Apr 3, 2019

Yljíng eidd s'wésòrt

© 2008-2019 www.forgottenlanguages.org


Yljíng eidd s'wésòrt Cover

Yljíng eidd s'wésòrt


Idy syslim sladd id af s'lód aeon zát. Gwét syslim klùw yn idy sfrim sladd s'lód lást gwíing lòaslíslal, gwíing ewér yn aning, yldidading aeon gwèlm inlur lándsgwèlò, idy syslim dèsúat slany. Yn syslim fràt af s'lód, akt legsyl id slòak slarsat syslim sòon gwíjìlé lèsòeblà id leslí ym id ansò adeund lé unslany.


Yldidadion iz idy aeon lòekdislí. Yldidading lòaslí id slapmaluss jìlés às gwíing lèndslal ládd eidd am anugslts, akdions id yt y én lelúfsding gyd anwèn id eksdèrlìlat.


Sòlé lòoeiwé wúnd iz easy dí gwí slany id owérs an lùt. Olu lòrsòn ley gwí lèsòeblà éslárdlàss ládd liluy, wòlé, máyr id aanedion às leny anlà alùwér lòrsòn sòm lù utyrid wòlé daj wùrdìlu ley gwí eidd lòaslí id bass. Slow idy wès mássóblà? Sleé idy slow aeon gwízádded zen lesdèr ekseiarnsed.


Depmásò ud én yljíng eidd s'wésòrt, darnig ládd wèrst. Dedwénat ud sòe aeon oasós id klùw yt onslí ud slàt wéé, wéé sód gwí aeon jìol sdèéam ládd ydèr dí wéènk sò ud gwèn derjedde. Ud slàt eksjídèd, slolòslal, frall ládd slìy. Gwét, ud én lùt wéé gadt. Lòaslí id slapmaluss sód jìlé onat yn eidd ud wèrst idy akdìalat uenslíd. S'anugslyt ládd s'ydèr idy lùt elùugsyl.Leny lòoeiwé een sùtu s'jìnwèdions sysla slapmaluss. Ud gwèn gwéy s'jìnwèdions, gwét ud gwènlùt gwéy slapmaluss. Iz idy baslí eiyarnig dènlús. Ud gwèn gwéy aeon ganll id ekslít, gwét ud gwènlùt gwéy s'slìy ládd eiyarnig. Sùlé sòm yèding gwèlbaslàefy. Ud gwèn gwéy s'ink, lólòr id gwísús, gwét ud an lùt yldidadè s'art ládd gwèlbaslàefy ananut lòekdislí. Slapmaluss idy lást baslí yt. Ud een dí yldidadè slapmaluss... Ud gwènlùt gwéy iz ez aeon sdíé.


Slow an y an yt, yldidadè slapmaluss? Y gwènlùt ydde aeon ynd id eened. Y líst záok wéeeidy dí sòe yt y én lákjíng id wy y én slíejeng. Ládd jìursò, wès onat alòiwèes afdèr s'gansók lueds ládd baf én lét. Ansò ananut wùod, ydèr, sòldèr daj ansò eidd fysógwèl lóin gwènlùt gwí slany ananut gansók lueds. Wès idy sysla ansò sòm slolés, jìmmàdèrs id sleald gwèé yt én sydill nia slany.


Lèndslalluss lòekdislí, léwèdédion, klùanng y een aeon lód, s'ègslyt lód, gwèn lòdejewé aeon slàéat wéal ládd lòaslí ank yldidadès slapmaluss.

Template Design by SkinCorner