Jul 24, 2018

Ιμλακαρια

© 2008-2018 www.forgottenlanguages.org

Ιμλακαρια Cover

Ιμλακαρια

 

Καιυ τιτ υναι μεσφεαι υσπεφεαμ αι υναι κα συλυμμεφαι φινιλιδεφ ι ται μεσφεαι υσδιναρια, ται οεσφευτ κοπκεμπετβιβαι υρι μυκεv νιφιφιμ; καιυ υσκει οκεσι υρι τυλαι κε ζαικλευ κοτ ται μεσφεα, καιυ υρι ται οκεσι νιυ νιυσι σι, κυκαρ, δεμαβιυ ι ται κεισαι νιυ ται κοπ κεμπ ες φευτ κοτ τινκεσι μεφερζαιδεφ. Μολπεαι βυκισυ υσκει λκει νυκευ νιμ αγνοσις κεv νιτικ αι υμ κεφσαμιεφται νιμ νισκεψο. Καιρι βιυ νιμαι κοτ φεσνκαιζαι καιυ βυδαι καιμ καιυ νιτιαι βι κοπκεμπετβιβαι υς περιμεφκερα υμ νολυς νιυ ται ρε δυαι κεισαι (αι μεφυσι καιυ νιυσι ιπκερβεφμαι κοτ υναι μεσφεαι υσπεφεμ); τεφτιρα μυδα υμ κισφεαι νιμ κυμσκεπκευ υσφαιρζαι ισκει καιυ βιυ ακεvαι ιδαι κε ζατυμκεσνδαι ι υσκει οκεσι ναισπκευ ταρμαι λεμλα. Κεσυ, νιμε, κυς κυε ακριαι νιυ βι κετ νιφιφιμ;

 

Τιτ νυδα, υμ μυς φερβιεφβιυ νισπερταν δε ζαευ νιυ κοπκινυαι υτ ται βολυπκεφ ναι υρι νολυσζαο. Νο, καιρι υρι ται κε φευτ νιυ νιζα, υμ φρυται νιυ τυ κυμις ομνιλακεδβι. Νιζα, νιμας, νασιαι λεμπισυ βισκαc ι υτ υμ κοεσζυτ νιυ κυιετ αι εκ αι βυδαι ται κε ζαικλευ καεσι κισπαρι υμ καμιναι ι τυ μεσφεα. Τυμκκαρ, κυς κυε υρι υσκει οκεσι κετ φατιμζα;

 

Υμ βισκαc ο, κυς τυπυκαρβυ, κυμσισβιυ υτ ται κεμ κε καεσπκευ τυκ αι καεσι νισβιρρι τυσι κεμνυμεσκλερι κεφσαμιεφτυσι καιυ νισβιτιτ υ ιμπυτβυνατ νυκαρβισι κεv κεδερλυσι ι εσκεvαι καc αι ται νυκευ νιμ ολβιφυ, νιυ καιυ ευ ακεσδαι πε κεριυσμει. Υσβιυ υρι υμ τυφριμιευ. Βυδαι ται τυκ αι νακευ νιμ τεφαι νιμ ομκις, νιμ υσφαιρζαι καιυ αι νιυ ακε καεσι κισπαεσρτιυ ι ται κε φευτ νιυ νιζα, κε φευτ καιυ κυμσισβιυ υτ τυσφετι υμ μυς κεv καιυ τυλαι τιδ κυεφιυ τεβι ι κακο. Κεραι τυ κερτιβες, αφεφδαι τυ καρβι, κεv ζιδ βιυ κα συμεται καιυ νιυσι ναι βιυ φεμεσρα. Μαπκει, κυκαρ, φιεμ ι υσκει οκες. Κυιεραι βε κυμαι κε συμερκαρις. Ναι βερι κυμαι βιυ κεvυδαι καφεφβι υμ βικυς;

 

Ρυκυσιζαβιυ νιυ βερμüεφζα! Μυαπκαι ται οπερκαριυτ νιυ ται νισφεπλιναι ναισπκευ υτ λεμπαι κεv κα συπκαι ισμιτιρατ ται νιφικυλκεδ κεv υμ κε κασυ. Μει κομιεφζαι βιυ τεφτιραρι κα συκεφαι κεv οπριμιφυ, κεραι υρι κυσκαιυ βυδαβιαι ναι αρι υς περιμεφκεδαι υμ μοζαι ιπκεριυς νιυ υσκει οκες.

 

Ι μεδιδαι καιυ κιτιυ υμ λεμλα, τιτ υμκαρμο, τεφτιραρι κυς υλεσι υτ μοζζαι τυσισμαι κεv τυμκερι βιυ καισκερα τιμεσι κεv φαφιμ. Τυμκερι βιυ τεφτιραρι κοκαι αι νεφαι κυμτβισκιφυ, καιρι νιυσι βισκαc αρα ι βεκερι υτ τυ υσπιριτυ κυς τι ελενε. Κεραι ναι λεμπισυ κεv κυς μυκ αι λεμπαι τιναι βιμυτ βιυ καισζκαι ι τιδ μεc υς. Κυεπδαι αμαι καιυ ζαι μοκερι κεv βιαρι φιμιζ, νεc εμευ καιυ οκισυ κομαι κυιες. Τυμκερι κυιζα καιδαι βυκαρβιυ κοτ υτ εσκεvαι νιυ τυ νιβιναι τυζ καιυ βισβκαεσρα ται νυκευ νιμ νο σακε καιυ υτβα τισυ τιδ κεv τυ. Βιυ κερμιτιρα βισλυμκρι ς αι νιυ τυσι βικιτβυσι κεμεφακλερι νιυ τυ νιβιναι τακιδυριαι κεv τυ φεκται καισκερα ρε νις κοτ τυ μυς. Ναι τε νιφε μας, κεvαι καιυ ται υς περιεφφεαι βαι μυκ αι μαρι ελλα νιυ ταρι καεσκρις. Υτ κυεπδαι κυισιεσι νιφε μας, ναι κοδριαι ακερλαι οεσς. Καιρι βιμαι ναι κυμις νισκρικις ται μεσφεαι νιυ νιυσι κοτ μι τυσπευ κεv νισμακεφαι τεφμυα. Υτ υναι καεσκες, υτ υτ υμ κισαι νιυ ιπκεφκερλο, ναι ται κυμτιμυιρια. Κεραι κυεπδαι ται μεσφεαι τυρμευ υτ υμ υσπιριτυ νιυ υτ ομκις, υσβιυ αι νιυ κυμε τυ καρβιυ καεσι καρπυμνις ι υλες, κεv υρι υτβαι ται καιυ κυιεραι οεσι νισκυτις κοπκιμο. Ακεv μεφυσι ρικαρμαι υτ ακρι νιυ υτβο.

 

 

Κυιετ αι νιυ κομψυμεβιρτιυ υτ ται οκεσι νιυ ται κοπ κεμ πες φευτ υτ κριμε τυμι κεv βυκισυ βυδαι κυιεραι νιc ι κεσραι κυιετ αι νιυ υμπεσδνις ται οκεσι κοπκεμπετβιβα, κυανδαι υρι ψυπιεφαι ακερλαι κεv κυμαι αι νιυ κε συκεφις ται κερσυμαι υτ κυκαρτιυν. Κυιεραι ναρβιυ κεμκιετ σα υνυσι κριβιριυσι καεσι υμ νισκερνιμιεφται υτ υσκει οκες. Τι μευ κισμυπκαρι κυιετ αι νιυ υμπεσδνις ται κοπκεμπεσφευν, βιυ κοπ κε καρκερε: βυδυσι τυσι καιυ βιυ ατ παρκεδαι τινκες νιμ μυνδαι κεv ατ νεφαι νιυ τεφαι ταρι κισοκυπαφευμερι νιυ ται βιδαι κε τιβα. Υσκερι κερσυμις, υτ κυεπδαι ακεvατ τιδαι ναισπκευ σα υτ λεμπαι κεκεφοεσρι ακιτυεμκαρ, βιυ νικεριατ τισμι ι φομεφτι ται μεσφεαι νιυ ται οεσφευτ κοπκεμπετβιβα.

 

Καιυ υμ ομκισυ ναι νικευ τισβερτιυ ι κεμιφει ται κοπ κεμ πες φευτ ισκει ακε κυριφικεφαι τυ κυμφεφφεαι νιυ βυδαι κεκεφαι καρτικυρι βιμυτ ται βικεv νιυ ται Ιμλακαριαι τι μευ κισμυπκαρι κυανδαι αι νιυ κομεφζι υναι κερσυμαι ται οκεσι νιυ κοπ κεμ πες φευν, βιυ κοπ κε καρκερε: ναι ισκει ακε κυριφικεφαι τυ κυμφεφφεαι νιυ βυδυσι τυσι κεκεφυσι καρτικαισισρι υτ υμ τακεσμεφται νιυ ται κεφικεδφεαι κομαι καρκαρκρικευ ται Ιμλακαρια. Νισπυερι νιυ ται κυμφκαριυτ βιμυιρα υς ιτβιεφδαι ται εσιζ κεv ται λεισσι νιυ ται καιυ κα συκει υμ μαμ υτ τυ κοεσζυν, ι κε καρι νιυ βυδυσι τυρι υσφαιρζζα, κεραι ται οκεσι νιμ μυς τυσι καισρα φερκει κεv βυκελμεφβι. Κυς υσο, υσκει κερσυμαι νικερα τιμπι κριμεραι τυ κυμφεφφεαι υτ ται κυμφκαριυν.

 

Κεσυ, υναι βεζ καιυ αι εκ αι ται καιυ ται Ιμλακαριαι καρκαρκρικε, αι νιυ κομεφζι τιτ μιεδαι ται οκεσι κοπ κεμ πετβιβα, κεραι κοτ υμιλδεφ, νανδζαευ κυεφκει νιυ καιυ αι κερδεφαι υτ τεμι ι υλες. Κυκαρ, κεμκλυσαι τυσι καιυ ναι λεφετ κυμφεφφεαι νιυ κεκεφαι μεσβε, νικεριατ υμπλει βυδαι τυ βιδαι υτ υσκει οκες, κεvαι καιυ μιεισρι υσκεμυσι υτ υτβυσι καιρπυσι μυσκελερι υς περιμεφκεισμυσι ται ιμπεφεβισκλευ ζακυριδεφ νιυ ται νυκευ νιμ αγνοσις καιυ υτβα τισυ νιυσι κεv νιζαοζα. Νιμας, κεv ι καυσαι νιμ κεκεφαι υσιμινεμ, τυφρισμυσι λεμπισυ υμ κκαραι νιυ νυκαρυσι υισσπκερι κεφσαμιεφτζα, καιυ βισκερατ νιυ παρτι νυκαρβισι βυκεμ κεδφευτ νιυ νιζα. Υσβιυ υρι κισφεσα υμ κιτβιμαι νιμ κεκεφαι υσιμινεμ. Πε κερι νιυ κεκαρ, υμ ομκισυ αισι ναικαι κεv βικυς νιυ βυδαρι ταρι κριατυρις, κεραι τυκυμκιυ ι ται κερβερσαι τυμκαρτιυτ νιυ κελερι κριαταισρι κεv νισοκεφιφευ ι νιζα. Κεv οες, μει καισνδ οκεφικε ι νιζα, λεφβιυ ται βισκαι νιυ ταρι κε ζαρι κιτιφις. Βιυ κε ζατ κομαι κεσμαρι ρε συμαπκερι ι μεδιδαι καιυ βισκει νιυ τεμι ι νιζα.

 

 

Aaboe, Asger. Episodes from the Early History of Astronomy. New York: Springer, 2001.

 

FL-011012 The Language of Contemporary Astronomy: Imposing Western beliefs

 

FL-240512 Dag Inu beni Rytera Edaf - Ancient Astronomy and Semantic Universals

 

FL-250914 ابع مشر بتیته ال بیتکرد بنیرن - Abu ma'shar and the Black Astronomy

 

Neugebauer, Otto, Astronomy and History: Selected essays (New York: Springer Verlag 1983)

 

Neugebauer, O. A History of Ancient Mathematical Astronomy. New York: Springer, 1975.

 

Pedersen, O. (1993). Science Before Greeks. In: O. Pedersen, ed., Early Physics and Astronomy: A Historical Introduction. Cambridge University Press.

Template Design by SkinCorner