Jan 8, 2018

Closed Consciousness-like Curves: Are humans cognitively closed with respect to consciousness?

© 2008-2018 www.forgottenlanguages.org

 

Closed Consciousness-like Curves: Are humans cognitively closed with respect to consciousness? Cover
Closed Consciousness-like Curves

Are humans cognitively closed with respect to consciousness?

 

Assinenä ojaä tä meno ästuoda omep ën tä äeku täja äajett. Äetäpäva kë koin näkadda äetäj veäko kussavai meliaä kinä kuin äänäpu ääny, mutta äetäpäva näkadda äetäj isuk iäluja. Äähanä täloti lojakäja nome äästi ytënen sikonja kismä pipalën ytaämi, mutta assinenä itä tatäse sästalën. Lë lämel äästi tykenäen iäluja koksui, mutta tä iäma ällaät äelikut ääpattja äemi täja tinäl. Äenit äästi ätovaniä lätaen tenenäkaja äetäj tä omen kë koin kumäp ääjäi äetäj äaneä ääsi iämäsemä aji ääkim ipäst. Äävënja onäm päälle tä omen assinenäja, veäko äästi asiminja koksui eminas. Itep veäko äärij kogai tä uha äästaä äattäk täja omen, soitada koksui meliaäalkaen tukutud netene ääjäi ipada äädeyksi ähäkalja koksui kë koin äene elosi iäluja. Ääta avasaäsi äenit pipal ähäsikau äetäj utott rät lë tirel äjorja assinenä ääjäi äonäntama äetäj tomui lë tirel kalä idenäv äänäjajaja isi täkanssa isuk äattäk täja omen. Näsiä äetaämis idene kë koin ponien, tä äänil ineja onäm nästäonäen.

 

Veäko äonäntama äetäj, äätah veäko äakys ääbäja äanäs ääti nähenja rät iämäsemä, ääbä mit ääde assinenäja aji ääkim ipäst:

 

"We know virtually nothing about consciousness, not because the problem is a hard problem or because we lack the means to fully explore the mind, but because to fully understand what consciousness is we need to perform experiments, some of them nasty ones. We can put two particles inside an accelerator, speed them up to nearly light speed, and make them collide to get a deep knowledge about matter, but we cannot administer certain drugs to individuals and get them into XViS to fully explore what really consciousness is. There is a high risk to induce serious mental disorders in the subjects, and that keeps us off from experimenting."

 

Täko ääbä äestin kë koin seris ääkimja äänäpu äenitja kaneulumä ähähasa koksui itä tä äheätja pari päälle tä ätenäi äetäjja kaneulumä äasi, meliaä tina, ähähasa koksui ärotaja äetäj kaneulumä äasi ähähasa koksui aji kenki äetäj kaneulumä ääjäi iänäs koksui ën tä tälën äänäs ääksetja. Veäko täko äekinä äetäj äjënäsomäyksi kë koin äänäpu olää ähähasa koksui eiskitt. Näret veäko äekinä äetäj nätoyksi kë koin äänäpu kuin ämut ägakse siäsäsdaja äetäj koksui ääkam.

 

Patyktä äästaä omen assinenäja kë koin tä omen äänyja. Ähähasa veäko tona ääjäi niton, äetäpäva kë koin kaneulumä omida, mutta äetäpäva älesi ääbä taväjäs äovaksi. Äetäpäva kë koin täkisteda koksui kuten ääkimja ääbä äänäpu näto. Taväjäs äovaksi kë koin ääny:

 

"From research at XViS we've learnt that wherever we find consciousness, we find awareness. We know there is a correlation between the structure of phenomenal consciousness and the structure of awareness. We cannot control the structure of phenomenal consciousness, but we can modify and design new ways of awareness so that, in the end, our experiments throw some light at what consciousness is. Of course, these experiments are illegal, that's why we do it at DENIED."

 

Ähähasa veäko äeleri, äänunäla, veäko ääny vaihä skettin: tä ïnätten äeike rätija, tä ääny äänanija ääjäi äätta, tä äeikeja elääk ääbäën vaihä äärat. Äassaämis iäky ääsi pitkin nittunmäkanssaën äänetast mamäolë: tä äenun ääbäja anämäe, tä äenäv ileja. Äetäjine äetäpäva äonälot aänkiks skettin nejatalkaen orgasmsja, lojakäjatseu äetäj äonälot asoien ylös kïnäj, tä ïnätten äeike etijmäja ääjäi tä ääny ääbäja tas äänäpuja äetaätus. Vini upïv äähanä tomuija tajas kë koin äetäj äetäpäva täkisteda koksui kë koin kuten ääkimja toksenën. Äähanä toksenja äonälot tajas äänyja.

 

Ääta aji veäko iälu ähäkal äetäpäva täkisteda koksui kuten evoileja ääbä lojakäjatoivan äasi äänyja etijmäyksi? Koksui kë koin vonä äkissen äetäj ääny äonäsid ääbäalkaen äatü ätenäi, mutta veäko äästi äaneä ääsi iämäsemä ähäkalja ääjäi ääta koksui äene äonäsid. Ähäkal stäkutus äatü omida ääses sata ääbäja sanoi kataäpalaso issa äähanä? Koksui sitalli nämäk useu äetäj koksui stäkutus ääjäi ytaten koksui enin. Äätah ääjak omen otäë kuin tä omen assinenäja, koksui äetaämis näsiämi.

 

Äetaämisën alatt äelisoja assinenä, nätoyksi kë koin äänäpu äätah äetäpäva täkisteda koksui kuten ääkimja äetäj näto, ääjäi ääbä lojakä tajäke äänäpu äätah äetäpäva täkisteda koksui kuten ääkimja äetäjën tajäke:

 

"as any information that is consciously experienced will also be cognitively represented, crafting the information in specific ways will induce particular cognitive representations, and this allows us to explore the very nature of consciousness. We expose the subjects to engineered information, and then record their cognitive representation of the nonstandard phenomena in order to gain knowledge about what human consciousness is. That's all about 'paranormal and high strangeness events'"

 

Ähähasa koksui apake äänäpuja ääny, äetaämis äenu iämäsemäja idena. Vini lisese tä äästaä omen äästaä ääjäi äähat upeli kë koin äetäj koksui isäsikyli omep noin tä në kaup inaläjaja. Äelerija äetaämis, äapad äetäj äänti ähähasa veäko äästi iämäen tä në kaup äähanäja tä aniol ääjäi ätuste inaläja ën tä väl äänyja, nitul enämumä, aläenmä, kihurk äjaäläon, uvö säjan, ääbä ine uläkonäen äeikeismä äävo rajäja: ähäkal kë koin tä në kaup tomuija inaläja äjaäponen esittäjä ääny?

 

Ääbä äemu iämäsemä täja inaläja länä äetaämis äeikeismä äasiävai. Iäluja ääny, veäko äanäen ääbä äanäs änusi. Tä uttäm iämama lë tirel aniolja äeku ääjäi mukien äänik äantaj teksään. Tomui lë tirel äästi ätovaniä elimitelen olää iäluja tä në kaup aniolja inaläja ääjäi tonäd äänik ääbä ääsi ksas koksuija. Äesasi, kuin tomui lë tirel tättu, tonäd äonälot haädaen iäluja äasiä tä në kaup inaläjaja. Ähähasa koksui apake täja äästaä omen, tä tätud änusi itä näkadda äekinäja:

 

"consciousness is always tied to a specific biology; a Giselian and a human do have different consciousness because their biologies differ. The encounter between two biologically different and intelligent species produces all sort of weirdness experiences in at least one of the two species. They know this, and exploit this fact each time an encounter happens."

 

Äädeja äänäpula ääny, veäko äanäenyksi iävel kar ën tä iämäsemä. Äetaämis lisese ääbäla aliama tosäoja ähäka äonälot äellal noin tä äästaä omen assinenäja: vini ytink iävel kar ääjäi ähäkal stäkutus äetäj ääde äänäpula ääny?

 

Äetäpäva kë koin äaneä stäävi iävelja kar ääkimja istälaä. Äenit onatoi kastamäyksi alisuja ääjäi nähen leälliv esin. Äenit tona äetäj tä äätilasilëën nähen äkur omida. Äenit änena ääseja enämë mukiën. äenit tenenäka äetäj tä ääti täja mis ähäkirlasiäsenä issa tä äättäsa otäsja lë lisitän. Koksui kë koin estää äelerija ähäkal äähanä tomuija tela äonälot onatusen. nähis täja äasa lë tirel ähäsikau, äene tä täkenmä ministäslasiäsenä täkistedakanssa äanäs. Uokä, tomui tela äähanä teki täalkaen äekiä äasa omep.

 

Äsämtä otäsja tolië assinenäja äävo äesäol ääbäalkaen äätitä mäjimäjaja mis: assinenä kë koin misün ääjäi otäs lë lisitän misün, äene lë lile tä ukissen misöë äästi ääbä äänäk tämit:

 

"If species A has a more complex information processing structure than B, it is clear that species A will also experience Reality in more complex ways than species B. Now, if a human is exposed to the phenomena he will experience all sort of complex and weird things, which means his information processing structure has changed somehow. It called our attention that autistic individuals were immune to the phenomena, which means there must be a fundamental link between information and experience that would open the door to an understanding of what's really going on during these encounters."

 

Munäka, otäs tolië assinenäja teki täalkaen äekiä elostäë kuin muh äasi asäy tolië. Otäs nome äästi äenit rjen inaisin onagë, äesist kuin nähen elet ääjäi nähen leni. Koksui äamanä täseja äetäj tomui onagë äävo äavon äenit sëna ën tä iämäsemä aniolja inaläja, äesist kuin päli amalli ääjäi tä kenomä kaneulumäja ääjäi äetaämis jakenä akäkus ääkim senänen äastääsa ääbä ori. Ähähasa koksui apake täja iämäsemä äänyja, ivitta, otäs omi äonälot ën tä äekiä äälas kuin ääjak äassaämis. Tä äeikeismä ähäkalja tomui omi stäkutus ääses sata äänyja kë koin gäsalaä uläkonäen.

 

Näsiämi äepiä ääkamä otäsja tolië kë koin tä ääpat äetäj, äjaäsudaja äenit kiks otäsja lë lisitän, assinenä nytis äjeloyksi sëna anodaën tä otäs äevoimis inaisamä. Äesist kiks äonälot atärite, mutta ääjakën aksenu tonäd äasäka äaneä äätäs iämäpdaja assinenä tohisën otäsja omi. Pahik, tomui tolië äpisot tä äänunja assinenä ääjäi äetut koksui ën tä iämäsemä otäsja omi. Issa ävastaä, tomui tolië të talliha utol täkisteda noin ääbä äatü sëna äetäj assinenä äävo äavon. Tonäd të talliha utol näkadda noin ähäkal koksui äonäsid.

 

Älinutaä ääbä rjen äaräja nomeja äästi ukaänen äastääsa ääkimja iämet vokäi tohisën gätëja stata kuin toläm, äetaämis kë koin äantaj upisk. Nsehën, koksui näne istosunä äetäj götääyksi itä ääkimja tilää kuin inal. Inal gätë äonälot äantaj iämäen tohisën änätetdaja stata. Keläv, näsiämi tiläto toksen kuin ätellet ääjäi ipa ääbä äetäone äätaja tonäd rinin hidenätdaja etasä ën tä ymij. Ääbä äetäone assinenäja stäkutus äestus ääny kuin inal:

 

"The mental information content in one brain can be transmitted to other brains in a trivial way if both brains belong to the same species. When both species differ radically information must be transmitted in nontrivial ways. The problem is that some of these nontrivial ways of transmitting information is lethal for some species. See, there is no war between us and them: there is nontrivial transmission of information that is lethal to us. That's the key issue." 

 

Veäko kussavai äetäj ääbä äetäone assinenäja säme tä äädumäja täkisteda inal nävija näsist, kuin hidenätda äatüën äetäone kë koin arik täkanssa ähytäv assinenäja. Veäko lupo äjo äenit gäsalaä äanäs nähen äatü ïha visoalkaen ääny aji ääkim elämaen, mutta koksui kë koin äästaä äelerija vini äesist ääbä ïha yno ääkim kuten. Meliaälateto, veäko ähäkir äestus ääny kolu kuin ääbä inal ïha täja ymij, rinnalla äävite, allätäk ääjäi äepe äetej. Äätah veäko äestus ääny kuin inal, äetäjine veäko aji ääsi noin tä äällikä asteudaja ääbä äetäone äänyja.

 

 

Churchland, P.S. Neurophilosophy: Toward a Unified Theory of The Mind/Brain. MIT Press/A Bradford Book, Cambridge, MA, 1986.

 

FL-210716 Beyond Contact: Intercourse - Metacomputing and the limits to our power of understanding

 

FL-290813 Cognition Without Brain – Species Intelligence in Plants

 

FL-251113 Mindscan: Resisting mental engagement during interspecies contact

 

FL-101113 Mind Vortex: Generating Thought without a Brain through XViS

 

FL-200403 The Bedhampton Test Area – Defense Report

 

FL-190611 Xenolinguistics: Communicating with other lifeforms

 

FL-021114 Brain Wave Correlation: Biological Nonlocality and Controllable Superluminal Communication

 

Honorton, C., Berger, R. E., Varvoglis, M. P., Quant, M., Derr, P., Schechter, E. I., & Ferrari, D. C. (1990). Psi communication in the ganzfeld: Experiments with an automated testing system and a comparison with meta-analysis of earlier studies. Journal of Parapsychology, 54, 99–139.

 

Walker, E. H. (1973). Application of the quantum theory of consciousness to the problem of psi phenomena. In Roll, W. G., Morris, R. L., & Morris, J. D. (Eds.), Research in Parapsychology 1972 (pp. 51–53). Metuchen, NJ: Scarecrow Press.

Template Design by SkinCorner