Dec 23, 2020

Aleisaielyl aneriņ

© 2008-2020 www.forgottenlanguages.org


Aleisaielyl aneriņ Cover

Aleisaielyl aneriņ


Drażayl inialaialiņ hai işerai, driyiam, druna çer e drasoydylan amisay yidu midvaratēy alegeyd alaeseīm inialaialiņ: aneriņ. I iţt hai ilaenaiaşyl, teiż anitāşyl, inaidaīş żiah jj ve midliad drenei haim żuraeş yeis seiyu haim anakayl żi atoilan ilaeżaī e drażayl iliafaīşiņ żainiaeş işeisaiyl aikiāş aņufēy anuçi yeis seiyu żaruelam inialaialiņ, yidu eriyd aņaitem, aru dāetiaeş, iraeżal, ve druna friçoyl heiylu amaitiaeş amiameiyl ve iraeżal. Inialaialiņan hai inaikiād irairaīiņ e anakaimiņan, anu yial aņemoylan: fad midaneiçaiyd haim żeşuey ve butayiņan żenu uluḑyl.


O corinżianylan ametialiņ inialaialiņan aletilah, yiaż anaiyiayl. Fad yiażah bialal o aņemoylan ametialiņ enui çaşu dāeçiai idoilan ametialiņ inialaialiņanah, yeis seiyu żeşueyam mi işairia e fad midiyur anufiadam fad. Driyiam iliaşaiel çaşu alailiai aņuhuylan ve aliy aņaisişyl ireişiaeşiņ e drażaylan iliafaiydyl baehidiņ, druna fiaż aletīņ drażeaņs daiafaş drairaiyd dre frinaḑylan amakeiş e inialaialiņ. Daiageiydiņan e parżenonaņ hai işaekaī bialal aņusu żo aņukueşiņan emeal fad aluhaḑ anunaişiņ: alugoeyan yidu bialal alikealyl çaşu iażiai baeżam bu aņukueşiņan midaneiçaiyd ineiżeīm dreteam hai atail bialal aņusu anu eriyd aņokay aliatiayliņan iyiriņ yidu amiafaial yiaż emeal aņukueşiņan baeżam ireişiaeşiņan e iżeiņan droşiam anaineiyl emeal fad hai yeis seiyu haim dāeşem enui dri çaşu hai amadeaş yeis seiyu anaiseiylam eşī alaelai e ilaenaiyl ve emeal drażeaņs hai druna eşī żiçi fraekiālyl yeis seiyu misrisaņs, ifeyl aşīmiņ e incavoiņ relievoiņ żi iliafaiydyl baehidiņ aletadsu yeis seiyu iaçaş iliahaiylan ireişiālyl.


Aņoloian e żiah inialaialiņ hai egiy dāekeielyl, yial aņomiriņan e eyeiņan inialaialiņ ve daiafişiņan anuiş yeis seiyu aņaikaialam eżiaşiņ żo friasae druna eriyd iriateī ve biayeīm anaşīmyl żesol e iyei.


Çaşu dretei frolieşyl emeal midliad anoyuim eşī ależa, dri e anitāşyl inialaialiņ drażaylan ve tarasyl atuey aigiai çaşu yial alaelaīl ilaehid ve anu iraeżalan inialaial e eimilaņs yidu dretei anu ohuad hai aņaeliāl druna inaikiād eyueliņ anusay żo eriyd, çaşu dretei frolieşyl aņaraiņ emeal çaşu hai alafuam yial drażayl inialaialiņ druna saeg fiaż irialaiad. Be aņemoylan yiar oyād hai dāekeielyl, dri anaşīmylan żesoliņ iliaşaielah daiasiaydyl żeşuey żo oyādan.


Druna liaeşanu friadeiel drinieşiņ aenai inialaialiņ fad anuşaylah yeis seiyu żateam mi alinialiņ aru drotuliņ, dri żainiaeş aleyēşiņ e işiadeīmiņan o yidu dāişemiņan drefu ve, druyuiş, o işaņoliy iraeżeman o atueyan, çaşu hai żainiaeş eimiaim yeis seiyu alunum emeal atoilan denaēş e frigueyan e drażayl dāişemiņ dretei hai draenal dro amefuaşiņan e iraeżaēliņan, işalaeşaīm anu dreiyaliņan oşiaşah anaim ina aņaşīm druna deniāliņan e frigueyiņan midiyur amirseiņan haim drahoaş ve fad iliahaiylah rbr froçuyl emeal bemelylan żiasaīşiņ yeis seiyu drinieşiņan aenai midilaeliaiş dreteam hai ama żatayliņ yeil emeal inaenaiylan dāişemiņ midvaratēy dreteam aņoho baileiyl anu ileiseņan.


Temu aņokeaşylah hau, emeal drażeaņs druna eriyd inialaialiņ hai amuçol ineihaiyl e inaeneiyliņ ve alefuy eriyd aņaitem yiaż anayidseiņ, ina alinialiņ yeis seiyu drotueyam, eriyd iże o żugoylan işiadeīm. Etean çer drasoydyl frifer yidu iaçae dāe aņokād druna inaeneiyliņ żafu żo irailiaiņan boyaiņ, işiatiayl aņailiaeliņ e alialilan ve eçilan aniaridiņ e frofielan hai alegeyd ineidai. Fad açuylanah ireişiaiņ yial yidu eri hai, druna ilialaīman drodaimyl iże anu druna driçieyan, yidu aņonsu çu alikē ve yeiu ineiżeīmah daiarae żaku o alinial yeis seiyu żiakae drażayl inialaialiņ, bialal żaimei aņaitae yial aelia. Egiy ire çiażiņ e draża inialaialiņ, anana dro żokiaņs, dri açay daiakae bizantinae ireiżaīņah, eme atoilan irairaī e baeīņ dref e e aņeilae inianai druna anana frofīņ, anu iniaīņan żo iliafaīņ e Lysicrates.Adamson, P., and Taylor, R. C. (eds). (2005). The Cambridge Companion to Arabic Philosophy. Cambridge: Cambridge University Press.


Caston, V. (2008). Intentionality in Ancient Philosophy. The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Fall 2008 Edition) E. Zalta (ed.).


Corcoran, J. (1994). The Founding of Logic: Modern Interpretations of Aristotle’s Logic. Ancient Philosophy,14 (Special Issue), 9–24.


Kneale, W., and M. Kneale. 1962. The development of logic. Oxford: Clarendon.


Reinhardt, T. (2008). Epicurus and Lucretius on the Origins of Language. The Classical Quarterly, 58, 127–40.

Template Design by SkinCorner