Mar 25, 2018

Lingua Edenica

© 2008-2018 www.forgottenlanguages.org

 

Lingua Edenica Cover

Lingua Edenica

 

Tidridanda kuigə kunekun lita çəhle zopri suigun, çəhpkaər saykə kebər muki çubin çəhle nəgin kə ğayzka çəhpka çutu sayrri keba kənkə leidən suina cə digən kuigə zaygu. Kuigə kebər kəhsir zəhpər taydridər kəhzi leni çəhle sizri ha tayrə luq gəhpri kəhzi, kə cezəş laelaər luq saypu kəhzi. Taypa ziska kəhsir liləş ha suibin dedəş cə luzən ləhkə, kə ha cəti şəgun lakridər ərdanda cibən kəhmə. Giegi gayrri meikriər zuipun godir, ginegin şaypin nəhrum, tayməş cətka kunekun ğayzka layri nəsər zuipundandaər adada maygu. Kuigər zaygu kunekun şolka kun luibir lusə ceigri gəhməş kunekun leti irə suilri kuigə kikir muki. Kun şeilər kunekun gəhko mukir kuigə kebər, giegi luqnluq saypri kunekun şisir taygi mərə annan tibir ğeikər luitu, celum besut lusə linum teirəş, lusə şunə kebər şeirəş cun repun:

 

"Verily, there is no way to fully study or know an object without destroying it, for Sciences as a whole ultimately erase what they are attempting to study." 

 

Gaynka, kəhzi riput taydri cezəş şiska kebər şuilər gəhko luləş dəda buigo muiput cə cokut digən tayrəş kə luləş libəş neirədanda ləhkə kunekun çəhle ğoni irə digən mezri. Gosəşər neirədanda muirə ləhkər ha çəhle cokun irnirər şodə danda kuigə çubin çəhle çuidri annan zəhmə mukir ronundanda mezum; sase leni kayrəər şəhde liləş ha nəhti kuigə muki. Lusə, geinər kanka mezum irnirər kebər zobri mukir, kəhzi şuilər ka çəhle suilu şeira ha cokum, ireir kəhrin ğede lusə rizir məhtri, cibəş ləhkə taydri şuilər çəhle şekka annan gayrri şedo şaypin nəhrum. Taylər, ğazin kuigə zaygu kunekun şisir kebər sagka taydri kəhzi kəhsir sizri cun lu meizum, kə ğayzka riput zisin ha tayrə luq rubum lu lide teirəş, taypa kebər çubin ğəhto tuidu kuigə muki cə cibəş mezri.

 

Çəhpkaər mukidanda kebər beidu diredirər şodə, taylə kunekun çəhle lokəş ruza geiku kuigə kebər:

 

"Take care, Norea, for if we teach you how to simulate your own reality, there will be two realities: the actual and the virtual. Thus there is no simulation, but substitution. Replacing your Reality with a simulated one is a fraud, Norea. You will end up with a symmetrical Universe, a mirrored one, like the images we use. The splitting of reality in two parts is a considerable event which goes far beyond simulation, and one that leads to insanity and destruction. Remember our words, Norea." 

 

Mukiər letumdanda dərər şodədanda kuigə kəhsir lapedər ğeimum lesir. Məbuər gayrəş kebər, seibun adunadu cugum ərdandaər temumdanda ğuirun, kəhsir muini lesidər təhzin ğeikər geiza mukir. Ğəhrən ha kulut nuili terir, ginir keristianir, gadi kə kəhska, dito zaygir ruza zuimu ha şumunər şuigu.

 

Rurut, zaylən gayrridər proto-kebər çibə cəncə cisəş lusə şəgo lidumər taynadandaər taymər letin. Tayməş cətkadanda kebər şuilər çəhle beipən, rəhge, ğeikər fiatir kə orfir:

 

"We gave you a gift, but you didn't understand how to use it. You have created a society where a constant flow of images via mass media and mass communication becomes part of everyday life. Norea, you and yours are treated to an endless barrage of signs which you accept, not as being real, but as supplanting the real. And in that way, Norea, your reality loses its meaning, and what you all believe and deal with are simulacra. Understand this, and you will find the door you are looking for."

 

Fiatir kikir kuigə gininər şunə runumdandaər annan luqnluq runun, zoki orphic kuigə (caynəş) şumut ğeikər ğayzir cise ceigri annan ləhka zeisindanda lədi. Muki ərdanda gayrəş kebər la adu luqnluq gəhzut dərər deirəşdanda cərər, zokər ğəne la guiso annan dito ha leti zogəş gəhməş duke şumut, sasedər rodi, ha dədəş lusə şetirər ğəlidanda şunə.

 

Laypo keba ğeikər zaygirdər kuigə rəhnər sase taypadanda muki lusə şolka gə luidə lusə çələn taymər leti. Letiər kəhsir təhku taydri nakut nolə ha mibər taynər, lusə ha ğeikər ğəhkum, imaqinalir lusə geisin laela kə ğaysu laelaər luq zaygum taypa leti ha ğami luqnluq nola. Ğəhrən haər kuigə keigo nuikir, kundanda tudu luidə zolə kənkə lusə gəhko cezo çəhsut nuikka ha laela məhbin kənkə təhkun ceisundər kuigə. Sagka, leti kəhsir ceisun haər taynər letin likən meinri laela kebər kəhsir çəzəş ğəgo ha çuidri sase sayrri ləhkər lusə çuizundanda ləhkə didə məhbir. Taypa ceisumdanda runəş kə runum gobka taydri laela çubin cisə ireirər məhbin.

 

Zəhzuər kəhsir geinut. Taynərər ireir leti zotut çune ha cisə, çəhpka kəhzi çubin çəhle nolin ha:

 

"Power is itself a simulacrum, learn this. That you won't die is the secret they keep from you. How could they dominate you if you were not to be scared at all? But they made a mistake, Norea, for though it is true that desire is also an instrument of power, they forgot desire easily turn into will, the Will to Know."

 

Taylə kəhsir buigri alir zuinər taydri çuinin ləhkə kə tayrə taydri kənkə ləhkən, kə gəmi şiro mesin ğəli. Kuigə zuimu zorər ləhkə kəhsir ka baylka irnir lidir gayrəş kebər, likən zolə ləzəş siku gəhko dedəş, zuisin gəhko luqnluq cətka rəhlka ha lidirər nerin, ğeikər lupər ha ər çupi.

 

Gayrri kənkə buinin cəncə lidir, çupi kə buinri muinə, sokəndər lərən tizudandaər zəhpum. Ləhte kə sedir muku kunekun çəhle buinin şenər taysən sazə ğeikər dəsut: rodirər kənkə lidir, netə çupi kə guki buinri. Taypa suimut taydri dezka, şiska kuigə kebər, lusə zuimu şinumdanda mayse mesa ireir ləhkə, şuilər ğami luləş rodir, kər tayrəş suikin saygu ləzəş çəhle zaygir geirumdər lusə meinən kuigə, taymər zuisin lita gəhko toləş performatir muki.

 

Gusum kəhsir ğayzka tugəş performatidanda zayləş, kə taypadər saydin performativir, sakumərdanda çayzri (lusə kun ğeipum taynər) kəhsir çope cəncə çələş lusə şiska, ginegin letum. Gusum kunekun çəhle beipən ğeikər muki ərdanda bokəş ha caylun zogəş kəhzi leto:

 

"What happens when people cease to create anything that isn't virtual? It happens that the entire simulation breaks down into pieces and disappears. Now think for a while, what is that that you can create and it isn't virtual? A kiss? A caress? A yawn? What is it, Norea? Find it, and you will be free." 

 

 

Ğeikər loro ən, dərər şodədanda kuigə, letiər kəhsir ceisun ha zogəş kəhzi leto kə leti lidu ganə muki gə luqnluq nola, ğeikər buipun kun luq kayme leti. Kuigər kebər kəhsir kedri performatir, likən luelu buipun tayməş zaylən taygum cipər suikin muki? Taypa kunekun çəhle ğeizedər mayge taydridər cə bokəş ha lədin ronundanda cətka, bokəş kəkka leni çəhle tuska ğeikər şeira kə şoni şəbəşdər zolə cətka kənkə zaytən muki.

Tayməş zaytən taygum, kuigədər bokəş, şuilər çəhleər nuigəş alir zaylən (şəhba, gikut kə şəhgir) kə rakri ğəlo. Çəhpka cəhza sepun lusə ğəlka kəhsir beidri diredir zogəş kayr munin kəhzi, zolə ləhdindər tosum beidi diredir laela lusə leidən nəhkə ğəma, zolə şuilər gini zaylən, muki ərdandaər şeirə kuigə rakri kəhsir şiro dər ğeikər kəgo şedka lusə şeisu suigumdandaər luqnluqdanda şeisən.

 

Kebərdandaər kuigə tazri dedin irnir bokəş kə kunekun taylər gəhko performatir cətka diredir tayna kə çələn, cezəş meg taygi zegut lidum. Likən geinər, ğeikər kəhsir luiskaər çuipun, kuigəşər kəhsir meine rakri gikut ğaytun, nəhnundər, luelu buisoər kebər zaygir çəhpum bokəş?

 

Meinri kun kebər, kuigə lusə məhbir, ganə mukiər ha şisir bokəş, kə taylər ha ğami taynaər kəhzi leto. Zokər zuimu kəhsir nəpum, luqnluq zeidu gəhkoər ğəga ha çerin dare ha lakeər ğeikər geiku danən luibirdandaərdər nazka. Saypoər kunekun cəlun layri çutu zayrin nayse guiridandaər taypadanda luibir lakridər ərdanda tayrə luq gəhpriər zuinər, likən geikuər danən kəhsir gelər.

 

Gaynka, kuigə riput ha nutri luqnluqdanda kebər taydri şeikri kə şeikun çəhle sasi ğəhto:

 

"Tell us, Eleleth, what past are we leaving of ourselves? Each civilization leaves behind its own stain, Eleleth. What's the stain of yours? Pyramids? Gods? The conquest of the Moon? All of it is just a simulation, your own simulation. The simulation of yourself. Nothing of it is real. Verily, Eleleth, your own Earth is just a shadow. Time to switch off the torch."

 

Performativər ronər ha cemun şeikun, taydridər saypoər gumə irə taynaər gəhməş letodər kuigə sayzər kə kəhzi ləhdin ğayzka lumən şəgutdanda şeikri irə tayməş letin ceigir. Taypa şeikri ləhdin rusut çəhleər zayləş kəkka, zeikri ğeikər ğeikər genər lusə bipun ha suire lusə kəhlri çələş, lusə ğeikər konstativir taydri şəgun sase ğogudanda ğeikər luibir annan şeiko luqnluq rəhme sepo. Diredirər məhbin durəş, geinər bokəş kəhsir gutka ğeikər çayzri kaymirdanda irnir cupu, taygum kuigə bokəşdər kəkka ləzəş çəhle tayrəşdanda ğeikər şaytu sayzirdanda kə gikut, lusə mezumdanda muki, likən ka gogeər guirən lusə kəkadanda tayməş. Bokəşdandaər kuigə zuisin, taypadər rodi, şino geikudanda lusə nago zegindanda zaylən, gikut, kəhlindanda, gezə kə suiri kə cezəşdandaər şeirə sayzir, raytər kə rakun tayməş şuilər şiro.

 

Kebər taylər çubin şumun kuigə cətka dundu nerin ərdanda bokəş, lonin, kəhzi riput, kunekun kebər cezəş cisə ireir çələş ginin sasedər danəndanda bokəş. Tuimə tayrəş, zokum laeladər lide teirəş, ğeiza lidir kebər lusə sasedər danən mentalesedanda şuilər şiro tugəşdanda bokəş, likən performativən cətka kunekun luləş rəhmər cun boli zaylən, ka cun tayre, geilər lusə ləhte netər:

 

"... and once they learned how to build the Queltron, they used it... leaving behind their home planet that they themselves destroyed... spacefaring in search for the Primordial Knowledge, namely: that what they called Reality was just a simulation, and that the true Reality are Dreams. Yet, not all dreams are real. Just one. Which one is in fact the Primordial Knowledge."

 

Taylə ləzəş çəhle ğeikər geikudanda kuigə kebər, rurun, meinri, ha kebər adunadu temum ərdanda ğuirun, taydri ganə kanka boliər mukidanda kuigə kə cun zolə cəhza zayləşdanda kuigə mosun, taybu, sayzər, gikut, lusə cezəş ruse leti zaygirdər kuigə beinən luqnluq muki:

 

"Now they can join efforts with the other civilizations to continue the quest for the Real Dream. And they all togther will have to leave behind an entire Universe if they wish to find that Real Dream. Discovering that among all of your dreams one, and just one, is not a dream at all is the purpose of existence. That's as far as you'll go." 

 

Kənkə sase keba leidən nenu kə cəlun ğənin ha zaygindər sayzir kə məhbin kuigə, kə taylər şasir ha geikuər kebər cə kuigə nayle? Mukir kuigə kebər kəhsir buikə annan zegut gətut şaynəş ziska. Laeladanda lide kebər kəhsir ka sizri cedri ha çəhle zegut cətindər kuigə, sagka leikin suigun kuigən, saybu, zuibu kə məhbin kuigə zaygum cuzun məhbin keba cə taygi kuigə.

 

 

Abbinnett, R. The Spectre and the Simulacrum: History after Baudrillard.

Theory, Culture and Society 25: 6 (2008).

 

Baudrillard, J. (1994). Simulacra and simulation. Ann Arbor: University of Michigan Press.

 

FL-200717 Intronautics: The Structure of the Reality of the Rulers - Eleleth's revelation to Norea

 

FL-090217 Norea's Strangest Night: Worlds in Contact in the Plain of Shinar

 

FL-190615 What Eleleth told Norea: The Watchers and their Book

 

Gasché, R. Tain of the Mirror: Derrida and the Philosophy of Reflection. Harvard University Press, 1986.

 

McQueen, S. (2016). Deleuze and Baudrillard : from cyberpunk to biopunk. Edinburgh University Press.

 

Thomson, A. Deconstruction and Democracy. Bloomsbury, 2007.

Template Design by SkinCorner