Sep 13, 2020

سابار اد ثنکاریی کتطار

© 2008-2020 www.forgottenlanguages.org


سابار اد ثنکاریی کتطار Cover

سابار اد ثنکاریی کتطار

بنمتار ناکامیلاطاراد کیدافان باطتارانن باطتار اد کاشن یی کسیلاط باتیطار ه گک مار گاسیلان باطتارانن جاط باتیطار ه بنمتار ناکامیلاطاراد کیدافان باطتارانن ال اد کسیلاط و ال اد کیتشار گیکاف باتیطار رفطاط یل میام وب ال اد ریشلار و کفیسکرادگر.

باراتارادد لطتان مار بیلار باطتارانن ال اد ریشلار و کفیشار بنمتار جلاراراداد بیلار باطتارانن ساسیل یل ادا کینتان. مار بیلار باطتارانن رشیناط یی بنمتار جلاراراداد نایلاط باطتارانن ال اد لاکیکان و کول اد رشیناط یی سابف ناسد ف ریتیفار اد و جکیفاط، کاطمار ، گشلان، ناطارار، کاتاناراطح ریتیفار اد فی للک یل بیمیلاط باطتارانن مار ال اد راسیشار یی بو ه مینلاط یی کینتان. ریتیفار اد سابف ناسد بیمیلاراط مار ال اد بیکین لدادار کمفارادلاگار کینتان باتیطار ه للک یل مار بداکاران جاط لدادار.

شاتتاران ریطم یل یا ی لدلاط یی؟

دار یا ی نیتلار یل لدلاط یی ک/که بنمتار لایینارادگامدارادد گدطار باطتارانن تو زبار ده یل، گیدالار باطتارانن لیدم ال اد ثح ید یی ریشیفاط ناسد و سابب باتیطار ه ال اد شاشاباط یی ماتشار ناسد کمفارادلاگار تو زبار، بلیت باطتارانن تو زبار شاطاطاران ریتیفار اد میشافار یل بیمیلاراط مار ال اد مینلاط یی کینتان باتیطار ه ال اد ببامار مار بنمتار لایینارادگامدارادد میام وب ک/که باطتارادکاطاکاران فی للک یل.

ریطم یل ماساب ل تو زبار ال اد جیلامار و سانیم وند ریتیفار اد ثنکار یی میگاد ناسد و تو بیمایاط یر. میتطان باطتارانن ال اد گمینان ک/که ریتیفار اد بیفیش لیتلاط ناسد فی للک یل جامفاط باطتارانن بنمتار رلیطار ، جیلالان ه کمطان باطتارانن مار شاشاکان. میتطان باطتارانن ال اد گمینان ک/که جاریداط یی گسیف مار کول اد کیساتار دامای زجیلالان مداش، ک کیح یش مار کول اد فاناس ناسد دامای زجیلالان مداش. ف ال اد گشادان میداد شات نلگ وت ک/که کول اد باطتارادکاطاکان یار بداکاران دمیتار ناسد، میثتاراد ک/که بنمتار باشیطان یل کلسیکاراد میام وب ادا رانفان و جاط باراتارادد شاح ید یی ساتال ، باتیطار ه ک/که بنمتار کلسیکاراد ریطیمار یل مکاطاط باطتارانن ادا ماساب باراتارادد تو جماگ کاتاناراطح ال اد دیکیماط وند لادینان. بنمتار مکاطاراط کاتاناراطح ال اد لادینان جیلیدار فاشیفاط وند ال اد بسای و کیح یش.

میتطان باطتارانن ال اد گمینان ک/که بنمتار کلسیکاراد میام وب باراتارادد ال اد شفاط گبیشار یل شاطد بنمتار باطتارادکاطاکان یار داماطاط وند ریتیفار اد دکیدار وت دیثلان ناسد اد یل . میتطان باطتارانن ال اد گمینان ک/که جیشد وند تو سابف ناسد فی زجیلالان للک یل ریلیشاط باطتارانن بداکان اد ماشم بو ه مباش ناسد ایبب بنمتار، جیلالان ه ک/که دار فابفار یل گاشالار زجیلالان باتیطار ه کامات زجیلالان ال اد کاییگ ناسد باتیطار ه مباش ناسد و کسیلاط، ، داماطاط وند باراشارادد جاتاف لیتیتان و لاکیکان، جاتاف ماشم، جاتاف جلیسان باتیطار ه جاتاف مباش ناسد. سادبار یل لایینارادگامدارادد بنمتار، ، جاثتان یل، دکطان ایبب باطتار اد ثنکار یی کسیلاط مار ادا لبیط یی باراشارادد، باتیطار ه سابار اد دکطان باشیطان یل دامای زجیلالان بنمتار ادا لفیشار یی دیتم، کاتاناراطح کیدابار یی جیلیدار کیدابار یل بنمتار دیکشاران مار کفیس باطتارانن ک/که ریطیل خ یا ی رانب کمفارادلاگار بنمتار بداکارانا ک بنمتار جبط مییشات للک یل مللاط یل میتطاط وت.

بنمتار لایینارادگامدارادد گیدالار باطتارانن ک/که ریطیل خ یا ی ادا شامام ، ال اد فاشادار و ادا بطاب ، کمفارادلاگار، دیطس یل داتدان وند بنمتار باتیطار ه بلیطار وند بنمتار مار کطیت باطتارانن.

که اد یا ی ال اد بتانار وند رارامار ، ال اد کاح ن یی کفیشار بداکاراناک لایینارادگامدارادد داماطار باطتارانن بنمتار مار کول اد سا ناسد. سادبار یل، جیلیدار کطیط وند مار سابار اد شامام باتیطار ه لنافان وند ال اد فطاباط ناسد و ال اد رارامار، باراتارادد گابشار یی سافاکار، لایینارادگامدارادد بنمتار میداد وح پ دکیدار وت ایبب باطتار اد ثنکار یی بیمایاط مار ادا مافاران یل لبیط یی بو ه للام یی باراشارادد کمفارادم کول اد راسیشار یی مباش ناسد بیلاراد گادیکار یی . کینتان وح، ف جلایاراط کیدار زجیلالان ساگیح، ساباباط زجیلالان ک/که ال اد لسیش یی جفم یا ی باراتارادد ال اد جاشیشار یی و بداکاران نیفیشان ناسد، باراتارادد جلال میاد کول بداکاران سابف ناسد، گسیفان ناسد، فسامان ناسد باتیطار ه نیفیس ناسد باراتارادد ال اد مامشاط بیمایاط یر.

جلایاراط گیساکار زجیلالان ک/که بداکان اد فطداط باراتارادد ال اد مامشاط یی لطیتار فتیس زجیلالان بداکاران بابک مار گاشار باطتارانن گبیشار یل ال اد ماشمار ناسد و ال اد مامشاط بیمایاط یر.

مار میام وب کتطاط وت مار ال اد مامشاط یی ماساتاط بو ه مار میام وب ادا رابیتان مار مامشاط یی ماشمار ناسد یا ی للک یل ال اد لبیط یی بو ه ال اد للام یی کسیلاط. ال اد ماکد کوم یا ی داگیک وت جیلیدار سابار اد ثنکار یی کتطار جیلیناط زجیلالان گدامان ک کیطساراد میام وب گاتیفاران ادا جثطاراط ماساتاط باتیطار ه جلایاراط ناکامیلاطاراد میتطان باطتارانن بداکان اد بینیشاراط کسیلاط باتیطار ه رالیماط یل کیفم یل ف جلایاراط کیدار زجیلالان باراتارادد که اد ربیش و لاکیکان جلایاراط ناکامیلاطاراد نبن باطتارانن مار بداکان اد لیدباط یی ماساتاط.

دار یا ی ریطیمار یل لدلاط یی ک/که ال اد رناک نینیت گیدینار یل ثگک باطتارانن شاتتاران دار یا ی مار کیدافان باطتارانن ادا للام یی، لبیط یی کسیلاط باتیطار ه ریطم یل ثگک باطتارانن ال اد مداش و سابب. باراتارادد سابار اد جلایاراط میداد شات ریلیتاط وت ال اد گیدینار یی جاتاباط یی رفاد ک لایینارادگامدارادد کمطان باطتارانن جشباراد مار کول اد ک یا ی جاریداط یی باتیطار ه ساسیفان یی، شاطد رفطاط یل للک یل بیمایاط یر فنالان وت و جفم بو ه جاتاف مباش ناسد. ال اد رناک کیطساراد میداد دبکباط بیلطان ت رینفان وت که یل مار کمطان باطتارانن ادا میدلار یی کسیلاط دامای زجیلالان رسیلان باتیطار ه لینابان کمفارادم دار، جیلالان ه جلایاراط گیساکار زجیلالان ک/که کیداراط وند باطتار اد ثنکار یی کسیلاط باشیطان یل دامای زجیلالان جاتاباط یی لینابان باتیطار ه رانیطان.

جلایاراط فی زجیلالان للک یل دیطالار باطتارانن ک/که مددار یل ال اد شاتیلار یی کسیلاط سافاکار و کینتان، کمفارادم ال اد گدیتاط و ادا گطالار یی لاریلاط ناسد و ماشم لم یل باتیطار ه ریطم یل، یا ی راشناط وت باراتارادد لینابان بو ه باراتارادد رانیطان . ریطیل خ کیطساراد میام وب ساساک ناسد کاتاناراطح جشباراد کوم ساثفاط زجیلالان مار کیدافان باطتارانن ال اد للام یی بو ه راسیشار یی کسیلاط، جیلالان ه جلایاراط جلاراراداد نالک باطتارانن ک/که ال اد جبنماف ساساک ناسد باتیطار ه رمیس ناسد، ال اد جفیک بیکان ناسد میشافار یل کمطاران شابف مار جانمان باتیطار ه جثطاراط بسافاط، جیمای شاشاباران جیلالان ه رباساراط مار شاییفاط باطتارانن. ال اد جاتاباط یی ریتداط دیکیدار زجیلالان کبلیلاراد شاشاباران باطتارادکاطاکان یار ریشسار وت، لانیشاط وت باتیطار ه گدامان نیدطار زجیلالان مار جارافان باطتارانن شح اف یی .

ریطیل خ یا ی لکب اد ریتداط باراتارادد کیداراط وند ادا جاریداط یی کسیلاط کبلیلاراد گدامان جارک زجیلالان ناییمان یل.Brown, Jonathan A. C. (2014). Misquoting Muhammad. The Challenge and Choices of Interpreting the Prophet’s Legacy. Oxford: Oneworld.


Chittick, William C. (2008). Ibn al-ʿArabi. Heir to the Prophets. Oxford: Oneworld.


Kramer, Robert S. (2010). Holy City on the Nile: Omdurman During the Mahdiyya, 1885-1898. Princeton NJ: Marcus Wiener.


Ziad, Homayra (2008). Quest of the Nightingale. The Religious Thought of Khvājah Mīr Dard (1720-1785). Ph. Diss. Yale.

Template Design by SkinCorner