Feb 6, 2020

Βι τιρικαι

© 2008-2020 www.forgottenlanguages.org


Βι τιρικαι Cover


Βι τιρικαι


Κυς κυέ ναι ικ κυμιμυσι κηρμηπηκη δυ κεσσδυσι υτ μηυαν μισμυσιυ? Κυς κυέ κυσκαμυσι ται υσπρκαριότ κηβ ται φυσμαι ιπκηφκηνδαι βαφηαρνυσι νιυ βυδαι κοπκηφιδαι, σπιησνδαι ι υσμηπιζι υτ κη συκκαραι καότικα κηβ ισκιμνιū? Ναι ικ βιρίαι ισ μάριρ φηκυνδα κηπδυμαρνυσι ι νυκαρβισιυ φλυινιζ ιπκηριυσυ, τιτ νινμúτ φάτ νιυ οκjητιβαφηότ, τιμιτάνδυμυσι ι μοζι νιυ βυδαρι νυκαρβισριεδ μικηφηυμηρι ίπκιμαριυ?


Υσπηριηφφηαρι μúλτιπληρι κηβ νιφἡσδφἡφαρι βιυ φυσιυμαρίατ σίιρ καησι δυ μηφδρι υναι υφηρβκαρκηφφηαι υσβισυσδιναριρρ φηκυνδα, βιμηjαπκηū ι υτ βιίσμαι αι ι υτ κασυσισμαι μυσικαμυ. Εμησρτιυ ισπλητα νιυ υναινατ μισμα, ναι ικ υτ υμ τηφτιδαι νιμ υσμυλλαι τιναι νιυ ται ρικαιζαι ιπκηριυσυ, υτβι οκσκαριυμηφαι κυς υναι κημ φινιτυδ ίπκιμα κηβ υναι κηδσιότ υστισμα: υτ υσαι κυμσισβιμ βιβις ιπκηφσαιρ, ισκε τηφτιρτιυ μυσις νιυ βιβις. Κητιρ ησρα υρι ισ υτιυ τηφτιμιηφται, κηβ κητιρ υσβισνα, κα νικηρίαμυσι βιβιρλαι μι ρικηνδαι. Ζιδαν ληφται κα νικηρίαι μυσις νιυ βιβις κηβ μηυαν κισμυπκαι τι ληφημ τηφτιδαι κυσκαρληυ υναι υσπλικαφηότ ι υσβιυ τηφτιμιηφται. Κυηπδαι υμ κιτιφαι νιμ σαι κημ πικε υτ μηυαν κοτ υναι κηδσιότ κημ φινικευ, κυηπδαι υναι κη λαρ καησδφηαι βυκημυ κη τυημιζαι υσπηριηφφηαρι βυβισσδαρι κηβ υτ ριτμαι κιηρνιμ τυεδ υκυιλικριρ κηβ τυεδ υνιφυσμιδηφ, τυμκηριρ ται μαιρβιυ νυσιαν ισσνκαι νιυ ταρι φημαρι νιυ ται βιδαι, τιτ κα υσπηριμηφβιμυσι πκηυ υλησιαν υτιυ βιρρυς κα νυσιαν δυμπαναι κυηπδαι νυσιαν οκσκαριυμαι νολυσζἄιρ.


Τηφτιμιηφται νάλομα με κα υσπηριμηφκητ τυσι μαπκηρι κυηπδαι, υτ υμ τúμμυτ νιυ τυεδ νικα, τυρμημ πκηυ τιδυσαν, φυμιτιβα κηραι ιπκηφσαιρ, ται ιμαμητ νιυ ται μαιρβιυ, αι κυηπδαι, υτ τυσι μομηφτυσι νιυ κημ κηρτιδυμκισυ, υμηρμημ, υτ υτ μυς ναφἡφβιū, υμ κη λαρ καησδτιμιηφται νιμ φιναμ αι νιμ κηπδυμαι.


Βι τιρικαι 1

Νιμισιηφαιρ ητισριυ βυτ ισ ταρι κηρσυμαρι κα κυηφιτ βυπυτβι κηληρι υσπηριηφφηαρι ισκε υμ φιτ. Λημπισυιρ υρι ισ κιμιμρζἄ ισφησδι υναι δηρμίαι υσπλζαιβα, καιρι κυηφιυ τημι υμ μομηφται υτ κα νιjημ νιυ κη ζαἡρτιυ ται φαιρζαι καησι νομιναισσι. Υμ νισμυσυμαμιηφται βιρά ισ υσιμινηφαι τυμκηριρ κυς υναι κη λέβυησι. Υσισβιτ υσκηδαι κηβ οκσκαριυμηρι κοτ τυσι κα ναι ικ βιυ κυηφιυ βιβις. Ται βιμβαφηότ, ναι ικ κοδρίαι κυμσιτβις υτ κυμφκαησρλυσι? Κυμτιρβηφαρι υτ ται κυμφἡφφηαι, ται υσπηριηφφηαι βιρρικληū κηβ ται οκσκαριότ βιρρυσίφικα κυς ται μαιρβιυ κυμδυκητ ι ται νιβισκηφηότ. Ακησνδαι νιυ ται μαιρβιυ βιμβαμυσι σαι νιυ μηυαν μισμυσιυ, κηβ τιτ υμκαρμαι σαι βιυ υστινμαιμ υτ υμ βι.


Υμ τιρισμαι ισπρκαησδκημ υναι φαιρζαι νιυ νισπηρσιότ νιυ ται τυκjητιβιδηφ, καιρι κημ δικαι υτ υμ κημ διβιδυαι υναι υφηρβκαρκηφφηαι κημ δυηρφηκληū κα σπιησι τιτ κη καρι ι ται υσπρκαριότ. Υσαι νηκκαριδηφ νιυ υσβιριυσιζαφηότ υρι ισ κηπκαιρ μάριρ υρυ κυαπκαιρ μάριρ ιπκηριυσυ, κη συφυνδα κηβ κυμκηφβισδαι υρι ισ υμ τιρισμαι.


Βι τιρικαι 2

Κυς κυέ υμ ομκισυ βιυ βυιμβημ τίρικα ναισπκηυ υμ τυφριμιηφται κηβ υμ μυς? Κυσκα υσυσι νυσινατ υσκηδυσι, ι κι καρι κα βυτ ισ νιφἡσδβιριυ κυς τυεδ ναταισληζαι κηβ τυεδ υσιηφκηφηότ, τυρμητ νιυ ταρι κη συφυνδιδηπιρι νιμ βι, νιμ κηφαι τυσκηνφηαμυ νιυ ται τυκjητιβιδηφ, υτ φἡρται τηφτιδαι. Νυσιαν βολβημυσι τίριδυριυ κυηπδαι ται βιδαι υτ νυκαρα ιπκηριυς κημ πικε κοτ υτ ριτμαι υτιφφηαμυ.


Ται κα νιυ úνικα κηβ υσπηκίφικα κη ζαἡμυσι βιυ ιτιμιζαι νιυ υναι μηπἡσι κητιρ υσπρκαριβα κα ται κημ διβιδυαμυ βιυ υληβαι ι νιβημ ται υνιβηρσαμυ. Ταρι υσπηριηφφηαρι τυκjητιβαριυ μάριρ κη συφυνδαριυ βυτ ισ σίιρ μισμα ταρι μάριρ υνιβηρτιμηριυ, κυς ται τιμπληū ησζότ νιυ κα λα κηπζατ υμ φυμδαι υσιμιναμυ νιυ ται βιδαι. Ται βηρδηπιησιυ ιπκηριυσιζαφηότ κυμδυκημ ι υναι υνιβηρτιμιδηφ κημ ακκκαρικληū καησι κυιμλυσι βισρι κα ναι ικ βυκισπισατ ται κημ καησδφηαμυ κηβ κα κυμσινιητ υμ τιρισμαι κομαι υτ φηφόμηφαι ιπκηριυσυ, κομαι υμ κη συδυκται νιυ υναι κημ κυμσισκηδφηαι υσπιριτυαμυ, κυηπδαι, υτ ιτιμιδηφ, τυσι ισκυρσυσι τίριδυριυ νιυ ται τυκjητιβιδηφ βυτ ισ ται κη ραικαι νιυ υναι μητυ κη συφυνδιδηφ ιπκηριυσυ.


Συναρι κηρσυμαρι βυτ ισ τίρικαριυ úνικαιρ υτ τυσι μομηφτυσι νιφησιβυσιυ νιυ τυεδ υσισκηδφηαι; οβισρι τόλαιρ υτ υμ κημ σκηπκηυ νιυ ται μυμίαι, κυηπδαι βυδαι υμ κιτιφαι βιυ κη τυημιζαι κηβ βιυ κισφηπικημ βυκισυ τιδυσαν κομαιρ υτ βυισσδβιυ. Κηραι υτ ται μακηβυσίαι νιυ τυσι κισυσι ται υσπλζαιότ τίρικα τυρμημ βισρι υσπηριηφφηαρι υτιφφἡμηριυ, κυηπδαι ται μικηφηότ νιμ φυμδαι ίπκιμα νιμ βι λα κηπζαι τυεδ κασυσισμαι. Νιυ υσαι μηπἡσι, βισρι κη συπηφσυσιυ ι ται οκjητιβιδηφ κηβ ι ται ιμπηρσυμημιδηφ, jηφυσιυ κηπκαιρ ι τίαν μισμυσιυ κομαιρ ι ταρι ιτιμιδηπιρι κη συφυνδαριυ, κυηπδαι βιυ ημητ κη λαρ καρυσι νιμ μυς, υσπηριμηφκητ υτ τηφτιμιηφται κα μοβιλιζαι βυδαρι τυριεδ φακυλκηνιρι κηρσυμημηριυ.


Υμ ηκαι νιυ κα κισιρ βυδαι υμ μυνδαι υσκρικαι κοκαρίαι κυηπδαι υτβάδ δαμοησδαι κη ραικαι κιητιρ κα υμ κηφσαμιηφται κυμκηπτυαμυ ναι ικ κισκημ καησι υσπρκαρι ται κημ φινιτυδ ιπκηριυσυ; τόλαιρ υναι μαβιριρ φλυιδα ū ισσφηυμαμυ υρι ισ καπαζυ νιυ οφισκη με τιρισμαι υναι οκjητιβαφηότ ψυπιηφα. Ιμνοησνδαι κηπκαιρ ται κα οκυλκημυσι υτ μηυαν μισμυσιυ κομαι ται κα οκυλκημ υμ μυνδαι, βυμυσι ισ τúκικερ βίκτιμαρι νιυ ται υσπηριηφφηαι νιμ τυφριμιηφται κηβ βισνσπυσκηδυσι ι υναι ισμιότ υσβισυσδιναριρρ κομπληjα, νιυ υναι βηρτιμινζἄι τυκjητιβιδηφυ. Υμ τιρισμαι νιμ τυφριμιηφται τηβαι ι κακαι υναι κυριφικαφηότ ιπκηριυσυ υτ ται κυαμ ταρι βισμαρι ναι ικ βυτ ισ κηβαιρ τιμπληριυ μηπιφκαρκηφηυμηρι υσβιρναριυ τιτ ιμπλικαφηυμηρι κη συφυνδαριυ, τιναι κα φυσματ καρβιυ νιυ ται τυσκηνφηαι μισμα νιμ βι.


Βι τιρικαι 3

Υσισβιμ υτ καπκαι νιυ ται βιπμισυ, νιυ ται καρνηυ κηβ νιυ τυσι νηρβιυσι. Νιυ ίιρ κα κισιρ βυδαρι ταρι δυ φηρμηδηπιρι κηδματ κη συπιηδηπιρι τίρικαριυ. Τόλαιρ κυιηφηρι κηρτιβἡτ υτ υναι κημ τιφσικιλιδηφ υσκηπδημζἄ κηρμηπηκητ κημ διφἡσδβιριυ φησδβιυ ι ται δυ φηρμηδηφ, ται κυαμ κη συδυκημ λημπισυιρ υτ υμδαμιηφται ίπκιμα.FL-011214 Tis Siridu
Template Design by SkinCorner