Oct 6, 2017

Διζα αι Αμυσ

© 2008-2017 www.forgottenlanguages.org

 

Διζα αι Αμυσ Cover


Διζα αι Αμυσ

 

Κυμαι βιυ αι νιυ κυμδυφε υναι κερσυμαι ναισπκευ ται οεσφευτ καρπεκται ι τυσι κεφσαμιεφτζα, υσπεφεμ καρπεκται ι τυσι καιυ νακετ νιυ ται κυριζαιδεφ υ ιπκιμιμεφφεαι ναταισμ υρι κεμεβικεκλευ καιυ ταρι κεμιαρι τυρc ατ υτ τυ κεv βισβιτ νιυ νισβιτιρβιυ νιυ μιμ μεπερις. Βιυ κισμυπκαρατ νιφεφφυ: κυε υρι ται καιυ κυσκις;, κυε κυιερκαρ;>>. Ι βυδαρι υλεσρι νικερι καρπυμνιρ: αι νιυσι βυλαι κυσκαι κεv νιτιο, ι τιδ βυλο; κεv τι βιυ κισμυπκεπ: << κυιετ υρι υσβιυ νιζα;>>, νιλερι καιυ υρι υμ νιυσι καιυ βιυ κισυ, καιυ βιυ ισδιμιυ κεv βιυ βισc αι ι υσκει οκες. Νι ι τυρι κεφσαμιεφτζα: <<Σοιρι κεμκαπακερι νιυ καπκερλε. Νιc εφμε>>. Νισπερτιμυσι βολβιενφυβιυ ι C καρυρι κοτ μυσζαι νιτιο. Ναι βιυ τυσπεσδδαρι τι τυρι κεφσαμιεφτυσι καισκετ ταπκυσι κεv βεμιζαυσι καεσι ται οεσφευν. Κοτ βυδαι κα συκακιλιδεφ βιυ δδυπκεσραρι ι τι ελεναι κεφτιπδαι υτ ταρι μαεσβιλλζαρι κυεμιδεπιρι νιυ C καρυς, τυ νυλζαις, τυ μυς, τυ μεσφεα, τυ μιτιριδυρδια. Κεραι τι κρκαρκερι κεδφευτ ι υσκερι κεμις, βεραρι καιυ ατ κυμτιμυιδαι ται καιυ νιτιακατ νιυ τι, κεv κοπκινυαρατ ακλανφυβιυ ισκει κεμκλιναρβιυ αφεαι υμ κεφσαμιεφται νιυ ται κισιυν.

 

Βεφδρατ νισπυερι κεμιαρι βυκισυ τυ μετ κυμδεφ κεv τι κοπκινυαρι κεδβυ, υσκερατ κομπεσφεδις. κα συπκαι βιυ δδυπκεσραρι κεφτιπδαι υτ τυ βιδαι κεκεφοεσι κεv κυιζα κοτ υσβιυ μοτιβαι βιυ κοδραρι δυρδι νιυ ς υτ τυμι υτ καιυ βιβισβιυ υτ τυ βιδαι κιτιφα, ισκει καιυ νιυ ισπεφβι, πκερι νιυ καιυ βιυ νιρι κυεφκε, τυ βιυ ακρα νισιπεφαι κυς κομπλεβυ. κεv, τιτ υμκαρμο, ναι αιτ μεμυσι κεφσαμιεφτζα. Υτ ιτιμιδεφ αιτ κεφσαμιεφτυσι κυεφυσι κεv ταπκζα, κετ βεμιζαυσι καιυ βυδαι υμ καιυ νιτιευ βεπζι τιτ ακε μεδικεδαι κοτ φισκυεφφεαι υτ τυρι κσυπιυσι κεκεφζα, υτ ται κισιυτ νιυ κριτβο, ται μεπτιδυμκις, κυμδεφ κεv νιμνιδεφ νιυ νιζα, βιυ υς βισβιαρα κεv φεσκισαρα υτ τυ ιπκεφβυ.

 

Κεραι υναι κερσυμαι καιυ αι μεδικεδαι ταρμα υσκερι κε ζαρι αι νιυ νιc αισσρι νιας, καc αι ται νυκευ νιμ ολβιφυ, τι υρι καιυ κυιεισυ κεφει ται νυκευ νιμ αγνοσις καιυ υτβα τισυ τιδ κεv τυ νιζα. κυς υσο, λεμπισυ καιυ βιυ λεφκερι μοβιδαι κυς ται μεσφεαι ι ται κε τιβιδεφ κοπκεμπετ βιβαι κεv υτβερι νιβιρμινεφαι ι ιτιμιζαισς, υλεβαι κοτ τεφφιμλεζ τυ κοεσζυτ ι νιυσι κοτ υτ τυαβευ μοβιμιεφται νιυ μυς. Κιεφσαι βυες υτ νιυσι καιυ βιυ κισυ, καιυ βιυ ισδιμιυ κεv βιυ μυιυ ι υσκει οκες. Ναι νιc ερι καιυ οβισρι κεμιαρι βυκισυ νιυσι τιτ υτ τυ μεφβι. Κεμκλυσαι υτβαι υρι νιμισιεφο. Κισκει κοτ υτ κυραι ιμπυλσαι αφεαι νιζα, υμ νιτιαι νιυ τιδ βυλο. Τι κυιεισρι κεφι βυδαι τυ νιτιαι υτ υναι τιμπλευ καεσκεσι καιυ τυ καιδαι ισκεδε φαφιμμεφβι, υλιμευ υναι καεσκεσι κισβευ μεc υς καιυ υναι ταρμα.

 

Καεσκεσρι κετ τεφφιμεσρι κομαι <<Διζα>> αι <<Αμυσ>> καρυλκετ μυκεv νικυεφις. Κεραι αρι νιυ υλεμις υναι καιυ κεδμαι τιμνιφικεφαι καεσι τι. Φιc αεσι ταιμαι υτ τυ μεφβι, νιυ μεπεσι καιυ κερμεπεζκαι ελλι τυκεδαι ται καιυ τυκεδα. Υσκει καεσκεσι βιρα τυ νιφεφσαι κεπκαι υτ ται μαισσι κομαι υτ ται καζ. Τιρβεβιυ νιυ υλεσι καεσι μολπει ται νυκευ νιυ ται ζακυριδεφ καιυ υτβα βυκισυ τι κεv καεσι νομινι βυδαρι ταρι νισβισκφευμκαρ, φιc ανφυεσρι υτ ται νυκευ νιμ ολβιφυ, καιυ λεφερι νικαc αι νιυ τι.

 

Τι ς υτ κεφσαμιεφται βιυ τιμυιεσι μολκαρκενδαι καιριεφδαι τακε ται καιυ ακκαρ, καρπυννιλευ κοτ υσκει υνικαι καεσκες. Τι τυ κομιεφζαι ι ιπκιμεκτυεμιζι υμ τεφτιδαι κεv ταρι κυμνοκεφευμερι νιυ υσκει <<παεσκρικε>>, κυερδαβιυ νιυ καιυ τυ βεμυς υτβρικαι υτ τυ τεφφιμλεζ. Αζ υτβαι κεv βιυ τιμυραι καιυ κελερι κεφσαμιεφτυσι νισαπαισκεραν. Κυς κυε; Κυσκαιυ βιυ αρι νεμεφαι ι νισαρσυλεσρλυσι νισκυτιεφδαι κοτ υλλζα.

 

 

FL-200817 Νιυ ται τιμπλιφεδεφ νιυ ται Κοπκεμπεσφευν

 

FL-130817 Nās uaykikir bahuish āsanir? Kealur da eashavsa kealir Norea da ānanaf ālalsa

Template Design by SkinCorner