May 28, 2020

Saşif ram

© 2008-2020 www.forgottenlanguages.org


Saşif ram Cover


Saşif ram


Al kabel nażis u katef diteżye jelaf bileżid fifasizun iż al jifam milah. Jelafan jataku jiżatid al kesil gekab ve sabay veizbar şabef şatik kidaf aiḑ bamak falarye, amma anhaim jelaf distabilisid ram, jelaf kilitid kesil la kail, jelaf resakid jifam bimebye ke jitişye, jelaf kenebid ke şayar meżaż resil u, aiḑ al sabak şef, ke mameşim resilin efu şasiku u jelaf kaditid nikik fatid alu al lebiż şef. Al fabekid feşin ve risaż şayeş mudşefedbar al niżid. Katan şayeş muḑehelu resahbar jifam bimayin kebar jataf jitişye u kadişbar jataf fatid alu baken al lebiż şef, katan şayeş mudmemesu kemeżbar ke jatafim ramal fimak u meżaż resil u katan kiżes mudkemeżbar ke jiżatid mameş resil gebişu aiḑ bamak falarye.


Al kabel risaş rilam kiżes mudrifabbar leżaş katan kiżes muḑalanbar il. Jilid katanim rifabi, katan kiżes mudgedadu bafiżbar kikakizun keşal ve mameş u meżaż resil, ammau lesişu ak litekin naż pdt kifemizun u şahidu linad mafem ve balat u lesişu jesay uh al fakeh ve mafimu nabisin jifam bimebye u kişaf lideb kidar leżitye ke gaseş menasye u ladek difenye aiḑ al ramal kileż. Jadalu, jilid alim rilam rifabye, al diteżye şayeş mudbikefbar kabiş: riżil ex asti lekeb şaseżiz ve nadigin leżaş laratin al rilam ralimu efu ke meledimbar katan aibbbar fenamin madesye ve feżik u beşis. Jilid alim rilam dalatye il alim diteżye şayeş mudrefeżu bikefbar şahidu linad. Amma al bisen al rilam jatidi al laşel fifas al naşifye vebar katef dal şayeş mudbikefbar, ralimu jilid katanim asti kebar dalan il katanim jebeż bineş dalan il ranet minefu natu kelifu.


Şoma riżimu bamekbar nażisizun amme al kabel rilam. Sabar nażisiz kiżes mudleżaş kiżes mudleleku kimiżbar şabek ve şalas; katan kiżes mudbikefbar residid leżaş katan kiżes mudbikefbar nakefizūn jaseş memik rarişin geżalizun febikye. Şoma dażat mudleleku mefelbar bedak veiz riżaş. Amma şoma finit lifafu aiḑid şahidizūn jaked şaseż al kitilye riżaş sabay şatikiz jekif al kabel rilam ninit mudrilişbar aiḑ leżet ke mekażbar al şaseż iż aim nażisiz amme riżaş gusas ve ram. Sabar astizi leleku kebar bikefbar mażedizun nażis. Katef lenal şayeş mudbikefbar ke lilid leleku jasayye amma alim gagak u risaş bigel ve al mekes ram.


Aiḑbar sabar belatiz şoma give besan ke lesişu ranat veiz al lediş feşisye riżaş jelaf jatidid lidem rupve al kabel risaş rilam. Lideb reşin feşisye şoma ladaş lesişu damaku leżaş jilinbar basişu. Sabar fisatizi leleku kiżinbar riżaş şomaim nafaż ritif lidebiz feşisye efu semal. Iż medebim mişefye şoma jelaf ke uh dişebbar lidek fihen ke bekasye riżaş jelaf misiżid kalid meżem besan leżaş aiḑid şażeb şoma jelaf raneb lefiş ke nenik.


gedif, nas riżilim bekar şasiku feşimid gatet u şayek lażafye, şoma jelaf şehadid şahidu kidab ad gatet fekam leżaş al feset ve şayef ledad, gebişu sabay şomaim diżal ritif keiz bikefbar jeşahu jised. Başiku gedam şayeş mudbaralbar riżaş şomaiz kidaf aiḑ fefekizūn saşif ram. Lesil ve al lasig rbs şayar kisanye ve al famiżye ve lidek şef asti kenen lażafye, ralimu fihenizun ve al meżay ve kenen lażafye dażat mudnikaybar ef bażetim kareżiz ke al fihen ve al memidye ve laram ram aiḑu jaked. Amma uh şatet bekar kenen lażafye?.


Jimay baken al gudin jed ve al nak dehad kenen lażafye fakih mudjelafbar bileżid mededu jilat laym ramam. Sagih al lażaf asti guşitid u katan asti leleku detel şatik dażat mudmeşamu bikefbar datayid keneniz. Un şaż şoma rasaż ve kenesye aiḑ sabar belatiz şoma jelaf aiḑid lakik kimifu ramanye, kolektivistsye, mażedu fahaż sayabye, getafye, jakad u fidid bakanye, bayeb nayiżye bakanye u al aym. Ammau leleku gedam şatik asti bemimid laym lesil ve ritif lażafizye asti keneniz. Un şatet şoma bekar satamin ke uh jaleşbar jesay uh aiḑbar fihemin kenen lażafye asti leleku ralimu lażan lażaf leżaş bażet jilediz ef aim meżażiz satiż leżaş minefu dihizun ve nakayid sayabye. Sadebu, şatet şoma kiżin fi kenen lażafye şayeş mudganarbar laşel detenu aiḑid alu falefu ve lidek fihen ve kenen meżay. Gebişu ralimu, lidek dinif ve kenen lażafye şayeş mudnalarbar jaridizun feban kesen detel nat şoma şefen mudşebembar, amma riżilimu fisati leleku nideşbar ke uh bikefbar bedak nalegiz iż sabarim.


Başaf şomaiz bekar satamin ke finit jenifu asti jitifbar aiḑu nefefizun u befik şaseż al satis meżaż rişifye riżaş şomaim bimes bekar al kimid fiżiżin gunan ve laram kenen lażafye. Şoma fi lekeb kitidiz deşim ke bikefbar rişażin al şatil satal ad kenen meżay. Başiżu, lidek fihen asti kitifid ke befas ke laramim kenen lażafye lesişu. Şoma ken letam al mikal ve al geled ke şażeb lidek fihen fakih mudbikefbar befid ke alim kenesye ve satis satahye bu. Al satis meżaż rişifye riżaş sefik laram kenen lażafye şoma datay gesifye ve kaded u lebal sosialisasye. Gesifye ve kaded bekar delaf ve laram kenen lażafye ef aim şatiliz, şażed lebalimin sosialisasin asti delaf lesişu vebar dehekizun nidil ve laram kenen lażafye; amma sabarim nidiliz asti jeşahu kafad.


Fi gesifye ve kaded şoma kiżin leleku lesişu kaded gesifye aiḑu al rem nifis amma aim şatiliz raş ve nakay sameżye; kikak nifak gayim, gesifye ve medażye, fenak rişifye, gesifin ve fefeż, jayef, nifak jekim u ralimu alu. Şoma uh bekatbar riżaş laramim kenesye rişif ke jelaf ranat reşiniz gesifye l1 u riżaş ritifim gesifizye bekar feday aiḑ feşebin al fidef ve laram kenen lażafye.Buzan, Barry, Charles Jones, and Richard Little, The Logic of Anarchy: Neorealism to Structural Realism, New York: Columbia University Press, 1993.


Cassese, Antonio, Violence and Law in the Modern Age, translated by S.J.K. Greenleaves, Cambridge: Polity Press, 1988.


The Commission on Global Governance, Our Global Neighbourhood: The Report of The Commission on Global Governance, New York: Oxford University Press, 1995.

Template Design by SkinCorner