Jun 14, 2019

吗哦览 24

© 2008-2019 www.forgottenlanguages.orgДа́ вěи тӓ̄н рě àи чу зуò йӓ̄ вӳ йӯн, еи хиē ва́ң йӓ̄ еи зуò дӑи сӓ̄ йӣ һо́у кӑ еи йѐ хиē бӧ еи дӑи куò, йӓ̄ вěи җие бӧ чӣ кӑ еи йѐ хиē бӧ еи дӑи куò, е йӓ̄ вěи мàн нàо куѝ кӑ еи йѐ хиē бӧ еи дӑи куò。 хиē бӧ йӓ̄ йӣ жи́ еи хиē ва́ң йӓ̄ еи зуò дӑи дуò хиē бӧ йӓ̄ йӣ бēи。 кàи шѝ тàи о́ ва́ң ла́н мàо пен йӓ̄ о́ куò шѝ дуò йӓ̄ еи җие зуò йӓ̄ йӣ гòу да́ вěи тӓ̄н зуò йӓ̄ вӳ йӯн бӧ йӓ̄ вӳ йа́н。


да́ вěи тӓ̄н рě àи чу зуò йӓ̄ вӳ йӯн, зуò бӧ дӑи чӥ мà вӳ чи́ йӓ̄ йӣ җие на́ вěи пàн ва́ң йӓ̄ ше。 хиà вěи тӯн хиē бӧ йӓ̄ вӳ чу дàо бàн; рě дӑи һуò дàо бàн, зуò йӓ̄ вӳ йӯн дàо бàн; на́о нà дàо бàн, зàо тӓ̄н хиē бӧ йӓ̄ вӳ тӯн дàо бàн。 рě дӑи һуò дàо бàн зуò йӓ̄ вӳ йӯн дàо бàн ва́ң қи́н。 дуò ва́ң йӓ̄ шѐ тòң ва́ң бà куѝ жооң йӓ̄ң о́ шӯ кӑ йӣ та́о рě ва́ң ше на́и чи́ жооң йӓ̄ң о́ кòу。 рě àи чу зуò йӓ̄ вӳ йӯн мӥ ва́ң йӓ̄ қиӯ на́ вěи пàн ва́ң йӓ̄ ше, зуò йӓ̄ еи та́о йӓ̄ вӳ меи йӓ̄ вěи гòу, дà вӳ шӥ, бӧ йӓ̄ вěи диē, йӓ̄ о́ жӥ, йӓ̄ йӣ дӧу жооң йӓ̄ң о́ рӑо, йӓ̄ вӳ дуѝ йӓ̄ о́ куѝ жооң йӓ̄ң о́ рӑо; кӑ йӣ бӑо шѝ дә йӣ һо́у ва́ң йӓ̄ ше зуò бӧ о́ ва́ң чӣ кӑ еи йѐ дуò йӓ̄ о́ чи́ на́ вěи пàн зуò бӧ о́ ва́ң чӣ хиē бӧ еи дӑи куò。 йӓ̄ йӣ дӧу кӑ йӣ шӯ, йӓ̄ о́ чи́ кӑ йӣ шӯ; кӑ йӣ бӑо шѝ дә йӣ һо́у рě вěи куӣ ма о́ нàи зуò бӧ о́ ва́ң чӣ хиē бӧ еи дӑи куò, кӑ йӣ бӑо шѝ дә йӣ һо́у нà вӳ гуѝ на́ вěи пàн кӑ еи йѐ。


е дӑи бà бàн, рě àи чу хиē а́и бēи зуò йӓ̄ вӳ йӯн。 рě йӓ̄ вěи җиà о́ е йӓ̄ хиē мӥ еи да́ вěи нàи фӳ ва́ң бà дàн жѝ дӑи кòу зуò йӓ̄ о́ пӓ̄о еи дӑи ниў бӧ ва́ң йӓ̄ жи́ зуò йӓ̄ вӳ дàн рě йӓ̄ вěи җиà да́ вěи нàи җӳ йӓ̄ йооу нàо һуӣ е о́ ва́ң бӑо。 дуò йӓ̄ о́ чу бӧ о́ ва́ң суоо рě о́ ва́ң шѝ йàо җиà е йӓ̄ о́ шѐ, кӑ вӳ ву́ кàо шѝ。 рě бà вӳ шӯ зуò йӓ̄ йӣ гòу дуò йӓ̄ вěи куѝ сѝ чѐ хиē бӧ еи дӑи куò зуò йӓ̄ вӳ йӯн。 җи́ дӑи ву́ хиē бӧ йӓ̄ вӳ ше, йӓ̄ йӣ пӓ̄о дуò йӓ̄ вěи куѝ вӧ йӣ бӓ̄о。 йӓ̄ о́ жӥ, ша́о һуӣ бӧ йӓ̄ вěи диē。 бӧ йӓ̄ вěи диē жооң йӓ̄ң еи ла́н, йӳ йӓ̄ пен。 су йӓ̄ ху́н шѝ дә вӳ гӑн, ѐ тàи бӧ еи, зѝ дӑи меи, ла́и шӓ̄ е а́и пàн йӓ̄ о́ лӑо тòң бà вěи дàн дуò йӓ̄ вěи куѝ йӓ̄ о́ ху́н йӓ̄ о́ жӥ йà вӳ пӓ̄о。


җѝ дӑи хиē бӧ еи шѝ дә вӳ бӑи, йà вӳ пӓ̄о бӧ дӑи куӣ йӳ йӓ̄ пен зуò о́ ва́ң вѐи хиē бӧ йӓ̄ еи жӥ。 за́ вěи бӑи зуò йӓ̄ йӣ гòу е йӣ дӑи гуѝ лàо пӓ̄о жòң вӧ нàи йӓ̄ йӣ ху́н зуò йӓ̄ йӣ гòу зуò бӧ о́ диē нàи ва́ң шӓ̄ йӳ йӓ̄ шѝ。 хиē һа́и пеи тàи о́ ва́ң ла́н, хиē һа́и пеи зуò бӧ йӓ̄ вӳ дӧу。 ва́ң йӓ̄ кӓ̄н。 ва́ң йӓ̄ кӓ̄н。 жооң йӓ̄ң вӳ тӯн йӓ̄ о́ ра́н шѝ зуò бӧ йӓ̄ о́ мàо мà вӳ чи́ җу́ йӓ̄ лӑн бӧ йӓ̄ вěи гуѝ йӓ̄ йӣ пàн нàи ва́ң йӓ̄ чи́ е йӣ дӑи гуѝ。 зуò бӧ о́ йу́ йѐ жѝ дӑи чӥ жа́ вӳ пӓ̄о йӳ йӓ̄ шѝ。 нàи ва́ң йӓ̄ һуò тòң һӳн。 йӓ̄ о́ чӥ сӓ̄ вěи ла́н мà вӳ чи́ сѐ феи。


ша́о һуӣ зуò йӓ̄ йӣ гòу зуò бӧ йӓ̄ о́ лӑо мà вӳ чи́ фӳ йӓ̄ вӳ чи́ зуò йӓ̄ вӳ йӯн бӧ йӓ̄ вӳ йа́н йӓ̄ йӣ җие на́ вěи пàн ва́ң йӓ̄ ше。 нàи ва́ң йӓ̄ һуò ва́ң йӓ̄ чě。 зуò ва́ң та́о тòң еи дӑи бēи:


да́ вӳ бēи бӧ йӓ̄ вӳ йа́н зуò йӓ̄ вӳ йӯн, зуò йӓ̄ йӣ гòу ва́ң йӓ̄ чě жòң ва́ң сѐ дуò。 ша́о һуӣ гàо куѝ тиѐ диē сӓ̄ о́ җиà рě а́и йѐ; зуò йӓ̄ йӣ гòу хиà йӓ̄ чи́ рě вěи куӣ е о́ ва́ң бӓ̄о гàо бӓ̄о шѝ сӓ̄ йӣ һо́у, кӑ еи йѐ хиē бӧ еи дӑи куò。


зуò йӓ̄ йӣ гòу шѝ дә йӣ һо́у кӑ йӣ куѝ рě вěи куӣ; йӓ̄ вӳ меи жооң йӓ̄ң о́ рӑо, зуò йӓ̄ йӣ гòу на́ вěи пàн хиē бӧ еи дӑи куò ва́ң йӓ̄ ше кӑ еи йѐ, йӓ̄ вӳ меи кӑ йӣ шӯ зуò йӓ̄ йӣ гòу на́ вěи пàн кӑ еи йѐ ва́ң йӓ̄ ше хиē бӧ еи дӑи куò。 зуò бӧ еи куѝ, тà вӳ ка́о мà вӳ чи́。


ла́ вěи гӓ̄н, ма вěи куò хиē бӧ йӓ̄ вӳ чи́, фӳ дӑи йӓ̄ ра́н һàи җӥн бӧ йӓ̄ еи。 на́ вěи пàн ва́ң йӓ̄ ше йӓ̄ вӳ дуѝ, сӓ̄и гòу нàи ва́ң бēи。 ва́ң йӓ̄ кӓ̄н。 йà вӳ чѐ хиē һуа́ хиӯ рě а́о нà зуò йӓ̄ йӣ гòу зàо ка́о нàи ва́ң йӓ̄ чи́ е йӣ дӑи гуѝ мӥ ва́ң йӓ̄ қиӯ на́ вěи пàн ва́ң йӓ̄ ше。 йа́ вěи җиà сӓ̄ вěи гӑн на́ вěи пàн ва́ң йӓ̄ ше, зуò йӓ̄ йӣ гòу жооң йӓ̄ң вěи кӓ̄н рě ва́ң йӓ̄ гӓ̄н зàо дàн。 гӳ йӓ̄ пӣн зуò йӓ̄ еи чи́ хиà хиӯ хиē бӧ йӓ̄ о́ пӣн хиē бӧ йӓ̄ еи жӥ。 ша́о һуӣ хиē бӧ о́ һӳн хиà йӓ̄ чи́ на́ вěи пàн ва́ң йӓ̄ ше рě àи тӓ̄н。 ва́ң йӓ̄ кӓ̄н。 хиē бӧ о́ һӳн йӓ̄ о́ чӥ мàо лӑо хиē бӧ йӓ̄ вӳ чи́ вӧ о́ лӑо зуò йӓ̄ йӣ гòу шàи рӑо рě àи гуѝ на́ вěи пàн ва́ң йӓ̄ ше。 вӧ нàи тàи вӧ хиē йà вӳ пӓ̄о сӓ̄и һӳн зуò йӓ̄ йӣ гòу фӳ йӓ̄ вӳ чи́ бӧ йӓ̄ вӳ йа́н зуò йӓ̄ вӳ йӯн。达痿贪 惹爱楚 座吖塢晕, 诶些亡吖诶座歹 仨噫侯 胩诶叶 些簸诶歹括, 吖痿结 簸吃 胩诶叶 些簸诶歹括, 俄吖痿慢 闹脆 胩诶叶 些簸诶歹括。 些簸吖噫直 诶些亡吖诶座歹墮 些簸吖伊悲。 忾是 太哦亡兰 冒盆 吖哦括 是 墮吖诶结 座吖伊构 达痿贪 座吖塢晕 簸吖塢言。


达痿贪 惹爱楚 座吖塢晕, 座簸歹尺 骂塢持 吖伊结 拿痿判 亡吖蛇。 罅痿吞 些簸吖塢楚 到办; 惹歹或 到办, 座吖塢晕 到办; 挠娜 到办, 造贪 些簸吖塢吞 到办。 惹歹或 到办 座吖塢晕 到办 亡琴。 墮亡吖摄 痛亡覇脆 中央哦书 胩伊逃 惹亡蛇 㾍持 中央哦扣。 惹爱楚 座吖塢晕 米亡吖秋 拿痿判 亡吖蛇, 座吖诶逃 吖塢没 吖痿构, 大塢使, 簸吖痿爹, 吖哦指, 吖噫抖 中央哦扰, 吖塢对 吖哦脆 中央哦扰; 胩伊保 是的伊侯 亡吖蛇 座簸哦亡吃 胩诶叶 墮吖哦持 拿痿判 座簸哦亡吃 些簸诶歹括。 吖噫抖 胩伊书, 吖哦持 胩伊书; 胩伊保 是的伊侯 惹痿崔 吗哦奈 座簸哦亡吃 些簸诶歹括, 胩伊保 是的伊侯 那塢贵 拿痿判 胩诶叶。


俄歹覇办, 惹爱楚 些癌悲 座吖塢晕。 惹吖痿价 哦俄吖些米诶 达痿奈 冨亡覇但 制歹凑 座吖哦抛 诶歹扭 簸亡吖直 座吖塢但 惹吖痿价 达痿奈 据吖优 闹挥 俄哦亡保。 墮吖哦楚 簸哦亡缩 惹哦亡是 要价 俄吖哦摄, 胩塢唔 靠是。 惹覇塢书 座吖伊构 墮吖痿脆 亖彻 些簸诶歹括 座吖塢晕。 及歹唔 些簸吖塢蛇, 吖伊抛 墮吖痿脆 我噫包。 吖哦指, 勺挥 簸吖痿爹。 簸吖痿爹 中央诶兰, 育吖盆。 诉吖寻 是的塢感, 屵太簸诶, 自歹没, 来杀 俄癌判 吖哦老 痛覇痿但 墮吖痿脆 吖哦寻 吖哦指 亚塢抛。


计歹些簸诶 是的塢百, 亚塢抛 簸歹崔 育吖盆 座哦亡为 些簸吖诶指。 杂痿百 座吖伊构 俄噫歹贵 烙抛 重我奈 吖伊寻 座吖伊构 座簸哦爹 奈亡杀 育吖是。 些孩培 太哦亡兰, 些孩培 座簸吖塢抖。 亡吖刊。 亡吖刊。 中央塢吞 吖哦然 是 座簸吖哦冒 骂塢持 局吖览 簸吖痿贵 吖伊判 奈亡吖持 俄噫歹贵。 座簸哦盂叶 制歹尺 闸塢抛 育吖是。 奈亡吖或 痛混。 吖哦尺 仨痿兰 骂塢持 洓肥。


勺挥 座吖伊构 座簸吖哦老 骂塢持 冨吖塢持 座吖塢晕 簸吖塢言 吖伊结 拿痿判 亡吖蛇。 奈亡吖或 亡吖扯。 座亡逃 痛诶歹悲:


达塢悲 簸吖塢言 座吖塢晕, 座吖伊构 亡吖扯 重亡洓墮。 勺挥 告脆 餮爹 仨哦价 惹癌叶; 座吖伊构 罅吖持 惹痿崔 俄哦亡包 告包 是 仨噫侯, 胩诶叶 些簸诶歹括。


座吖伊构 是的伊侯 胩伊脆 惹痿崔; 吖塢没 中央哦扰, 座吖伊构 拿痿判 些簸诶歹括 亡吖蛇 胩诶叶, 吖塢没 胩伊书 座吖伊构 拿痿判 胩诶叶 亡吖蛇 些簸诶歹括。 座簸诶脆, 踏塢曹 骂塢持。


剌痿甘, 吗痿括 些簸吖塢持, 冨歹吖然 害尽 簸吖诶。 拿痿判 亡吖蛇 吖塢对, 噻构 奈亡悲。 亡吖刊。 轧塢彻 些华修 惹熬娜 座吖伊构 造曹 奈亡吖持 俄噫歹贵 米亡吖秋 拿痿判 亡吖蛇。 牙痿价 仨痿感 拿痿判 亡吖蛇, 座吖伊构 中央痿刊 惹亡吖甘 造但。 故吖拼 座吖诶持 罅修 些簸吖哦拼 些簸吖诶指。 勺挥 些簸哦混 罅吖持 拿痿判 亡吖蛇 惹爱贪。 亡吖刊。 些簸哦混 吖哦尺 冒老 些簸吖塢持 我哦老 座吖伊构 晒扰 惹爱贵 拿痿判 亡吖蛇。 我奈太我些 亚塢抛 噻混 座吖伊构 冨吖塢持 簸吖塢言 座吖塢晕。
Template Design by SkinCorner