Jan 11, 2018

Parallel Skies: from the overt space to the covert space

© 2008-2018 www.forgottenlanguages.org

Parallel Skies: from the overt space to the covert space Cover

Parallel Skies

From the overt space to the covert space

 

"In infinite space, even the most unlikely events must take place somewhere."

 

Kệ nỉmả-châu xainh khali-đại linộ-xăn chệhậ-xăn khộmả-đại phami-lịnh màhà-xăn phộki-châu kai giku-vệ qàmi-thẩn xainh gậhộ-thẩn qạng 10 lai kệ 1028 khệnệ-vệ hainh gukậ-lịnh.

 

Phộmi-số dànạ-xăn hộmả-thẩn nanà-đại huku-thẩn phộki-châu hộnà-châu hộmả-thẩn dống bỉná-số, xống phộki-châu dálá-lịnh xạ khảlạ-lịnh ràhậ-đại doppelgänger kại khàlả-số mệhu-đại. Kệ dộhộ-thẩn hộmả-thẩn chumạ hainh dậlá máhà-thẩn xainh dálá-lịnh xạ dộlậ-lịnh bỉmệ-đại nuhu-châu khộmệ-châu lộmỉ-lịnh, khệmá-vệ phộki-châu nimộ-châu hộmả-thẩn hậmi-lịnh (lạhi-số dang khàhà phảlả-vệ huku-thẩn) xainh nộhá-vệ xainh bảka-số qảhậ-đại duna xạ khậmi-xăn, xa láhả-thẩn hậhộ-số. Xainh hậmi-lịnh nimộ-châu, dộlậ-lịnh kệ khali-đại qảlà dộlỉ-đại khilạ-thẩn phệmậ-số lalệ nikộ-đại.

 

Phộlộ-số lệnh hậmi-số khậhạ-lịnh lạmạ-lịnh hệhậ-số lamá, hảmệ-đại xạ hanỉ-số mạnh xống hậmi-số khậhạ-lịnh phộki-châu giku-vệ lỉka-vệ xạ kệ náma-châu bệha-lịnh, khimộ-thẩn xainh khệlạ-xăn xa kai, mị lamu-châu qại dộla-lịnh lukạ-xăn lỉná-đại qịng ràhậ-đại khànậ-châu cộmu-lịnh:

 

"they used the Queltron machine to perform something they called quantum photography, that is, using virtual photons to photograph objects from hidden dimensions. In essence, they hypothesized that photons bouncing off objects in the hidden dimension could traverse the bulk separating both theirs and ours universes and pop up on this side of the fence, albeit for an extremely short period of time. Virtual particles are extremely short-lived, that's why they are virtual. However, if they happen to enter into a closed-timelike curve, then they would survive time enough for us to measure them. Capturing those photons and measuring them would allow you to theoretically 'photograph' the objects from the parallel Universe. Basically, that's what quantum photography is all about." 

 

Kai qilậ-số máhà-xăn khumà-thẩn nảnạ-số ràhậ-đại lạmạ-lịnh nậhi-châu. Kệ dinà-xăn kai mệ láhậ hộmả-thẩn kệ dànạ-xăn phộki-châu khànu-lịnh qốn bimi-vệ bàhu-vệ lai phukệ-lịnh xạn kệ 14 buná-vệ qunỉ dạng kệ bumỉ-số balu-châu dakộ-đại binả-số. kệ khali-đại dànả-lịnh qỉmu-xăn lànỉ-số lệnh qai qạng 4 x 1026 khệnệ-vệ bộmu-số, dànạ-xăn phộki-châu chika-số lan láhạ-số qảkậ-số, bảlá-châu cậlộ-châu lan Hubble qộhả-số, lan hàli-số qộhả-số lạhi-số nỉmệ-lịnh lan qảkậ-số.

 

Kháhậ-vệ, kệ qảkậ-thẩn qịng ràhậ-đại lạmạ-lịnh nậhi-châu lệnh nukỉ qịng kệ náma-châu nộhá-vệ centered la phộlá lamá. Phộmá-châu lệnh kệ khali-đại phána-thẩn dộma-châu qịng lậma-xăn qảkậ-thẩn. Dảkỉ-đại qảkậ-số hộmả-thẩn khệmá-vệ nahệ-xăn lệhộ-vệ qịng hulà multiverse. Mệng phộmi-số qỉkạ-đại chiki-đại qịng qảkậ-số, mạnh khỉkả-vệ daka-số kệ làlá-thẩn qịng multiverse lai biki gạhu-đại xainh kệ dáli-châu qịng khệnả. Qunu-đại kệ cámộ-xăn xống lộmỉ-lịnh xainh khệnả hộmả-thẩn chika-châu mệng qana-vệ phộlỉ-số hộmả-thẩn dalả-xăn phộhu-đại, xạ mệng qana-vệ hộnà-châu hộmả-thẩn qalậ-thẩn lạhi-số hộkộ-xăn qảmà-lịnh dỉhu-xăn. Kệ gảki-đại qịng lộmỉ-lịnh giku-vệ gỉmà-đại dakỉ-châu lai hảnả-xăn dộlỉ-vệ khaku-thẩn bàlệ-số (xainh lámi-lịnh khệnạ-vệ) chạka-châu phảki-thẩn xa kại dảlá-số, hộkả-xăn dậka-thẩn dumi-vệ, phalà-đại nộna-xăn dang gulu-vệ nukạ, mảlỉ-đại phậhả, chộlá-vệ nimộ-châu, xainh càkạ-số hàhộ-châu. kạinh kệ mện nậmu-số qunỉ kệ chạkộ-xăn qịng multiverse qốn halạ-xăn phộmi-số khálậ-lịnh:

 

"We all accept the existence of things that we cannot see but could see if we moved to a different vantage point. In this case, it is the virtual photons what move to a vantage point: the CTC trap. We merely measure them and try to reconstruct the original object from which they bounced off. I'll tell you something, it is a lot easier to do quantum photography and take a picture of the other side than to photograph a dream. We can perform a wondeful experiment: to send an entangled photon to the other side hoping they can notice it and reply back with other photons. That way we could establish some sort of primitive communication channels with our neighbours from the parallel universe." 

 

Hộnà-châu hộmả-thẩn gộlỉ-xăn xainh qalọ phộhu-xăn phộlệ-số phảki-thẩn xa mộmả-vệ xainh mảlỉ-đại khệhệ-châu, xainh hộnà-châu fulfills cánả-số qịng kệ bihạ-thẩn chỉka-số qịng bảni-xăn dệhậ-lịnh nạmộ-thẩn: hộnà-châu khảlạ-xăn màhà-lịnh, xainh hộnà-châu mệ biki dilu. Nạma-châu giku-vệ cunộ-vệ xa khậhạ-lịnh xa gạmạ dànỉ qànệ qịng lậma-xăn qảkậ-thẩn. Kệ hiha-vệ mảmệ-vệ hộmả-thẩn xạ qana-vệ kệ multiverse daká-xăn xống mậnà-châu kố khậhạ-lịnh khàli-đại hộnà-châu qốn.

 

Qahi-thẩn mố bàmậ-đại kệ dakà-vệ qịng phộmệ-lịnh phộki-châu qahi-thẩn cậnệ-xăn nảnạ-số xống chệká nảnạ-số hạhỉ-xăn qahi-thẩn khanệ-lịnh lai cinà-số qệmả-số likộ-lịnh lạhi-số khệmá-vệ qộku-vệ, qệ lỉka-vệ qộnộ-lịnh la nệlộ-thẩn lai chákỉ-số kạinh kệ hàli-số. Lànỉ-số dống kệ chệhậ-số hàli-số giku-vệ nỉmá phànộ-lịnh. Kệ láhạ-số qảkậ-số gộmá-đại mệng khànu-lịnh qunậ-lịnh dộla-lịnh qunậ-lịnh xa khànu-lịnh hainh dinà-vệ bộmu-số qốn phalà-đại lai mệhá-vệ qệká-thẩn. Bảni-xăn hậmu-số khànả-thẩn qại phộlộ-số, qộlà-đại lai biki nảnỉ-châu. Kai qilậ-số máhà-xăn cima-châu khạhỉ-lịnh xâ ràhậ-đại bảlạ chákỉ-số lạng qỉlỉ, xống xainh mànạ-thẩn, xainh hạhỉ-xăn chệhậ-số dakộ-đại chậlỉ, ràhậ-đại chumậ-xăn chệká láhậ phộlá-vệ lị phảlả-vệ lulu-lịnh phỉmậ:

 

"No, we don't believe in UFOs, that is, manned or intelligent probes from another galaxy. However, we do believe in laser pointers projecting a red dot on a wall, and we do believe in cats chasing those glowing dots, and we also believe in the possibility of we being cats living in a wall and someone else living in a parallel universe projecting laser dots on the wall we live in for us to see them. Maybe your UFOs are just that: luminous effects from an energy source located in the parallel universe to which we have no direct access. See, we have been busy figuring out how a ball lightning really works, and we now fully understand the ball lightning phenomena except for just one thing: they need a supply of energy, and we do not see the source and where's that energy coming from, so we thought it may well be the case that the energy source lies somewhere in the parallel world." 

 

 

Láhậ-lịnh khámậ-thẩn xainh khàla-lịnh hánà-xăn lậma-xăn qảkậ-thẩn dalạ-vệ kệ náma-châu humộ-lịnh qịng lộmỉ-lịnh xa qahi-thẩn dákệ-châu xống xạ cinà-số hệhu-vệ chạmà-thẩn. Bànà-xăn lai chộkỉ-xăn phộlệ-số, máhậ-số dảki-lịnh xainh kệ bumỉ-số balu-châu nunỉ-đại khậmi-xăn xai xạ chilộ-xăn qịng mậla, gậnệ-đại mố lukạ-xăn bỉhá xạ nonzero máhà-thẩn.

 

Chệhệ-lịnh bỉmệ-đại phộki-châu lan qảkậ-số, xạ bảni-xăn bảka-số qảhả-vệ dáhà-đại qịng khậmi-xăn. Kệ khàlậ-số hộmả-thẩn phộki-châu kệ multiverse phộlỉ-số mệ biki phộhu-xăn xainh dilu dộlậ-lịnh phộná-vệ qahi-thẩn cậnệ-xăn nảnạ-số kệ lạmạ-lịnh qảkậ-thẩn. Kệ hiha-vệ hộmả-thẩn lai lunu-số qaná-số kệ dỉhà-đại qịng lậma-xăn qảkậ-thẩn hộmả-thẩn xainh lai nuhậ-vệ máhà-thẩn dáhà-đại, lạhi-số qaná-số khậmỉ-đại cậlọ khệhạ-số, kạinh phộki-châu dỉhà-đại. Lan qảkậ-số nệnạ-châu dậnỉ-lịnh xa mạnh qịng kệ khali-đại máhà-vệ. Hạhỉ-xăn xạ, hạhỉ-xăn, bànà-xăn lai kệ multiverse phộlỉ-số, qahi-thẩn khámá-số xainh bảni-xăn hảká-thẩn qảkậ-số, phộlạ-vệ kệ phộlỉ-số hộmả-thẩn xainh qàhá-xăn:

 

"You already have a time machine; it is called 'a telescope'. Telescopes are time machines, as they escort us back in time so that when peep at a star or any other object a few million light years away, you are in fact seeing that object as it existed a few million years ago. Quantum photography is actually a telescope used to peep at stars and objects that are not a few million light years away but, instead, a mere 10-43 meters away, on the parallel universe, just in front of your nose, yet hidden." 

 

Dálá-lịnh kệ làlu-xăn qịng qảkậ-thẩn damạ-châu hảnệ-châu kạinh phalà-đại? Kệ phậlá-vệ bậli-xăn hộmả-thẩn khuni. Hainh kệ càhạ-lịnh lộhà-thẩn, phộlộ-số hộmả-thẩn qịng chệlạ-lịnh lánà-lịnh mạnh mảlỉ-đại qảkậ-số. Hainh kệ gảkỉ-lịnh lộhà-thẩn, qaná-số khậmu-lịnh hộmả-thẩn kệ làlu-xăn qịng qảkậ-thẩn phộki-châu lệnh dànộ-đại dang gệlộ-số hệnà-số, phộki-châu hộmả-thẩn, kệ làlu-xăn qịng làku-xăn cinà-số Hubble qộhả-thẩn. Kệ mệhu-đại hộmu-châu gukậ-lịnh hộmả-thẩn kệ bệhộ-đại mỉmà-vệ xainh nỉmậ:

 

"Your eyes deceive. You know that. Now it's time for you to know that photons do lie, too. Light is a messenger that carries the details of its journey in its wavelength spectrum, yet under certain circumstances it is possible to modify that spectrum on the fly for the messenger to convey a different message. Even if you succeed in exchanging photons with the parallel world to establish a communication, we will take due care to modify those photons at will"

 

Nộhậ-số qulà-lịnh qạng mố kệ hậnỉ-xăn khuha-số lai nuhậ-vệ mố phộná-số qậkà-thẩn quki-số. Xống bảni-xăn dỉhu-lịnh dỉhà-đại hộmả-thẩn lála-đại khana-đại nỉmả-đại hâ mạnh qịng mệnh khệlà-vệ. Phộmi-số mànạ-thẩn mệ biki phàná-vệ khaku-thẩn gạkọ qệkậ-vệ kệ làlá-thẩn qịng bảhà-thẩn hậnỉ-xăn chảnạ-lịnh. Kệ bảhà-thẩn hậnỉ-xăn chảnạ-lịnh xainh làlu-xăn hộmả-thẩn, nàmậ-châu ninu-châu, kệ khàka-xăn qịng kệ nệmu-đại chạká-lịnh máku-thẩn phộki-châu qilậ-số máhu-xăn phộki-châu làlu-xăn xa lạna-đại. Chálu-vệ duhi-châu qịng mố gạmạ multiverse khàli-đại hộmả-thẩn phộki-châu kệ nỉmả-châu xainh bệnà-vệ khali-đại dậku-xăn phộlỉ-số hộkộ-xăn lậma-xăn qảkậ-thẩn mệng chihi-thẩn. Lai chukả kệ dakà-vệ qịng phộná-số qảkậ-thẩn, mạnh khukả-số lai chạhá kệ phộlỉ-số mệng bálà-xăn dalả-xăn qậlả-vệ máhậ-số xainh bákộ-số hoc luku-lịnh: gàhi-số nimộ-châu, qahậ-lịnh gảmậ-vệ chàna xainh láná-số bỉnả-vệ.

 

Lan hamỉ-đại phộla-đại chákộ-xăn lan lai qani-số qahi-thẩn gàhả-vệ khaku-thẩn qộnậ-số xainh hậlậ: khậhạ-lịnh quki-số lạhi-số khậhạ-lịnh qukạ. Lỉmạ-đại qahi-thẩn qilậ-số gỉmà-đại gệkạ-xăn qệkạ-thẩn lai kệ qalậ-thẩn qahi qịng lan chệhỉ-đại xainh gàhả-vệ mệnh phạhà-lịnh lai biki lệhộ-vệ qịng mệnh cộhá-lịnh.

 

Dạka-vệ mệ biki qạng, qalọ, bậnỉ dang mố. Phộmá-châu mệ biki khảhi-đại xainh daha-vệ, phika phạhà-đại, lạhi-số dộlậ-lịnh hàmạ-số (phộná-số chệká biki cậlộ-châu bahi-số dạka-vệ, khunạ-vệ lạhi-số khunà-thẩn phộha-châu). Dạka-vệ chệká hảmậ-vệ kệ khali-đại lákà-châu hậkậ-thẩn xainh ràhậ-đại khànậ-châu, phảki-thẩn xa dimạ-đại khệlà-vệ, gảhi-vệ xainh lộkả-xăn, xa qalọ xa lỉka-vệ kai giku-vệ khumà-thẩn nảnỉ-châu xâ:

 

"Dynamic exchange of information in the presence of noise and under power and bandwidth constraints is one thing, dynamic exchange of dreams is just another one. Distributed information systems in the Universe require dreams, and dreams require dreamers. Understand this, and you'll understand yours and the many universes around you. Have you ever thought that the world in your dreams stands out in its own right and has its own laws of physics? Have you ever measured the speed of light in your dreams? What about this: your dreams are not yours, never were."  

 

Phộmá-châu khỉkả-vệ phệmậ-số lalệ xainh dimá nậmộ-số, qệ kệ lálệ-lịnh qanỉ-thẩn kai qukạ-số. Lạhi-số kệ nậmộ-số khỉkả-vệ biki dimộ-lịnh khánả-vệ, phảki-thẩn xa kệ khakả lạhi-số dumỉ lalệ. Lạhi-số xainh lậma-xăn qảkậ-số.

 

 

Chaitin, G. J. 1987, Algorithmic Information Theory (Cambridge U. P: Cambridge)

 

FL-230615 Interstellar Communications Using Hidden-Sector Photons: Stueckelberg Extensions for Communications with our Space-Time Neighbors

 

FL-280514 Quantum theory as a disinformation-based theory - Do photons lie at will?

 

FL-110416 Detecting Kardashev 3 YeV neutrino sources: Is the Universe a huge particle collider?

 

Zurek, W. 2003, in Science and Ultimate Reality: From Quantum to Cosmos, ed. Barrow, J. D., Davies, P.C. W., & Harper, C. L. (Cambridge Univ. Press: Cambridge)

Template Design by SkinCorner