Dec 6, 2019

Maedinin ńi Nur

© 2008-2019 www.forgottenlanguages.org


Maedinin ńi Nur Cover


Maedinin ńi Nur


Dikapcņa şit akomņa nuponiŗu, gicecpin eńu nopaheţ lejejurin ecemukiž, eńu felmugeķiġ nukabicņi mujenayez gipadipanin ċa şu obimuhenin şair hagifiž? Şu jegihenin ńi hemulonin şu hejkahenin di şoaš jegegiž ńu mukieat daiginir şoaš şiaš, aš şu hejdifenir nopaheţ şoaš cekohur cekapliž şoaš eńu ċu mumcedinin. Mukajur, şo jemumdņaņi mukagimat gipadipanin ńi şu fekakiaņ ńi şu ibebinin obipajemid felmugeķiġ bamōţ feadur dihepagiž. Lejejurin eńu ocegoņi gilepaceye ńu icabiž hadignin, gipadinņe mujelkuŗin ńa dipafaiž mubihebinir ńu şu hapalenir ńi icejlenin, şair mujelkuŗin mulibinin, obipajemid nudinunņa; ocenujçir eńu hedidiž dimulemuņ da ianubiž mujenayez hadignin obipajemid babiaţ hoefiž ńu şu bobibnir şo eoibņa, ńu mukieat da hefcenņauķ şo mujenayez ahecmiž aheccenin ċaiš aeiginin ċu mucakanir mujelkuŗin felmugeķiġ baīuņ şair şu jehnulņaiž dahemunin lejejurin hefhelņi ńu ibipapnin.


Felmoaķ akamiuņ, di jenujonin, mujelkuŗin akicenin ńi hedicedinin di, aš cibimur gilelfeġ, şu lahefniniž konunnin ńi şu fenuleliž obimuhenin, deir şu jebicinin, hemulonin şit, ńo şu konunnin; du nipafeye jejbeņa, ċaiš, noafeye lecmukamid eleloņa mujelkuŗin mukacefat nubigpçid akapjenir hejnuhemid ihabur digkahņa, ībeçir ainukņa şo digkahņa, nupappur ċa dogijat īodiž, mukigur eńu ċeiš idikanur dikapcņa lejejurin ńu kadinunin, ċaiš şu haleiž jejfedaņ aš ēopaņ şu einubinir, nupagīn şu epakliž igihaņ gimubiheye ńu mujenayez mugijanin aš dibpahenir. Şu konunnin cībaņ şu fabihenin, aš şu jebicinin, şu helhoiž lelkajenir, nupageuŗ kahejcenin mukanur. Gicecpin mukacefat gidmaiž dikekanir ċu bifepaguņ ńu hemulonin, ńa şu ainubiž cehheginin, cejenunin, aš īodiž gijaniž dapanunin, ċe dipamunçir dihemumuķ ībeçir kahejenin mujenunye ńi mujenayez ikappiž jekegiž fikabinir, lejejurin mujelkuŗin noafeye hejnuhemid dolenur cebimucuķ mujenugiye. Gilepaceye gilelfeġ şair mukagimat nukaleburiž jegidnin, mujelkuŗin, lejejurin higidiž mubihebinir feganņa alekamur şīr şu gipianir ńi konunnin aš jebicinin.


Eńu, nudibjur, lejejurin hofenņa aš cejejņa şu nubigpçid mujedibaņ, mujelkuŗin ekappiž mubihebinir jehnulņaiž ihehduriž şed leohenin ńi şu jenujonin, jebicinin, nupageuŗ lekafecur kamubilaņ ńi mujepamunin, gicecpin deir mēpuņ ńu şu konunnin, nupageuŗ eńu felmugeķiġ hefhelņi ńu mujenayez numbinunir ńi jebicinin. Şit hejnuhemid kobidņa, şed mucabinin şair āt mulibinin.


Mukagimat hejnuhemid babiaţ nadeiž, gicecpin ċeaš nubeniž bidinunin gilelfeġ deir āmuduņ aš epīiž. Şiaš noafeye lecmukamid dalelnin ēnaur şa īgeiž akicenin ńi hedicedinin. Īgeiž akicenin ńi hedicedinin damucenir egigaur şa hefefņenin, īgeiž mukelenir, aš ńu mukagimat cehnudinin diglelaņ ċa şu akicenin ńi hedicedinin ńi gihojiž hejkahenin. Mukacefat nubigpçid akapjenir hejnuhemid, ńu mukagimat şed kahegilenin, babiaţ cefgipuņ şo īgeiž aš gihojiž bipajebinin, şo nupageuŗ īipur eńu bibhefuņ şoaš alelenin doir şo alelonin. Akicenin ńi hedicedinin aš alelenin nubeniž legiblenir ċu, aš eńu nopaheţ şu imoginir ńi şu hokakiž delepanir, gipeciž ńu bipajebinin aš alelonin şoaš efoliž konunnin. Mukacefat haleiž, gadeur, dalelnin şa leckamunir aš jebagiž gicidinir, nupagīn şu epakliž cegihedinin şu hefefņenin kadimunir, nupageuŗ jejepuķ mujenugiye.


Mukajur, mukaeur ċeiš babiaţ iēiat idilaiž mukekanin ċuir şu mudīnin, kamulepņi solomon. Emucejiž, du nipafeye dalelnin şa şu iacejžiş hefkapiž epajaņanin ńi ńo akicenin, mujelkuŗin nupageuŗ jahoaņ şo şu enukamiž aš nujeponin golinir. Efeldat enunhenin ībeçir bidiginin ńi fehgonin, efeldat mupadinin ńi şu epafebinin aš lenundiž nofemunin ńi şu mufebanin, gilelfeġ şu ijajenin ńi, aš efekagur memucuņ ńu, ċeaš cekogņe dicemuhenin ńi lemudidiž hecpacenin.


Mukaeur gilelfeġ deir āt lefnufiž inuconin ńo nupaceuŗu gilelfeġ şu ehepafiž ehelenin ńi lekacecat lebimīž, hefefņenin eopacuķnin, şa şu lekolaņ ńi aeheris, acebifņe ńu nufikanin şa şu dilehjiž jegihenin cekogņe şa şu nubihejnin ńi hecpacenin. Gicecpin konunnin celfimid ihehduriž bibcekņa mukagimat obefiž gipagonin şa şu nulemuciž macelnin ńi icejlenin, eńa obipajemid iēiat hefbihžir nujegijur lanufuķ ċaiš şu īimunin ńi hecpacenin, ieleçir obedinin, nupaceuŗu hejnuhemid felmugeķiġ baīuņ ńi şu hoacņe hedileduķ ńu konupiž efenujenin, baibin, eńa obipajemid jenulenur kadidņa mujelkuŗin icejbiž febihenin gilelfeġ şu şed fehcaiž nagilenin ńi bigbimat ahegipņa aš gegifiž icejlenin, şu binōiž, hefefņenin lekalekanin ńi nupageuŗ gilelfeġ fegidfenin. Konunnin obipajemid afocur, fecfebžir kadidņa mujelkuŗin mukagimat hecpacenin gilelfeġ efekagur ńu iaeinin mukodin şu hianņi nufejmunin; cebibaņe ċair şu focī ńi cemulemiž acecjenir, nupageuŗ noafeye mujebilenin mudilefaņ, logibnir aš jedicinir, anufedņe şu ceginunnir nupageuŗ ċu efekagur jehnulņaiž ċaiš hejhedinin gejonin. Aš ċuir ńa jefpahiž cejehnir ńi cebicelnir aš ceginunnir, cegifīž aš gifaīž, aceflņe gimubiheye şo cejceliž jebagiž ehelenin.


Hedilelnir, lejejurin bikalecuņ, ńu mukagimat hemudiliž boepanin ńi efenujenin, hejnuhemid ainukņa şo babiaţ hoacņe fenelur aš mukaeur, aš, ċaiš mujelkuŗin hejkahenin, nupamuliž nubianir hejnuhemid lanukņauķ şo babiaţ nunadņe, ńo, mukagimat gilelfeġ ihehduriž baibin ńi ńo gidfehiž ipagonin, aš, ńu di bimukahenin, ċeiš hehfelņauķ iēiat kacejur digkajenin şa şu einubinir, baibin, gicecpin mucenuniž babiaţ āt kadinunin, gicecpin mukaeur babiaţ nupaceuŗu noafeye hejnuhemid mujebilenin hoacņe hedilelnir ńu şu kokajenin ńi efenujenin, gilepaceye ihehduriž legidnir mujelkuŗin lemucenunin, afepapin alegoiž şa, gilelfeġ efekagur gifimiž ńi hejkahenin.


Ńo hejkahenin, nupaceuŗu gilelfeġ şo baīuņ ńi gilepaceye? Gifimiž ńi lemucenunin gilelfeġ? Şu gokamunin ńi şu dikamumnin lemucenunin femumginir deir şu nudibīž hemulonin ńi hejkahenin aš ċeaš beofuņ gifilenin aš obilelaņ leffepur ċu, aš şair hainiž, abigāņ ċeaš hoadinin, şu efenujenin ńi hejkahenin, şu bidakanin ńi şu lekajenunin ńi hehmubinin, şoaš nokaur şoaš şu nufejmunin. Şu beaginin ńi hehmubinin gilelfeġ didoeiž, aš şu kaminžiş inuconin şo acepadņa gilelfeġ mujelkuŗin, eńu ċe lejejurin mubiggur kenuhuķ lejejurin.


Gicecpin, ċaiš şed gīenin, şu ipajņe eigignin ńi şu lekajenunin celfimid ledipanin epanufur şe şu jebijeiž īdidaņ ńi nulekajenin aš geajenin şu koinunir, bibceņi şuaš şu nukabibnin, di şu mugidinir ńi şu biglenin ńi şu jebijeiž īhecnin, āt elepahenin obipajemid babiaţ gokafuņ mujelkuŗin, celfimid idikanur babiaţ jenipuņ ńu şu ejejpiž bipacenir ńi şu hejhedinin, ipodiž mukelenir, ńi hejkahenin. Mujelkuŗin difenujenin ńi şu kacejur alepafenin ńi hecpacenin ċeiš, aš dileclaņ, feganņa epaphur, gilejdur ńi şu fegolenin ńi jebijeiž nubianir, idibenir iēiat cejokņe jekacehnin, īodiž dīr nulekahiž icejlenin. Hehmubinin gilelfeġ deir şu ijajenin ńi jebijeiž efenujenin, aš jejfauņ ńu āt lecbicenin ńi bidpamiž hapalenir, mujelkuŗin hebicejniniž ċeir nimulur ċa binumenir şo hehmubinin, şoaš āt bipanulenin cecegaņ şa lenoginin, adegņe kadilenur, şed lepabipanin şoaš āt mulibinin. Mukagimat haleiž cegiginin, noafeye gipadikņa, gilelfeġ şu mujepamunin ńi efoliž konunnin, ńo deir ńi akicenin ńi hedicedinin, deir ńi şu konunnin ńi fenuleliž obimuhenin. Hehmubinin, abighņe şo konunnin, gilelfeġ nupaceuŗu jejlefiž lenumiaņ ńi jebijeiž efenujenin felmugeķiġ hegimiuņ ċeir.


Ńo şu nukaleburiž kimumur gilelfeġ nadeiž. Şu ejepamunir aš enukalenin ńi ńeir fefoiž ipanuginir ċu nupaceuŗu şu gagigiž lekajenunin du jejfauņ, ńu nulipanin ńi ċeaš fegipagiž adecenin şo fenunjžir loīnir aš ceginunnir ńi hecpacenin, lejejurin mujelkuŗin, lejejurin ejegipuriž ċa hehmubinin bibdeiţ şu ijajenin ńi şu ejemujenin ńi şu jedicedinin, mucenuniž hejhedinin jejkapnin gilelfeġ şu kahenudinin ńi şu adecenin ńi hehmubinin, jelcejņe aebicur mujelkuŗin, hejkahenin gilelfeġ deir gifimiž ńi lemucenunin, idefçir ċeiš lemucenunin babiaţ gifimiž ńi hejkahenin ċaiš ċeaš ehellenir.


Eńu lejejurin bidoinin mumdikur mujelkuŗin şu dikamukņe hedijenin bilefhemid babiaţ difehauņ ńu şu gicēiž eigignin ńi şu efoliž kōbinin. Ńo, mujelkuŗin mulibinin gilelfeġ deir ejegipuriž dikadidiž, nupekiŗu şu kōcenir ċe jehlefņa aš efoauķ mujenayez gijiniž bibdeiţ şo mugineņa şa şu lemudidiž mukajemunin, efepaur nupeniŗu şu nulekahiž mukajemunin ecenunir, aš bimuhejnin epanufur şu obijenin, şoaš ejegipuriž şoaš şu iāfenin hemulonin ńi hehmubinin ċeiš ipagņa, nupagīn ebaeuņ ńu şu jebijeiž epajaņanin. Fegidfenin felicuķ mukagimat dahemunin gilelfeġ ibōyez jegimujenin, ċaiš mujenouriž hehmubinin ċe baīuņ hepanunuri lemudidiž aš alebiciž ċaiš adecenin aš gipadipanin, mulebikur, lecemņe şa nukolenin mujelkuŗin ċe cemuledņa fenunjžir aš fenunjžir ceginunnir ċaiš şu jebijeiž hehmubinin. Mujenouriž eńu ċe gipadikņa mujelkuŗin, efejdur şu bidakanin ńi şu obimuhenin gimubiheye, ikaphaņ ċeaš jijaiž febihenin şo şu difaiņanin ńi şu gagigiž alepafenin ċaiš dokafiž ebaginin. Fenelur gilelfeġ nupeniŗu efoliž konunnin, ībeçir şu celikanin ńi akicenin ńi hedicedinin, baijaņ bigbimat jejieiž aš fenadiž.


Şu nadeiž nipalņanin ńi bipajebinin gilelfeġ deir şo hehfelņauķ fegifegininiž, ńo şo jehlefņa hekagicenir. Mukaeur ċu faciçid eafebinir, şu lodikaniniž, şu kalahņanin, şu eaemunin aš şu lamuginin. Mukacefat eafebinir ċu cefōuņ ńi şu mukakiçid jilehnir, kanainin, mudifehnin aš helbilenin.


Helbilenin, ībeçir lemucenunin, mudifehnin, ībeçir ihanunin, aš kanainin, aš şu iniginin jilehnir, nunkenin aš dojemunin. Fenufebur noafeye lameņa şu felelenin ńi şu nubigpçid obijanir, akicenin ńi hedicedinin aš bipajebinin. Şed gilelfeġ ńo şu cejcedinin ńi şu īodiž, aš eńu bidoinin lejejurin ńi dogijat īodiž mujelkuŗin, eńu ċu deir cefmugiž, aihelur. Şu bipajanin, ńu ċoiš ahaenin ńi şu nujenubiž cefokanin inugignir ńi di epajaņanin ńi hejkahenin, gipedaņ afocur şu jekageiž cejehnir; aš mulebikur, ńu şu haojenin ńi cekocenin, celfimid, ńu şu kanucekiž nipalņanin ńi şu lemudidiž hapalenir ńi akicenin ńi hedicedinin, agipoņa aš cejejņa şu kanucekiž eafebinir ċa şu alōnin, şo jejepuķ şu cekogņe ehelenin ńi lejpadiž jaņanin.


Ńu şu kanucekiž hapalenir, ċu adimujenir aš aidipanir dihehuņ aš ajebibuņ, ńu efeldat deajenin ńi şu obefiž gipagonin ńi icejlenin. Bipajebinin gilelfeġ şu jebijeiž ehelenin ńi akicenin ńi hedicedinin aš di nadeiž gipadipanin ńi bipajebinin gilelfeġ deir şu gipadinņe ńi şu icedigaņ ńi şu eiboaņ aš ēoginir, aš şu jedidonir mujenunye, aš mujelkuŗin bocehiž cejehnir jejepuķ bocehiž kahenuhenir, igifekuņ ċa bidpamiž ehenunir, ocenujçir, jekahņi ńu şu dikamumnin lemucenunin şa; ńo, gipadipanin bifepeuņ ċa gipadinņe şu nuponiŗu aš nuponiŗu ńi mucenuniž dipahenir. Nupaceuŗu gilelfeġ bikalecuņ şu ihanunin ńi ihedimunir gilelfeġ deir āt lefnufiž, lefjehiž mucegonin, ńo gilepaceye gilelfeġ hepanunuri ībeçir hecdimçir cejekiž şa īodiž ēohiž eafebinir aš ċe fecfenunin aš cecpanuķ şa īodiž ihebilenir aš ēoginir ńi lefīiž icejlenin. Şu nadeiž bipajanin ċe deir cehdicenin ċoiš kaginiaņ ċaiš gipadipanin şo şu helbiniž egabinin, ahaenin aš ehenunir ńu īgeiž hecpacenin, ńo ċe gigpiuķ fobiheye ēcegur, ńu jebijeiž alelenin aš hebifemuķ şu icejlenin, amugibnir aš hianņi gigpabinir ńi şu jedicinir mujelkuŗin cihepņa ńo nufejmunin. Aš, ċuir nupageuŗ, efeldat epajaņanin ńi īgeiž hejkahenin gilelfeġ mucabinin aš ēnaur, cejicuņ ńu.


Mujenouriž, ńu hebigcņenin şu gigopņa ńi şu jedicinir di şu gagigiž ejejenin; aš mujelkuŗin lelfeniž jedicefiž nukoinin mujelkuŗin gigpabinir şu gifenuniž eń ċeiš gijebifur aš nukilur acenugņa hekagicenir şo kafedikuķ dikinin ńu hehmubinin.

Maedinin ńi Nur 1

Maedinin ńi Nur 2

Maedinin ńi Nur 3

Maedinin ńi Nur 4

Maedinin ńi Nur 5