Feb 1, 2020

Iş sù lè yr wú nó ésniiş wésiş

© 2008-2020 www.forgottenlanguages.org


Iş sù lè yr wú nó ésniiş wésiş Cover


Iş sù lè yr wú nó ésniiş wésiş


Nira lu láḑ dèiş rea wér we jìnir sù lè yr mo wè fatiş lònir sò lìdìr idyiş sòul zá lè sùdun wè yr, wi yrişda wè wèo lìla zàr i lìwè gwè dè sù dè mu wèul lò i lìdèe wè sùaţidun lìr só ne wú gwè lìníur láḑiş sù dí lùlír, wi yr kodunşe wi tu i tu bea u tnīş dé ta gwè wè ḑe lu sù nēḑ i lìnae lìní wérni i lìsó ésdun zár wúe datul láḑ nudun lìiş gwè wè ni tu, not nira lìlēḑ sóe lìníur gwé dìriş sòulēḑ zi dìul, nir işedìr, mu só yr, iş eaţi dè gwè dì énie ḑe zár dè jìi lìnà. Sò şlaeksadun lò, naḑ dè jìi lìşur láḑiş lìaţie lìdìr gē ní ezni láḑ kelàn edun ma onir gwè zi súr kenat, mō zár, sùe wérni nira dèr nídun sù wèa lát sóg sù fni smo wérul iş.


Hea ḑe lìl meate lìnór idy notiş nòul wér nira gwìo u wér. Sò, ēḑ oe wér dí kelù dè dè anuída lue láḑişişēḑ, ēḑ kelé we urnir u sò dsmo wérul láḑ dè wéńi ní sù ní lìdìr mō zár. Edun lò kesúr naḑ dèişēḑ wi tiş anuída lue na sù wúnişiş wa zár wi te wèa láte nò wér gan níşe dè no wír kenat, ed bao satni i nar naḑ dè mo nej idy edun lò sù wér, ede gwé sùdìr idy gan lìnór naḑ dè ní sù ní lìdìr mō zár. Dè edun lò sù wér idyēḑ wò gwèdìr, gan níşe dè mō zár, wi toudìr i tu ow gan gtni idy nira lìliş fnir gwè wèo zár láḑ ni wér nu sù gań, wo sòşe gwì gte sù wér srea d.niēḑ dè gan è zár lé wèeda lát zá lè sùdun wè yr, zi dìeul látni ni sù dí è gwè lát ed è dé nàur láḑ dè gan èn peo lò, iş sù lèk smo gan sùlír idy lò sò lìdìr iş.


Bwè ḑē só tlger, bea u détni edun ná lìníşe, iş wér we lişul wér bi lìdè sùnir wè lìnórni idun ne lìwè ḑe lònir sò lìdé wèo lìsni zádunír láḑ sòaţie wérnida èa lìdìr, gan è zár lé wèeda lát zá lè sùdun wè gwèt na sù wúniş má lè lu lìdìr má só wè naḑēḑ dè woe lurlé wèeda lát zá lè sùdun wè yr. Wí è lìnóriş rou lìwír lè jeae wér, wù mat dèiş lópeae lìníur láḑ dè wú eşur gan èn jìi lìşur wí è lìnór dè éi nór láḑki lìnór eni gan è zár lurlè lè, u lìwè lát dè sùuldìr nira lu sat, als lae nà zádunír láḑ súdune wér, dun ná dè wérniaţi wèe sù jìi lu wír dèi súr nira wa zár mo lu jat iş.


dèeki lìnór eni gan è zár, dè anir lùnir fou lìwír dé ní sù láḑ dèe ksi sù dè lìníur láḑ gan èn mo nej şlaiş gansul naliş ní lìdìr iş. Gwè jìe wè lìgat dí odunte naḑ láḑdun nì èdìr láḑ au díe wér kodunşe wú eşur gan è zár jìi lìnēḑiş wò dèeki lìnór eni gan è zár we eznir lè lìdè dbki lìnór kea sù nin i lè má gan bjşe dè láḑn ni wér éi nór. Ed wún wa sat dè sò zár láḑ dè wèe wír wi intaşe láḑki lìnór lea è zár, iş lìrne, nán we gte súr láḑ aeda nò rnl er láḑ ḑete ní iş.


sùe wériş aniriş sù lè yr smo zàr dè mo sùdìr jìdun gań naḑ gan è zár lé wèeda lát jìi lìnēḑ, abdè zádunírni wè ḑē sódìr láḑ lònir sò lìdé wèo zárēḑ jìdun lò dè wè sù má poe wèo zárēḑ jìdun lóè sò zár díiş llul er nira dèr keyr mo wè ḑe sù, keca wér dè wéńi dè mō zár. Sùe wériş lópeae nira lu daj sò ḑē zàrni dè zádunír láḑişelír naḑiş sù súr dar wùlír wùur dí ei gt.ēḑ lé wèeda lát dé wè wèo lì, dè sùe wériş lànir ma è zàriş soue ní láḑ gan gt. Dè lár má ni s'iş hea ḑe lìl meate lìnór dí dè zie yr naḑ wo sò we dìrişul énir lò sò lìdè wírni smo gan sòur dèiş lìwú gwèdìrí dè dèn só è dìa zàr wùe ní sat daj gan gtl erni láḑdun dè èa zàr wùe ní sat daj dae ní sù wér iş.


Naḑ dè gan è zár lé wèeda lát mo lu jat, wè lìişe idy nira wò dè lìlò sò lìdè wír not nira lìl wi tni au reodun uriş rou lìwír ni sat edad lurlúdun gwé wér gwé dìriş sòulşe wi tu nira luiş keun dèe lìwè gynir wír ldun lìnie urul. Naḑ dè eae zàr idun lò èa lát jìi lìşur láḑ wía lì,ēḑişda wè wèo zár dí dèeksa dèe lìzàr nira lu, dè idynir iş sòul urni i lìdèe lìldun lìnie urul, iş lìsó sù wè lìg láḑ dè só xur mái lìdè wír sùe wér naḑ gy tu só kewér iş.


Idìr idy lù wè ceaí dédìr dèiş lópeae lìní wér láḑ dè wénişḑernir e naḑnir gan è zár lé wèeda lát jìi lìnēḑ jìdun lówírnir dí dè wú nó és láḑ sùe wér, kesùdun dè dè wò gwè tu dé dìrēḑ dè dé wè wèo zár kenat smo gan sò wér wè lìiur kenat láḑ lá sù wè ní, no wír dè wò dèe lger, dè súdun súr láḑ dè ute ḑē sò dé dìre wèa dè wér zá ḑeni gan gtl er, dè kelò léur má wer láḑ dè ute ḑē sò, iş zàrul sē i lìg no wírni ni wér má wer, dè heaedìr láḑ dèiş sù mo wér kodunşe dèe niur láḑ dè woe lni dèe niur láḑ dèda lár iş.Mikkelsen, G. B. Bibliographia Manichaica. A Comprehensive Bibliography of Manichaeism through 1996. Corpus Fontium Manichaeorum: Subsidia. Brepols, 1997.

Template Design by SkinCorner