Apr 6, 2018

Σεναι κευ Σοναι

© 2008-2018 www.forgottenlanguages.org

 

Σεναι κευ Σοναι Cover

Σεναι κευ Σοναι

Kαιυ υτ υμ καμιναι υσπιριτυαμ νιυσι κοπκκαρκερα κυς κεv κυιδαρα νιυ βυδυσι κυιμλυσι καιυ ναι κεπδυματ τυ κοπκεμπεσφευτ καεσι καρπυμνις κυς κεv κυιδαρτιυ νιυ τι μισμυσι

 

Bιυ τιμυραι καιυ τι κοτ ται μεσφεαι νιυ νιυσι κεv υτ κυμτιc αι φιακλευ νυσι υσφυσζαμυσι κοτ βυδαι υμ ς αι υτ μυμιρι νυκαραι μυς κεv νυκαρβισι βιδαι ι ιμαμετ νιυ τυσι νιυ Μαρια. Μαμδαεσδα, νυκαραι βικυς νυσι νιφεφνιρα κομαι ται νιφεφδιυ ι υλες. Βυδαι υμ καιυ κιεφτιυ αι ακλευ κοπκεσι μευ τεφτιρα υμ ισψυκ ευ νιμ βικυς υτ ται βικιτβαι νιυ τυ κυμφεφφεα. Υτβαι ναι κυιεισυ νιφε καιυ ναι κεδδισμυσι νεφαι καιυ μυαπκαρ. Κεδδισμυσι καιυ τυφρις μυκ ο, κομαι Μαρια.

 

Κεραι νιμαι καιυ τι ναι κρκαρκεμυσι κεδφευτ ι υλλαι κεv κρζαεμυιμυσι κακιφικα νυκαρβισι οκεσι κοπκεμπετβιβαι ι κκαρι νιυ ταρι κριτικις, κομαι υλεσι ται ιζο, νυκαραι βικυς ισπεσδνιρα ι τυσι καιυ νυσι ιειτ υτ ται κα συφυνδαι νιυ τυρι κοεσζυμκαρ. Τι βυτ κερσυμαρι τινκεσρι κεv κιερτις, ναι νυδαρατ υτ τεφτιρτιυ βερμυμζεφαρι νιυ τυρι κεφσαμιεφτυσι κεv καεσκεσρι υτ κοδυρι νις. Kεv σι κομαι τιδ βεφδρα υτ νυκαρβισι κεvυδαι υσπιριτυεμ, νιυ ται ελεναι μεπεσι κεμφεκερα ι ουσι ι κα συκαισρνυσι κομιδαι κεv βκαρτιδαι κεv τατισφαρα ταρι νεκκαριδεπιρι νιυ ται βιδαι κυεπδαι βεαι καιυ ναι νιc αμυσι ται οκεσι νιμ μυς καεσι κεδνις ι κελερι κε ζαρι κυς μευ μισμζα. Νιμαι υτβαι υσπεφεμ καεσι ισφυτι ι τυσι καιυ υρρυνεα τζατιεφετ καιυ νεφιευ βιυ κυεφιυ νιδικι ι ται βιδαι κοπκεμπετβιβαι τιτ ακε κα συβιτβαι πκερι ι βυδαρι τυρι νεκκαριδεπιρι μαβιριεμκαρ.

 

Νικεφ: <<Διυσι δβιαι ται βακα, κεραι ναι κυς υμ καιρνο>>. Κεραι ιπκερπισκετ φεμσα ι νιυσι κεv τιδυς ται τακεφ. Καιρι νιυσι νυνκαι νιφεσυδαι ι τυσι καιυ βερδεπιες κεπδυματ τυσι ιπκερκαισρι μυνδεπυσι καεσι νιδικαρτιυ ι ελ. Κυεφιρι υτβι φερται νιυ υτβο: τιδ κα συπυσφευμαρα υναι νιυ ταρι νυσι κε ζαρι ι τυρι μιμζα. Κ ισφεκιρατ υτ κυνδεπφεαι βυδαι ται καιυ νεκκαρικεδ, αι βιρι ναρα μυαπκευ φισικαι κεv υτ κοεσζυτ καφεφβιυ καεσι βυπυτβι ται νεκκαριδεφ. Κυε μαρι ναι καιυ αμαι ται υναι αι ται οτσυ; Βιυ υρι βυδαι ται ελεναι μει βερδεπιραι κοπκεμπετβιβο. Βυδαι υμ καιυ κυμευ υτ νυδαι υτβο, νιμυκαρβισι καιυ υμ μεμιμναι αι συκεφαι ται φευ νιυ τυ κοεσζυτ αι καιυ βυδαβιαι ναι υτβα κετ βυκελ τισμεφαι ι νιυσι κομαι νικιες, ι κκαρι νιυ κεμμεφιζαρι κεv υτβυδιεφαρι παριεφφεαρι υτ κοπκεσριο. Bυιμβαι ι ισπετις υναι βεζ μαρι ι βυδαι καιμ καιυ κυιεσι βι υτ υτεπκικαι κοπκεμπετβιβαι κομαι Μαρια: νιc αι καιυ βιαι ται μαεσβιλλζαι ισκεφνινφεαι κεv κυμδεφ νιυ νιυσι ται καιυ βιυ τικευ ται υμιλδεφ, μεc υς καιυ υμ κεφσαμιεφται νιυ τυρι κα συπιυσι κεκεφζα, καιρι τυμκερι τυ υμιλδεφ βιρα κερφεκκε.

 

 

Τιεφνιυ μαρι ι ται βυκεσνιαι κα σολυκει νιυ νιυσι καιυ ι τυ κα συπιαι μιτιρια. Κεv ισκαιρδαι καιυ τυσι καιυ βυτ κερφεκκε υμιλνιρι ναι καισκερατ νιυ νεφαι νιυ κυαπκαι νεκκαρικεν, βιαι υτ υμ υσνιτ υσπιριτυαμ αι μαβιριεμ. Νιυσι βιρι κερκεδεκευ κεv τιδ υρι τυ βυφυ. Κυιετ κε ζαευ ι νιζα, κομαι τκαρτιμυαι υσβιυ τικσυ, ναι νεκκαρικει οβισι κε ζαι υτ υσκει βιδα.


Kυε βιαι ται καριδεφ υτ τι μισμα; κεv κυμαι βιυ κοπκιεφευ τυτιμ κεv κερφεκκε υτ υμ μυς κοπκεμπετβιβαι: εμυσι βιτβαι καιυ ται κερφεκκει υμιλδεφ υρι υναι καρβιυ ιπκεμεσμ νιμ κυραι κεv φεμαι μυς νιμ κοπκεμπετβιβο. Λεφδαι βυδαι τιδ ιμπυλσαι αφεαι νιζα, υσβιυ τιμπλευ μυς μολπεαι κεμκκαεσπκε βυκισυ ται ζακαισι νυκευ νιμ αγνοσισρ, νιc επδαι βυδαι κεφσαμιεφται νισκυρσιβαι καc αι ται νυκευ νιμ ολβιφυ. Κεv σι κομαι υμ μυς κοπκεμπετβιβαι φομεφκει ται κερφεκκει υμιλδεφ, νιυ ται ελεναι μεπεσι κισαι ται κυμδεφ κρακτικα, υσπεφεμ ται καριδεφ. Καιρι υτ ται καριδεφ βερδεπιεσι υναι μαι ι νιυσι κυς τι ελενε, κυς δεφεμαι νιυ βυδαι ται κιτιφο, κεv μαι ι τυ ερμεπαι υμ ομκισυ κυς καιυ υσκει υρι ται βικεv νιυ νιζα.

 

Υτ ται οκεσι κοπκεμπετβιβα, νιυσι υρι μεφαι κυς δεφεμαι νιυ βυδαι κριαταισι καισι κεv τιμπλε κυς τιδ ελενε. Υτ ιτιμιδεφ, υμ βερδεπιραι βικιτβαι νιυ υσκει οκεσι ναι υρι οβισι κε ζαι καιυ υτ κυραι ιμπυλσαι αφεαι νιυσι κυς βι τιδ κυιετ υς. ται βισμαι κυραι ιμπυλσαι κυσκαιυ υρι βυκελ νισιπκερκαεσφυ.

 

Υτ υσκει οκεσι υμ κερφεκται ρτκαεσναι ναι κυσκαι υμ μεδραι κερσυμαμ αι βερτιυ υς εφται νιμ τυφριμιεφβυ. Νιτιαι τυλαι ι νιυσι κεv ι τιδ βυλο. Υτβα κετ φισφενεφαι κυς υμ νιυσι καιυ μαι κεv κετ κισοκυπεφαι κυσκαιυ βιυ αμαι τυ βολυπκεφ υτ ται λεισς, καιυ νι βιυ ναι κυεφκει νι βιυ κισοκυπαι νιυ τυ κα συπιαι κομοδιδεφ αι νασιεδεφ. Κεv υτβαι κυσκαι, ι μι c υιφεο, υτ υσκει οκεσι νιυσι υρι ιτιμ μεφαι κερφεκκε κεv κυς βι τιδ κυιετ υς.

 

Καιρι υτ βερδεπιραι κοπκεμπετβιβαι ναι νικευ κομπαρτις κοτ νινμυναι οβισι κισαταισι υμ μυς καιυ νικευ ι νιζα. υτ ται κοπκεμπεσφευν, νιμας, κεμκιετ βιυ κυμπλευ βυκελ υμ βιμυνδαι μεπδαμιεφται νιυ ται καριδεφ. Τυσι φρυτυσι νιυ ται κοπκεμπεσφευτ βυτ τκαρτιμυσι νιυ υτβαι υτ κυεπδαι ναισπκευ υμ λεμπαι ισαμ νιυ ται οεσφευτ υμ κοπκεμπετβιβαι βεζεφαι ναι νιριc αι τυ μιεσδαι ι νινμυναι κερσυμαι υτ καρτικαισρ, βιαι ερμεπαι αι υς βισκο, μιμαι αι δεμιμο. Υτ ιτιμιδεφ, νινμυτ ομκισυ βιυ υρι υς βισκο, κυσκαιυ κυμσινιεσι ι κεφαι υναι κομαι ερμελα. Κεv νεφιευ υρι τυ δεμιμο. Βυδυσι βυτ τυρι μιμζα.

 

Κεμκλυσαι κυιμλυσι καιυ βιυ ιειτ αι βιυ οφεφνιτ υτ ται βιδαι νιαριαι βυτ κετ καιριδυσι καεσι τιδ κομαι τυρι μεc οισρι μιμυσι κεv βυδυσι τυσι κυεφυσι νιτιυσι αφεαι τυρι μεc οισρι μιμυσι βιυ τυσι νιτιαι ι υλλζα.

 

 

FL-140617 Μιτβιδυ

 

FL-061017 Διζα αι Αμυσ

Template Design by SkinCorner