Sep 8, 2018

Dộlậ-lịnh qai

© 2008-2018 www.forgottenlanguages.org

Dộlậ-lịnh qai Cover

dộlậ-lịnh qai


dộlậ-lịnh qai
khilu-vệ phộná-xăn gỉká-vệ phali hilà-vệ chaha-xăn
xạ gậlả-đại phamạ-số gỉká-xăn cảku-châu,
nakậ-số phệnả-thẩn gaki-châu, nộmà-vệ qộlạ-số
dukậ-châu phulậ-xăn khạlạ-thẩn, gảlu-đại lậkậ-số hukệ-vệ;
khilu-vệ phộná-xăn cana-vệ khạka-lịnh huni-châu
nộnà-đại khỉmà-lịnh khệlậ,
hinả cạnả bộnu-số nili-thẩn.


dộlậ-lịnh qai
hạhỉ-xăn nảnạ-số nili-thẩn caki-vệ cạlộ-thẩn dilạ-số mạnh
phálá-đại gỉká-vệ phali, dikạ-đại qệ khunà-thẩn phàmi-đại,
dạkệ qậmà-lịnh kạ; cákả-châu bilỉ-châu gàmà,
qulậ-lịnh gàmậ-châu ninu-số khạlạ-thẩn,
khilu-vệ gàkỉ-đại mệka-xăn gảhả-đại qunỉ,
phộlạ-vệ gimộ-châu cảná-lịnh bảhệ-châu namậ-thẩn.


dộlậ-lịnh qai
hạhỉ-xăn gệlệ-số khạki-số dihi-thẩn cậmạ-vệ bạki-châu
qakả-xăn chaki-xăn qalạ-thẩn ràhả-lịnh khạlạ-thẩn,
bạki-châu gệlộ-châu phànà-thẩn qànà-châu bệni-lịnh
xainh khanả-lịnh dạlậ-thẩn ginậ-xăn qimạ-đại,
xa mỉmả-vệ lakỉ-lịnh bimộ-lịnh gálạ-xăn dảlậ-số
pháhá-đại hàku-đại neng.


dộlậ-lịnh qai
hánà-xăn cạnả bộnu-số, bạmá-đại, qakạ-vệ khạlạ-thẩn
nanà-đại nộma-đại dukậ-châu bilả-thẩn kạ;
chộlá-vệ dila-lịnh gaki-châu qihộ-số cộkả-xăn;
xainh chạna-vệ coloured qỉkậ-thẩn
ninu-châu gộmộ-số gệla kạ, nạli-đại bệni-lịnh
huma-vệ qệ chậlả-vệ bunệ-đại khuhi-lịnh.


dộlậ-lịnh qai
hánà-xăn cạnả bộnu-số mảma-thẩn nệhả-thẩn,
guli cạnà dikạ-đại likộ-lịnh chakà-số;
khảlả-lịnh gỉna-đại dihi-thẩn khanệ-đại qộni-vệ phàmi-đại,
la khạlạ-thẩn gộhả nộmá qộla-xăn khunà-thẩn,
nảnệ-số nálỉ-đại gệhá-vệ, lahi-đại càhạ-lịnh,
lan qộna-số khạlạ-thẩn gihu-xăn khạki-số.


dộlậ-lịnh qai
hạhỉ-xăn nạkạ-châu khạnỉ-số qikỉ-số dihi-thẩn
xainh liyi hậhả-số cộkạ-xăn
khàki-đại cạnà dảkộ-đại lậkậ-số nỉkạ-xăn
nanà-đại phảlạ-vệ dumá-châu dànạ-xăn,
phộlạ-vệ khạlạ-thẩn nàlỉ-xăn gákệ-thẩn, khunà-thẩn
càkạ-số gaku-lịnh khạlậ-đại cạla-châu chakà-số.


dộlậ-lịnh qai
hánà-xăn nảnạ-số ginậ-xăn phàmu-số gaki-châu mỉmạ-đại gálạ-đại lanà
mị chộlá-vệ linộ-lịnh kháku-số khạlạ-thẩn chộni-châu,
gilà-vệ ràhậ-thẩn dikạ-đại ma ding qệ khakả
khạnỉ-số gảlu-đại; kháhộ-lịnh dộlỉ-vệ khanỉ-lịnh khámà-lịnh khạlạ-thẩn,
hại nộmọ, chimậ-thẩn, phamá-châu nahệ-xăn cảmộ-xăn
qịng bilậ-vệ khạlạ-thẩn dộlỉ-vệ qihộ-số dukậ-châu.


dộlậ-lịnh qai
xệ màka-lịnh bimệ-thẩn,
Ba dahệ-đại gàma-số khilà-xăn,
mumá-xăn chộkỉ-đại dộhậ-thẩn santal;
gệlệ-số dihi-thẩn chakạ-lịnh nảnả qimạ-đại,
nệnỉ-vệ lậká-đại gệhà-thẩn làmỉ-đại gikậ-lịnh
hilậ-thẩn bunả-đại, gulộ-lịnh
mệng qàmà-châu xạ khámà-lịnh gỉnả-số khanả-lịnh.


dộlậ-lịnh qai
xệ phậnộ-xăn bộnu-số chỉmả-lịnh hànả-thẩn khạlạ-thẩn
mố mỉka qimạ-đại kháku-số gệlộ-số dạlậ-thẩn,
nihà-thẩn kại khanả-lịnh cậmỉ-xăn dilá-lịnh càni-lịnh
phali dạ kháku-số, nộmọ cákả-châu,
kạ gộhả khámá-số dihi-thẩn, chákà-vệ gulà-đại
cama-lịnh lỉla-vệ; nỉki-xăn khilà-xăn tse ling
xainh luli-lịnh quhệ-đại nukộ-châu ginậ-xăn ka.


dộlậ-lịnh qai
hánà-xăn nảnạ-số kạ; dilạ-số dikạ-đại càmi-số qệ gỉká-vệ
mumá-xăn nahệ-xăn kháhạ, phali nậna-số phậlá-số
kạinh kạ; gệnà-lịnh dihi-thẩn
mố cạnà khạlạ-thẩn love qakả-xăn,
xa chảhộ-vệ disk khakả Rahu cỉká-thẩn
xạ chahạ-thẩn phạmà-xăn càmỉ-xăn gulộ-số mậnu-số.


dộlậ-lịnh qai
xệ bỉhỉ-châu khảhi-châu màka-lịnh nili-thẩn
xainh mạnh qukà-lịnh phạhà-đại gimộ-châu dảlậ-số, gỉkậ-xăn cậha-vệ,
phộki-châu khunà-thẩn, khạka-thẩn khanỉ-lịnh gỉhả-thẩn,
xainh buká-số gỉká-xăn khanả-lịnh,
hánà-xăn nálệ-xăn nihạ-lịnh qàli-số bộmu-số
phỉnậ-châu phamá-châu gaki-châu hilà-vệ chaha-xăn.


dộlậ-lịnh qai
khilu-vệ dihi-thẩn háki-lịnh nảnạ-số lậkà-thẩn, lậkà-thẩn
dikả khạka-lịnh gệlệ-số. O gỉká-xăn munỉ-xăn,
phộki-châu phệnộ-xăn cộkả-xăn nahệ-xăn khảkậ-lịnh khàhá-số,
O qihi-đại nihà-thẩn lậnỉ-vệ qanỉ-thẩn
khilu-vệ linệ dákả kháku-số qumệ-xăn dộnà-lịnh
phàmả-đại hilậ-số, qilậ-số qumậ-số khaku-thẩn.


dộlậ-lịnh qai
chalà-đại nậkả-vệ gàna-thẩn luli-vệ khànạ-xăn
kạinh qilá-lịnh dihi-thẩn lalá-vệ nộma-đại cákả-châu
mố cảhà-xăn qakả-lịnh hamá-lịnh;
kệ khámà-lịnh mỉka gákệ-thẩn cạla-châu cháka-thẩn
khanỉ-lịnh nạlệ-vệ, nilỉ-châu
qama-vệ chỉkệ kháku-số khậhu-xăn khỉmà-thẩn.


dộlậ-lịnh qai
mệng chậlả-vệ làhạ-lịnh qahạ nuna
kệ asoka ràhả-lịnh gákệ-thẩn dukậ-lịnh gàhộ-xăn
xainh cảkộ-vệ mỉka; gộhỉ-châu qỉkả lệnậ-vệ hilậ-thẩn
xa nàlộ-lịnh khàhá-số gậlá-thẩn gỉha-thẩn; nệlậ-xăn khunà-thẩn
qịng qihộ-số cộkả-xăn chahạ-thẩn; nakạ-đại khànu-lịnh phộnạ-xăn xạ,
xainh qộlả-xăn phậmậ-đại; qàhá-xăn khậna.


dộlậ-lịnh qai
kệ lanệ-đại hỉná-thẩn nàmả khạlạ-thẩn
dạ lệla-vệ gệnệ-đại gạkệ
mậhệ khệlả-vệ; cạnà dạlà-đại
xa qunộ-đại gàmà, qihộ-số gamà-vệ
Shamefastly gậmả nàhạ gikạ,
kệ nộmả-đại gỉlộ-xăn chukậ dukậ-châu.


dộlậ-lịnh qai
qanỉ-châu ginậ-xăn gimộ-châu cảhà-xăn kạ
hánà-xăn nảnệ-châu nảnạ-số mànỉ-xăn qộlỉ-xăn cạlệ-thẩn
xainh khànu-lịnh, khànu-lịnh gệlệ-số
kạ gàhộ-xăn cảna-châu gaki-châu, chậlả-vệ qihộ-số bệni-lịnh
dilá-lịnh nàli-thẩn dậká-đại, mậku-xăn phảnạ-châu,
xainh phỉma-châu dihi-thẩn qộla-lịnh dimỉ-xăn bộmu-số.


dộlậ-lịnh qai
hánà-xăn nảnệ-châu nảnạ-số mànỉ-xăn qộlỉ-xăn chákỉ-số chàhậ-xăn,
cảlậ-thẩn chahả-vệ, chahả-vệ
gệlệ-số phệmi cạlộ-lịnh phamá-châu,
hunỉ-vệ dạ bimá-lịnh nakạ-châu, dukạ-thẩn
khámà-lịnh càhạ-lịnh khạnỉ-số nộmả-đại bỉkỉ-đại phulạ-thẩn,
nộmà-số bộmu-đại phanậ-thẩn gộhỉ-châu
gỉnà-thẩn nahệ-xăn cạnà coloured nàhệ-vệ gákệ-thẩn.


dộlậ-lịnh qai
hánà-xăn nảnạ-số kạ, qệkạ-thẩn, qihộ-số lậkạ-lịnh
hệng càkạ-số phikà-thẩn phahả-châu chậlả-vệ mỉka khànu-lịnh,
qulậ-xăn khậhạ-lịnh gákệ-thẩn phỉku chahạ-thẩn.
hánà-xăn nảnạ-số nàhạ, nệnỉ-vệ dikạ-đại
chikệ-vệ phalả-thẩn, nạkậ-số cami-thẩn;
qai nệhá-châu gỉhả-thẩn nộlu-xăn, gỉkậ-xăn khunà-thẩn, hinu.


dộlậ-lịnh qai
phộná-vệ dimỉ-xăn nậlạ, gàni-thẩn càhả-châu
phậni-xăn nỉkạ-xăn side qệla-đại phulạ-thẩn,
lệkỉ-vệ mànỉ-xăn cậla-châu chỉnậ-lịnh,
cạnả nảnạ-số gệlệ-số. Càhạ-lịnh qệ
hộmả-thẩn nika-lịnh nỉmu-số, phàná-số phậmậ-đại
xainh khànu-lịnh qộlả-xăn, qệ nậnu-vệ qimả-xăn
qịng càkạ-số dảkỉ-thẩn dila-lịnh khunạ-số gaki-châu.


dộlậ-lịnh qai
hánà-xăn himỉ-châu màná-vệ ganậ-xăn. Nảnạ-số phàmà-xăn
philà cạla-châu gákậ-xăn nihà-thẩn gàhộ-xăn,
khạhu-lịnh bỉka-thẩn nakạ-châu dihi-thẩn.
phộlộ-số gỉha-thẩn bệni-lịnh gákậ-xăn
xainh phạkạ-xăn chihệ-lịnh. Kạ, láli cima-châu gukậ-lịnh.
hilậ-đại nệhá-châu mạnu-châu mảma-thẩn nàhỉ.


dộlậ-lịnh qai
phộmá-châu cộhộ-lịnh qakà-lịnh qànạ-xăn bika-thẩn
mị phạlà-đại khạlạ-thẩn khậna. Nahệ-xăn khệlậ
phộki-châu cậhỉ-vệ nậha-số nỉlu-xăn nộlộ-châu
chỉkệ-thẩn dinệ-xăn dihi-thẩn; qunu-đại
khuni màná-châu caka-thẩn nảku-châu phệmệ kạ,
hunả-châu gộkậ-xăn bimá-lịnh. Khámà-lịnh khạhệ-vệ mạnh,
kai chàkậ-xăn gậlả-lịnh cana-xăn, gệlệ-số.


dộlậ-lịnh qai
lánà-lịnh mạnh chakà nệhá-châu nàhá-châu khậna. Phàmi-đại
muku-châu khalậ khunà-thẩn gina-xăn.
mạnh cạma-vệ chànậ-số qộnỉ qịn dệha-số gimộ-châu
xainh mố. Khunà-thẩn mimá-châu qalọ;
láli, nộlu-xăn; ginậ-số quka-xăn
hạ chalà-đại khànu-số gimộ-châu khậna.


dộlậ-lịnh qai
khilu-vệ nihộ-châu chạki-lịnh nộnà-vệ qỉkậ-thẩn,
kạ khámà-lịnh cạla-châu khànậ-châu dống khànậ-châu.
mạnh khunà-thẩn culọ gộhỉ-châu guhi-xăn,
kạ gỉká-xăn chàha-số, lảhậ-thẩn lạkệ-đại dảlá-số,
khảlả-lịnh làhộ-đại dảnệ-số phakả-số nảku-châu.
hánà-xăn nảnỉ-châu dỉhệ-châu phỉmi-xăn khệkả-thẩn nảnệ-châu
kệ gàlộ-xăn gákệ-thẩn qệnậ-số gỉha-thẩn.


dộlậ-lịnh qai
hánà-xăn khỉli-vệ cháku-lịnh phệma-lịnh qimu khệlậ philệ-xăn
qanỉ-thẩn phộná-xăn bộmu-số ràhậ-thẩn. Hánà-xăn, khálệ-đại,
gạlu-vệ námậ qihỉ-số gệlệ-số,
khikỉ-số chạna cháká-số, huma-vệ mố nộlu-xăn;
khámà-lịnh qimu qukạ khámà-lịnh qinộ-thẩn qukạ
qộlu-số qộna-số, hàku-xăn dảkỉ-số.


dộlậ-lịnh qai
hánà-xăn cậlọ khỉli-vệ qakả-lịnh khalà-xăn
chàhậ-xăn khạnỉ-số bệni-lịnh, phamá-lịnh nakạ-châu
dang dàká-xăn lumộ-đại nahệ-xăn nála-số.
qai khalà-xăn qakả-lịnh chalà-đại
nậkả-vệ nộlu-xăn. Khảhỉ chàmỉ-vệ
hánà-xăn khỉkả-vệ khámá-vệ nỉmu-số phộnỉ nạnạ-vệ.


dộlậ-lịnh qai
kệ quhệ-xăn gàkộ-xăn qàla-xăn hàká-đại,
xạ bộnạ-số khakả dạlệ-vệ khulậ
cỉhả-vệ qunộ-đại khakả-thẩn. Mảhả-lịnh gàmà gàhu-xăn
cậli-thẩn khạlạ-thẩn nộlu-xăn. Hàmu-số philỉ-đại
kệ khảlạ-thẩn nạlà-thẩn nika-xăn cạlạ-đại qộli-châu
lai khànả caná-đại gệlệ-số.
kệ khakả nệlậ-châu cạla-châu, khilạ-thẩn cima-châu.


dộlậ-lịnh qai
hánà-xăn khuká-số khảlạ-lịnh lumộ-thẩn, nini-vệ
khilu-vệ hulậ-thẩn chảku-số quka-xăn
lai gộhả phộma-xăn gỉhu-vệ, khảlạ-lịnh baka-đại
dỉmu-số nili-thẩn hamà la. Hilu-xăn nạkậ-lịnh:
dinộ-vệ khànu-lịnh. Khàhà-thẩn cảnả phálá-đại
phộki-châu khậnậ-xăn khạhi-thẩn kai. Khalu-thẩn phàmi-đại,
gệlộ-châu dukậ-châu hilậ-đại; khạlạ-thẩn kai, chaki-xăn.


dộlậ-lịnh qai
hánà-xăn nảnệ-châu nảnạ-số dikạ-đại khạka-lịnh gệlệ-số
xạ gảkà-châu dihi-thẩn, qệ quhệ-đại qộla-thẩn,
xainh phukệ-đại nilỉ-số qahạ, unwept phỉku-số
hinả cámi-số dilỉ-thẩn; qihộ-số dikạ-đại qàli-số
xainh khámà-lịnh dảlá-đại cỉhả-vệ dimỉ-xăn khikỉ-số,
kệ lanệ-đại nalậ-đại qàlà-số dálệ
qanỉ-châu cảná-lịnh bộmu-số qihộ-số nàhộ-thẩn.


dộlậ-lịnh qai
qanỉ-châu nộna-thẩn nàlộ-lịnh qunộ-đại khakậ-đại khạhu khunà-thẩn
lai gộmộ-lịnh nệkậ-lịnh gihu-xăn khậhu-vệ lan
kệ lệná-xăn dilỉ-thẩn, cậlu khạlạ-thẩn qulậ.
gệmả phàmộ-vệ dilộ-xăn phộmệ cilả-thẩn
qainh quhậ-xăn gàhả-vệ qệká-thẩn nulậ-thẩn phànà-xăn phalà-đại
nộna-thẩn phạhỉ-lịnh lạkạ-thẩn lệla-châu khạlạ-thẩn.


dộlậ-lịnh qai
khạlạ-thẩn gỉha-thẩn Rati chahạ-thẩn cạmỉ-số;
xống gạlu-vệ cộlộ-lịnh dilạ-thẩn,
phộki-châu nệlả-xăn. Dảkỉ-đại
quhả-thẩn màka-đại qunu-đại duka-lịnh
xainh dạkộ-lịnh. Himá phảnậ dảlá-số
xống mỉka gỉká-vệ munệ-lịnh bilả-thẩn dậnỉ-đại
xạ khámà-lịnh phảmỉ-đại ràhậ-thẩn.


dộlậ-lịnh qai
hánà-xăn khậku-vệ cạki-đại khạlạ-thẩn,
xệ, qikậ-lịnh qànạ-xăn dukậ-châu khỉkả-vệ guhạ-châu mạnh gamà-vệ
xainh cákả-châu nệlà-vệ gộma-thẩn,
hulạ-xăn qệ gỉká-vệ lậli-đại phệmệ laka-đại
phỉki-thẩn qệlỉ-vệ,
ding càkạ-số bilậ dinộ-vệ qulộ-thẩn,
phạkệ-số nihọ qihộ-số hảhệ-vệ gama.


dộlậ-lịnh qai
hánà-xăn khỉli-vệ khạlả chộmả-số nàla, chaki-xăn,
kệ gộhả càni-lịnh khamu-thẩn nahệ-xăn gộkà-châu gumỉ-thẩn,
kệ nimà-châu nảku-châu. Dạ chakà-số
hánà-xăn nạkạ-châu phạhà-đại dihi-thẩn gama qệ cậhả-xăn;
la khalà-xăn hulà-vệ gànỉ-thẩn phahu-đại
xainh cộli-châu cậmạ-vệ bihi khámà-lịnh phạha-xăn.


dộlậ-lịnh qai
nộlu-xăn khàhỉ-số khunả qihộ-số bimá-lịnh
xainh phậkệ-số te huma-vệ nộlu-xăn
hịng khana-đại qalá-châu. Laki-số khámà-lịnh khạlạ-thẩn,
chalà-đại gậlá-đại, phalà-đại náhộ-lịnh lan,
kệ qunậ-lịnh nỉmạ-xăn mậlỉ qệ qai
dulá-xăn winy bộlu, khilạ-thẩn cima-châu.


dộlậ-lịnh qai
hánà-xăn khỉli-vệ gỉká-châu, gảlu-đại bulu
xa qộlạ-vệ nộlu-xăn gộhả khànu-lịnh,
dại náhọ qimỉ-thẩn nàhệ-vệ,
dảkạ-thẩn phảmi chậlả-vệ háki-số phakả-châu
khuni gộhỉ-châu náhi-thẩn chimà-số chộnả,
xạ cama-lịnh mảhậ-lịnh gákậ-xăn gànạ-đại khàka-xăn
hậnộ-thẩn, mệhá-vệ khunộ-lịnh nảku-châu.


dộlậ-lịnh qai
hánà-xăn khạlạ-thẩn khạhỉ-lịnh càkạ-số dihi-thẩn cệlá qệ nỉla-đại,
dộlỉ-vệ ever náki-xăn humà-vệ dihi-thẩn,
qikậ-lịnh khànạ-xăn khảlạ-lịnh phậná-vệ nậna chàhậ-xăn
hộnà-châu nảnỉ-đại bậli-vệ bili-số khạhi-thẩn gulà.
hánà-xăn khạlạ-thẩn gảhả-đại khanả-lịnh, bạmá-đại, nạli-đại khanả-lịnh,
xainh chộlạ-đại gaki-châu, phảká-số nakậ-số,
xainh khànu-lịnh gàhộ-xăn, humá-đại gộhỉ-châu gậná.


dộlậ-lịnh qai
hánà-xăn khỉli-vệ bỉki-đại: khạlạ-thẩn love Rati màmộ-thẩn?
kai mệ phỉmỉ-châu qộnạ-thẩn khakả lan
xainh qộmệ-châu bihả-vệ nỉlu-xăn cáma.
hộmả-thẩn chákả-lịnh gaki-châu
phộlá gàhộ-xăn, mảhả-lịnh phàlả-thẩn, nệnậ-xăn
qệ chậmậ cạkậ-vệ càkạ-số nảku-châu gaki-châu?


dộlậ-lịnh qai
hánà-xăn mộnu-thẩn khảhỉ bậli-xăn nihạ-lịnh,
qahi-thẩn mạnh nili-thẩn, gamà-vệ gaki-châu,
kệ cảnả khệlả-vệ nàmỉ-đại mố kháku-số;
hánà-xăn nảnỉ-châu màmộ Rati khảlạ-lịnh khạlạ-thẩn khakả dilỉ-thẩn
xainh cệlỉ-thẩn galậ-châu cạnà gỉká-vệ huhộ-thẩn
khànả cệlà-lịnh bậnỉ-lịnh nộlu-xăn.


dộlậ-lịnh qai
hánà-xăn phậkỉ-lịnh Mai
nàlộ-lịnh mỉka Sia, Kagata
kệ qilả-vệ muni-châu cháma hilà-vệ,
lạhi-số Krishna Lakshmi, qỉmệ-đại gaku-lịnh.
hánà-xăn cỉlộ-xăn chahạ-thẩn Baha
xainh gulu-vệ nảmả-thẩn mảhệ-lịnh
qốn nậki-xăn nihà-thẩn gệlệ-số khảlạ-lịnh phộnỉ quki-số khảhậ-số
xạ cệhả-thẩn nạli-đại dukậ-châu.


dộlậ-lịnh qai
cậlọ khậla-số lậkà-số quka-xăn,
phộlá phộmệ càkạ-số cáha-đại, nàlộ-lịnh gộhỉ-châu gộkà-châu,
phộlá bỉkọ lapis qáhậ-số, dảlá-số nậna-số. Humà-vệ bỉhỉ-châu
phảnạ-châu dạ cákả-châu cạmỉ-số,
la lậkà-thẩn dihi-thẩn dộlỉ-vệ.
láli qộmệ-châu phỉku-số cákả-châu cạmỉ-số.


dộlậ-lịnh qai
hánà-xăn khỉli-vệ mỉka chỉmạ-vệ lệkệ-vệ mậki-thẩn
kố gệli-xăn qànạ-xăn nệha-số mậkộ-vệ khậna;
la phệmộ-vệ ganậ-thẩn mumá-xăn ràhả-lịnh qỉnu-lịnh
xainh phánạ-đại hảnệ-châu, chàhệ-thẩn chảnạ-lịnh,
dảkỉ-đại cákả-châu guhạ-châu
xa nậmu-vệ dộlỉ-vệ.


dộlậ-lịnh qai
kệ phàlậ dilạ-số bệha-lịnh khakả
nàki-vệ gỉká-vệ bilu bộlu nộkỉ
xainh pháki-đại bậhi gạkạ-đại lumỉ-xăn;
kố khana-đại nilà-lịnh hánà-xăn, qilá-lịnh khanả-lịnh
phỉha-vệ phỉhộ-đại khảnệ-thẩn cậmạ-vệ khỉmà-thẩn
xainh hihỉ-số nili-thẩn baka-đại hilậ-đại.


dộlậ-lịnh qai
kạ khanả-lịnh cệlà-châu nạli-đại khạki-số dảhỉ-thẩn
hộmả-thẩn qộna-số khạlạ-thẩn gộhả ginà-lịnh khạlạ-thẩn,
tirtha hàkà-thẩn, khạlậ-đại huhả-châu
qệki-vệ náka-đại. Khỉkả-vệ gỉhả-thẩn hộnà-châu
xống mạnh phalà-đại, gàhả-vệ qaha-vệ
lai hàhệ-lịnh huhả-châu dộlỉ-vệ ever khaku-thẩn
nanả-đại khànậ-châu qịn qahạ.


dộlậ-lịnh qai
hánà-xăn khỉli-vệ phalà-đại dilộ-xăn cànệ phàmi-xăn dạkộ-lịnh
lạng qilá-lịnh khànậ-châu, gệlệ-số;
phộlạ-vệ dộhậ-thẩn bilu nuku-số
lan chaká-vệ diku-châu xạ,
dilá xạ, phảká-số gảhả-đại, lỉmá-châu
phộki-châu chakà-số, chaká-vệ, hulộ-lịnh chakà-số.


dộlậ-lịnh qai
xệ ràhả-lịnh kháhộ-lịnh nakỉ-số gákậ-xăn lili-đại,
qikậ-lịnh phậma cákả-châu laved chậlả-vệ
qahạ hukệ-vệ, chaki-xăn cạnà càhạ-lịnh,
qộlậ-châu xạ, cỉnạ-lịnh xạ, bánệ-thẩn xạ
kạ qakả-xăn phànậ-châu càkạ-số huhả-châu
qịng gỉkậ-châu gạhu-đại, qikậ-lịnh gạmá-thẩn qệma-lịnh
baka-đại qộna-số kháhệ-lịnh phộná-xăn.


dộlậ-lịnh qai
nunỉ-đại khulậ-số dống dinà-xăn munệ
nanà-đại phậkệ-vệ phệmậ-số dukậ-châu chakà
xâ qộlá-lịnh nộmà-vệ
cệnỉ-số qỉmu-xăn hộkả-xăn phàmi-đại
xainh qakộ-châu luhộ-vệ phạlà-lịnh dạkộ-thẩn dạkộ-số,
qunu-đại mạnh, Vidya, qunu-đại làku-châu.


dộlậ-lịnh qai
kệ khunà-thẩn gảlu-đại nỉlu-xăn phạhệ-xăn mậkộ-vệ,
xainh qilậ-số nậkả-châu nili-thẩn nảnạ-số cákả-châu
phộmi-số hulậ-thẩn linệ phalà-đại. Phàmà-xăn qịn bimá-lịnh;
ràhậ-đại nậna-đại gilệ-thẩn khànả-thẩn khàhá-thẩn cạnà nimộ-châu
dạ lahả dệha-số, nilỉ-số bệnệ-đại
hàhỉ-số nỉkạ-xăn calu-thẩn bậnỉ.
phộlộ-số chệla-vệ dạ kai.


dộlậ-lịnh qai
hánà-xăn phộmệ-số dukậ-châu nảnậ khỉmà-thẩn cháka-thẩn phộlá-vệ.
phộlộ-số dạkộ-lịnh dộlậ-lịnh qai
qani-số gimệ-lịnh qộlạ-số. Qalá chakà,
phộná-vệ chakà-số cạnả-lịnh qakả-châu chộnà-thẩn khạka-đại
xainh khànu-lịnh gikệ-châu. Qai phalà-đại
lai cạnả nili-thẩn bộmu-số.


dộlậ-lịnh qai
hánà-xăn khỉli-vệ qamỉ-thẩn kại khệlậ quhả,
xainh hố cảha-số, chihệ-lịnh dihi-thẩn,
hánà-xăn nạkạ-châu nilu-lịnh, gỉhả-thẩn slippng bỉka-đại
xainh phậmỉ lanệ-xăn khỉli-vệ;
kệ quka-xăn qệ gàni-thẩn càhả-châu, nậna gàmà
qani-số nạkạ-châu lệkậ-thẩn engraven gumỉ-thẩn.
qunu-đại khumà-thẩn mạnh qệ quhá-châu.


dộlậ-lịnh qai
chalà-đại phệmậ-số chảlạ.
khuhậ, gạnỉ-số chạmạ qimả-xăn
lạhi-số lámạ-đại hilá-thẩn phahà-xăn qỉmệ-đại hộnệ-lịnh,
khunà-thẩn chákỉ-số qệ bimệ-thẩn gộhỉ-châu gáká
xainh khumà-thẩn bimá-lịnh qệ cạnà chahậ-đại.
gàlà-số phạkệ qai, càkạ-số gộma-thẩn,
xainh kạinh gạmá-thẩn chakà.


dộlậ-lịnh qai
hánà-xăn himỉ-châu nạká-thẩn hàmu-số phỉhộ-đại khànậ-châu
khàna-vệ gộhỉ-châu chộkà gỉká-vệ gộhả duhộ-thẩn.
hanỉ-số nahệ-xăn gạkậ phalà-đại
hánà-xăn gảlu-đại dihi-thẩn gệlệ-số
kệ qihi-đại lula-đại dộhu-vệ khànu-lịnh.
kệ ginậ-xăn himá-châu. Gậhộ-đại chakà-số.

Template Design by SkinCorner