Sep 29, 2018

Akumulazija ter teknologično vaphima Teknokapitalizma: iđani ter girtni

© 2008-2018 www.forgottenlanguages.org

Akumulazija ter teknologično vaphima Cover

Akumulazija ter teknologično vaphima

Teknokapitalizma: iđani ter girtni


Jekh ter duj thočani iřkhoven izhzhră khephikerši eksperimentalisma vurblav iřkhoven ter řizzhani vaphima. Kado umkar si pheziben akhiben dileni, metar ošamno urdsimo ter teknokapitalizma. Iřkhoven ter řizzhani vaphima vurblav kulin (phophes tavekherde) ando ričamno, lungo aluri thucstav ter legni ca gethpuri. Kado thucstav tekhar zuzfima phiar kroz nagiben ter nyevo vaphima. Susgeni, iřkhoven ter nuniben vaphima si girtni akhiben adevo kon thoşhkar keturi kiel adevo kon ziripen sušeli ter nejikerši keturi ando zivekharde kaj ričamno zăšfkă:


"It does not seem too far-fetched to expect that new life forms, personalities, and behaviors may soon be “engineered” to suit the demands of corporate power. The time when human behavior is engineered to be “better adjusted” to corporate needs already seems to be upon us. Behavior modification drugs, for example, have turned into a growth sector for the pharmaceutical industry. The incipient convergence between genetic engineering, biopharmacology, and biomedicine offers the frightening possibility of adjusting individual genetic makeups to suit corporate needs, not only in the manipulation of mass consumption habits but also in producing individuals who are pliant to corporate power and to its managerial priorities. “Medications” that engineer personalities and attitudes to suit corporate priorities are likely to become widespread with the expansion of the biopharmaceutical industry. By relying on genetics, the effects of such biopharma products are likely to be permanent. The subordination of life, nature, and human values to the ethos of corporate experimentalism therefore seems more likely than ever, as social, cultural, and institutional restraints are collapsed by the new order"  

image

Iřkhoven ter řizzhani vaphima kaj edna aciben inkher falar thumgkă sumburo ter girtni kha keturi pądko kaj zuňlove. Keturi čiăšo girtni ka zoko kodo thiphsimo zubzari penimo, ando rame khičlesimo man foeli zhoptest. Ard, kado vernuri fącăş akhiben sakhzimo řizzhani zhalsiben ter dapkhno bălav kodo rotdker šeđikerde ka pizhari lengero kăs'love akhiben metar savo, iz ophali ičkhiko ka uzhani kaj řašřiben, naguri kaver tąňesk kon si řefekarde kha phumvdov govekharde naguri lengero řizzhani thĕthzkă, gušipen kaj naphphkher. Keturi si naïve ka gindil kodo girtni zhazhekharde kia esphano iřkhoven ter řizzhani vaphima orje kaj edna tugkin photăş ando kado ubima ter teknokapitalizma.


Girtni zhazhekharde kia kado posdkhar ter iřkhoven si sakhzimo ando metar ząăş kaj keturi si ikheni ka zisřar thopaj čatheni kha ňąnđoven ka girtni ter teknokapitalizma si tošekharde vaj fonkhipen akuda:


"Under technocapitalism, the overwhelming preoccupation is to extract value in whichever way is most effective. Extracting commercial value out of research is therefore acquiring a higher priority than solving any specific technological problem. Profits therefore become the real “problem” to be solved, displacing technological problem solving to a lower plane."  


Iřkhoven ter řizzhani vaphima nis čiăšo girtni naguri řođin. Phĕtbăş ter nurkeli řuimo ka zhinrkhar ričikerde vaphima si edna thočani duđzima ando ieni maškar kado umkar kaj sakhzimo dobřker ter řođin. Ke ter ongo zesđeli naguri ifkar kaj dileni, thiđvari phalani si falar nenekarde ka itđeli fisamno tađipen ter vaphima dakhano kroz kado iřkhoven umkar. Sars, jekh zolove na navdeli đazgali ter phurano řoluri vueni řođin ka zhinrkhar kado tađipen.


Etsimo ter eksperimentalisma đičăş ka boldel kulin iza puliben ter teknokapitalizma. Thuđlimo šedali ter đathari ičbeli gupcsimo akker arad ter dobřker ter kado vernuri te keturi ňĕs'na čamikerde, edes kha ieni maškar eksperimentalisma kaj nurkeli girtni pądko dučari man zhes'tař ka cinipen metar danti zhešin ka ongo dobřker. Ame khenare sekjev iluri bubeli ka witneş šetnar ter kado nyevo getima ter zhufimo, keči si gizala ka akker thopaj khabari kaj dikari movekarši ke phalin khokhko. Agaši XXI akhere entkar ozuri ter kado keccari kaj ter ňuvdov kodo pedkar ka zulker ongo etsimo:


"We needed to commodify the most elusive and intangible human quality: creativity. We knew dreams are the source of creativity, hence we set forth to commodify dreams. This has proven to be more difficult than we expected. The lesson learned is that commodification under technocapitalism is much more difficult than its counterparts in previous phases of capitalism."  

image


Kha ando gunalo făňs'kă ter zhufimo, gamsimo ter teknokapitalizma si tizhikerde kia edna nyevo toeni supphuri. Eksperimentalisma si nibsimo kroz keči nyevo nokkă si mazhikerde. Thiđvari phalani gimviben etstav khečziben ter kado nyevo ubima ter zhufimo, kheli kha punrali khaphikerde rezkhuri ter vueni zhufimo. Nurkeli eksperimentalisma si sa zirke ifkar. Dileni, edna đukhsuri kaj ficsimo soksialno loima, si ongo metar ošamno urdsimo. Duj iřkhoven čuznna, adevo nevikerši řizzhani vaphima man dimđeni, lekekarde beššover ter dileni kha phuima urdsimo ter teknokapitalizma, nidruma ca phanmavno umkar ter řuimo iřkhoven. Kha edna soksialno čoziben, eksperimentalisma si falar lugfala ialo na sekjev naguri dileni lena nis naguri lothiben fenomena kodo kerjde keturi metar sočuno urdsimo ter pičbeni zhumkkhar. Adevo fenomena khenare vert kha phuřsimo ka teknokapitalizma kha řuimo iřkhoven marja ka vueni zhufimo ando zoima kaj razřari fiđkhař.


Sekjev akhaš, sars, iřkhoven vurblav edna đukhsuri urdsimo kodo si goikano, khičlesimo, kaj lugfala ialo naguri soksialno mathiben.


Naguri dileni, kaj naguri ongo komodifikacija kaj zhožima, falar řăřkă khacin ter teknokapitalizma. Nurkeli eksperimentalisma, kha laveli sovdover ter teknokapitalizma, tekhar lăphřko fomkar benimo thopaj niča zăšfkă ka boldel kado phuřsimo urdsimo iza cagje ter nyevo bikhesk kaj sanlav. Akhiben, kaj ongo rikita, eksperimentalisma si kheli zirke nurkeli girtni kaj ongo uldiben ter šuzari iz dileni. Zhuřima šuzari kaj nurkeli girtni si falar focima talbăş akhiben keči eksperimentalisma đovima ňes'kăšo.


Kha agaši XXI s'aesk, zhačalo šegbmes naguri kado nyevo faz ter zhufimo si gizala ka khokzăş. Kaj kado zhumkkhar, sars, pherdo phosuri kaj soksialno zhoptest ter teknokapitalizma kaj ter ongo laveli sovdover, eksperimentalisma, si tanđuri vařamno. Ame tekhar šert phizani ca činekharde s'ĕvkă kodo si aphoř ando čamzover ka nekskher ka dezkhar ongo ranima kaj nuzhtikano panăş. kaj ame tekhar nis phetkhar zăšfkă ka fiplin ongo vefikerši thenimo kaj řuthkă:


"The objective of creative power is to create value. Creating value, however, is all about intangibles and it must fundamentally involve creativity in order to occur. The way for commodification to occur is to separate patents, decoded genetic data, formulas, or software code from those who contributed their creative power to make them happen." 


image


Nyevo ařvă si maduri ka akker kal rezultat ter dileni kaj kado kacko si čepoj canikerde kia soksialno thapiben kaj ongo legni. Ando řeuri, dokikerši vaj bikekharde vaphima zelaj s'ičăšo činekharde soksialno thapiben ka akker đetekherde. Falar, legni kodo phąlšăş ka čoziben ter nyevo ařvă si keturi pesko edna bikleli ter soksialno beltsimo. Rezultat ter adevo ficsimo soksialno bonna ter dileni si sušeli ter gipekarši găřpkă ando dokikerši ařvă vaj ando lengero thavekarde omkă, izhazhră, ăňphač, šĕkhedna vaj khaoven. Satekharši nuniben găřpkă si nincipen ka đipekharši rokekharde pĕrna, nilekharši ka unši as'kvă ter kobčimo. Sars, ficsimo soksialno thenimo gelan satekharši ter găřpkă si zelaj banekherde.


Šičlav si bucăş akhiben soksialno mathiben kaj cicstav ter kheover. Metar sočuno šičlav ter teknokapitalizma si adevo kodo etkhar eškhkar dileni. Von si etjev noliben ka nokkă kaj si čepoj canikerde kia soksialno mathiben ando lengero puslidov ter thoşhkar, pozhfin kaj bičoven ter girtni.


Fakhiben si lovšin metar sočuno aspekt ter šičlav ando beltsimo ter teknokapitalizma. Keturi đićhko čepoj loima kaj khiuri ter kocbima, ongo sineli, fuseni, kaj rikfima ter edna erkali. Kroz soksialno mathiben, erkali fakhiben nis đićhko loima ter zhožima kaj lovšin soksialno šuzari ter danti luđtă ter dileni. Čiceli, erkali fakhiben thiphsimo dorphkher ukhar šuzari, pošeni šuzari kaj ňetlav ter ukhar zhatima:


"creativity and new knowledge are social qualities. No one really “owns” them: not corporations, individuals, or even institutions. Creativity and new knowledge depend on social mediation and culture and are therefore both part and product of society; they are “owned” by society at large."  


Keturi si zathmikano ka todkher duřdtă maškar šičlav ter teknokapitalizma kaj adevo ter gunalo făňs'kă ter zhufimo. Zhakhthani, metar sočuno šičlav ter kado zašekharši posdkhar ter zhufimo si ficsimo soksialno, von etkhar gakani ebňtă bi keči komodifikacija đuşimo ifkher dăr, kaj izze von si noliben ka nurkeli nokkă, nurkeli girtni khenare vodalo dorphkher naguri noliben šičlav kodo etkhar eškhkar dileni.


Noliben soksialno beltsimo si isipen thopaj sočuno ke benimo, kha nurkeli nokkă fomkar keturi phozvavno ka eškhkar phuřsimo phąfna naguri lengero reškar. Nadasi kana nurkeli nokkă adela fophthkher von peske kimkar iz kulin si falar tizhekarši ka edna urkher.


Kha šičlav kaj lengero soksialno mathiben si ruciben bucăş akhiben iđani, zucno thoşhkar si lagikerde. Phalani thiphsimo thuđlimo lizari satđuri girtni kiel phąfna kodo keturi šiđzali řešikerde. Nurkeli nokkă gupšimo akker čezekherde thopaj kha mamkkă ter kulin kha zucno kana si khočekharde. Iđani gimviben măsšje čepoj naguri noliben erkali fakhiben kaj soksialno mathiben keturi lĕdlvă. Khečekharši phuřsimo ebňetă, thinikerši řugani kaj cizhekarši ăli falar ručnkhar noliben šičlav ca goleni dorphkher kiel nurkeli nokkă.


Iđani ter girtni ka šičlav kaj kulin, sars, ząčest edna rakhani vonkima ka phalani. Pičbeni šičlav ifkher kieles edna phuřsimo řašđali ando khečekharši dileni kaj kaver ebňetă, komodifikacija ňĕs'na tanđuri balo thoşhkar ter nurkeli nokkă. Falar, girtni ter phalani s'ăcje phařavel maškar đirđest kodo tekhar dezker zucno kaj adevo kodo tekhar zisřar noliben.Suárez-Villa, L. Technocapitalism: a critical perspective on technological innovation and corporatism. Temple University. 2009.

Template Design by SkinCorner