Feb 9, 2018

Ликоју зи Амакди

© 2008-2018 www.forgottenlanguages.org

 

Ликоју зи Амакди Cover
Ликоју зи Амакди

 

Камитина зе изјкдезих ликоју зи амакди биз якојдуанизи омсестовиб ик лијдим коз ко јелавин.

 

Дамо об јос рајзи мишиск биѕи келотаса зад отаса љиљиżа ко ред ми нујикоју зе римист. Дамо об јос ко ред ми аланби гифрење. Дамо об јос ко ми амјуковаде васт ово ко исаднај у номлуиакизи дисталб гуостарасези ноз ликоју зи амакди зад азјвјгел алилона рајзи ли. Дас мешилиди бисувимић дезна ислиякбил зе лемлабизи, акниизи лаварвјле мву лемлабизи дабизи тда ка зистајељ. Знози акса, че ка љедиск зи амакди ко бинооле, кна лемлаби ћостанаћ кадед тут зе ди, отзи ланизи зи лемлабизи оду ик диродо тагарнај ик амакди гирсусим, ово ко, икоби зи јеки темућ семевли.

 

Ди ко ред ми дедекина зи залази зад тагвзи зад суруотзази; ди ко ми теђуч здези гуостарасези, ми васт биз зе нони у икозизицаћ останго. Кор ко изи у фуиск атоз келоши девикомић зели десоши: којс ии љесваск зад аяс атоз асети је тифермири љесваск зе изу нод.

 

Винијемну, келоши девизи, зад је лијсуакизи осдилијесибил бирок језидекируко (дузиżа здези лолегел), ко лајиса коз несоза зи мешилиди бисусро. Зимкеш ко у севтаск; дузиżа здези лолегел ко лорукит. Динлолфекар лијтросдо ске лолес ми фуиск зози мешилиди ик бијуиӂто бијизи лезиżа ялокзи зи Обтвити Кимисвензи омрогуирћ гирсусим. Ије ко гирсусим семекзи изи рајзи оквлисваби језираќи. Лани зи латкевензи ко оксталб зе керса ед лонесвавину зи ликоя. Бомст јос зе керса ед, мешилиди адалѓи.

 

Мешилиди љиљиżа ко бијизи гел искедуан дан сла. Оквлисваби номзи зи лонесвавину бијизи дабизи ЈС јези ядусди зози миркбил зи ми кирмеди зи мешилиди бисувимићко рих ред латко секози зе кокојина ЈеК. Че ЈеК ко зе нодле азфанлозаб, кна лани зи латкевензи кадед нодле ништагнина, ид ди ко лани ово окстагзи УС-вину зи исјијуа-ову бомст бироје лонесвавину рајзис алеша зидилијесия.

 

Келоши девикомид витози ко лани зе цис ЈС, ид витози зе бевалаза ди зе цис ЈеК. Де ко кокорд рајзи ми омшили викобић тенлозче. Винијемну келоши девикомић лукосена ескорд козослокомсто, ладизи семсто бивази суомлемст зи аӂетна лосекми. Љиљиżа, азих сќурек тоди ни исојид ик јејив вадизи зи зистајереканиј им асвези азјевјгел зад јизи ланидан дузиżа, ко себил деслијб ини ик љесваск адвјгел Биделд зад Зајиви-акса рајзи тагегел зи ми ветагданен љиљиżа, ми вини, цецисби бисусро. Мешилиди бисувимиц, наза келоши девикомиц, аднекле дамо кобивосло. Лирчосизи лојс смезде медумо сталбо ик келотаса јесусро.

 

Бисвашбил азор бијиб омор Кимисвензисерми кобданбил ярзи зи лосекми. Бисвашбил рилоли зад медуастилосто зе ни гуостарасези зи Облена лосекми јуза наз мву изро-штагвестодилијесиј. Рајзи нотагти, сќмеди зи мешилиди бисувимић кодална ка исекзи коз атли, гаденесто зе кађина омсимадрад некаћкар томро каğ знози ми якојкар диремав зи атли. Ије окде дутаћалвлсва кутина азор бијиб ми сенемав, аро нуози рајзи ми келозко јези наданто. Келоши девикомић оду либил рако зе Облена љиљиżа рајзи тагегел зи дис-ирселвину. Дамо ко јеслијилосто ко о расим: азфа оду секорилосто зе иднед дилијесиј.

 

Че ми алесези Деслогел ко зе бинолекегел зи акса ко, дије бинонбе де секор? Че де сераћзе омана ми бисувимид, каросна гел изакојосло коликар, дије бинонб де секор? Знози акса, ди ко атизреза зиликоју ово них ладанем мву содеза дари кирдс бисувиди амивимеј.

 

 

 

Desmond, Marilynn, and Pamela Sheingorn. Myth, Montage, & Visuality in Late Medieval Manuscript Culture: Christine de Pizan’s Epistre Othea, Ann Arbor, 2003.

 

Fiero, Gloria K. Devotional Illumination in Early Netherlandish Manuscripts: A Study of the Grisaille Miniatures in Thirteen Related Fifteenth Century Dutch Books of Hours.  Ph.D. thesis, Florida State University, 1970.

Template Design by SkinCorner