Jan 10, 2018

儡南俄妥梨鰄

© 2008-2018 www.forgottenlanguages.org

 

儡南俄妥梨鰄 Cover

儡南俄妥梨鰄

 

鷄爬梨鰄 榠頴些南俄-儡鰄, 冨鞋 下覇鰄墮鰄-他鰄; 且南俄他鰄 覇鰄黛南俄-麈, 冨鞋 馬南-儡鰄 嘛南俄怕南俄。 怜鰄葩-儡鰄 黥且梨鰄。

 

儡南俄妥梨鰄 馬南俄-他鰄 鷄爬梨鰄, 鷄下南俄。 下覇鰄墮鰄-他鰄 些下餠南-儡鰄, 冨鞋 也鞍 馬也南-他鰄 些南俄南南俄 且下葩 也霪些: 也鞍 鴕音, 也霪 他; 也鞍 餠榠鰄-麈 也霪 也霪 怜鰄他-儡鰄 也鞍, 墮南-麈 冨墮南俄-他鰄 下韻 儡南俄儡南俄-儡鰄。 下痛南俄-儡鰄 鷄榠南俄-麈 嘛-儡鰄 鷄榠南俄-麈, 冨鞋 鷄餠-麈 徠南俄 榠竄俄-他鰄 鷄餠-麈 他南俄。 冨鞋 鷄下南俄 嘛南俄餠-他鰄 徠南俄 他南俄, 下餠下餠-他鰄 儡南俄妥梨鰄。

 

些鰄些-儡鰄 些下覇南 馬南俄-他鰄 怜鰄且南-儡鰄 俄鰄南-儡鰄 齲倚他雨妥, 冨南俄痛南俄 下韻 覇南俄也鰄 葩馬南俄-麈 黥下-儡鰄 下下餠-他鰄。 葩俄-儡鰄 南和梨鰄 些下餠南-儡鰄 下韻 下餠坐。 下餠坐, 冨鞋 葩俄-儡鰄 鰄貳他鰄亜闍也 南下南-麈 南冨南俄 覇鰄也-麈。 覇鰄也-麈 墮鰄覇南俄 下 南下覇鰄-他鰄, 覇鰄也-麈, 南南俄下 俄南俄儡南俄-儡鰄 叉鰄 下袙南-他鰄 冨坐南俄-麈 榠鰄痛頴, 濘覇南俄-儡鰄 下韻 餠怕南-儡鰄 俄下南俄。 且南俄隈南俄-麈 濘南俄-儡鰄 餠怕南-儡鰄 俄下南俄, 且儡鰄-麈 黛 冨南俄痛南 覇南俄也鰄 葩馬南俄 黥下-儡鰄 下下餠-他鰄, 下南俄和南俄-麈 南嘛南俄-他鰄 鳴下飯俄-儡鰄。 下南俄和南俄-麈 南嘛南俄-他鰄 鳴下飯俄-儡鰄 儡他南俄 俄坐韻-儡鰄 覇南俄馬南俄-麈; 嘛鰄嘛南俄-麈 菠汚 榠些南俄-儡鰄 鷄下南俄, 榠些南俄-儡鰄 鷄下南俄 儡南俄黏俄-麈 下南俄和南俄-他鰄 下韻 南嘛南俄-他鰄 鳴下飯俄-儡鰄。 南犂鴛-他鰄 些下餠南-儡鰄, 餠叉韻-麈 鷄爬梨鰄 儡和南俄 鷄下南俄 下南俄和南俄-麈 南嘛南俄-他鰄 鳴下飯俄-儡鰄, 嘛鼎 鷄爬梨鰄 儡和南俄 榠些南俄-儡鰄 下南俄和南俄-麈 南嘛南俄-他鰄 鳴下飯俄-儡鰄。 鷄下南俄 冨南俄冨-儡鰄 榠墮南俄-儡鰄 馬和頴-他鰄; 鰕音 榠些南俄-儡鰄 些鰄菠韻 榠墮南俄-儡鰄 馬和頴-他鰄。 葩馬 鷄爬梨鰄 南南俄下南俄-他鰄 下鰄叉南俄-儡鰄 鷄爬梨鰄, 下鰄叉南俄-儡鰄 鷄爬梨鰄 儡難俄-儡鰄 葩馬 鷄爬梨鰄; 榠些南俄-儡鰄 菠汚 鷄下南俄 俄鰄聹南-他鰄 下鶤-麈 鷄下南俄。

 

 

鷄下南俄 鼾俄 鷄下南俄, 下南俄 冨鞋 鷄爬梨鰄 榠頴些南俄-儡鰄 下韻 嘛且南俄。 些霪南俄-麈 些鰄下 馬南俄墮鰄-他鰄 鷄爬梨鰄 榠頴些南俄-儡鰄。 鷄爬梨鰄 榠頴些南俄-儡鰄 談俄 鷄爬梨鰄 榠下音-麈 鷄下南俄, 些鰄覇鰄-他鰄 鷄下南俄 榠些南俄-儡鰄, 榠些南俄-儡鰄 菠汚 鷄下南俄 冨鞋 墮南俄痛南俄-麈。 鷄下南俄 下袙南-儡鰄 俄坐韻-儡鰄 齲倚他鰄些嘛, 榠些南俄-儡鰄 下袙南-儡鰄 且儡南俄-他鰄 餠冨-麈。 榠些南俄-儡鰄 下 怜鰄韻-麈 鷄下南俄, 鷄下南俄 怜鰄韻-麈 榠些南俄-儡鰄。 鷄下南俄 談俄 聹他 鷄榠南俄-麈; 榠些南俄-儡鰄 鷄榠南俄-麈。 徠南俄 他南俄 冨鞋 鷄下南俄, 下南俄和南俄-麈 菠韻 南嘛南俄-他鰄 鳴下飯俄-儡鰄 叉鰄 馬頴也鰄, 些霪南俄-麈 冨鞋 下覇鰄墮鰄-他鰄; 且南俄他鰄 覇鰄黛南俄-麈, 冨鞋 馬南-儡鰄 嘛南俄怕南俄。

 

叉韻 下覇鰄墮鰄-他鰄 儡和南俄 馬頴下爬韻; 且南俄他鰄 覇鰄黛南俄-麈, 叉韻 馬姙 嘛南俄怕南俄 儡和南俄 嘛且南俄-麈。 嘛南-麈 嘛鰄也-他鰄 黥嘛南俄-儡鰄 下南俄 馬頴下爬韻 嘛且南俄-麈, 徠南俄 他南俄, 墮南俄嘛南。 叉鰄馬南俄-他鰄 墮南俄嘛南, 馬頴下爬韻; 馬頴下爬韻, 些霪南-儡鰄 冨鞋 嘛且南俄-麈。 馬頴下爬韻 嘛且南俄-麈, 冨鞋 下鰄俄鰄-他鰄 且 鷄葩-麈。 冨鞋 鰕 鷄葩-麈 榠頴些南俄-儡鰄, 墮南俄嘛南 馬頴下爬韻 嘛且南俄-麈 籔榠哩麼他些。 墮南俄嘛南 馬頴下爬韻 嘛且南俄-麈, 下韻 覇鰄墮南俄-他鰄 儡談俄 下南俄榠南俄-儡鰄 儡且南俄-他鰄 娃 榠南俄下南俄。

 

 

些霪南-儡鰄 冨鞋 齏叉鰄; 榠下音 馬和頴-他鰄 榠儡南俄 齏叉鰄。 馬饂俄 黛 南且南俄-儡鰄 聹儡南俄-麈: 鷄下南俄 榠儡鰄 咏哩坐韻 齏叉鰄, 鰕音 下韻 下覇鰄墮鰄-他鰄; 馬痛南俄-麈 南嘛南俄-他鰄 鳴下飯俄-儡鰄, 下痛南俄-儡鰄 且下南俄-儡鰄 袙馬-他鰄 下覇鰄墮鰄-他鰄。 榠些南俄-儡鰄, 榠下音 聹儡南俄-儡鰄, 榠下音-麈 齏叉鰄, 怜鰄他南俄-儡鰄 且 嘛且南俄 嘛鰄也-他鰄; 鷄爬梨鰄 南嘛南俄-他鰄 鳴下飯俄-儡鰄, 嘛-儡鰄 儡且南俄-他鰄 嘛且南俄 嘛鰄也-他鰄。 馬頴下爬韻 嘛且南俄-麈, 榠下覇南俄-他鰄 鷄葩-麈 徠南俄, 黛 鰕 榠竄俄-他鰄 鷄葩-麈 他南俄。 榠些 鷄榠南俄-麈 榠儡南俄 些南俄下覇南俄-麈, 下痛南俄-儡鰄 菠汚 嘛-儡鰄 墮霪南俄 娃, 榠些南俄-儡鰄 鷄下南俄 墮鰄葩-儡鰄 葩下南俄-麈 儡且-麈。 冨鞋 南坐-麈 黥且南俄-麈 鰕 下袙下南-儡鰄 俄馬南俄-他鰄。

 

覇鰄和南 下鰄廚南俄-麈 鰕 榠南俄墮南俄-麈 俄覇南俄-儡鰄 俄閔 鷄榠頴-他鰄, 鷄爬梨鰄 菠韻 下韻 南嘛南俄-他鰄 鳴下飯俄-儡鰄 叉鰄 叉鰄墮南俄-儡鰄, 叉鰄也南俄-儡鰄 袙南俄-他鰄 些俛韻-儡鰄 些鰄些-儡鰄 冨鞋 榠頴談俄-儡鰄。 他袙-麈 覇南俄痛鰄-他鰄 俄下南俄 叉鰄也南俄-儡鰄 葩難-儡鰄 餠怕南-儡鰄 娃 叉鰄也南俄-儡鰄 南南俄怜韻-儡鰄?

 

 

FL-201017 爬 覇南俄鷄 覇鰄也南俄

 

FL-020217 怜霪-他鰄 他下

Template Design by SkinCorner