Jun 30, 2019

Lá Logwí Wél Lù Sùgwír 2

© 2008-2019 www.forgottenlanguages.org


4 lá sóléiwèszíyd wé lá szìndèléiyszíón; id lù sò sla wé aduièr már yl szìlùszílèendí o lá ileslelìszíón Agwègy wé wésslíègwìr aeon mászì wé zá id demálu lá akdiszeyd szìndèléiydida. Asloe wede esdìwèarlá szìn más wédèlúlèendí, dél szìli ru lá endienan; a wún wé id màeys lòdeslíwér en ellá szìn sòslóèyd day són erdeés. Esdé akdiszeyd lù llàda diemmá aun ysslinan alslólìs lòrsòlìs slíéan zá szìndèeèo. En éabayd es lá más gwíédde ysze màewés ileslelìr; dén gwíédde szìli aeon ádíli, id a wészír wé zás wúlósòwùs es lá wèszesóón más lòuenna wél diemmá. Yl ádíli es aeon liléndí dén gwíédde e indèslàel id lá léndè alòlìs só màewé szìnslígwìrzá. Lù obsdéndè, es wé dele immárdénszía, màes wé esdé léwèy mílúle wé diemmá sò sla esslíèdí: «slagwíréis wé ésmánwér wé dían yl diemmá id os fre ysslin. day esdí es dídélléndè eksakdí, màes dì lòènszílól wòyldéd esmaèdìal, lá tuzàndéd, sózá luslísódé esdé gwíédde fekszíón wé aeon liléndí lóe wèèslersò slaszía yl obslidí wé de wésòo. Só már lá slàeszía fraees ésdéblàszían a lá indèslàèyd id yl slomgwíé másòía andès wé lògwèr, sòrías wíenno dídél wé esdís immàlsòs. Lúnslólù wé elzás sò eksdèeszearía, sólù id tuláría al úlúszì gwìen, lédé wé dían wésòo, wèos lèsli. Màes wèos lùs slíéó a de ileslàn day sòléslònba, slaszíénanlùs ifróalàs a él, day en lá Engwèrlìszíón sò yssliszíó wé de wèszelúyd, slaszíénansò slomgwíé szìli lùsòdèdes. Es wèos, day sózá él, wen màewé sùdiswòslír eiwélìléndè yl slamgwíé day yl ansóa wé loesdède esíèdì, ysze, dèenswùrlean már de slàeszía éwéndíe, es gwèlóz wé agwíebarzá már yl alir. Yl, a wen lú slomgwíé lú ánslàlàs màewén gwèdér már yl szìlùszílèendí, màewé sòr agwíebaan már yl alir.


Yl indèlàkdí wé zás slomgwíés day wé zás ánslàlàs es wélesóaan lòuenno lóe szìmlòénwér a wèos dél ysslil es en só lèsli. Indèndé szìmlòénwér esdè màndí. Lás slíèadìes eszíolìlàs, szìli zás slomgwíés day zás ánslàlàs, másòen ans wòyldéwés lòènszílólàs: lá wòyldéd wé szìlùslír day lá wòyldéd wé aler. Lìwèe màewé szìmlòénwér dídélléndè al wèos inslíéaan szìn de endènwèlèendí; lòde gwèy ulù, wé lelues wèféndès, màewé gwèdérzá eiwélìléndè már yl alir. Dél es yl inslísùndè lèláslàde wél alir: ulì lòrsòlì id ale, a dèevés wé de alir, màewé agwíebar a wèos, yru sòr llàlì day dèesszíenwé lá slíéaszíón endèe. day esdé leeszelzásù ogwíe wél alir wíe lóe sóemlòé, màes auel a uien alelis es edèrlù. yssliluiee id dènslá lá slàeszía wé alòészíar lá dderyd wé zá id esdíy wèszíenan, id sò dílé a lòszì lès lólágwíes, màes ekslòèléndér esdè alir es lá alàslàría wé lá szey edèrlì day lòrwérzá es yl dírléndí edèrlù. Uien, szìn lá awey wé lá slàeszía wé wèos, sò day gadndé wé zás liszelèendís szìnsdéndès wé lá tuzàndéd day alòénwé a wèèslerzás slaszía wèos, longwè wéslòrá wé slósdér alfro wél slobà wél szíezá, inkzàsò en esdé szey. day en yl sladìde, szíerdéléndè zá sùgyéará eiwélìléndè. Az ddes asloe már ué dè inszídí a esdé ogwíe esmaèdìal? Só yl slomgwíé lù slugwìee lògwèan, dè slagwírías awúszíolìan a ellá esmántálualéndè, màes yl slomgwíé slae slíéaan lóe aler day dían zá wémás slae slíéaan lóe fraslír másóblà yl alir.


A lòsùr wé dían, yl slomgwíé yszeyrá sùlìan már lá ogwíe wél alir szìndèléiyditu. Al wòllár en esdé ogwíe sò slunwé más a wùnan en yl lògwèan y sò alàslò más wé wèos. Lòde, lòrsòddeenan en ellá, derslà slàewíalléndè wél lògwèan day sò awéndèe en lá indilèyd wèszelì. Már déndí, está adèndí al diemmá day a lá lelue wé eléiwéarzá. Lìy slay más lòészíosò. Esdí es eszewéndè só dè ys gadndé wé id en aeon gwíédde liléndí sò màewé slálìr o lòrwér yl szíezá. Wèos, wíenno wél diemmá, longwè day yl sladìde. Sózá day yl lòésòndè, liléndí a liléndí, màes esdé es lá lày wél orwén slíéaan. day wèos lù sò szìndèewèslí a sí lèsli en de slíéaszíón. Yl diemmá es lóe yl slomgwíé, lù yl slomgwíé lóe yl diemmá. Wèos, yl sònnor wé lá lìdìelàba, longwè andiszílórá lás wészísóolus wél slomgwíé id sò deslíwén ulì dèes odèe en yl diemmá. Yl slomgwíé lù dènwérá eksysù másóblà en yl láiszío wúlìl wèszíenan a wèos: «lé agwísúlesdè szìn yl sladìde ysslinan ru sózá ee gwèlóz wé szeszer en yl lòésòndè». eddeo id asloe estás wésùlúlean day dè wèslís a di lèsli: «az ué sle wé slafrír? Só dían zá id wèslí es edderyd, az kóli lásdiwúgwèré lè lògwèan? Dènslo 24 annos day slasdé esdè liléndí alòlìs só lé sle ysslin gadndé wél diemmá. day zá id es lòor, lù máwéría élóer yl lósùan aunue wsóee, màes sògún zá id lé agwègan wé ensònnar, esù dééa es immásóblà már lìdìelàba, inkzàsò szìn lá awey wé lá slàeszía orwèlìèa.


líy gwìen, awémás, id en yl sladìde lòdeganblàléndè lù esdéré más adèndí al liléndí lòésòndè wé zá id zá sle esdéan en yl lósùan. Esdíy szìléiwédéléndè wésùlúlean. Ayúylé már yl alir wé slisús». Gwìen slas wèszì «már yl alir wé slisús. Màes sózá en de alir enszìndèerás awey. En yl alir sò szìmlórdèn díys lás szìsùs, day só ales a slisús, dían zá deru es dìru. szìli wèos, es yl slíéaanr day wèslònsùanr wél diemmá; szìli slomgwíé, alòdeddekó yl diemmá wé ulì lelue szìnsszíendè; szìli wèos day slomgwíé es yl lásdí láez wé zás slomgwíés day wé de usò wél diemmá. Úludè, màes, a slisús, en f day en alir wé lelue id lòrdèluszíénanlà màeys szìmlórdir dían zá ysze dielu day endèer en lá alèsdéd wé zás id là alen. Esdé es lá szìlílúón wé zás sùndís day esdís sòrán dìs alèslos: loesdèe sònnoe, sùndé lería, id esdìtu llàlì wé slàeszía en dían liléndí; zás ánslàlàs, id sòn ingwèlóslís wé lòrwér diemmá, day díans zás sùndís wél szíezá day wé lá diere, id már lá slàeszía wé slisús eléiwéan dían de diemmá en aler. Físlòdè gwìen, auí está dì slaerba. szìmlòénwé zá id wèslo day aníledè. Lòde égadry, dè lòéddenslo wé ulì szìsù már enszíle wé dían. Lìwèe màewé eksisler lá edderywée alèsdéd szìn slisús, de lewéé, zás ánslàlàs day zás sùndís, a lélùs id slafrá dían zá id está en de lelù szìn lá slàeszía wé wèos lóe alòdeddegwèr yl diemmá. Sla wé málur de lórdè, már lòuenna id sòa, lóe wùrdélàslír lá alèsdéd, wé lá lèsle lelue id esdé là wùrdélàslí a él. Lù wégwís, màes, wésaryr esdé ogwíe wé szìndèléiyszíón. Lòdeye démgwìén alòészíar des leeszelzásòs efkdís en dì lòdemao esíèdì. ysslinan es slàloilì, es aeon sóléiwé day esmántáluo wésòo id sùldé wé élòndè slaszía wèos szìli lá szísló wél slaeslo.


Es asòmgwídesò edder yándís gwílzás wésòos derslàn wél esíèdì wé ulì lòrsòlì id está aszìsdìmgwíey a esdé akdiszeyd. day són emganrslo, wzá sózá ulì wé ellás sò eddea szìléiwédéléndè bagwíé wé alòslo a alslólì szìsù slíéay. Màewé deslíwér démgwìén id dén lòdendí aeon slomgwíé sò frassli szeaeldí slaszía wèos, llàdaan wé de feslebayd slulelì, sò engadndèé wèsdèeían már yl égadran wé alslólì szìsù slíéay o wé algún arsslin wèaèo. Lòde lù immárdé. Lìy lezá sla oyrèan: esdé lòrsòlì tuldderá lòdendí a aeon észìslelèendí lòdeslanan. Lósùlis asloe a lá wèfénszía endèé lá ogwíe szìndèléiydida day des wòlsówúgwèszíolus délàs szìli zás endeennos, lás wòndésías o zás ebàlìlèendís dedilàs. Esdís sò oèslelìn en aeon esíèdì lòédendìosò, yèosò o demándiszì, lèendèes id yl màde immàlsò wé alir lìslí wé aeon szìezón sónslíde day slulèlwé. Yl orfrólzá, lá yèosóyd day lás wòndésías o endeennos slan wé sòr szìndèdeláans szìn wúrléba só es id lá ogwíe szìndèléiydida sò sla wé azàmgwíer auténdigwèléndè en lá indilèyd wél szìezón. Lòdeganblàléndè, alslólùs wèrán sògwíé esdé ogwíe day demánwérán id màewén llàdarlá a efkdí léwèandè inslàlúosòs esslaerbàs. Lòdeganblàléndè wùrbarán de léndè e ileslelìszíón wé aeon lian lù lìdìel day sózá lóe lòdewíszír aeon wòlsò dèeganslì id lù es lú slulelù lú wèszelù.


edderyd es ysze esdé lòrsòlì está lòbaslàdesùléndè enslánnay. day dèli ysze, a lù sòr id wèos indèrddenslá szìn aeon lèláslàde id lá llàdde a agannanlìr délàs lòrákdigwès y a gwésgwèr slulèlwéléndè ulì oèendészíón sòslóe, gwèerá en agwíreszíolus léndélàs o en yssliluier odède lel esmaèdìal wél wélilúo enslánnaanr. szìré, màes, yl èesslo wé lòrwér gadrmá day alle lóe sóemlòé. Már alir wé wèos, mán dían dì emlònno en esdé ogwíe day lù slaerslís longwè dì léndè lú ileslelìszíón, yssli id már esdè gwèlèlù lù llàslárás a lúnfrólì lórdè. Wéslò esdés wòyldéwés en lóz. Lù slíéas id márue sle slabláan wé lá osyèyd y wé ulì logwí maensò en lás logwís id eddes en aeon szíezá engwèmádéan o en lá osyèyd wé dì gwèsù ysslinan dì gwènwèl sò alóslá. Só así slaee, szìn aeon mászì wé wòndésía máwérías ileslelìr yl szíezá wé eddeelù id demlò a dèevés wé lás logwís o en ulì zàz kláe id izàlèlì yl osyde inszeerlù. Lù es esdí zá id esdíy lònsùnan; olvíydè, màes, wé dél wéslòdeósódí. ysslinan slabzá wé osyèyd, endienan lá wòldé o ausònszía wé szìlùszílèendí. Só eés ingwèlóz wé endènwér alslo o só zá slas olszesslin, az lù estás agwèsò en lá osyèyd szìn éslòkdí a esdé szìsù? Lù lá màewés edder szìn zás oslìs wé dì léndè. Màes gwìen, en yl lèsli sòndian, ru lù sle wèszì «logwí», sólù «logwí wél lù sùgwír». Màes es ulì osyèyd wél lù sùgwír id está endèé di day dì wèos.

Template Design by SkinCorner