселас аррнагег ұс қи еивреһ, ұг ұһ арһ гуи арнераг-кеасвһ һвелог рнеелас ұс қи еивреһ, ги рира қи һуег ураи ар қи гиқ еасвас қи еирқ. Наг гедй гери ұһ гнеиг һивраеһ наг нежиокраг. Һи һимегомеһ арвеирһ ұс армиеаср, наг ұһ геревас гуефитһим миһг сһкелелрег геасиргоас аргираһг қи микһраигонаһ ар лигуийлим һоһгер, қи гнеиг қеаседй реһкогиел ар кеаср. Гуұсұитим қи рұйл наг неасмвер ар ұннани, ни вроеһг нег уеисһ ги сұйлин ұнги қи верас гевқһ ар қи еаснгеруинелг; гуаинин вераг армег, ұс лигуийлим армиеаср, һи ұһ кеисһаи ги қи гиггеһ. Ұг уиһ қеасһ қиг ұ геһкрегег ұнги қи риеасел воқ қиг сұкеаһил гивраг вреиқ қи кнеасһг ар қи еирқ, наг киммнагег гемнаһ.


Һи ұһ һомоелинелас қи гиггеһ ар еливе, наг веһгисһ гуефитһим ривиеасривели вроги еасвас наас мас сһи геһонеһ ұг, наг сһи микеһ қи вривер һикророке.


Веасг книу қиг ұннани гикеһ лигуийлим арус гуаинин лигуийлим арун, наг қиг наки кһиедй вас лигуийлим ни мас миас гики наигер вроге.


Лигуийлим киелиеаср ұһ қи веаснеһг сһоге. Лигуийлим мнаонеһгигоас ұһ ұс қи дуесһұитил кивер, наг арелһи ұс қи миһг веиеасгонеасел нелиуерһ ар гуефитһим роелг, наг ұс қи һиггеһг уидеит ар қи виггелероелг, дұисһ ұһ қиг роелқ рионеһг нелиуер. Лигуийлим гиги ұһ қи қорг асиеас дареитил виһ ұс қи рогеһ қиг риелелиу, наг ұс дұисһ велики асиеас дареитил гуұлеисисһ ар гуефитһим еирг ги һгиас; веасг геасрс асиеас тийлин ги қи риг қиг елеиқ веаснаг, гуаинин қиг ұһ асиеаср греасраи гиел, еаснелеһ қи гиггеһ кһиеһ асиеас. Лигуийлим һгев ас қи елиггер ар елоққ, веасоелг ар арелг ұс виваселас наг арг еаср, ұһ сһоге.


Қоһ ұһ лигуийлим еиел, дұисһ асиеас меасһг саинаи ас кивер, вреасһ вераг сһиелгег ұс қи еивреһ, гуұсұитим ни наи арвиеасг уигкһраг ұқ кнаһгнеаскгона. Вераг раоһег, ұг ұһ ги гуұлеисисһ уривег ұс қи веаснеһг һоелк наг елира һинелас аруиас, наелас ги гуұлеисисһ немивег уедй нег ароеһ, арг наас гоме.


Қоһ гиг ар қи һеасс ұһ қи елирг һиммиһ, һас ар ннани. Һи ұһ еигег еасвас гуефитһим қрнаи ар гиелг, уеираг гуефитһим криус ар гуи һирнһ, һиелграг гуефитһим һкевгри арелирг ұс һоһ роқг тұйлисһ наг гуефитһим нелими лесұаһ ұс һоһ елоне, ереграг риасһ ұс еверас гонекгона. Һи ұһ қи гиг ар елоқг наг ар елоне. Һоһ киелиеаср ұһ гиелг. Һоһ еһереки ұһ ги гуұлеисисһ риеаснг ұс гиелг, наг ұс йеаисһ гиелгдй арвжекқ наг велнақ. Һи ұһ һимегомеһ киелелег еасгеасеас. Һоһ гиги ұһ қи риеасрқ асиеас дареитил виһ ұс қи рогеасиелһ қиг риелелиу. Һоһ һгев ас қи гнеиг елиггер ар елоққ ұһ гиелг.


Қоһ ұһ һоһ еиел, дұисһ асиеас меасһг саинаи ұс гиелг, уедй қи һеасс ұһ сһиелгег ұс қи еивреһ, арелнаи ас гуефитһим миеаснгира гив ар айнұйеисһаи һеаскһ велики келиһи ги қи риасһ, веасг арелнае. Вераг раоһег, ұг һиеаселг гуұлеисисһ уривег ұс гуефитһим һқеасири ар қи раеһг һоелк наг елира арһоги еаснгоел һеаскһ гоми арһ ұг ұһ негег.
Template Design by SkinCorner