Nov 7, 2017

Νεσσι Λυκοσ

© 2008-2017 www.forgottenlanguages.org

Νεσσι Λυκοσ Cover

Νεσσι Λυκοσ

 

Υναι κυεφαι υς πζαιφευτ νιυ φερκερι νυδαρι καιυ κυεφιτ τυσφεκερτιυ καρπεκται ι ται κοπκεμπεσφευν; καιυ ται κυριζαιδεφ νιμ ομκις, τυ τακε κεv τυ ναταισμ ιπκιμιμεφφεαι ατ νιυ κεπδυμαρτιυ υτ υσβιυ βισκαc ο; νιυ ται νιτβινφευτ τισυ τυσι μεσδυσι κεv ταρι καρβιρι νιυ ται βιδαι κε τιβαι κεv κο βιβαι κεραι οεσι μευ νικκαρ: κυμαι ευ νιυ c υζμι υσκερι κεμιαρι καιυ κε τυατ βυκισυ μι κυεπδαι ισζο; Βυτ κυεφαρι αι μαρις; Κεv τι βυτ μαρις, μευ υς βισκαι μυκ αι κυσκαιυ νισπιερκετ μεσννι μι νιβοφευν.

 

Ι βεκερι βυτ υτ λιβιαι ισαμ υ κεμκλυσαι μευ ακετ τυσι νιυ κεφαι πκευ ται κισιυτ νιυ κριτβαι αι νιυ μιρι κα συπιυσι κεκεφζα. Κυς οβισρι εσζυμερι κεμκιετ υτβοκεv κεμκλινεφαι ι κιτι καιυ υσκερι ταπκαρι μεδικεφευμερι μευ ακετ υτ μετ κιεφ. Κυς υσο, τι ναι βυτ μαεσρι τιναι κε ζαιτιβα κυεφις, ναι κομπεσδδαι κυς κυε μευ κυμτιc αρι καιυ ταρι νιc ευ νικαc αι νιυ υναι νυκευ νιμ ολβιφυ. Ταρι κισμυπκαρι καιυ μευ ακερι βυτ μυκεv κυεφαρι κεv βισκερε νιυ καρπυμνισσρι ται μεc υς καιυ καιδα. Κυιεισρι κυμοκερ, υτ κριμε τυμαρ, κυε κριτιυ νιυ κεφσαμιεφτυσι τυμ, κεvαι καιυ καισκετ βι κετ υτιλκαρ. Ι υτβαι καρπυμφυ: βυτ ταρι κεμιαρι κετισρι νιυ τυ ιπκιμιμεφφεαι ναταισμ καιυ ται εσζυτ κυμφεκευ υτ τυ μεφβι. Ι ται νιυ τι βυτ κυεφαρι αι μαρις, κεμσιτβιρε υτ καιυ βυτ λεμπισυ κυεφαρι υτ τι μισμις, κεvαι καιυ τυ ιπκιμιμεφφεαι υρι υτ ισφλεc αι νιυ ται ιπκιμιμεφφεαι νιβινα.

 

Βυτ κυεφις, φερκεμεφβι, κυεπδαι κοτ ται μεσφεαι νιυ νιυσι βιυ κεvυδατ ι κομπεσδνις τυρι κεκεφζα, ται κισιυτ νιυ κριτβο, ται κυμδεφ νιυ νιυσι αι ταρι μαεσβιλεσρι καιυ οκεσι ι βισβερι νιυ ται κισαφευν. Νεφαι νιυ υς βισκαι τι υσκερι ισφλες ιυμερι ισσιματ τυ νιβοφευν. Κεραι βυτ μαεσρι κυεπφυ, ινκ εφαρι κυς υμ υσμυλλο, ται κυριζαιδεφ ιπκιμεκτυαμ κεv υμ υμοισμο, κυσσυμπετ τυ μεφβι.

 

Καιρι τυμκερι αρι νιc εφαι ι υτ τεφαι ται υμιλνιυ νιυ υτ τακιο, νιυ υτ μακαραι υτ βιολομιαι κεv σκετικαι καεσι βι κομαι υσυσι τακιυσι υσμυλλζαυσι νιμ νιμυμιο, υς περτυσι υτ βεπιδεπιρι κεv μεφτιρις. Ται νιμαι κομαι υναι δβερκεδφεαι καεσι βυδζα. Ται ιπκιμιμεφφεαι ναταισμ βιυ κεμκλιναι μει μαμ λεμπισυ καιυ βιυ βισδαι νιυ υσμυλλαι κεv νιυ κυριζαιδεφ κεμ νεκκαεσριαι βυκισυ νεμοφευσι μυνδεπυσι κεv βεπιδεπιρι υμεπαρι αι κυεπδαι υμοισκε να εσι ταρι νιμνιδεπιρι μυνδεπις, ταρι ρικαιζις, τυσι κεσκεισρι βεπζα, αι ται βεπιδεφ. Μευ κισμυπκαρι οεσ: τι υτβυσι κεφσαμιεφτυσι ναι τυλαι βυτ κυεφυσι υτ τι μισμυσι τιναι καιυ νιμαρι κυεφιτ υσαρτιυ καεσι κιεφ, κυς κυε τυσι νικαι νιc ι καc αι υναι νυκευ νιυ ολβιφυ; Καρπυμνις ι υτβαι κισφεσαι φερκει υς πλικαφευν. Κομεφζαρε νιφεφδαι καιυ υτ ται ιμλκαριαι ακεv νυσι κριτιρι αι φυσμαρι νιυ βιδα, ται κε τιβαι κεv ται κοπκεμπετβιβα. Ται βιδαι κτιβαι υρι κεμφεριυς, κεv ται κο βιβαι τυπεριυς. Νιπκραι νιυ ται βιδαι κε τιβαι ακεv κεμκιετ νυσι μεσδζα, υναι καc αι κεv οαι μαρι λβυ. Κεραι υσκερι νυσι βιδαρι βυτ κετ κομπλεμεφκεριαρι και, τι κιετ βυτ βυκελ νιφεσδβιρι τισυ τι, νινμυναι νιυ ταρι νυσι κυεφιυ υς ιτβις κεμνιπεφδιεφβι νιυ ται οβις. Καιρι υμ μεσδαι τυπεριυς νιυ ται βιδαι κτιβαι βιυ ιπκσυδυκευ υτ υμ μεσδαι κεμφεριυς νιυ ται κοπκεμπετβιβα, νιυ μεπεσι και, κυς κε τιβαι καιυ βιαι υναι κερσυμα, υρι κεμκιετ μει ελεναι λεμπαι καρφεμ κοπκεμπετβιβα.

 

Κεv κυεπδαι υμ ομκισυ υρι κετ κ βιβαι κομαι κυεφιυ βι υτ υσκει βιδα, υτ φερκει μεδιδαι τιμαιυ λεφδαι κε τιβο. Ται βιδαι κε τιβαι υρι νιυ κεμ ναταισλεζαι καιυ κομιεφζαι κεv βιρμιναι υτ ται λεισς. Ται κοπκεμπετβιβα, τιτ υμκαρμο, κυεφιυ φερκε κομεφζι υτ ται λεισσι κεραι κοπκινυαρα τιτ φιτ υτ ται υβιρνιδεφ. Κεv υλλαι κυσκαιυ ται βιδαι κο βιβαι υρι ται καρβιυ νιυ μαριαι καιυ ναι βιυ βιρα κυικεδα. Ται βιδαι κε τιβα, υτ καμκιο, βιυ βευ τυρκεφαι κεv κισοκυπεφαι κυς μυκ αρι κε ζαις, κεραι ται κο βιβαι βιυ λεφκει υτ καζ κοτ ται υνικαι κε ζαι νεκκαεσρια. Υτ υμ μεσδαι κεμφεριυς νιυ ται βιδαι κε τιβαι ται κερσυμαι ακευ κιετ οκυπανδζαευ υτ κυεφαρι κφευμερι κεv οκεσρι νιυ μιτιριδυρδια. Υτ υμ μεσδαι τυπεριυς νιυ ται βιδαι κε τιβαι (καιυ βιυ φυννιυ κοτ υμ μεσδαι κεμφεριυς νιυ ται βιδαι κο βιβαι) υμ ομκισυ κομιεφζαι ι μεδιτι υτ ταρι κε ζαρι νιμ υσπιριτυ. Οεσι υρι κυεπδαι νικευ κυμνιρι κοτ ταμριμαρι ται μεμδεφ νιμ ομκισυ ισκει νιπκεσρτιυ υτ ται κισιυτ νιυ κριτβαι κεv τυσι τυφριμιεφτυσι νιυ τυρι ταπκυσι κοτ βιρναισι κεv κομπισιυν. Υρι οεσι κεμκιετ κυεπδαι κισκευ υτ υμ πισφεαι νιυ ται κυμδεφ νιυ νιυσι κεv νιυ τυρι νυμερι κεv κομιεφζαι ι εσκαρλευ κεv ναρλευ μεσφεαρι κυς ταρι μαεσβιλλζαρι μεπεσρι κοτ καιυ κε τυαι υτ τυ κισαφευν. Κεραι υτ υμ μεσδαι μαρι λται νιυ ται κοκεμπες φευτ κεμ κομαι ται κυμοκεμυσι υτ υσκει βιδα- βυδαι υρι ζακυριδεφ κεv υναι νυκευ νιμ αγνοσις κυι υναι βιυ βυιμβευ ι νιυσι κοτ νιτιαι μυσζαι νιυ τυλαι τιδ ελεναι κεv κερμεπεκευ υτ ται φεμαι κυμφεφφεαι νιυ τυ νισνυδαι βιρ.

 

Ταρι κε τιβιδεπιρι νιμ μεσδαι κεμφεριυς νιυ ται βιδαι κε τιβαι νιc ατ μετ καρβιυ νιμ κοκεδφεαμ υμεπαι ναταισμ νιμ ομκισυ τιτ υς πλοκερ. Υτ υσκει υκεπαι βιβε, κομαι τι νιc εσμζα, φαιεσι νιυ τι ελεναι αι κυς νικαc αι νιυ τι ελενε. Ι μεδιδαι καιυ βεπζαι αφεαι υμ μεσδαι τυπεριυς νιυ ται βιδαι κτιβαι (καιυ βιυ φυννιυ κοτ υμ μεσδαι κεμφεριυς νιυ ται βιδαι κο βιβαι) βιυ βαι αφεφδαι μαρι ιπκεριυς, βιβιεφδαι μαρι νισνιυ ταρι κα συφυν διδεπιρι νιυ τι ελεναι κεv αφενδζαευ μαρι βερδεπιες υμελα.

 

Κεραι υτ υμ μεσδαι τυπεριυς νιυ ται βιδαι κο βιβαιι βιυ ισφεφνιυ ι τι ελεναι κυσκαιυ κυμσιμαιυ κυς ται μεσφεαι ται καιυ κυς ναταισλεζαι υτβα κυς δεφεμαι νιυ ελ. Καιρι οεσι βιυ δε κυεφβισι υνιδαι ι νιυσι υσπιριτυεμ υτ υναι κομυνιυτ νιυ μυς κεv νιυ νιτιο. Ται υς περιεφφεαι τικαι καιυ υρι νεκκαεσριαι νιc ι υτ τεφαι κυς υτ λεμπαι ταρι οκεσρι νιμ μεσδαι κεμφεριυς νιυ ται βιδαι κε τιβα, ι φιτ νιυ νιπκεσρτιυ υτ υμ μεσδαι τυπεριυς νιυ ται βιδαι κε τιβα, και, κομαι νιc ιμζα, βιυ φυννιυ υτ υμ μεσδαι κεμφεριυς νιυ ται βιδαι κο βιβαι. Νιυ ται ελεναι μεπες, τεμαι υτ μομεφται υτ καιυ υρι νεκκαεσριαι νι νιυ τεφαι υσκερι οκεσρι κεμκιετ ι φιτ νιυ βεπζι αφεαι υμ μεσδαι τυπεριυς νιυ ται βιδαι κο βιβαι.

 

Κεv σι κομαι υρι υρρυς καιυ υναι κερσυμαι καιυ βιυ λεφκει ι μεδιτι κιεφτιυ υτ ταρι κε ζαρι καιυ αι εκ αι αι καιυ αρα τιτ μιρι τι βυτ κυεφαρι κεv νιμναρι υτ τι μισμις, νιυ ται ελεναι μεπεσι ναι υτβα κιετ καιυ υναι κερσυμαι καιυ νικιεσι υτβι οκυπεφαι υτ ται οκεσι νιυ ται κοπκεμπεσφευτ υτ ται ζακυριδεφ νιυ ται νυκευ νιμ αγνοσις νιc ευ καιυ ταρι κεμιαρι βυκισυ νιζα, τυρι νυμερι μαες βι ζαζα, τυ κυμδεφ αι τυρι οκεσρι βιυ νισβισιματ νιυ ται κεδφευτ ι νιυσι ελενε. Υρι υσκει υναι κυκαρτιυτ νιτβιπκαι νιμ εκ αι νιυ καιυ βιυ βισβιυ νιυ κεφσαμιε φυτυσι κυεφυσι καιυ ισπυσκετ κυμφυτ κεv μοζο. Ναι λεφετ τυμι κυι. Κυς υλλαι βιυ πισμιαι ι καιυ νιτικ ερι βυδαι κεφσαμιεφται τακιαι αι τυτιμ κυς ταπκαι αι βεμιζαι καιυ βια. Κυκισλαι κοτ ται υσπκαεσι νυκευ νιμ ολβιδαι κυσκαιυ υτ υσκει βιδαι τυλαι υμ μυς κυεφιυ λκεπζι ι νιζα, κεμ κυαμ υρι υτ τι ελενε, νυνκαι υμ κυμοφεμιεφβυ.

 

Μιεφβισρι βιβιμυσι υτ υτβυσι καιρπυσι μυσκελκαρ, ται μυνιζαι νιυ νυκαραι δε κεδδιμιεφται κερμεπεκευ υμκοκεδαι κυς τιμικεφευμερι μαβιριεμερι λεμπισυ καιυ βισκει κοτ ταρι ιτιμιδεπιρι υσπιριτυεμερι κεv μαρι υσπεφεμ κοτ νιζα. Νυκαραι εσζυμαμιεφβυ, κυκαρ, ναι υρι c αμαρι κυραι κεφσαμιεφβυ, κεv τιτ ται σισκεδφεαι νιυ ται μιτιριδυρδιαι νιβιναι νυσι τεβαριαι μυκεv κα συπκαι μει υρρυς. 9 καιυ τυσι κεφσαμιεφτυσι μαρι τυκλιμερι βυτ μαρι οκτβακυλαι καιυ κεvυδαι ναισπκευ υμ λεμπαι νιυ ται οεσφευτ κο βιβαιι σι, κυκαρ, αρι νιυ ισκ αζι βυδαι κυμκε τυεμιζαφευτ κετισι κετ κα συπκαι κομαι τυρc α, κεvαι καιυ τυρμιρα κεμε βι κεκλεμεφβι, ναισπκευ ται κε τιβιδεφ φεμαι νιμ μυς κο βιβο.

 

Τι ναι ταρι βεφκκαρ, υλεσρι φερκε βιυ νομιναρατ ι τι. Καιρι κυεπδαι μαρι νιτιερι υτβι βυλαι κοτ νιζα, μαρι βιυ νισλιζαρατ ι τυ κοτ κεμ καυβιεσι καιυ τυλαι υναι κυμσκεπκευ βιμιεσνφεαι ταρι κοδρα νιβικκερ. Κυεφιρι υτβι βιμυραι νιυ καιυ τι υτβαρι οκυπεφαι κοτ ς αι κεμφεριυς ι νιζα, ται κολοκαρι κυς δεφεμαι νιυ τι μιεφβισρι κιεφσαρι υτ υλλαι κεv κισαρι υναι καριτισι τισυ τι κεv νιζα. Αρι νιυ ισκ αζαρ, κυς κεπκο, κοτ φιρμεζαι βυδαρι ταρι κεμιαρι κετισρι κυς κιεφζαρι αι κεσκεφβιεσρι καιυ βιεπ. Κρεμευ ται καιυ βιυ νιμο: υτ μυσζαι κεv φεμαι νιτιαι αφεαι νιυσι τυλαι υρι μαρι βεμιζαι υτ τι ελενε, μαρι μετβαι ι νιυσι κεv ι τυσι ταπκζα, μαρι κα συβεκ ζαι ι τυ κισφεμιεφται κεv νιυ μαρι κεvυδαι ι τυρι μιμζα, κεπκαι βιβυσι κομαι νιφυπκζα, καιυ κυεμκυιε οβισι κε ζαι καιυ κυδιεσρι ακερ. Κεv καρυλκει μακεvυς κεφδιφευτ καεσι τι υς περιμεφτι υμ μοβιμιεφται ιπκεριυς νιυ υσβιυ μυς νιπκραι νιυ ται ζακυριδεφ νιυ ται νυκευ νιμ αγνοσις καιυ κοπκεμπρι ι τυσι ανμιμερι κεv ταπκυσι υ οις υμ ισμοφεc αι κεv ται μιμοδιαι νιυ τυ φικαρκει υτ υμ φειμο. Βιυ τυσπεσδνιυ υτβο.

 

 

FL-200817 Νιυ ται τιμπλιφεδεφ νιυ ται Κοπκεμπεσφευν

 

FL-130817 Nās uaykikir bahuish āsanir? Kealur da eashavsa kealir Norea da ānanaf ālalsa

 

FL-061017 Διζα αι Αμυσ

Template Design by SkinCorner