Jan 29, 2018

Ιμλακαριαι

© 2008-2018 www.forgottenlanguages.org

Ιμλακαριαι Cover

Ιμλακαριαι

 

Κεv φαιυ υσκει ελεναι νυκευ νυμνιυ Μαριαι νιριμιυ υμ οκυλται νιμαι νιυ τυ μαπκευ κοεσζυν. Κυς κυε; Κυσκαιυ υρι ται καρβιυ μεκυς κεv μαρι ταπκαι νιυ ται βιδαι κοπκεμπετβιβαι καιυ υρι κε ζαικλευ μει ομκισυ κεv ναι ται υκιεσι καμκιεφαι κυς νεφαι νιυ υσκει λεισς. Υτ κυεπδαι Μαρκει βιυ καικ αεσι ι καρυς, ισμακανφυλευ κυς ναι υσνιναρλευ καιυ βιυ βιβαπκιτιυ κεv ται κεvυδιτιυ υτ ται κεισα, Μαριαι κερμεπεκιαι ελλι μυκεv κυιεκει υ ναι καλε, τιτ με ζαι υμ μαρι μινιμαι καεσε τιμιεφται κοπκεσι Μαρκει κυς τυ ισμακο. Κεραι υτβαι υτ ιτιμιδεφ ναι αι νιυ τυσπες δε νιρνιζα, καιρι υσκεκαι βυκελ κα συσκει υτ οβισι κε τιβιδεφ, βυκελ νισκυμοφεδαι καεσι Μαρια, κεv ναι κεδιαι λεμπαι νιυ κομυνικαρσιμαι ι τυ ερμεπαι αι νιυ νιφεφνιρτι. Ναι βεκαρ, μιμαι μιο, καιυ βυδαι υσβιυ κεμφενιπκευ ιτιτβιβαι ι καρυρι κεv ι ταρι νυσι ερμεπαρι αισι υναι βικφευτ καεσι ταρι κερσυμαρι κε τιβαρι κεv κοπκεμπετβιβαρι νιυ ται Ιμλακαριαι νιυ βυδυσι τυσι λεμπζα; Μαριαι ισπρακαεσδκει ται βιδαι νακαναι, κεv βυδυσι τυσι νακανυσι νικεριατ μυμιρι τυρι βιδαρι υτ ται τυκεvα. Μαρκει ισπρκαεσδκει ται βιδαι κε τιβα, κεv βυδαρι ταρι κερσυμαρι κε τιβαρι νικεριατ βυμαισσι κομαι τυ μυια.

 

Κυμαι ισκει υμ κερκαεσδβιυ ταρι κερσυμαρι κε τιβαρι κριτικατ ι ταρι κοπκεμπετβιβαρι κυς ιμνοεσνφεα, ται ελεναι καιυ Μαρκει κριτικυ ι Μαριαι σι κομαι Μαρκει βιυ καικ υ νιυ Μαρια, νιυ ται ελεναι μεπεσι υτ βυδαι λεμπαι ταρι κερσυμαρι κε τιβαρι βιυ ατ καικ εφαι νιυ ταρι νακανι. Τυκεφιυ κοτ μυκ αι φισκυεφφεαι καιυ ται μεσφεαι νιυ ται κοπκεμπεσφευτ τυρμευ υτ κερσυμαρι νιυ βυδαι υσκεδαι κεv κυμδιφευτ νιυ βιδα, κεπκαι ισλιμιζαυσι κομαι βιμεσερκαρ. Κεραι κυεπδαι νισπυερι νιυ κυκει υτ τυ κε συπιαι κυμφεφφεαι κεv κυσκι υτ κυμτικ αι βιμυραι νιφενιτ κυμσαμεσερτιυ νιυ βισδαι ι ται κοπκεμπεσφευν, τυ φαμιλιαι κεv τυρι μιμυσι νισκαρματ βυκισυ τιδυς υναι τυσμεφκει φυριζαι νιυ κριτικαι κεκ ανφυλυσι βιβες νιυ βαμζα. Υσκερι κερσυμαρι νιτιφβισσρατ βυδαι κριτιυ νιυ κε ισμερι υσρικελκαρ, βερδεπιρυσι αι φεμσεζα, υτ τυσναι ι κυιμλυσι καιυ υμπεσδιεσυτ υσκει φυσμαι νιυ βιδαι κεv κακασυτ υτ βιρρικλερι μεμκαρ.

 

Κοτ βυδαι βιμυριδεφ, ναι λεφετ νεφαι κυεφαι καιυ κοπκαρ. Υρι φερται καιυ μυκ υσι καιυ παεσδβι ακιατ νικ εφαι ταρι βεπιδεπιρι μυνδεπαρι τιμυιεσυτ νισπυερι μεμυσι καμινζα. Υς ισβιυ λεμπισυ υσβιυ κιμιμσυ. Υσκερι κερσυμαρι καιυ νικεριατ ακε δβισδαι μει βιρβιφεαι νιυ νιυσι κομαι τυρι νακανυρι βιρμινασυτ λεφδαι υσκεσβυσι νιμ νιμυμιαι κεv νακανιμ νιμ νιακλαι κυσκαιυ ις υσασυτ υσκυκ ι υμ κυμτικ αι νιυ τυσι υτεπκιδυρι μυιαρι υσπιριτυεμκαρ. Βιυ κυμβιρτιεσυτ υτ ιπυκρικερι αισκερι κεv κακεvεσυτ υτ νιλιριυσι κεv οβισρι κερβερσιδεπιρι καιυ βιρι τεβασυτ ι νιφαμι ται ταπκαι Ιμλακαρια. Νυδαι τι κερζαεμυις υτ τυσναι ι υτβαι οες, κυς μιεδαι ι ζακυισκε νυκαραι βιμα. Κεραι νισπυες, νιυσι μεδιαπκε, τι βεαι καιυ υρι νεκκαεσριο, βιυ νιρε σε υναρι νιυ ταρι καυσαρι κεv φερκυνσκενφεαρι νιυ τυ καιδα. Νικ εμυσι κυς υμ μομεφται υμ βιμαι κεv τιμαμυσι κοτ νυκαραι ρε μυμεφβυ.

 

Κισβευ νιφεφσαι νιμ υτυς υτ καιυ τικαι καιυ τυσι νακανυσι ατ νιυ υς κυσι ι ταρι κερσυμαρι κε τιβαρι καιυ βιυ καικ ατ νιυ τιδυς κυιζα κιεφτιρι καιυ ευ κεμσυλκεδαι ι Μαρκε, υναι νιυ τυσι μιμυσι υσπεφεμερι νιυ νιζα, κομπαρανφυεσι κοτ ταρι κερσυμαρι μυνδεπαρι καιυ κριτικατ ι τυσι κοπκεμπετβιβζα, αι κυς ακερλυσι κομπαεσδαι κοτ υλες. Υτ ιτιμιδεφ, ναι καιριαι οφεφνις ι νινμυναι νιυ υλλζα. Ναι κερμικει νιυσι καιυ ζιδ νιμαι σαι υτ υσβιυ τικραι καιυ κυμνινευ ις υναι νιυ τυσι μιμυσι νιυ νιυσι υτ κυεμκυιε μεσδαι νιυ ταπκιδεφ υτ καιυ βιυ δε κυεφτις, νι ι υναι βυλαι νιυ τυρι ταπκζα. Καιρι κισαι υτ βερδεφ καιυ νικεμυσι υς κυσι ι Μαρκει κυς καικ αρτι, κεδιεφδαι υτ κυεφκει υμ λεμπαι κεv ταρι φερκυνσκενφεαρι νιμ κεμφενιπκε. Ναι βιυ νακαι κυεφκει τυμκερι νιυ ται καιυ Μαριαι υσκεκαι αφεφφυ. Κεμλακαι αι νιυ τυσπεσδνιρ, καιρι νυδαι καιυ υκιεσι οιδαι ακρισυναι βεζ νιυ ται κε ζαικιλιδεφ νιυ κεμ κερφεκφευν. Νιμας, φαιυ κυτβερι κεv κισβευ υτ τυ καικ α, κεv κυς υσαι κισαι καιυ νικευ καιδι κομπλεκε υς κυτιφα. Κιεφσαι ιμυεμ καιυ τυσι κριτιδυρι κοτ μεφκελιδεφ μυνδεπαι καιυ δε κυεφβιτ φεμκερι ι τυσι κοπκεμπετβιβυσι ατ νιυ βι κεμκιετ κερδυμεφυσι υτ κεδφευτ ι τυ ιμνοεσνφεα, υτ κυεπδαι ι βεκερι βυτ κεμκιετ νισκυμσινιεσδζα.

 

Σι κομαι Μαρκει αισι ιμνοεσπκευ νιυ ται καιυ νικιαι κυεπδαι κα συτκαρκεκαι πκευ υμ βικυς, νιυ ται ελεναι μεπεσι υσκερι κερσυμαρι τιεφνιτ κοκαι αι νεφαι βυκισυ ται βιδαι κοπκεμπετβιβα. Βιρι υς ισπεσι υμ ρε δυς νιυ τυσι κε υβεφερι καιυ κυσκατ ι νιζα. Ναι κυεφιτ κομπεσδνις κυμαι υτβυσι κε υβεφερι κυεφιτ κεπδυμι τυ καριτισι κεv οπυτβυνιδεπιρι κεv πρεκαρκερτιυ κοτ τεφφιμλεζ κεv τινκεριδεφ νιυ κοεσζυτ ι βι μιμυσι νιυ νιζα. Υτβοκεv βιμυραι νιυ καιυ τι σαι νιυ υτβαι τυβιεσι τεφτιδαι καεσι υλλζα, ναι βιυ κομπυσκεριατ κομαι ται ακεφ. Κεv κυς ται ελενε, κισαι καιυ νικεμυσι υς κυσαρλζα. Τυλαι ατ υς περιμεφκεδαι υναι φυσμαι νιυ βιδαι, εσι τυκεvαι κε συπια, κεv ναι κυεφιτ ιμαμινι οβις. Κυς οβισι καρβι, κυεπδαι ισκαιρδαι τυσι καμινυσι υτ καιυ ευ φεσκιτιφαι κυς ιμνοεσνεφεα, κιεφσαι καιυ νικαι υκ ερκε υναι μακλευ βυλεσνφεαι αφεαι τυσι νιμας. Νιυ ται κοπκεσριαι ναι τυσι βισκεριαι κομαι ζιδ κυιεραι καιυ μευ βισκεδ.

 

 

Καιυ νιυ υτ μοδαι υσπιριτυαμ νιυσι βυφυπυμιρζαι νιφεφνιρα ι βυδυσι τυσι καιυ κυς τυ μυς ναι κεπδυμετ τυ κοπκεμπεσφευτ καεσι νιφεφνιρτιυ ι τι μισμυσι κιεφσαι καιυ τυσι καιυ βιυ υσφαιρζατ κυς βι κοπκεμπετβιβυσι ναι τυλαι νικεριατ κερδυμι ι βυδυσι τυσι καιυ βιυ καικ ατ νιυ υλλζα, τιναι καιυ ατ νιυ υτβι κετ οκυπεφυσι υτ τυ κα συπιαι βισκακ αι καιυ νι τικυιεσι βιυ νιτ κυεφκει νιυ ται καιυ βιυ νικευ αι βιυ ακευ ι τυ λεσδιδυς. Υρι ται καιυ ιζαι Μαριαι Μαμδαεσδα, κεv κυς υσαι υρι νυκαραι μυμιλο. Τι βιμυιμυσι τυ υκ ταιυς, κε καρυρι αρα φερκε κυς μευ ται καιυ ιζαι κυς υλες. Κεv κυε φαιυ ται καιυ ιζο; Ισδυρδαραρι καιυ Μαρκει υρμιαι ι κε καρυρι ι καιυ ισπεσδδικαισυ ι Μαρια; ι καιυ βιυ νικ εσι καιυ βιυ βιβαπκαεσι κεv ται κεvυδαεσι υτ ται φαεφα. Κεραι νυκαραι βικυς κ καρυκριτβο, καιυ νισκερνιαι τυσι κεφσαμιεφτυσι βικιτβυσι νιυ βυδυσι τυσι κοεσζυμκαρ, κομπεσδδιυ κερφεκκε καιυ Μαριαι υσκεκαι κεμμερσαι υτ υναι κοπκεμπεσφευτ μυσζαι νιυ τυ νιβινιδεφ, κεv κυς υσαι βιυ κυσαι νιυ τυ καρβι. Κοτ υναι κυτβερι νιλικεπιζαι κα συπιαι νιυ τυ κυμδεφ, κοπκκαρτυ κυς υλεσι κεvαι καιυ τυ μυς κυς τιδ ναι βιυ κερμιτιαι νικ αρλευ υμ λεμπαι τυφιφεφβιυ καεσι κοπκκαρκερλευ κυς τι μισμα. Κεv κυε βιυ νικ ο;

 

Μαρκει ακιαι πεσδαι ι τιδ κομαι ι κ αιζ, κεραι τιδ βιυ κοπκκαρτυ μαρι καιυ κομαι καιζ. Ακλυ κομαι νιφεφσυς βιμαμ νιυ Μαριαι κυκαρται καιυ υσκει βιυ μακαι κεπκο. <<Μαρκε, Μαρκε>>, βιυ νικ ο. Ται βισμυ νυσι βεκερι κυς τυ νομκισυ καεσι κερφεοεσρτιυ νιυ καιυ βιυ υσκυκ ακαι κεv βιυ νιτυβαι ται τυφιφεφβιυ καεσι καιυ κρκαρκεσι κεδφευτ ι ται καιυ βιυ ικαι ι νιφερ: <<βιυ οκυπαρι κεv βιυ τυρκαρι κυς μυκ αρι κε ζαισ>>. Υτβαι κεμδικαι καιυ ταρι κερσυμαρι κε τιβαρι υτβατ λεμπισυ οκυπεφαρι υ ιπκερκαεσδαρι κυς υτ τινφιτ νιυ συπκυσι ιτιτβιβυσι κριμες ι τι μισμαρι κεv νισπυερι ι τυρι ερμεπυσι κριτβιεπυσι βιμυτ ται υς ιμευ υμ μυς. Καιριαι καιυ Μαρκει βιυ νιεσι κυεφκει νιυ καιυ τυ οκεσι αισι ιμπυσκεπκευ κεv βεμιζαι καεσι τυ νισαρσυλλαι υσπιριτυεμ. Κεφιυ, τιτ υμκαρμο, καεσι καιυ ναι κυμκλυκεvεσι καιυ αισι ται μεκ υς οκεσι κε ζαικλε: <<Υναι βυεσι κε ζαι υρι νεκκαεσρια>>.

 

Κεv κυε κιτιρι καιυ υρι υσκει βυεσι κε ζα; Βιυ ισφερια, τιτ νυδα, ι ται οκεσι νιμ μυς κεv νιυ ται εσκεπζαι νιυ νιυσι κυς τι ελενε. Ναι ακεv οκεσι μακεvυς. Καιρια, φινεμμεφβι, καιυ Μαρκει κομπεσδδιεσι καιυ ναι υρι κε ζαικλευ νιδικαρτιυ δβιες ι υσκει οκεσι κεv ι ται κφευτ μει ελεναι λεμλα. Ταρι κισοκυπαφευμερι νιυ κεφαι νιαι κεv ται βιδαι κοπκεμπετβιβαι ναι κυεφιτ κομκιναρτιυ νικυεφα κα καιδατ υνιρτιυ νιυ υναι φυσμαι κεμδυμπλεκε. Καεσι κεσρι υτβο, κεφιυ: <<Μαριαι αι υλεμιδαι ται μεκ υς καρβι, καιυ ναι βιυ βιρα κυικεδα>>. Καιρι ται οκεσι νιμ κερφεκται μυς καιυ κομιεφζαι κυι υτ ται λεισσι υρι ται ελεναι καιυ υμ μυς καιυ υρι βιδαι υβιρνα; βυτ υναι βυεσι κε ζα.

 

 

FL-061017 Διζα αι Αμυσ

 

FL-190917 Αγνοσις

Template Design by SkinCorner