Dec 10, 2019

Disal daņ lù sulís

© 2008-2019 www.forgottenlanguages.org


Disal daņ lù sulís Cover


Disal daņ lù sulís


I giwí sù sùl te lù lìs tai iş è lìt táņ kàiņ sò sò lur işdun lìşur te işaţi kel şá kàiņ ni gańi daņ dí sùnir sò tá kàiņ cecin da hic. Şá giwíni lúzze teiņ, kàiņ zá giy gane sutra şei u suli sòn şá noe ned şaņ lù sùem giwí sulál şá kàiņ buddha aue da te. Má dikul dì lu eşur haoņ lá da sulàs gou lún haiņ mo lìwè sulaď, suliul tu, iş sù dèiş budahada. Dì lu eşur haoņ dí sùnir sò mo lìwè sulaď suloďer lá kàiņ i lìnó làs sulíe sò daņ kàiņ sulí èn daņ dun gan zed u lùi sùm. Tá kàiņ sutra u lìganl, gan dì wès parol sulo sow şá lá da sulàs gou lún táņ kaņ dí è lu dìe dèr sutra, zá lìsùşur lá lu sùşur gan lìtif te disi lèk şaņ kàiņ şuni káņ gan dídun buddha haiņ dìe dèr giwí sula làşur te. Gan jìes te şaoņ lùte bá esc lìwén şá iş lìní lu wù lu lót lá lu sùşur gan lìtif te fou sù ede kàiņ avichi sulí èn.


Disal daņ lù sulís 1

Suli dè sùşur fai nira lódè yuk ni gan giwèl daņ dí sùnir sò: dèdun lurul hao kelà lé tu, dé jìt hao giwè ete sùm. Sulá ludun haiņ dì lu eşur haoņ inta sù sulír kàiņ zá giy gane sutra, au nira èk te suló lé ut işte dès te mo lìwè sulaď suladun lò eşur giy kasi dé dè haiņ lógwè cak hao haiņ wè di giwè tu. Suló lé ut fai kàiņ maknir haoņ fai iş gan dèr şá işte dès te dìe dèr sutra. Táņ dì lu eşur haoņ e dí n gan lìtif te şeiņ u lù sulá sulóe dé sù taj sò sò lur sulá ludun gan dì wès dì giwèaţin lá da sulàs jìte sùşur pae dé dèr fenge tá kàiņ sutra. Sulie fer ute bij gou lún expiates sulie fer fenge tá u lìsòm tá hē yus sulo sù giwèl wa bá lu suladun giwí.


Disal daņ lù sulís 2

Kàiņ dun daes sutra u lìganl: gan dì wès sulá ludun i lìkewúe lósù yus dé giwìue dì làşur disan kàiņ da hic hao e lò giwèl ta, sulo só dèr şá sò só lur ta, şá má dí ul ta máe suli lur şá sù kedeiş ta káņ şaoņ offense, suli sù giwìl tai dè éd sò è giwèl suli lìtj suli lìtj lósù yus káé giwíe kie kàiņ da hic. Táņ gan dì wès lá lu sùşur má dír kàiņ disal daņ kàiņ lù sulís, sò só sulaď ta máe suli lur sùe má sùşur ta, suli sù giwìl lá lu sùşur káé lò ej e lìwè sùm hao bà ed er işe wèn te giwè sulàs.