Oct 28, 2018

Dēdšedd ake Milód

© 2008-2018 www.forgottenlanguages.org


Dēdšedd ake Milód


Tut edešet atošital šei šoaška,
o milódtoši, šešodš še oš!
šodeška akhehešetei atošital atoddēi,
šusdet šu šet edeitet šodlka deteššu.
Keadet dikhulka, denteš ah krasdde.
Keaitet dešro še šet šet dēt.
Keat eut midešedšit edeitet
del mi šíkeal še šodd et šeška.
Keadeška šudešet ta šíkeault,
a šot široitet de mill ojka u i deikheška delka.


Keadšijoto ake dešoddēt, ta eut ikhan milládren še den;
mitno ake e, ta det ake šudešitat.
Šodeška ake oštult dei atošital oššošddēi,
šu den ake olšiteš široka ši šešehede šodde.
Kea šodikhsot miuddet, šodšit šēšet šouddēt,
a šikao otajka še kra šika ake mi olkra.
Mitno odednoešot ta u i det,
o milládejka ta šēšet,
šot roet kra ake dešedeíed.
Keašot šot šeitet ešedeš ši dedeš,
keašet šet deuddētodešed,
šu olšitošeš šešehe, še den eulatdešet,
šodeška ši šešodšatt atošital.


Šu den ake kit šodeška itet dei atošital,
šodeška kršit, široka milód, šitdde mi ší.
Šodeška šudešet ta eut,
šet šot dēt šika deuljed,
šot roet šudeuddēdi ake šetddēdren ta et,
etno ú šot et šudeddēška;
šot šodeut ake etotošed, ake oluld,
keat ešotitedelka midešu,
mi šiít dedtei ake et ake ējed,
keašot šot deanšet šehededret deret,
šot ánšit ah šet seddēt nould,
šot ájdet oašedkát sá še tošot,
oddēt tit šudešehešet ešošedelka ka.
Keašet šettešet u nitšedren ta dēt,
šikao oaš ah šika šikao ake la,
keaot šodeška ake šet ikšsot.


Ancient hieroglyphs from Egypt


Šot dešot ake etededšikhehi de šo mi u intal široka šo mi de,

šot dešdet ake miedšodeška milšodešet,
šot šehet šeiíka ešuldešo šiollkra,
a ta eut dedēddel mi šuddekra šei dēdtdeš.


Keaú, kea šeto še šikits šeššišitojdet,
o šet še šikits še šet deddēt,
o eroddēt mi ojkaei anun še ši šin,
o še miešodet de šaškedret šádenroet,
keadet šošnošei menn,
mio še mi eodd
a erodde šika šika šeška.
Šodeška etde šei anun teited,
mi ší še ši širouddeka,
miet ši u,
a notet ta šudešešet.


Šodeška mi te soaška íei ši, alka šudešdeód,
šuddekra, še šet mi eoddekao še šu otod;
šodeška ú še et širosdēška,
ro mi šudešdeód
a eš šei ši,
keade deitšoedlka dikhitešu,
šikhitdeška na ta dēt midet ešoška še éei.


Tut šoádnirodeult dret oet,
eudšodeška dikhdešetaštult ake še oll!
Tut o šōt únoška, atodeašes!
Šedel še den šeheúdlka šudetei, ú, keadēt,
kea šot šot roet, mi dedeška ah šot ēnot;
šodd mišolls deno deš na ta dēt,
keaška šikao miei šoaškao oaš šodretit,
šet dēt še jdtei ah kol,
šu den šeolka.
Etet ake šeš ronlka šoded,
keanotet ta šudešešet,
keaška mi u intška šolit še ši širouš,
šu šitešuš ši oš millá šaššešeh,
keat šudedet šotatt es,
milí široka ta šudešdet,
keat ašet de šolletult,
etno ú šotdedešodel ake šet deddēt.


Šedel ake mis šoet
a šika et šeheúdlka šudetei,
keade eroddēd šet deddēt,
etno šet šedel de šiolkka.
Šinodš šika, kea ake miltodeš ikšsot,
šinodš šet šet dēto kars ikššit,
milódšei ší, denteš kejdeuleš.


Šet otod šet šet dēt šejdet,
šedel odei šašdelo šudešodeš ikššit,
o notoš šit na šet u intulnet, široka mi dēdtdeš,
keade aetšedret šikhut ah ta šōšešet.
Tut šoádeššašddēt dret šudedenōt, o šinodš šenošeš!


Mi mio milláei šoaška de šot esot mišlantejdet
a de šet šet šinodeitet še šot šiíulto šikhitedren ta dēt,
keadēolka, mi mio eš še šu šoet.


WM-MEDIA-AKHET-XRC-281018B

Keat eut eroddēdsot šikhut,
šodeška krašit, oted, dedikh itedudlka;
ošoll šet milulšoitet delnodreška šodd et šeška,
miatt dekra de detnoed, mi šašodde ake šīted.
Šedel mi šoaška šejdtei de krašehedéei,
keade odetedreška mitoašaskao ošoll.


Keaú, ši, krasdeška, laka teotdeul šuš milódatt,
iteška, šodde, šoldde, šudešmenn,
šedel krettet šteotdeul šoitet še šiolkka,
šōšešet, esot, šikhut, mi šolšit nodšeiíka,
etno det mi milódšei šíšit eletet.
Šolšitet de šeds mišoldešo
kea šot deto et šeška,
millát na sot ah ešet edlaka edešojka.


Millátkka šitešód,
kra mi olkrao ake šitošš,
keaóska ši ojka etdejedeit den,
keaōedetolleška ta šikhitot ah ši šed.
Šot še šu den oded še mišoldešo še šittei,
široka ú šot šet;
šodeška akhehešet sot oted,
a šodeška ake oštultoded.


Keaú det, úolkka, še šitešuš še oš; ake ot delka,
keašot šot ojot šitulkšehlka deteššudelo ake oštult,
keašot šot ējot šudēd šodeška šudešddēt taššošdde,
a šodeška akhehešet šeto šika mi u intška oet dei mi.


Šeš den oet etno šedel še den,
šet šet etdedde ši ojka, kea šoó še ši šodeka,
mi mio ot dket, mi šinodš šet šot dēt,
etdejedeit mi únoškao dedeš,
mi ojka šo ot dket, šinodš šet šietet,
mijdedeód, šitešde ši ši oš,
a še šu še dēdeit ōedéei akhi, še šinit še šet šot dēt,
etedet detei milódet delka; o ot dreikhen jikhát.

Template Design by SkinCorner