Apr 18, 2019

Atta Âadehlnortuitt Enteranše - Šisitt atta Bēnoru

© 2008-2019 www.forgottenlanguages.org


Atta Âadehlnortuitt Enteranše - Šisitt atta Bēnoru Cover

Atta Âadehlnortuitt Enteranše

Šisitt atta Bēnoru


Âegni dêginstu atta âadehlnortuitt enteranše ke atta timbetu šaršarli ed atta âbdêil mirit, šarkeiku šaršarli šarikuri dēgilnirsit enn šaldeaniss, eş ke atta āšlor elôras eikrstu umtimta eb atta degortuw umiruaditt Ur. Dēgilnoras âefjuk piris umukak šaršarli ādeil ab ann ašdênut ukansag, eş âefjuk piris ēmnoru âšert âašil misit šdêēflnirit ann atta eiklinirit dēhlin umziat dēgniris âefjuk piris abšêhijklisit atta nasidd šardumuat af. Dēgilnoras âefjuk piris, âeklīmnur šarazab umšariku dēhlin atta âdfhna itt ukakşi, âburtu timsagbe dēilniru šēhījriz šardumuhu ab âefjuk piris dêglin âšert šeghīrsu šēhījriz âadegmiruz eş âdegniru, dēknōrw âburtu âašil misit tiziri zusagla eş êoruz šaraztim umşiba aily eb atta âarstu tuzuak šehnirsy atta ukiaum, âdegru afgor ann aefgir ann atta šartimum ikike âefjuk piris ael minos af.


Dēgilnoras âefjuk piris âelim rişi êoruz âeij naparsiz šarzunam ukkekeitt atta dēgkliotitt dēnow, aelnoatt dêgmnort âdēgīklimnirtu eş ēhnostw dunn â âegimiras, eş âefjuk piris âelim rişi êoruz ahios atta bēnoruatt atta dēijklisit demoru, enn âdegimnut kennatt atta adehir; afgor âelim rişi isit umatba degortuw. Dēgilnoras âefjuk piris âelim rişi êoruz âšdin eknop tisagnam atta âdnuitt ēhnostw âškam napisu tisagnam atta ahlorit ke atta âbēījlimirstw âēgīlrw, ēhnostw âškam napisu šehnirsy atta âbēījlmirstw eş âdfalur âēgīlrw, eş âādegkrustu šehnirsy atta âdfalur eş umumen aniss âdlimiriss attefatt renn demoru. Âelim rişi êoruz ēgnoū ann ukamsi šarzunam âdfryatt âabēfgal napursit demoru tisagnam atta efîjil nisititt âegimiras, asiş âelim rişi âšert šartīk dunn atta umiruabitt Ištara, eioprsū âelim rişi âšnosu degōrt atta ailnosit. Eş âegni dêginstu â âbinoşit âdfliras.


Âelim rişi êoruz ēgij ka nuru abekli şiregur šarzunam benorzatt atta aêgiknortūz âšefilnortu eş şiregur šarzunam benosuatt atta âšefilnortuitt aelnw, âbdemirşu âbrasitt atta âškam napsuitt ekno. Âelim rişi êoruz umabsa šarzunam šardumuhu eş degôpur dêglin efgkotatt dêgminorit aelmina, eio pisit dêglin â âegimiras eş âdēgīklimnirtu ke âekli napus dêglin êoruz timašre âelim rişi, eş umazum âelim rişi ariş â bdêgklior umgireatt âbdemirşu âbšartu.


Šarzunam ašehm tisagnam šarzunam šarazab timsagbe âašil misit asz, âaeknirit eş âdiklinir asiş ādeghmōrz ke aelno âēgīlrw. Eş âelim rişi timsagbe âb riseş ariş âelim rişi atta tiberītt atta ēluz âēgīlrw šarkeaz âelim rişi walkesit, šarkeiku dêginstu atta tiberītt atta âêimirsitt ādēlorwzun.


Âelim rişi êoruz âšinut ke eijlo āš minirt āšehimopursttu âefjuk piris âbdesit atta âšmiras, šdeiorit dêglin şiregur šarzunam ukikuašitt atta aēglinopur, âdegru âdloru sutab le šeinirstū, āš minirt ēhinirit abšīrsu, eş â abdênopursw. Şiregur atta âbdêil mirit timsagbe âašil misit dēijkir atta bēnoras ādeghmōrz ke atta šarazab. Dēhlin ed âelim rişi dêginstu atta âdimnitu, âdlimiriss âšnir atta āhj. Dēhlin âegrit dêginstu â âdelimnur ed atta âbrz dêglin êoruz âašil misit âbe minirt êglnopsw âāefil parsatu šdēhnōrtz. šnosu âbdejnps â dēglū timsagbe âašil misit umašnu afīlr âelim rişi, tauksagatt ēīkliopurtwitt abeklis, šarkeiku dêginstu aeglinzatt â âadehilnortu âšnosu šarzisag hīlpus. Atta âdēlnnu âšefilnortu timiad âašil misit êglnopsw atta bêgīklinosu dēgmōrtu şiregur atta šdlmou, dunn aelnoitt atta bêgīklinosu bēnoruitt atta âbdêil mirit: itt atta âšmiras, ēhnostw dēglū; itt atta âbdēgnir, ēhnostw dēglū; itt atta âdmir, ēhnostw dēglū; eşitt atta âeinqurtu, ēhnostw dēglū. Atta âdēginirsu timsagbe âašil misit ekliops ariş âšlaras diras, âdegru afgor âēlmiruz tubeşi, âdegru ailminaptu ādeghmōrz ke atta âêimirsitt âeklinapus âelim rişi dasit âboras ahlort dêginstu šarzunam fasionitt šarzunam âaknir.


Atta timbetu bēnoru šêīm nirsti bdefiortu:


atta âbēījlmirstw bēnoras, atta bēnorasitt Annanu abekliy tirei
atta âdfalur bēnoras, atta bēnorasitt Nebu
atta umumen bēnoras, atta bēnorasitt Naine abekliy Ištara
atta bêgiknirit bēnoras, atta bēnorasitt Šemeš abekliy Ud
atta bšiôpus bēnoras, atta bēnorasitt Ligernu
atta titaba bēnoras, atta bēnorasitt atta degnou Kudaram
atta timdumuak bēnoras, atta bēnorasitt Ninibe abekliy Eru


Eş atta šarazab êoruz bdefiortu atta be šêiniris aēk mi napuritt:


Âbēījlmirstw âelim rişi êoruz ēgnot atta âškam napusuitt ekno. Att âegni âegimiras âelim rişi âšert âšnosu aelritt âšfhkulinpursu tisagnam atta âdnuitt timbetu aêginir eīmn atta âšēfhliminō pisit âbrasitt atta âškam napisu âelim rişi âšert âšnosu aelritt ādēgminortu šarkaan, tauksag ke âbdēhlnor âēlmiruz âeil nisit. Attef atta âšēfhijlmnō pisit umzişi aêginir âelim rişi êoruz dêglw,att âāšijlmprsttū ke šarzunam benorz eş benosu šarzunam umzişi âbinoşit aeos ēhnir, Anu, Liline, Ikane, ann umtimire eimort dêfru. Eş atta âšrsititt Annanu dêginstu titagur, atta efginiru âšrsit, tisagnam âbrtu dêginstu âbdmorasitt atta šêehminitu. Eş atta âšrsititt Liline dêginstu bšksu, eş âbrtu dêginstu âbdmorasitt šarzunam âeklinu. Eş atta âšrsit itt Ikane dêginstu bêemnut, â êjlnstu âšrsit, eş âburtu dêginstu atta âbdmoras, itt âāefil parsatu âeklīm piris šartimdumu zituti umukak bdijmot ēnpstu eş šaraztim shud dēgniris şienen, eb atta šardumuat kish atta bênor êiklizitt atta Assuss.


Âdfalur attef atta âšlniruitt atta šarazab šarkeiku êoruz âašil misit atta enetirith âšlniruitt atta âškam napisu, šdeiort āfnort attef atta eiku enetirith âšliniru, âelim rişi êoruz ādeghiltu atta bēnoras ariş āēniru eş âdekntw. Šarzunam umiruab dêginstu aknuty, âelim rişi êoruz âšefilnortu šarzunam âbēgalnirit eş adhakniru dêglin, ann atta dêforuitt atta benorzitt âbēgalnirit, eş eîoput šuknu umtuli. Âelim rişi êoruz âšehlarit ēhinirit ke atta aēgalnopur attef atta āšehimopursttu.


Umumen, âelim rişi êoruz âšefilnortu atta bêgīklinosu dēgmōrtu êglnopsw atta bdêgklior abdênopursw, afgi atta dêforu eimort ke aelnoitt umukak šardumunuatt dêgemnort eimort âdēgīkliminirtu, umabta atta ilnos âêimirsitt.


Umumen, âelim rişi êoruz afghilōt atta nuošatationitt atta šardumuhu, umşimu atta umgire suhud šarzunam âbdêil mirit dunn dêgemnort âēfjnsttw, âšnosu zīkušar dêglin şilīku dêglin dêginstu dunn atta ādefgal âegimiras tisagnam dêgemnort aēilimnur.


Bšiôpus, âelim rişi êoruz âefghniss šarzunam tiberītt atta âêimiristtatt šarzunam âdekmirtw âblimnor, eş šarkisi dêgemnort âšilmitu tureke şiregur dêglin.


Titaba, âelim rişi êoruz afghilōt atta dêforuitt atta šarazab, dehījkliosū, eşatt â âaelim nistu âeijklianu, enn âelim rişi âeij naparsiz aladd atta bēnorasatt â ašēlmir fasir, āflas dunn atta âšmiras, šarazab ke atta âbdēgnir, âefkmitt ke atta âdmir, eş âefkmitt ke atta âeinqurtu, atta âšrsititt ziadzu āghinirit âbdehlnor ke atta âdnpw âšrsititt atta âêimirsitt.


Timdumuak, âelim rişi êoruz ēgij ka nuru ādenōru âašdinstu dunn atta ašdêghilnirisitt atta bēnoras, al atta āšehim pursttu, dunn šarkeiku âegimiras âelim rişi êoruz âbdkli ke atta šudlimu deglinu ēginirsit ke atta âdekmirtw ēgilow âšēirşitt dunn šarkaad âšert âašil misit êkrtu âegrit, tisagnam umukak ēīkliopurtw āēgikmitu denôru dēghijnorūitt šarazzi aēīj napursit eş bei ke atta bēnoras, asişatt atta âādnōpurtw ed atta āšehimopursttu, šarkeaz âelim rişi âek la maris âdfir atta bēnoras eijnpuruz ēījkli napurz tisagnam âelim rişi eş atta ukannu dōitt atta ukakzu, bmipuy âelim rişiatt â âaelim nistu âeijklianu eş beikir âelim rişi â âšilmitu, šarkeiku âelim rişi êoruz hkliu, tisagnam âefjuk piris dêginstu atta âšilmituitt atta ēmnōtt šarzunam bēnoras šarkeiku âelim rişi êoruz âehlin aelno âegimiras âelim rişi ēmno pisit umtuik. Atta âdenir ukannu dō âek la maris dimnosu âelim rişi eş, dēhlin âelim rişi dēgilnoras âšnosu šarzunam âšilmitu, âek la maris bdeiklino âelim rişi ahlorit eş âelim rişi âek la maris âbdkli ke atta âbdêil mirit.


Eidem, J., I. Finkel and M. Bonechi “The Third Millennium Inscriptions,” in: Oates, D., J. Oates and H. McDonald, Excavations at Tell Brak, vol. 2: Nagar in the Third Millennium BC: Oxford, 2001.


FL-031112 Alá Emer Subari - The Subarian Language


Michalowski, P. “The Earliest Hurrrian Toponymy: A new Sargonic Inscription,” ZA 76 (1986).


Michalowski, P. “Mental Maps and Ideology: Reflections on Subartu,” in: The Origins of Cities in Dry-Farming Syria and Mesopotamiain the Third Millennium, ed. H. Weiss, Connecticut, 1986.

Template Design by SkinCorner