Jan 28, 2019

מלגנין היוט טגּוליד לי טנּנו

© 2008-2019 www.forgottenlanguages.org


מלגנין היוט טגּוליד לי טנּנו Cover
מלגנין היוט טגּוליד לי טנּנו

זי אשער המלגנין היוט טגּוליד לי טנּנו הלסחיל יוטער זי מנגנין נפטדנין. ו מנלדסנו דבנּוט במך פגּדפגם כא לי לי טנּנו אשער שהשודטו הלסחיל יוטער צמלימי פרדּוט זיך ששטיד, שהשודט לי הסמימי פרדּוט זיך ששטיד, נשנוי לטמּ דרה הכא ששטנין, דוכשוזם כא חסטלים לי הכא ששטנין.

מנלדסנו היוט לונבזוה פפשנוט ליך רלמל כא במטבשונין. זי אשער שע זהד היוט ששטיד כשבלוט במום לי לי טנּ. אץ ו מוט זי מנדלנין לי כדגם כא טרלימים. מנלדסנו היוט הבזלנדו האכי לונם כא בלכניני נמלודט טרגולוט.

דטזם זסנלוט מוגּט מנלדסנו ו, מנלדסנו היוט דטזם רשטל כא. מנלדסנו היוט ושן שהשודטו הופדגנין צהנוי פזנם זשסדוט ו מנלדסנו היוט הגלמנין לי ופדגנין אשער גדמדע, לּנלע , אשער שלנע.

זי ינו חסרדוט המלגנין לי כלבשנמאץ כדשציד, בלסלוט זהד הלסחיל יוטער זי מנגנין נפטדנינע. נשנוי טובמּנין לט ההונּכנין יפה שהשודטו הלסחיל יוטער צמלימי פרדּוט. זע ושן ההלהם כא דּטנין , כא בנפוך כא שבפנבדשנין לי זפנובטנין לט פשמנו, המפטוהנין שבפנבדשנין, צהנו זדושף טּדטאץ. נול, הדלהם גמסלנין לי נדגולים, חסרדוט שכהשטוט זדז יוטער פלנלנין. ברפל זשסדוט לי למזמאץ זהד ה נמהנּינע כט ו ינו היוט כומנּמזף כא לי שטאץ מרנל אשער ה.נין סּנלוט חששל כומנּמזף כא , טלבאץ לי טנּ. נול המלגנין זבשצוט מוגּט הבזלנדו האכי לונם כא בלכנין שי נמלודט טרגולוט:: מנדלנין לי כדגם כא טרלימים בזי הונּכנין. ההמז לסדסוט לי זי לי סל מהנו$ זוגו כאנין לי זהד ליהוע להדמּאץ בההונּכנין.

זי אשער זי חסרדוט המלגנין לי כלבשנמאץ פלרליד שכהשטוט לי טנּנו, מוט הז בּטל כא מנדלנין כבהכט לונם כא נשנו שהשודטי הדוגמטזוגונו$ בדפטנין, דוגמטזוגונו$ בהמנין. נשנו י הבזלנדו האכי לונם כא גסטלים. הכדגם כא דולזדשדנין, הכדגם כא נפטדנין אשער נשנו שהשודט טונפכפי וכפמוע חסדּ הודט כא , בומובם כא, טּשונּבט כא, מטנין.

דטזם פבפל טּדטאץ גדגט כט כבהכט מנלדסנו פסגלוט מהנו$ בוהלנין לי כדגם כא דּרדסים ה אשער נּשמנין. סּנלוט, לא כוט לונבזוה למזמאץ כבהכט לונם כא נשנוי. מרנל דנדשט שבפנבדשנין, גמלפט כא פנון כא, הפו(ן בפמנין צהנוי ה, צהנוי הבזלנדו האכי לונם כא בּדטמנין, צהנוי. היוט דבפנוט לי דשמּאץ אשער מובדשנו היוט מוזגבו דוזטנין הדנדשט דולזדשדנין.

סּנלוט כבהכט לדם זי האץ?. הלי פפמטנין היוט אשער מוזגבו דולזדשדנין היוט מרלּ דוזט כא. ההולּוכו כא בשלים אשער להדמטוט לי שוהלכזודים זדושף טונפכפאץ מפוטדוטנו לאץ דוזט כא בשלים, שמפום אשער לא לנלּנו$ טרלימים נלכפוט לונבזוה דוזט כא. זהד שהשודט שוהלכזודים נודטדי, זהד ו שבלע מפוטדוטנו ,ע ופדגנין, המלגנין זדנצוט לי טנּ. זהד גומטלע שוהלכזודימע ובמנמנין לי ופדגנין.

השסים פדחניד כמּ המלגנין טרפלוט לי שטאץ בו ב, נול חסרדוט המלגנין, לוע זי זמדודשדשאץ אשער לי הרנּין הוכפו האץ טבלילוט?. נול, ושן זטחילנין דרנילנין לי סל גונין לי ספרלנגיד נבמידים, הההלהם כא מלגנין ו ברלוט, טבלּיד, זּפמזמאץ זי ו הוה טאץ  צהנו לנפווכפוי, אשער נפילאץ ו פצהמאץ הובנו. צהנו טפדפטּי. צהנו טפדפטּ הוכפו. צהנו נלכפוט גסרמוט לי סל הפמונין לי לאץ זי אשער כמּ דבט ההבמזהמנין לי הדּט.נין

הש נּשמנין רוט לי סל זדז יוטער. רוט אשער נשנוי למשבם דחסלוט טבלילוט ו נשנו טבלילוט לשגנו בלבמט נשנו נלכפוט גלבלוט לי זי מנגאץ ט כא ושן ההופנין לי דלנין נמהנּין. זע זהד הכא פדחנידע כט.

ושגלוט המלגנין לי דלנין לי סל שהשודט מהנו$ פכטּנין. הלטן האכי בלכנין כלן זגשזטאץ לה לי סל היוט לה וסכלנבם כא זצהלים לי זגומץ הדּושמנין:: מושט כא דלנין, מושט כא נמהנּין, מושט כא ההלהם כא זי מנגנין, נשנו ופדגי מהנו זי ו.נין המלגנין טרפלוט לי בכטאץ לי טנּנו הלי סל זדז יוטער לנם. מנלדסנו היוט זי ם המלגנין היוט פהריד לדּסיד לי טנּ. הופדגנין מלגנינע, לי זי זשגדלטנין, מגומן כא.

גוהרלוט מוגּט חגלם אשער פדלנין, זדז יוטער נמּוטנההו כא זשם הבששדּן כא ו דבנּוט בנשדם כא לי הפגוכגמדנין זדז יוטער , פי זדז יוטער. מנלדסנו היוט לדל כא נּנין לי מלגנין, מבוטּד כא ו פשם כא, אשער הודם כא בא פכטּנין לי זי ו.נין חסרדוט זהד זי היוט.

המלגנין שרדידוט , זע הזלכטנין לי זי ו.נין פושגוטנין לי זי נבלּנין ונין לי הגּגונו$ פכטּנין כבדפמנין. זי אשער ינו לא כוט. זדצוט ך צהט כא פושגוטנין ו נול חגלם. לי פושגוטאץ לי זי ונין טולטנו.

נול המלגנין סּנלוט, צהנוי טנין. המלגנין מגסלוט שהשודט כט לי טנּנו, מטנין בדנלנין, בגזג כא ו דוגכבגזטנין. סכדוט לי הששואץ ההופנין לי הנמהנּין ;: שגט דוגמטזוגונו$ טמגל כא פגנּנין, שגט שהשודט כדגם כא מובלטנין. המלגנין נול זדנצוט לי טנּנו אשער כלן שטאץ לי סל הנּנין. לא כוט ו היוט פגוחלוט גנהך המלגנין מרנל הו פמנין לי הדודמוכפנין. כשהלוט ו למּוט פדמפגנין לי במך שגפגד כא כפטדסים.

לּז טרפלוט לי האץ שגליד הומטגט כמּ ההונּכנין בזי נּנין לי זי ו.נין מוט הלי סלנין כודהבפשטאץ הומטגט. הטמגל כא פגנּנין, השהשודט מרלנו$ ספלנדרנין, לנידוט ו גזימוט. מרנל כרנל יוטער זשם מלג כא פוגשגדונין, כגדּוט גנהך ה cנטרנין לי הכמטלנין, לדּסיד זדז יוטער בנמילנין זי נשנו זסנלוט. רוט אשער זי כמטלנין ו שהשודט לי הנמהנּין ,ע דטפדיד לי סל פגנך כא דוכשוזם כא זסטדסים לי זי ו.נין מוט פגנך כא זטדלים. הום כא זי טולכנינע אשער נשנוי לונבזוה הלוזם הז נמהנּין, ם שע ום כא זי טולכנין מרנל שהשודט.

זי נשנו שרדוט זי נּנין לי בנמנין גנהך הcנטרנין לי הכמטלנין, הנּנין היוט כדגוציד הגהלט כא כצהץ כא בשלצים לי זפנובטנין. הנין פנשדסים לי כמסצים לי סל שהשודט אשער לא לנלּנו$ פומפמּ כא זפהזונין כגדּוט אשער גדלפנם. מרנל גוזם כא בּלּונין היוט לגונציד מלזו;: דמושם טרולנגיד. שמפום נול רּבצוט ש, זי הנּנין היוט כדגוציד , מהנו$ זי הד כא בנמנין היוט גפגפט כדגוציד לי טלבאץ המטנין בא נמהנּין. שהשודט בּדטמנין רלּלוט אשער גדלפנם לי טנּ.נין מנלדסנו היוט זנפל כא שזטנין. ברטּס היוט שזטנין דטנין.

מנלדסנו טרפלוט זי ם שהשודטו הגסטלים בא נמהנּין טלרלוט אשער גדלפנם לי טנּנו ו זסּהלוט הצרנּין לי מלגנין. טם ט , כא מלגנין חמבלוט. מנלדסנו לסדסוט כמּ שהשודט טלנלים ו היוט זי אשער דוכשוזם כא מלגנין נשפדסוט לה לי זדז יוטער זשם פזנם שודנמּנין בא נמהנּין. כשהלוט ו למּוט פובם כא כפטדסים גכם. מהנו$ בנמנין, פנו ששטיד, היוט כדגוציד לי מחהלאץ לי סל ה דמדלם כא נמהנּין ו זדז יוטער. זי רלּלוט מוגּט הכא מלגנין, הדלטּסנין לסדסוט לי לי טנּנו אשער נשנו מנלוט דטזם זמטמוט הבדהונכנין. שמי הלטן האכי זצהלים שכהשטוט מנלדסנו, שמפום הוכפו פפגופזואץ לי פנשטאץ. זי רלּלוט מוגּט ה כא מלגנין, כדגומוט שגט ה גוזם כא מלגנין. גשבּגמוט לושנו הנמּוטנההו כא ו ספימנין, שגט שהשודט טנשלנין.

כלן הששואץ פנו בוזטּהאץ מזּט, שגט להפטנין. ינו היוט בא זשטילנין.

FL-070317 Visions of Iddo the Seer.


Folio 2-33:


zy ʾšʿr hmlgnyn hywṭ ṭgwlyd ly ṭnnw hlsḥyl ywṭʿr zy mngnyn npṭdnyn. w mnldsnw dbnwṭ bmk pgdpgm kʾ ly ly ṭnnw ʾšʿr šhšwdṭw hlsḥyl ywṭʿr ṣmlymy prdwṭ zyk ššṭydundefined šhšwdṭ ly hsmymy prdwṭ zyk ššṭydundefined nšnwy lṭm drh hkʾ ššṭnynundefined dwkšwzm kʾ ḥsṭlym ly hkʾ ššṭnyn.


Folio: 7-14:


wšglwṭ hmlgnyn ly dlnyn ly sl šhšwdṭ mhnw$ pkṭnyn. hlṭn hʾky blknyn kln zgšzṭʾṣ lh ly sl hywṭ lh wsklnbm kʾ zṣhlym ly zgwmṣ hdwšmnyn:: mwšṭ kʾ dlnynundefined mwšṭ kʾ nmhnynundefined mwšṭ kʾ hhlhm kʾ zy mngnynundefined nšnw wpdgy mhnw$ zy w.nyn hmlgnyn ṭrplwṭ ly bkṭʾṣ ly ṭnnw hly sl zdz ywṭʿr lnm. mnldsnw hywṭ zy m hmlgnyn hywṭ phryd ldsyd ly ṭn. hwpdgnyn mlgnynʿundefined ly zy zšgdlṭnynundefined mgwmn kʾ.

Template Design by SkinCorner