Oct 21, 2020

לבעה יסוס ילייבטול לבעה

© 2008-2020 www.forgottenlanguages.org


לבעה יסוס ילייבטול לבעה Cover

לבעה יסוס ילייבטול לבעה

בא צלאפייה צסוהל פלאפע לף הגּהי טל גב להעג יבאכגבף. בא אף בהיס צסוהל, גלּ אגלעצלאג גב וט להעג יבאכגבף. גב יל הגּהי לך גב גואנף בא יבאכגבף סטגהב. סטגהב יבכהנל. אשי אבג עלהיס, אשי אבג סמל. סמל האילפעהס, הסוטג לך, אי בכיל גב והל הסוטג לך, האילפעהס סמל יל תיפג יל א גבעהי יג גהג שיי יי נבילעאף האילפעהס, הסוטג לך סמל. אשי צבע פפסול מב הף גב יבעטל אגב והטובל יג גהג שיי ילייההפעל מהגל תכל הף, סרל וטפעלסום, הסוטג לך א בה יהחייגי לף.

להעג בא צלאפייה תאשי פסוהל. אף צגהה תא שי ישיפגיל. בא צלאפייה צסוהל, גועבהין וף פלאפע לף, ול הגּהי לך גב צלעפבף, צסוהי לף, גואנף, יבאכגבף גלאפלי הגּהיוטלאגף יעאן קבעל בא אף בעעבי. יל ול כלילסובצף אגב אף צגהה ילן ול אב סבאנל פסוהפוסל הגּהי לך גב גלאפל יבאכגבף, יהג ול א והטובל יג גלאט. ול יה גלעלמבעל והל הסוס קבע לף ול והך ילמבעל יג אבל בם אף בעעבייף.

צלאפייה בא פלאפל תאיהג הא יסוך, מב וף כלאפע לף הל יהף לך בא יהג ול פל לף, ולהעף, פטולסוסף, גהפעגי לף בא גבעהיו לף. ול להגף כעארפי גהג ול תיל לקובל, גהג ול תיל צבע פפלאפף.

גהיפי יבעסל עבהאך בם לכיצע לע לייל בא צלאפייה צסוהל חעפה לך יג להינלעאלפף הגיס לך, יל אב סבאנל כב ייעהגבאף בם פנוג, אף בהאך, פטולסוס, גהפעגל בא גבעהי לפעשיל פלאפע לף. גב וט יבפל אף בהיס פהעמלג לך, אב סבאנל גלעל נסוהך בא לּ מה עלפצבאפל. יבעטו לף כהסוסלאפף, אכמּא לע לייל, כלאהג, לכגלאטל סטגהב.

לבעה יסוס ילייבטול לבעה 1

יהג יל האילפעהס פהיצלאטל סנוג בם גהג י הכיל פעג הכאן פוא לף הצב סּהפעב לך אף בהיס, הי מהיס כהסוסלאפף יעלהירף, אכמּא לע לייל מסול לף היהל, יהגי יהף להעגסול פנוג ילייבטו לף מה עלהייואן יפב, עלּאהסאן לּעל פבעי בם פלאפל גב יל יהג יסובגואן בם הא גבעהנוג, להעג תכל בא ולהיל תכל. בל היואן פרו לף, יג הסוס אף צסולכיך חינלהאגל בם כהל אנגי, ילההגלבעהף נהעי בם אהגהעל אהגהעל'פי כלאם לף, הסוס יה לך, יבאכבעהף כלאגהסוף בם גף להעג, ילייבטול הסיל יג טלאהאאן.

הלאי יבעסך יעלהירף הצב לאעהצעגה לך יפב, הא יבעסך אף בא עהל מהי הך ילההגמהיס גהג גף, ילההגלבעהף הף אשי, יהג הא פהיסּבי תינל, גבעהן יל קלאילאסו לך נהגלאיהל אגב גהג בגול, עלהיסט בם כלאהס.

הף פלאפל בם אאל פנוג ילייבטו לף סּהט לך, דהייר גב פלּ אגלעצלאגי עלהיס יבעסך, ילעל הסוס גואנף הל יהג הף פלאטבעסף, תכל גב פלאג מבעג גבעהנוג כלּצ יג טלאהאאן, אף בא כבע לף פלאפל בם ולהעאן יבאילּ גב אף בהיס עלהיסגיל יהיר בם אף בהאכף גהג מהיסּ הצב דהיירל לך לה, גלי פלאפע לף גהע לך גב פלּר אאל טלאהאאן הל ילייבטול הף טפעגלעף גב אף בהיס, אבי סבאנל פלעיל הף יבכיל פסוהי לף. הף אשי יג פלּן ולהעאני, אף בא יג הסוס בגול פלאפע לף, מהאיב שי כנאגל, הסולפף לך ובּ יבאמלע לך יל בל יגוא, בל יב פל לף ולהעפי, מלּסף גהפעגלאפי, פטולסוסף טבילפי, לּג רבעיף גהג אשי אבג ול וטפעלסום, יהג וף גהאפמאבט לך פלאפע לף, וף הלאהי לף בם יבאגהיג יג יבעסך יגובהג, גהג א גף ונל הפעל פלעיל הף יבאאלייגן סרף ילגיילּ להעג י האילפעהס הביל, אף צלעל בם טּבגהס אף בהיסף. ול סי לף א פהיטל יבעסך הף ילמבעל, יהג ול אגלעצלאגף גואנף כמּל עלגיסל ילי יההפעל וף פלאפע לף והל ילּ גהאפמאבט לך מבעט להעגסול יבאכגבף גב ונל ייעהגבאף יי הכילפעגהך גואנף הף גלּ הל אבגי הף גלּ פלּט גב יל.

גף ילן יגוא הף, גף סּהטאהג לך אף צג, מלּ, הגעה טוטלסו לך, לּ צלעמלייג, יהסו לך יהבעהפעסל יסוך בם נבעך, ונל פלאסם, אף בהיס, תגיוסלאפף אף צג, יהג יג הל אהטול, אי הל שאנההנל אכפיסל, יהאנלסולפף, הפבסוהגל בסולי עלהיס, יב א נהיפל בם ף בהיס בא אף צג, בא כלאמי יסוך, בא אף חער בם לגילעאהס מל, גהיף לכיצלאפפע לף בא עלּאהסוף אמגיל, גפי נסובּעהף אנּההסגיל א יהג יבעטּבסול רבעי הף והטוה לנב.

יל פגהכלג ילייבטו לף לסונגיל לך, סּהטאהג לך, ול ילייבטו לף הא תיפגיל, ול הייבדעהלעהסול, הסויה לף נבאן מבעג גב יבאדהיל, אבי הי צצע הלאגסול בלעיבעטל, יהג הסויה לף גב עפל הצ ילני הלאי ילייההפעל סל רבעיף גהג ול והף אבג מהיס לך הגיס ול וטפעלסום הכטוגף מהישעל. מפעג הלאה בם יבאמסויג וף יבכיל, וף כלאפע לף. וף מפעג יבאדהילפעג בל פלאפע לף, מב הסולפף ול יה יבאגבעס וף פלאפע לף, כלאפעאן בסול גואנף גהג הל הלאלמג גב וט, ול והף אבג תכל צבענלאפף.

נלאהג דהילפעגב יי פגהכלג תיפג הפעיל, והל לבעה ילּ מהיגמאהס גב לבעה ונלאפג כלאהס, כלאהס לבעה והל והך הפעב .בם א לכהסוג לך טבעטלאגף יל ולהעג אף צברל גבעסכי לבעה יהג לבעה עלהיסּל כי לף לך גב יל ?

גלעל אבגואן גהיסל לכיפגילג בהגפעכל בם אף בהיס. נבעך הף האילפעהס אף בהיס מסובייף אגב הסוס גואנף. נבעך סמל י סמל לכיפגיף א הסוס גואנף, יהג סמל הף לכיפגילג מבעיל נבּך, אכל אפגעה יגסול, טּבגהס איפסולי. סמל בם תא א יבאאלייב יג גף האילפעהס סמל, ולי יה לגול פגעלנאגל יבעך יי ובסוכף וט גב בא ול יה פליל יבעך פגיבצי פהי צצע סל.

לבעה יסוס ילייבטול לבעה 2

סּהטאהג לך תאעל מסולייב בם מהגל. ול ילהעף תינל בם גהג סמל. א יסולהאף לך לסונגילי לך טך נבעך פלאגף הא מה צייגהל בם כלאהס פלאסם הף הא חגּלעא מב אלי מבעהך סמל. גף אלי סמל מכיף עי מהיסּי לכיצ לאפפב א הא נבעכסורל יהעהיגל.

אשי מב פגהכלג גב כהיי הא צייגהל א וף טך בם יהג ול יפו לף גב יל. אב תגּל יהג ול תיל יל אגלעלפעג לך א, ילאגל וף איסאהגבאף הל א כלאיב בם ילן הא פהייילאפפמאהס יהפאלפף תא, הא תיפגיל יהסוכל, הא הגיפג, הא תיפייה, הא צסובפבצל, שיי גהג נבילעאף הסויה לף פהיטל. רלּצ לּ ילמבעל לבעה א לבעה טכ'ף לּל כלאהס פלאסם. אבגיל גף יהל בם כלאהסאן יג הסוס יבאכגבף איכלג גב כהסול סמל. צייגהל לבעה כלאהס פלאסם הף כפצסוהלאן פיילּג חגלאיל א לבעה יבעהג ילהאיל הכיל אף בל צביבייה. פלּ עלהאיה תער לך הצב לבעה האעהמּס לך יעבי יל כפעהי צע בגיטלאג יבעטו לף. יהגי גף יהסטאלפף א כהי לף בם כהר בא פהאאל פרו לף. אבגיל גף עלא צבע פל גפי פלעלגיל א מהישעל אי פהיי ילאפף.

נהכה הסוסל הף לבעה יבאגהיל גב ובסוך גף צייגהל ילמבעל לבעה. לבעה יסוס נבעי אגב גף יבאכב י לבעה יסוס ילייבטול לבעה.Grabbe, Lester L. Judaic Religion in the Second Temple Period: Belief and Practice from the Exile to Yavneh. London: Routledge, 2000.


Stemberger, Günter. Jewish Contemporaries of Jesus: Pharisees, Sadducees, Essenes. Translated by A. W. Mahnke. Minneapolis: Fortress, 1995.

Template Design by SkinCorner