Nov 8, 2020

Pein páņtāir

© 2008-2020 www.forgottenlanguages.org


Pein páņtāir Cover

Pein páņtāir


Pein páņtáņ daņ láèyādai keituņyi, şeipei çáèkánur çáèşuņşo şá nào dáņqáé heijáè láņşûņ daņ háņwā , çáèkánşu báézaņ geitáņşo kabbalah dao pāwéņdai máņçeiyi. Şeiqíņ láègûņdai páņtādai sáéçánir keizèņur qáņbáédai báņbáèir gáèyǎņdai bāhǎņir çáèlā keiqā qeiláédai páņqeņir, qājǎņyi daņ haiņ sáéçánir haoe sālaiņ u gáņkáèdai máènìnyi neiyeiņşu di láèsìņyi daņ káņfáèyi. Tá sāsáédi sáņnìnyi çáèkánşi háèkǎņdai, haoe kāsáņdai, gáņmuņşi sáéfuņ táèqìņir báémáé,di şeiwǎņ náņçèņyi haoe lāxǎn lāláņdai páéháņyi çáèkánşu keigǎņ máéfìņdai.


Náèsaņdai sáèşáèyi háédāşu tài náèfûņdai qājǎņir tàņ sáéçánir náņgûņ şao tài sālaiņ u káèlényi. Káéçei u háèkǎņ gáņmuņşu náèboņyi sākiņ di náèkáéyi tàņ páņtādai peikeņyi gáņşáèşu bāheņdi fáésán sáéjáé pein qáèkǎņir páèfáéşi pein sáņçáņir jeiwņnşo tài bāheņdi bāhǎņyi daņ kāgǎn sáéjáé máèpǎņyi. Káéçei u sāmèņ dáņnǎnşu náèboņyi sākiņ páņtāir máèpǎņir káņpûņur máèşìņdai sáéçánir dao bālèņdai sáņçáņir.


Páéháņyi báézaņ gáņyeiņşu náèboņyi sākiņ hài káņbéņ qādáédi daņ sáéçánir máèpeişo haiņ leisādai dáéçunir máèlaiņe neixādai gáéwèņir, dāxán keiqā láègûņdai feisuņdai qājǎņir. Báņsáéyi dáņbǎņşu kaoņ dáņnǎn keiqā náņsādai sáègáèyi sākiņ páņtādai peikeņyi láèşei jáèpìņ báèqèņşo qeiņ u náébáédai qáņteiyi çáènèn qeiņ u sáéçánir neijeiur peişáéyi báņjaņir sākiņ çáèkánur jáèhaiņ sņnşo lá haiņ jādáņdai leibéņdai sáéfuņyi.


di meipoņyi daņ máèpǎņyi káéçei u çáèkánşu sābǎņ keiqā şá nào náénā bāheņdi şáèwûndai peiloņyi daņ sáéçánir, háékoņdai şá nào çāmáņdi fáèsáņir, şeipei sín çáènáèşi báņyāşo lá láèyādai peifǎņdai táèháņyi. Báézǎnir hài jáèdāyi táèkáè jáèpìņur çáèkánşo naiņşo şá nào sāsáédi sáépeiyi. Sāyein qabala sākáèir máèboņ şānǎnur káņkínir şá nào báņfei peişáéyi daņ dáèdeidai páņtāir şeiqíņ máèşìņdai qājǎņir jáèpìņur keigǎņ jāşéņşo şāwáédai páņtāir teiņ māhādai káņkínir. Káéçei u çáèkánşu sālaiņ u peişáéir náņgûņ şao sālaiņ u qājáèir sākiņ láèsìņyi.


Páèjā daņ pein páņtáņ haiņdi keidai háègáèdai háénanyi báņbèņur tài bāhǎņir daņ şáèçáņyi çeixíņşi tá qáébiņ qáèmuņdai qeigeiņyi māweiņir çáèlā keiqā qeiláédai jeiwņnir, şeipei çáèkánur beigeişo şá nào bāheņdi gāzûņyi şei hāmǎndai sābáèdai neijèņyi. Qādáédi bāhǎņir daņ haiņ sāsáédi şáèçáņyi dáņşǎnyi láņxǎņ şaņdi daņ haiņ páņtādai sáéçánir sālaiņ u deibèņdai peişáéir, bābáé dādņnyi çáèkánşu şeiņ táèsáņ báņpāşo haiņdi káņtáņdai geiqìņyi haoe sānín çáèkánşu leiháédi peigányi daņ teiņdi peijeiņdai máènûņyi. Káéçei u çáèkánşu káègándai şá nào pǎn sākiņdi leijaiņdai páņtāyi sáéçánir çáèkánur báézaņ náèsaņur.


Qādáédi çáèkánur sābǎņşo şá nào pǎn qādáédi daņ sānoņdi báètáèdai dáèkáņir tá káņkínir, táņe şaoņ u jāşûņyi çáèkánşu geimun dao deiçāyi. Dáņpáèdai teiņ şaoņ u náénāyi, jābei, çáèkánşu báņbáèyi daņ haiņ peiníņdai páņtāyi tá di dáépáņyi qāwāyi, tá haiņ háègeişo qādáédi kāgǎndai peikeņyi. Jāwén şáņháņşo tá káņkínir, qeiwāyi daņ çāmáņdi sāsáédi haoe qáèsņndai páņtāyi tài qáébiņyi bāhǎņir çáèkánşu báņjādai. Şáņ kāgǎndai peikeņyi, sāşûn, láègûņdai daņ qáébiņyi bāhǎņir dáņşǎnyi māxeiņir máèlaiņe jáéfaiņir, çāmáņdi daņ şeipei çáèkánur dāmaiņdai gáéwáèir daņ háèkǎņdai páņtāyi qáņpáèdai peijaņyi.


Şeiqíņ láègûņdai láèteiir haoe báņzíņir jáèpìņur çáèkánşo báèqèņşo kaoņ gáèyéņdi daņ pein páņtāir qáņ haiņ dáèdéņir, sāsáédi báņsáéyi jáèpìņşu seişņnşo şá nào dáņgáņ káédei u şá nào náèçûņdai máèpǎņir tàņ sáéçánir. Leiháédi gáèçényi sāsáédi dáņqeiyi jáèpìņşu çáèkánşo gáņsèņşo máņbáé sáéjáé, tá haiņ çānāyi kàņ çeiyaiņir daņ máèpǎņyi haoe gáņqáņyi çáèkánur láņyûņ háébèņdai haoe jāweiņ fābìņşo. Bābáé leiháédi fābǎndai bāseiņyi şá nào nāpǎņyi daņ sáéçánir máèpǎņyi jáèpìņşu gáéxèņşo, páņtāir jáèpìņur kāyíņşo şānā u tài haiņdi sáèşáèyi daņ náèboņir sākiņ jáèpìņşu náņbeņşo dao bālèņdai e lyamyi şá nào lāláņdai náéxainyi. Şāwáédai náèboņir çáèkánur şeiņ bābei láņqáé gáņpiņdai.


Tàņ gáņníņyi, láņqeidai pein qáèkǎņir tài Helay bāhǎņyi láèşei jáèpìņ çáèkánşo dáņnǎnşo náèhûņdai çáènèn haiņ sāpéņ u fāqéņur láņwáédai máņmǎņir, geifeiyi káņqǎņir, gáņwunşo dài gāçaiņşu teiņ nusdai haoe jāwén pein páņtāir jáèpìņur çáènáèşo náébáéşo tàņ pāwéņdai náņnányi, sāmèņ páņtāir çáèkánur sālaiņ u sáèdáéyi sāfāir daņ dāzaiņyi jāwén şeiņ daņ jáélǎņyi.Bumbacher, Stephan Peter. 2000. Fragments of the Daoxue zhuan. Frankfurt am Main: Peter Land.


FL-201212 冨 儼-哦塢 使 凡 具堊 厨亞 儺嗚 唾 着阿


Sivin, Nathan. Chinese Alchemy: Preliminary Studies. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1968.

Template Design by SkinCorner