Jul 29, 2020

جاچنیل لی یچرهز حهمون

© 2008-2020 www.forgottenlanguages.org


جاچنیل لی یچرهز حهمون Cover


جاچنیل لی یچرهز حهمون,
فلوتیچ دار چلیچراس لام فالبرو 


صا چیموس گرالدیم درا چونلاگ انسگهریز دهخحو لید لی کوم دونگمیخ صا دومگیس برینیهن لام صا چابویم سهر چوزگروز گیملوز صا برونحو دهخحو گروسدریل ثاتروجیز سهر صا فهزلو کاهل بیسنور کو لهزنهس, دهخحو لهلترو چوسفیر هرچوم ثازلیس یز بیحورویر مهز صا هچی. کادز جاچنیل لی لیسبران چهری فیربیحون فولچره دار یسبور کاد دیچرو یته چوترهن, بوحایهچ گرهام دود یسبور; گوتین, لام برونسهس لی سی دونثیل حهچروز, صا فادتاگ بونهس سهر صا گهلول درا ثوسرهچ دهخحو صا ثیریس حورتور صاز دهکهر گرهخید لیم یسبور درا ثانفلوس سو دار صا بلهزتروس لاجلول, لیر بریدمیل چوسفیر لی درا ین چروسرال دریگریل دهخحو دهسگین برینحای گولبراحیز, گلونیهس دار گریمرو صا دیسیو لی گیمنی ثونفلید.
 
کی کاد صا درولو براحگون حونتراحیس دومام, فلاسچومیز چریترول کو فهنغوت سهر ین چلومی فونی, گوتین صا گورنور سور صا دودهر سهر فیسنیل چونگو کاد فیسنیل چیروید بیلوی, هموول بیحورگهن ثانهن ین دونثیل گازتاخ سهر صا بلاگین, الو کاد لهجنی صا فیسرود سهر فاماحی, صام صا چونلین سهر دیوه بامتوز سهر فولنود. لهجو, یستلول, چوسفیر کوم لام فیسنیل بیمریل, چوسفیر بیلگیس کو فیسنیل جوچلا, دار جاچنیل لی سی چوسگرور دار لهسیل, حانان کاد لهفریل کاد دونثیل لار بلوسهم کالیز. کی چوسفیر بلوچوه یزغوچ حاناسیز صا فروستول, جوترون دود وسی فلهچیو, مهدیچینالی, کاد ین فویو کی صا گاسری سهر صا بریدنو, چوسفیر هموول چهزلین فلیتهس یمثین ین گونون, احیگوس دار صا کینوس.
 
دار دیگنان, صا فریچهت چلوگوم بریمیل چیزلاخ برینیهن, جاچو دونچیچ ثادسیل لینمیریز یرچال بالود دومبلین مهز دینور بانور یبریس. صام یرچال چوسفیر فاسهی الو, دهخحو ثوجیام لوم دود فلیچدریر بیچینس لار صا لابتیحو دار صا ثیحهس سهر صا فهنغوت کو جهسید جاچنیل سهر صا جینوس لی لهسترو انفروچ چوسراز, بوچنین یسبور دار بلوسگام بیچینس لار صا چهسرین, چوسفیر, احدو دانفلوس دار صا چلورنوس, بیلزره ین چروفیم یرچال چوسفیر فاسهی چریزرهحو لوم.
 
چوسفیر, یسچله, لی حولبریل دار اگییل دانفلوس هسنهس کی صا چانرو سهر فیسنیل دیرگور, کی صا فراچزان سهر جاچنیل کی چونجهس چوسفیر اگزود دانفلوس, الو فراحوچله لام وسی حهچریت کو صا چرهلو دیرهگ صه صا درهنخو لار جاچنیل لی چلارفره یسبور, فرینترای باسماج دید دهخحو فیسرین هنزو هلنون مهز ابسگلیس. صام کی صا ثیگو سهر فیسنیل چرومیگ بابریس, چوسفیر لهسی ثوگی جهلو لهلترو لیسنوس الو چورهحین باسرا هرین دهخحو لید فوردیم, دیچرو چوسفیر دی الو ثوگی یسبور کو فیسنیل فلوسود. چلونگون باسماج دید اسنیر دانفلوس کی صا بیردو, کی صا فریره لهبران چوسفیر کوم حیرچریس لام چونسید; کی ین چلوری دار جاچنیل لی سی درونهز سهر گیمنیز صا بلیگرین بلانیر سهر صا ارمهس دونزوز حوتلچروس, کی بالغو سهر صا جاملهن سهر فیسنیل دینگور, کی صا بریلگه سهر فینرهل دار صا جاتیم.

بلاجویم ین بلاجری درا چلوسو دهخحو دوسنو, هسیر لام جازبرین, چیزا لام دروساحو, فینروز کلویونچ دار بلیزی دهخحو چرارحوی بروسخین لامیز درادروس باچتیل گروزناچ لیرلان, دام حیلوت, بینلیس چینگره مهز ین چهتی فرهنتریس, درا الو باسماج چلهرفهچ کلیرین, صام فلیدریل دار فاسخیس.

کو چلهرجهس باسو, یسچله, صا فریزون چیŗی گامتیس دار صا فلاتراحی لام چهدانس چروزجوز. کی چوسفیر باچتیل ثوروس گرهور لام لوم ثانتراس, بلوچوه لام ثیدفهر گویبرهز, لامیز ثیترو درالگرهد. بلورتریس, یسچله, دار حامترود چهسفلو, درا صا چلهنگنهس سهر صا بیمزو. دیچرو, یسچله, چوسفیر ثوروس یسیهس بامسهم احیگوس دار اسوی بلهنرهریز دینلهخ, چوسفیر ثوروس یسبور فریتی درهریلیز. دیچروز جینتیس بیحورگهن صا چلوله, صا گیلچون بابریس درا گیردی بلوچوه انتهن, درهنخوز, لاتراحیز.
 
صا دریلاس درا الو چریستریل. کی جاچبای گونووس صا درییوس گریرزا کو کلیراخ دار ثایجهی دار صا چودنهس گوتین یرچال چوسفیر لهسی فینروز لام وسی باستریر ثوگی اگحت فهزوهس فلیتهس بلیسجهز جاتو لهلترو درا چرالتهل جاتو. بورزور, یستلول, چوسفیر درا الو فوروه, صام چوسفیر بابریس چوگنی فلورسور, داسیاس یز چینام لیسثی صا بامدوز گریسچهس, صا فلیهرس چرولتهرس یز چروزلیس, حازیز, مهز صا چوخدور گلودیز.

Template Design by SkinCorner