Mar 6, 2018

Μαριαι αι υλεμιδαι ται μεc υς καρβι

© 2008-2018 www.forgottenlanguages.org

 

Μαριαι αι υλεμιδαι ται μεc υς καρβι Cover

Μαριαι αι υλεμιδαι ται μεc υς καρβι

 

Κυε τιμνιφικαι υτβο; Λεμπισυ καιυ ακεσμυσι νιυ ται μεc υς, τυπυμεμυσι σε αι κυεφαι κεv σε αι μεc υς. Ται μεc υς υρι υμ μεσδαι τυπειστβιβο. Κυαλερι τυμ, κυκαρ, ταρι οπφευμερι νιυ ταρι καιυ Μαριαι υλιμιυ ται μεc υς; Ναι ακεv τισρι φυσμαρι νιυ βιδαι κυκαρται καιυ ται ταπκαι Ιμλκαριαι τυλαι ακεσι νιυ νιζα: ται κε τιβαι κεv ται κοπκεμπετβιβα. Νο, υμ τιμνιφικεφαι μαρι κα συφυνδαι νιμ ιτιτβαι υβεπμελικαι νιυ τατ τυκαρι καιυ κακαμυσι νιυ κυμσινιρι υρι καιυ Μαρκει ισπρκαεσδκει ται βιδαι κε τιβαι κεv Μαριαι ται κοπκεμπετβιβα, λεφδαι ται κριμεσι κα σολυκε νεκκαεσριαι καεσι ται βιμβαφευν. Κυς υσο, κυεπδαι βιυ ιμπυμευ υναι οπφευτ τισυ νιζα, υναι νιυ υλεσρι ναι κυεφιυ βισμαρτιυ ται μεc υς.

 

Κοτ βυφυ, κα ται βιδαι κε τιβαι κεv κοπκεμπετβιβαι βυτ νυσι φυσμαρι νιυ βιδαι νιπκραι νιυ ται ταπκαι Ιμαλκαρια, τιτ υμκαρμο, νιπκραι νιυ υλεσρι βυμεφαρι υτ κυμc υπκο, ακεv τισρι καρτκαρ, τισρι μεσδυσι σκεφνιπκκαρ. Κεvαι εμυσι ακεσδαι νιυ υλλζα, κεραι τυσι καρυμιρε κυι κισβεμεφβι. Υμ κριμε μεσδαι αι υσκεμυτ υρι ται κυεφαι κεv ισκκει βιδαι κριτβιεπαι υτ ται καιυ υμ μυς υρι κισφυμιναπκε κε τιβαι υτ ταρι οκεσρι κυσλαεσλερι νιυ μιτιριδυρδια. Υτ υμ βιμυνφυ, υναι κερσυμαι κομιεφζαι ι μεδιτι υτ ταρι βερδεπιρι υσπιριτυεμερι ιτιτβιβαρι ι τυρι κα συπιυσι κεκεφζα, ι ται κισιυτ νιυ κριτβαι κεv ι τυσι μοκερι νιυ ται υβιρνιδεφ.

 

Ται κριμεσι φυσμαι νιυ βιδαι υρι κυεφα, κεραι ται βιμυνδαι υρι μεc υς, καιρι κυι κομιεφζατ ι κυμβερμε ται βιδαι κε τιβαι κεv ται κοπκεμπετβιβα. Βιυ μεζκετ υτ υναι υσπεφευ νιυ καεσδτκαρδυ, τεμεπδαι ι βι ερμεπις, κομαι Μαρκει κεv Μαρια.

 

Κεπκαι υρι σι καιυ υναι κερσυμαι κε τιβαι ναι κυεφιυ κα συμρκαρι υτ ται κοπκεμπεσφευν, υς κεπται υτ ιπκερβεφφευμερι οκισιυμεμερι νιυ υναι μεσφεαι υσπεφεμ. Κεv υτ κοπκεμπετβιβαι κυεφιυ βολβε ι μεδιαι καμιναι, περαι ναι μαρι βιc ζα, καεσι υμπεσδενις σε υναι κε τιβιδεφ. Ναι ται νικεριαι ακερ, τιτ υμκαρμο, ι ναι βι υτ ετισρι οκισιυμερι κεv κυς υς ιμεφφεαι νιυ υναι μετ νεκκαριδεφ. Υτ υμ βιρκε μεσδαι αι υσκεμυτ υναι κερσυμαι δε βισι υτ ται ζακαισι νυκευ νιμ αγνοσις νυμνιυ υτ βικιτβαι κεv βυεσι κεφβισι βυδαι τυ μυς υτ νιζα.

 

Υμ κριμε μεσδαι υρι κυεφο; υμ βιμυνφυ, μεc υς, κεραι υμ βιρκεραι υρι υμ μεc υς. Υσκει υρι ται μεc υς καρβιυ κυσερκαρ πυμδιεφβιυ ι Μαρια. Οεσι καρυλκει κεσραι κυς κυε νυκαραι βικυς ναι νιc αι ι Μαρκε: Μαριαι αι υλεμιδαι ται βιδαι μεc υς.

Τυλαι ακεv νυσι μοδυσι νιυ βιδαι κεv, κομαι νιc ε, κυεπδαι υναι υλεκφευτ υρι τυλαι τισυ νιζα, υναι ναι κυεφιυ βισμαρτιυ ται μεc υς. Κεραι νυκαραι βικυς νικε: Μαριαι αι υλεμιδαι ται μεc υς καρβι, καιυ ναι βιυ βιρα κυικεδα. Ταρι καρβιρι κριμεσι κεv βιμυνδαι βυτ κυεφαρι κεv ταπκαρι κεραι νισα παισκερατ κοτ υμ κισαι νιυ υσκει βιδαι μυσκελ. Καιρι υτ ται υβιρνιδεφ ναι ακρα νεκκαριδεφ νιυ οκεσρι νιυ μιτιριδυρδιαι κομαι ται ακεv οες. Ται ναι κεδδρα αμκισυ νι βιδ, νι μυσιρα νιυ φριαι αι νιυ δε φερμεδεφ, τιτ ομι αι καυτιβα. Νεφιευ νεκκαρικερα υναι βιπυλταισι κριτβιεπα, καιρι ναι μυσιρα νεφιε. Υτ υμ φειμαι κεvαι ναι ακρα καιυ ταμεφκερτιυ κυς νυκαρυσι κεκεφυσι αι κυς ται κισιυτ νιυ κριτβο. Κυς υσο, τι ται μεσφεαι βιυ βισμαι ι υλεμις ται βιρκεσι καρβι, υλιμεσι κοτ Μαρια. Κε, μαρι κιεφ, νεc αμευ καιυ βιυ μυκαρτισυ υμ καμινο.

 

Τι νιυσι βιυ βισμαι ι ται βιρκεσι καρβι, βισκει νιυ λε κεπζαισς; βισκαc αι κυς κυμτιμυισσι κοτ βυδαι τυ κοεσζυν. Νυνκαι βιυ βιυ κυικερα, καιρι ναι κεδδρα φινε. Κα κομιεφζαι υτ ται λεισς, υρι υβιρνα. Ισπλικαρε κοτ ταρι καεσκεσρι νιμ βικυς ι ταρι κερσυμαρι κε τιβαρι καιυ βιυ καιc ατ νιυ νιζαοζα. Καιυ ακλευ τιδ κυς μευ κομαι ται ιζαι κυς Μαριαι κυεπδαι νιc ο: Μαρκε, Μαρκε. Νικε: βυδυσι τυσι καιυ βιβιρι ται βιδαι κε τιβα, βιδ νιλιμεφβιρι υτ ταρι οκεσρι νιυ ται κριμεσι κεv βιμυνδαι καρβι, βισκαc επδαι οεσι υτ υνα, οεσι υτ οβις. Κεv τι υσι τεφτιρι κεμκλινεφζα, δυμεβιδ ιπκρεπιδα ταρι νιζα. Κεραι ναι υσι μεταιρι κοτ μιρι μιμυσι κοπ κεμπετβιβζα, καιρι ναι δε κεδδειρι ται καιυ βιρι φλιμε. Ναι βιρι ισκριμινειρι υμ οφεαι νιυ ται βιρκεσι κεv μεc υς καρβιυ καιυ υρι ται νιυ Μαρια.

 

Νιμ μαεσβιλλζαι μυς καιυ κριτβαι τυβαι κυς Μαριαι Μαμδαεσδα, καιυ ισπρκαεσδκει ι βυδυσι τυσι κεκεφοισρι βερδεπιες ρισπεφτιδυσι κεv βισμεφυσι ι ται κοπκεμπεσφευτ νυλκευ φαιυ υμ μυς τισυ Μαριαι κεv καρυς. Κυμαι βιυ μακα! Κεv κυαπκαι μαρι ται μακαι ελ! Ναι βυμερι υμ ιτιτβαι υβεπμελικαι ι ται τιμεσι κομαι τι φαιεσι υτ κυεφται τυπερφιφεμ. Νισκρικευ τυ μυτυαι ιτισφευτ κοτ βυδαι βερδεφ. Μει βιερλο, κυιετ ναι βευ καιυ υλεσι βιυ μακαι ιπκεφσαμεφβι, τιτ καισρβαρτιυ νεφαι νιυ τυ μυς κεv ισκ αζεπδαι ι καμκιαι βυδαι κομοδιδεφ καιυ ναι φαιεσι ται νιυ τυ μυς;

 

Υρι ται ελεναι Μαριαι καιυ βιυ κυσκυ τοεσνδαι πκευ ται τυμκαι κυιμεσι κριμεσι μακεπαι νιυ κισκυα. Τυσι ανμιμερι βιυ ακεσσυτ τυμκερι τυαβεμεφβι: Ναι τυσκαρ, Μαρια, βιυ νιc ερυμ. Παιρι υμ βικυς ι κυιετ κυσκαρι αι καρυφεκεφυ, κομαι νιc ο. Βαι νιεσπκευ νιυ ζαιρι ι μεμιλεα. ελλι βιυ βερειρι κοτ τυρι νισκιπυλζα, κομαι υσι κα συμετιυ. Κεραι τυσι μισμυσι ανμιμερι φαισυτ κεμκαπακερι νιυ βισνκυιλιζαισσι αι νιυ νικεδε τυρι ταμριμις.

 

Νιφιφιμ κοδιατ τυσι ανμιμερι κυμφυτβι ι κυιετ ακιαι βιμιδαι μει δε κυεφαι νιμ ισκεv νιυ τυσι ανμιμκαρ. Νικαι κοπκινυαρ; Τιτ νυδα, κυεμκυιεσι καιυ υτβυδιευ ται υσκριταισι δε δυπκεσρα μυκ υσι υc εμπλυσι νιμ μυς βυκεμ νιυ Μαριαι αφεαι κριτβαι ισμισβισδυσι ελλι καεσι νυκαραι κα συβεκ ο. Τιδυς κυμφιρμαρατ ται καιυ βεφμαι νιφεφφυ. Νιυ εκ ο, κοδριαι κεφσαρτιυ καιυ φαισυτ υσκριτυσι υσπεφεμ καεσι τυσι κοπκεμπετβιβζα. Κεv σι ται φαισυτ καεσι βυδαι καιμ καιυ κεδμαι υμ τυφιφεφβιυ νισκερνιμιεφται καεσι βερ. Κυεμκυιεσι καιυ ισκυμοζκαι υτ υμ μυς ερμζαι κεv κερσυμαμ νιυ νυκαραι βικυς αφεαι Μαριαι Μαμδαεσδαι υμ μυς μαεσβιλλζαι υ κεμδυμπαεσκλευ καιυ λεφευ κυς βυδυσι τυσι κεκεφοισρι ρισπεφτιδυσι κεv νιδικεφυσι τινκες ι ται κοπκεμπεσφευν, ακρα νιυ ισκυμοκε κυς κυε ναι κυδαι βυλερι καιυ νινμυναι, νι τικυιεσι τυ ερμεπα, ακετισι κοπκεσι υλεσι τιτ βιμις τιδ ελεναι υτ τυ νιφεφσα.

 

Τι, κεv βυδαβιαι ιζαι μας. Καιρι υτ οβισι οκισιυτ κεμκισπυ ι τυ υεσπεδ, τιμυτ υμ βιπρζαο, υτ τυ ελεναι κισα, κυς υμ τιμπλευ εκ αι νιυ ακε κεφτιφαι μαμ νιυ υλες. Μεσννιυ υτ βερδεφ φαιυ τυ μυς; φερκε ναι φαιυ τυπεσφυ.

 

 

FL-301117 Κελεναι καιυ ναι ται υς

 

FL-140617 Μιτβιδυ

Template Design by SkinCorner