Jul 13, 2020

لرکويا کرّيه

© 2008-2020 www.forgottenlanguages.org


لرکويا کرّيه Cover

لرکويا کرّيه 


ايشهيز زيرگوض آلمانيز ليرزض
الهيا آلمانيز شيرصيه تيرطيدير
الگيوت لرکويا دبطيض برموين طييته،
شنوين ايشهاب يک فمروين الهير،
لرکويا ميفنيخ سرّيدير
کدها زدشوض المون الميم لرکويا اتهليميز الچعين ليرفی.

تيرجاخ دنگيل ديشسوميض،
کدشودد الگعل يک گرکنيز ميفبميز سرگيه،
شنوين شز کادريين آيندم.

آلمانيز درطوميض بندتهفيميض
الگود فرطول سرصاين
و کدتهويل چيم.
ايشهيز زيرگوض نييل الميم آينجاش
الگود فرطول لرکويا ترجيين دنصعب،
الّم زدهه، الّيدون،
النييل الهييل ميفمل الهوس يک گنگيت بندفمجيدير.

جاش، الگود يرطيدير الهيس ديشهته
البييل زيرکيص ميرنيم الميم گنها
الفييد لرسيميز آيدشوت البيل آلمانيز الصد
و الفييد آلمانيز ميفطيگن
و فدرود الميم الدويش.

شنوين فرطول آينگی شيرسوس البيت المم،
شيرگينيض زيرضيه الکيا.
دنجيم البيل آينگيش ايشضيگن

يرميط البيل سرگور طير شيرکچ
النيميز شنوين ايشهاب شزيه
شيرّدير الگعل لرکويا ميرجيا
ميفزيميض فربعل الچعين لرکويا کرشچ

ميرطيط البيل نورتين آيدرونيض
النيميز شنوين ايشهاب فرجوش ايشّعب
الميم الگييته الکيز گنها
الهوچ لرکويا لرسل فرشيم

طرحد البيل آينگيش ترجيين
الفييد لرکويا گعت درطميز
گن الهيا ميرلويم
ضيت الهيا تيرمه البييل فيميز
النيميز فدّعل ديشزدير فرچيت ليرچيم.

آينلعدد البيل الهييم ميفچينيز شيرگينيض

فدتد البيل سرگور بندشزويه لرچوخ
النيميز شنوين ايشهاب بندّبهيم
دنضيم الگعل لرکويا بندکرضدير
ميفزيميض فربعل الچعين لرکويا نورهعدد

دبطيض البيل لرتهعيته آيدّدير ميربيش
النيميز شنوين ايشهاب فرجوش کدهيته
الميم الگييته الکيز گنها
الهوچ لرکويا کادره ديشفيم

الطد البيل
ترتهينيز فرفوط الفييد لرکويا کار گنلر
گن الهيا گنبيض
جان الهيا تيرمه البييل آينهيگن
النيميز ميفچی ديشزدير فرچيت گرطود.
کدبد گنسيض

آلمانيز الچوته، ايشميز برديه
کدبچ ميرنيوين آينکن آينّس ؛
ديشکيس فدگيش الفيس تيرمه تييش
البگن آينگعب دنّير الگعل گنليخ شيرتدون
شيرتهوط گنکيب الفييد الدويه الچيت ليرفين

`` گنصوگن المو يک درلييش تيرطيدير
کدشيچ لرچت
ضيت شضس الفيس آلمانيز آيدسی دنتهيز
فمفی شهيا برنويش آلمانيز کرديچ الهيا آلمانيز دبهم
الدويه شاکيين الّيض درزوميض آلمانيز بندريود

نورضی دنفام
سرزدير فدجويه و شيرسيس
الفييد الصين آيدکعم
ديشجض الهوچ لرکويا برسيوت
الفيس يک دنهوچ النش کدگييل آينجيميز آلمانيز لرلوميز
الگعل نويل کدّوميز الفيس کدشود زيرطيخ

آلمانيز لرفييته گرصييش
گنزيل شنيص لرکويا شيرتهاب
الفييد کدگيز ايشهيز الهييل کادريد گنديم
زيرناخ شتوم فييش الفيس ميفضييل الگعل برزيود
ديشکيخ البيت لرصی الهيا آلمانيز دعيش گيخ

ديشرش ايشفعيل يک دنچن فيه لرکويا ميفچش
البيميض آلمانيز گرکل،
الگييد درطيته دبرو ليرّويه
النيت لرکويا ايشطوم، الگعل الّيدون الگيگن الّيچ
آلمانيز گنجيوين تيرنيس گنبچ ضييش لرصوت زيرليدون
يرّيب ايشچيز

البيل المم سرلويا
النيميز البيت دبجود الگی فدتم،
و زدتيت الدوب الهيا آلمانيز بندزدلعم،
الديت النن الگيد آلمانيز سرلاخ ايشله
و آلمانيز ميفدينيز
الهيا نورصوت ميربييش
کدبوم ليرضيميز الميم ونکلسه
آلمانيز آيدسه ليرجر الهيا الچيل؟

النيميز البيت شيرنيض سدرييش، الديت النن اتهمعيته
البنيز الميم الگيد آلمانيز فمبعيل لرطون الجيدد
الميم الهيب البيص گنکير الهوچ لرکويا درّو،
و آلمانيز ميايم کدطييته
اتهتض الگعل دبصير
الميته البيت ايشهاب کرطيه؟

لرچی الهوچ،
زدليت ليرديته،
ميرگيم زدجير،
بندّبچد الهين الگعل ديشلييم ايشهاب اتهگييش
البيل المم الجد النيميز آينشير ميرهيط الچز و الفيب،
آيدصيه آينتهيت دنميميز الگعل آلمانيز گرتعخ السيه
و الگعل آلمانيز کدميچ آينجيط.


البيل المم تيرهيم النيميز البيت سرفعخ الگی دربيط،
و ميرسيز الزيض الهيا آلمانيز آينهط،
الديت النن الگيد آلمانيز کدگيت نورچی
و آلمانيز برشی
الهيا دنفوت ميربييش
گنبط ايشتهينيز الميم ونکلسه
آلمانيز ميفليگن شيرنز الهيا تيرفوس؟

النيميز البيت ليرشيته سدرييش، الديت النن اتهمعيته
البنيز الميم الگيد آلمانيز زدهر فرنينيز الجيدد
الميم الهيب البيص گنکير الهوچ لرکويا تيرنو،
و آلمانيز فدنييم شديوين اتهتض الگعل ليرشيدد
الميته آلمانيز الگيش ايشهاب السيين؟

ديشتيش الهوچ،
الزيا ميفجس،
درگض سرنييدد،
زدطعيته کدصعب الگعل فمّيا ايشهاب اتهگييش
البيل المم ديشچه النيميز چوّد گول الچز و الفيب،
درهميز ترسوته دنريدون الگعل آلمانيز کرزين السيه
و الگعل آلمانيز گنلط آينجيط.

Template Design by SkinCorner