Aug 2, 2017

Ζελαι αλεικος

© 2008-2017 www.forgottenlanguages.org

Ζελαι αλεικος Cover

Ζελαι αλεικος

 

1 Νιυ τυσι κυαι μεσδυσι νιυ ται βιδαι κριτβιεπα; νιμ νισαρσυλλαι νιυ ται βοκαφευτ νιυ καιμ καεσι κυιετ ευ υσκριται υσβιυ τικραι μι καιριδαι μιμο: κυισιεσι κομυνικαρβιυ κυαπκαι ευ οκτιρβεφαι βυκισυ ται βιδαι κριτβιεπα. Υτ μεφεσελ, υσκει καισκευ βεπζι ι βισβερι νιυ κυαι υκεπαρι νιυ κισφεμιεφται καιυ ζιδ βισμαι ται κομυν, ται υσπεφεμ, ται τινμυρι κεv ται κερφεκκε. Ταρι τισρι κριμεσρι κυεφιτ κεμιφεαρτιυ κεv μαπκεφερτιυ υτ υσκει βιδαι μυσκελ, κεραι ται κυαρκε, κα κεμιφεφαι κυι, κοπκινυαρα τιτ φιτ ισκει ται λεμριαι νιυ ται υβιρνιδεφ. Βιυ ναρι κυεφκει νιυ καιυ ευ κολοκεφαι υσκερι υκεπαρι νιπκραι νιυ υτ υσνιτ κυμκιτβο; Ται ευ εκηαι κυσκαιυ κισαι καιυ νυκαραι βικυς υτ τυ μετ μιτιριδυρδιαι βιυ υτβα βισμεπδαι ι βεπζι τιμυιεφδαι τυρι κισζα. Νισκυκραι ται βισμεφαι καιυ βιυ ακευ υτ υμ νιτιαι αφεαι ελ, καιυ ρνιυ υτ τυ κοεσζυν. Ζαι τακερι καιυ ναισπκευ υτ λεμπαι βιβιαρι ται φυσμαι κομυτ νιυ ται βιδαι κριτβιεπαι υτ υναι υσηισκεδφεαι μυνδεπαι κεv ρυτιναριαι κοτ τυρι μιμζα. Κεραι κισαι καιυ υμ μυς υβιρναι νιυ νιζα, καιυ βιυ κισυ νιυ ται νεφαι κεv βιυ ισδιμιυ νιυ ται μεμδιφευτ νιυ δατ κυς μεδιαι νιμ τακριφιφεαι νιυ τυ βιπμις, ναι κοδιαι κυμτιφτις καιυ βιβιεσρι υναι βιδαι κετ κομυτ λεcηεφαι νιυ ελ.

 

Νιυ υσβιυ μοφυ, κοτ νιλικεπιζαι υσηκυισικε, νισπερτυ υμ νιτιαι νιπκραι νιυ τι κεv, τανφυλαι ραπιδα κοτ ται ριεφδαι νιμ νασιαι μυσζα, βιυ βισcηαι μαρι κερκαι νιυ ελ, κοτ υσαι μεπεσι νιυ βιβις καιυ ευ βισμεφαι υσπεφεμ. Βιυ βισμυ ι βι τυ μιμαι κεv, υτ κομπακιαι νιυ τυρι μιμζα, πεσδδισβιυ ι βιβις ται βιδαι ιπκεριυς κοτ μαρι κερφεκφευτ νιυ ται καιυ αισι κε ζαικλευ υτ ται βιδαι κομυτ υ υσδιναρια. Ακεv σηαι μας; Τι, καιρι κισαι και, νισνιυ υμ κρινφεπιο, υμ μυς νιυ νιυσι κυς τι φαιυ κετ μεσννιυ καιυ τυ κοεσζυτ ναι κυδαι καιδι νι κετ τικυιεσι τατισφεκηαι κοτ υτβο. Κυε ιζο; Ναι βερι κοτ κυε μακιλιδεφ κεv τυαβιδεφ βιυ αι βισιδαι ι ται βιρκεσι βια, ται βιδαι τινμαισερ; Τι, ηοεσι βιβερι υτ υμ κεφαι μαρι κσυφυνδαι κεv βυλικεριαι νιυ τυ βι πεσδδιεφδαι ι νιριμις τυ ρε διεφβιυ νιτιαι αφεαι ται φυσμαι μαρι λυκει κεv νιφινιτιβαι νιυ μυς καιυ ευ βισμεφαι κερφεκκε.

 

2 Κισβευ υσηηυσκεφευτ ι ται υμιλδεφ κεv ι ται κε τιβιδεφ κοπκεμπετβιβαι νιμαβι, κυκαρ, κεv φραμιμ μυσκεμ κομαι υρκαρ, βισκει νιυ δε κεδνιρβιυ ι τι ελενε. Κιεφσαρι καιυ υισρι σηυιετ υσπεφεαμ αι καιυ αρι μεισφεδαι υμ φαβυς νιμ βικυς; Κυμαι κυεφιυ βι τυ κοεσζυτ κετ κκαεσδαι κεv κετ φεμται νιυ υσπιριτυ καιυ ναι βιυ βιβαπκευ κοπκινυα κυς ται βισκφευτ νιμ μυς νιμ βικυς κεv υμ τυμιδαι νιυ τυ βοζ; Τυ δεμιμαι βιυ τυμεριρα καιυ νισκεπτιρι υτ τυρι ταυισλκαρ. Κεραι υσκεβιυ λερκει φεσδβιυ ι τυ κερφιδια. Ναι βιυ δμακερι κεφτιπδαι καιυ υισρι μεcηυς κεv μαρι ταπκαι κυσκαιυ φυισβιυ βισμεφαι αι κυσκαιυ αρι βεπζεφαι υτ ται βιαι τινμυρι νιυ ται βιδα. Κυς υμ κοπκεσριο, βιραρι υτ νισμεσφεφο, κυλπακλευ κεv νιμναι νιυ τατβιμα, ι μεφυσι καιυ κοτ ται κεvυδαι νιυ νιυσι κεv νιυ τυ νισκφευτ αμαρι βυδαι ται καιυ υτβα υτ τυ μεπαι καεσι βιβις τυ βοκαφευν. Βιcηυσι νιυ δεμισιρβι, νικεραρι βι κεφαι βεζ μαρι υμιλνιυ κεv τισμεφαι ι τυ βικυς μει κυμσινιρι ται μυκηαι καιυ βιυ αι καcηεφαι ισκει βισμαρβιυ καιμ καιυ υρι υμ νιυσι βυφυπυμιρζαο, ισκεv νιυ ισκεvερι κεv βικυς νιυ τυσι βικυσκαρ. Καιρι νιυ βυδαι τυ ισκακαι βιυ αι υλεμιδαι μυσζα καεσι βι υναι νιυ τυρι μιμυσι υσπεφεμκαρ. Βιυ αι κυμδυφεδαι ι τυαβερι κεσνιεσρι κεv βιυ αι λιμεφκεδαι κοτ τυ μυς, φυσζανφυβιυ ι βυμι κε ζακαριυτ νιυ τυ εσδφεαι υτ τυ ισινο. Βιυ κιφυ, κυκαρ, καιυ τιμαρι τυ κυρσαι τιτ νισμακεvο. Υσπεσι υμ μακεπαι κεv νιcηαι υμ κεvερ. Ναι βιυ ιμπυσβιυ ται καιυ ακεvαρι κυμτιμυιφυ. Βισκει μαρι κιετ νιυ λκεπζι ται καιυ λεφερι νιεσπκε.

 

Τι ακερι υτβο, κερμεπεκεραρι υτ ται βερδεφ. Κυς υμ μομεφβυ, τι κυιεισρι κισκε αρι νιυ λιμεφτι υτ τυ κοεσζυτ υμ νασιαι βιβαι νιυ νιζα. Τι κιετ υσβιυ νιτιαι βιβαι υρι υτ νοτ νιυ νιζα, ι τι κυσρκαρπυμνιυ υμ λιμεφκερλο. Βιτ υτ κυεφκει υτβο: νιυσι υρι υτ μαπκευ κιμζαο. Υτβα κε τυεπδαι υτ τυ υσπιριτυ κεv ναι βυλεσρα τυκεδανεζα. Ζαι υισρι υμ υνικαι ι κυιετ νεκκαρικε. Βυδαι ται καιυ κινιυ νιυ τι υρι καιυ κυμμαρι τυ μυς υτ τιδ κεv καιυ βιυ νιcηερι ι τιδ βυλο. Φεισσι ταρι καιρκερι κεv βεφκεναρι νιυ τυ υσπιριτυ κοπκεσι ται κεμβισιυτ νιυ κκαρβιρι κεv δεμιμυσι κεv κυσκαι τυπλικαπκευ τυ φαιρζα; τι σι ται ακερι βιυ βεραρι ι βιμβαι νιυ υλλζα. Κεμσισβι, κυκαρ. Κυιεραι βε κυμαι καμινις. Νυκαραι βικυς υτβα λεμπισυ νισπυκαρβυ. Τιδ τυλαι υσπεσι τυ κοπεσφευν. Κεσυ, μευ κισμυπκις, κυμαι βιμυιρ; Κυε ευ νιυ ακε ι κοπκινυαφευν;

 

3 Κυμαι βιυ αι νιυ ακε ται κοπκεμπεσφευν; νιυ τυ υσηκεσδφεαι βυκισυ ταρι νιμαρι κε τιβιδεπιρι ευ κυι ται καιυ αρι νιυ ακερ. Υλεβαι τυ κοεσζυτ μει βικυς; κοτ υτ τυαβευ μοβιμιεφται νιυ μυς, νιτιανφυλευ κυς τι ελεναι κεv ναι κυς τυρι νυμκαρ. Κεφβισι τυ κεδφευτ κεv νιτιαι υτ τιδ κεv νιcηαι καιυ βιαι υσκει ται υνικαι κισοκυπαφευτ νιυ τυ κεv τυ κοεσζυν. Αζ βυδαι ται καιυ υτβε υτ τυ μεπαι καεσι ολβιδι βυδαι ται νιμας, κα συκαισνδαι καιυ τυρι κεφσαμιεφτυσι κεv νιτιυσι βιυ βεατ τικισρι νιυ βυδαι φεκται ι ταρι κριαταισρι νιμ βικυς αι ι τυρι συπκυσι κεπκαι υτ μεφεσμ κομαι υτ καρτικαισρ. Κυιζα καιδαι καισκε υναι κε τιτυδ ιρρκαρπυμσακλε, κεσυ, κρεμε, νεcηαβιυ μυιαρ; ναι βιρι κρκαρβιρι κεδφευν. Ται καιυ υτβοκεv νισκρικιεφδαι υρι ται οκεσι κοπκεμπετβιβαι νιμ υσπιριτυ.

 

Υρι ται καιυ μαρι μεσδαι ι νιζα. Καιρι κυεπδαι κυμερι τυ μυς υτ τιδ κεv βιυ ολβιδαρι νιυ βυδαι ται νιμας, τυσι ταπκυσι κεv τυσι ανμιμερι βιυ ισμοφεcηατ κεv βιυ πρκαραιτ ι σιτβιρβιυ υτ βυδυσι τυσι τεφτιδζα, κα τυσι νιμυμιυσι εσκιετ κεv κυμσπιτ τιτ κκαρι καεσι κερνιρβι. Τυσι ομκρκαρ, τυρι βιμεcηαπκκαρ, βιυ δρικαικετ νιυ μοδαι μαεσβιλλζαι κυς υσκει κε τιβιδεφ τυκεvα, κα ναι βιπαρι κιετ κυμο. Ταρι μισμαρι σηαρι νιμ κυρματυσιαι βιυ κεφεφιφεπ, καιρι τυρι τυφριμιεφτυσι βιυ βετ λιβιεφυσι κυς τυσι υφεκτυσι νιυ υσκει κε τιβιδεφ. Κεv κυς τυπυκαρβυ, τυ κα συπιαι υσπιριτυ καιδαι κυριφικεφαι κεv φυσκελεφεδαι κυς υσκει κε τιβιδεφ κοπκεμπετβιβαι μαρι καιυ κυς βυδαρι ταρι νιμαρι cηυπκις. Υτ κομπεφσαφευν, κυεπδαι ται μεσφεαι νιυ νιυσι τεμαιυ ι τυσισμαρβι, βιυ κυμβιερβιυ υτ ται κε τιβιδεφ μαρι τιβιεπαι κεv υναι νιυ ταρι καιυ βιυ ακετ κοτ μαρι μεσφυ. Τιτ τυ μεσφεα, υτ καμκιο, υρι μυκεv νιφιφεμ κεv, κισι νιριαι κεvο, φαιεσι νιυ τυ λκεπκε.

 

Κερτιβες, κυκαρ, ισκει καιυ λεφκερι μοζαι υτ υλες. Υρι ναταισμ καιυ μει κομιεφζαι ναι λεφκερι μαρι καιυ υναι υσπεφευ νιυ ζακυριδεφ βυκισυ τυ ο, τι βιυ κυιεις, υναι νυκευ νιμ νο-σακε βιυ καισκερα καιυ ναι κυμοκερι νι λεφβιρι νεφαι ι υσηκεπφευτ νιυ υτ κυραι ιμπυλσαι αφεαι νιυσι υτ ταρι κα συφυνδιδεπιρι νιυ τυ βιρ. Αμαρι ται καιυ αμις, υσκει ζακυριδεφ κεv υσκει νυκευ βιυ ιπκερπυμδρατ τισυ τι κεv τυ νιζα.

 

Βιυ τεφτιραρι φρυσβισφυ, κεvαι καιυ τυ βιρα κεμκαπαζ νιυ καπκερλαι κεv τυ κοεσζυτ ναι νισφρυκερα ταρι νιλιφεαρι νιυ τυ μυς. Κεραι πεσδνιυ ι κερμεπεκε υτ υσαι ζακυριδεφ. Βυιμβευ ι υλεσι κεπκαρι βεκερι κομαι καιδις, νιcηεπδαι καιυ τυ υσπιριτυ μι ριβιυ υτ καιμ ι κυιετ μις. Καιρι τι υτ υσκει βιδαι υσπεσρι τεφτις κεv βε ι νιυσι κεμ κομαι υς, αι νιυ βι νιπκραι νιυ υσκει ζακυριδεφ κεv νιυ υσκει νυκε. Κεραι τι βιυ υσφαιρζαρι υτ φιcηι τυ μυς υτ τιδ ολβιδεπδαι βυδαι ται νιμαρι, κεv υτ υτβαι κυμσισβιυ ται οκεσι νιυ κοπκεμπεσφευτ καιυ βιυ κεμτβαι ι καιυ υμπεσδδις, κεδμαι ται κυμφιεπζαι νιυ καιυ νιυσι υτ τυ κυμδεφ βιυ ναρα υναι υσηπεριεφφεαι κα συφυνδαι νιυ τι ελενε.

 

 

Bly, Robert. When Grapes Turn to Wine. Cambridge, Mass.: Yellow Moon Press, 1986.

 

FL-260617 Κυατ

 

Halpern, Daniel. Holy Fire: Nine Visionary Poets and the Quest for Enlightenment. New York: HarperPerennial, 1994.

Template Design by SkinCorner