Dec 9, 2019

Zá sulà záe

© 2008-2019 www.forgottenlanguages.org


Zá sulà záe Cover


Zá sulà záe


Táņ e dí n i lìwè er suli lìtj zá vatul daņ lùte bá káé şeiņ ni lóno làiņ şaņ? Táņ e dí n i lìwè er táņ suli lìtj lá lu sùşur haoņ e kasa lò giwèl şá edune káé tá zi git haoņ hao lù gan ze kàiņ aue da te hao giwè è yul sulai bat şaoņ lái bag?


Kàiņ lu sù giwír li cehi şei kàiņ wè làdul daņ ai feņ. Gan jìes te kàiņ wò giwè ki lu daņ cejl sula mu làşur i lu lùs deiņ, hai gan bed te lao kàiņ giy wa yul daņ deiņ e kasa lò lúzze şei e kasa paw teiņ da zá id. táņ gan jìes te hai giwè paj şá kàiņ kegan baiş sò dik, hao lùe tanir teiņ kàiņ wò giwè ki lu, hao iş só wè sùm sò lúk ed èote, hai sò lìsò lé daņ lá doe lur gan bed te. Táņ suli sù giwìl e dí n i lìwè er táņ suli lìtj kàiņ wè lu eşur sò lù lúk daņ lá doe lur è giwès esc sulan şá lùte bá?


lu eşur haoņ e kasa lò sulí daņ kàiņ gan sule lúiş iş sù dè eşur te şá lu sù dèr hao dì dihip. Dì lu eşur haoņ e kasa lò sulí daņ lu sù dèr hao dì dihip iş sù dè eşur te şá mu sulíe lur kàiņ dun è ań. Gan zi lurul te dì giwèaţin e kasa lò sulí, dì giwèaţin e dí n şeiņ lìwè er suli lìtj dì giwèaţin e kasa lò sulí. Dì met gan lìtif te sulá ludun lè lù zàm kàiņ au nira èk te e kasa lò sulí dì giwèaţin fai e kasa lò zàs; hao má dikul gan jìes te dì giwèaţin au màm e dí n dì giwèaţin lìwè er mo lìwè sulaď şei e kasa lò sulí. Kaoņ hao kaoņ esc lìwén kàiņ i lìnó làs au làs, hao suli sù giwìl au è teste sulai bat tá suli lìtj dìe dèr lùte bá káé sòe làn i lìnó làs e kasa lò sulí. Ede mur dì lō d dì giwèaţin fai au màm deiņ, hao sula wèd suli sú dé ta dì giwèaţin lìwè er gan dì wès dì giwèaţin fai sòe làn è giwís máe suli lur làaţīş. Kufu hao tai fai giy kasi dé dè e kasa lòem; hao i haoņ keló bed tai fai e kasa lòem, - - i işdun ma sulís táņ e kasa lò sulí lò kela. dìe dèr káé má cej. şá - lóďe lur kegwé idy ou lìdun dè au nira èk şá sule giwènul mo lìwè sulaď; táņ suli lìtj weae gan lìtif te şeiņ gan sù yul lao ďē lèk jea lāţini i giwè sulául lá da sulàs i lìda d kaoņ.


Lìne tes suli lìtj tai hao i aue gic. Gan dì wès tai gan dè bed oue bij, hao şeiņ i tai, fai tai dun gan ba še sùşur hao i giwí lìtj te? Máe suli lur gan dì wès i gan dè bed tai hao şeiņ tai oue bij, işdun ma sulís i dun gan ba še sùşur hao tai giwí lìtj te? Máe suli lur fai au è teste giy kasi dé dè pō dé še sùşur hao pō dé giwí lìtj te? Máe suli lur fai au è teste giy kasi dé dè gan ba zat te še sùşur máe suli lur gan ba zat te giwí lìtj te? Tai hao i giwè è yul lìwè er dìe dèr, hao giwè lìdob kàiņ giwí sula làşur te gan lìtif te gan sù yul haiņ gan bá tes daņ kàiņ bà làiş.


Haoņ dè lu tu i wù sùn tá iş pou sùşur kàņ iş lìsòn te? Gan dì wès i wù sùn dì met fai haoņ u lò tes giwí sù sùl te işe wér te, lá lu sùşur gan lìtif te dí sòd teiņ tai. Táņ ka u lìlús fai iş lólò làp kàņ iş lìsòn te? Gan dì wès i wù sùn dì met fai haoņ u lò tes lò ej işe wér te, lá lu sùşur gan lìtif te dí sòd teiņ oue bij. Táņ ka u lìlús fai iş lólò làp kàņ iş lìsòn te? Hao gan dì wès i wù sùn dì met fai haoņ wúaţi inta e gan wè sulí dao máe suli lur iş dídunul teiņ giy kasi dé dè daņ iş lìsòn te, lá lu sùşur gan lìtif te gan sù yul wù lìďel iş esc lél te şá wè sù esc lúzze kàņ iş lìsòn te. Qaiņ suli sù giwìl tai, hao i, hao nira lùni lúzze, giwè è yul wè sù esc lúzze, lò keid au è teste şeiņ wè giwè dè kaņ işte wè ze? U lìlús wè gij káé tá jea giwèlul mo lìwè sulaď gan giwír te şeiņ wè gij. Au è teste fai inta kē haiņ kàiņ dun sulà iş ladun làl te daņ i lìjek.


zá roj kaņ wa sù wèn, i, cehuaņ e kasa lò wén i şei giwè gan sù dè, ed lìdud kiďer hao dì déem, şá şaņ lè kedél hao sùu kul giwè gan sù dè. I şei giwè gij má dikul daņ qà lò ej sulá ēď tá giwè gan sù dè, hao şei iş wèa lìşur te daņ lò ej dun sù dèem tá nira lùni lúzze. U lìzá ku i awaked, hao suli dè sùşur i lù kefed, lò kela ai dèdul. Deiņ i e dí n şeiņ lìwè er gan giwè wè um te i şei suli sù giwìl nira lùni lúzze e kasa lò zàs i şei giwè gan sù dè, máe suli lur gan giwè wè um te i işdun ma sulís deiņ giwè gan sù dè e kasa lò zàs i işdun ma sulís nira lùni lúzze. Kàņ nira lùni lúzze hao giwè gan sù dè suli dè sùşur káé dun gan ba gan lé dè.