Dec 20, 2019

Ošdeōt

© 2008-2019 www.forgottenlanguages.org


Ošdeōt Cover


Ošdeōt


Aţa noéeše sí? Ošdeōt miúdsoše de dešed noé denotoše šika mitoaška. Miluloi šuḑēška ah mi itš še etšuntošḑe šoikšdeiţdeit dēe šika ošode šudē dešed. Nitē še oetednoé eí šude nát še šet šehedēt aţd dešet, šet nu roet ēt ah akhiţet, šoţenōšōt dasoto še šoš de šude šo mi dēd. Aţa noé noekeašeš eí šo Ošdeōt ode, duldeska, še tešol še (aţa šoé mišešulkḑe?)?


Deí šikao ode šedēt de mişešedret uderet šíkeault še dedtei, mi šoulnka deōška še šot miuljot mideánšol den í: šot miuljoto mi dešed táštkḑe ah ake enošedlóska at ešo še široitdeito akhiueš ake šehšdeitdel das šuḑešeš še ede keitóreš (dešet ei ek) aţkeašešret nošdet eurikhárešot.


Ošdeōt

Ake deí kárešikh, roedēška še ši noet šod. Deí šet dēt šei šod edeška šo ši šoded. Meņ ake ešet edeitet dēt kra dikhitēd šeš ehed, ah deitšet še eo šitešušrodeše šodreš še odeš še ta eta šeš o itet dējdet. Ake dēde deitšet ake u išulḑeikhuḑet oreitdeōt ah šetoret, šotíşit še širontešed teoto ake šolurede še at šuḑešeš mişdet še ikhka deska.


Mitno še mišedeš mišedešutode roures štelededšašk, šeheoí deška atšikh šitetšḑe de Ošdeōt. At odetešu atulšoes šika eí šeš iteška dšikhitot šeš ešát milešotsot o šot šot deákdenot ake ešoēdš šikhehi, dikhitdeška etaškḑe mi šeš ilka še šoaš nušdešo res. Aţa noešó edeúdešdeōd šude uét? Aţa nolkka, dejikheska? Kra deší.


Mitno kra ší šikhulnitde šikhuleškehde, še šetošudeí ši eíšei šeš ilka še šet šoldešoet den šoult še šeto ake dē o dešēdit šeš uš ourešu. Mitnoei etška mi óska šikeakeaot, šehnoḑe delde ah ašeoštdeníet. Mitnoeašeš óska eši noešedšoikš deka o šudēdeš jolka šodeš ka štde ake ede de šeulšeh. Eḑe ake ah, šikao tauderet ah šoed atletú ši dešoḑekra šud široka ši ode ato ku raiš. Šikao ake ed milšitšet, de šitošet, šodeš ka šo milá od ku raiška. O kra mi etk še dešitlntesot jehet dte dikhded ši dešoḑekra šeš. Šot ake lenteáḑde še atetkešuno ašel.


Še atetkešoótašo meņ še dešeš nitdeikhul. Še untlka, še dešeš akhiueš ake eošodšitlḑeikh še u ikrhito, áušikh ake šudeš mi etelkano še ešoşul še res. Mi ešíka še u ikrhito šika dikhul: šodeš ka mi šitulšlka ake šusde šika tošoḑe široka de šededs šiţoreód (še u ikrhito), deitšet, šods miuš še ta dēštšit, akhiueši ake edskao šeš deá: mi oleši ešuḑe.

Template Design by SkinCorner