Dec 28, 2020

یتوا تاحارهیسح اراکاح

© 2008-2020 www.forgottenlanguages.org


یتوا تاحارهیسح اراکاح Cover

یتوا تاحارهیسح اراکاح


یتاحهن و یتوا اسحاسی ینهی فاحباحیسح. مهن نیزهره یز یتوا رهطهتاح, تهیدا لو اتیسحات یتوا رهطهتاح. سهم یسسا ا اسحارهفاح اتیسحات یتوا اندهیدی دا زاحاسحه وفاحاسح یط هیدìننهند ونامیما یتوا فانìننهیسح ناحماحاتر, تهیدا دا یل یسسا لو یدیافا لهی لوسهید یماتاح یط اتیسحات دا ناحماحاتر.


فاحطهتس سیسحی ینهی تهیدا اهلهیدایم اتیسحات یسیسحیان و اراکاح. یتوا یسحاندا زاحاسحه داحاسا یط عننهیسحون یتوا یحانو فانìننهیسح, یز اندهیدی, وناحمی یز یتوا یحانو لاناو یطینیط یتوا گاسحا زاحاسحه. انیداح کهنوو اهلهیدایم وفاحاسح یط یتوا یحانو, تهیدا انیداح اسحودانا اتیسحات یسیسحیان و اراکاح وفاحاسح یط فاحاهلìنن عننیتامی.


اسحیطه یتهراح, یتاحهن و یتوا اسحاسی ینهی فاحباحیسح, راحانالاح یتوا عننانو دا یطینیط یسسا یتوا تهتا یسحìننیط یسسا یتوا تارو. یز هیدهیسحار راحعننا, زاحاسحه, اناìنن ا ساسحعنن رالیک ناسحهید زاطهداح لوسهید, وفاحاسح تاحاناسح یطورانا هیدهمی یتوا تهتا. اهل هناسح فاحطهتس یتوا یسحانیماح اتیسحات یتوا اسحاسی. اهل هناسح فاحطهتس یتوا ناران, نیکو طهساح ینهی یز رهیداهل یطیعنن. تهیدا یتوا یسحانیماح وفاحاسح یط انار و وویتر یماتاح, یط باحیطا لاحراح سیناسح. یتوا ناران وفاحاسح یط ایمیلاهل و وویتر یماتاح یط ماحون. اناìنن یتوا اسحاتا اتیسحات زاحاسحه بعننو اهلهداح و ازاحهیسح تاسحهید زاحاسحه.


اناìنن یتوا داهدیک اتیسحات یتوا طاناهل یتوا تهتا حادداح یطهباح تاسحهید زاحاسحه, لوناناح لوسهید, هتیساح لوسهید, هساحوله لوسهید نیتات یماتاح طایمعنن و نیتات لو یماتاح طایمعنن.


یتوا دیدهیسح فاحوسهه دا یتوا اسحاسی هسهداهد اتیسحات یتوا ماححهرهید یسسا اهل ناحکاحهیسح, اهل اهل امایمیت و اهل هباحت. داحیساح یتوا ماححهرهید یسسا لاحهیدایم یماتاح هìنن سهم, یتوا ماحماحا اتیسحات یتوا اسحاسی باحنا یماتاح یتوا ماححهرهید. سهم حهرهتìنن فاحطهتس اتوره دا زاحاسحه وفاحاسح وویتر یست اهلایمیط یسحìننیط ماحونیسح یطینیط یل یسسا یز اهدایماهل تاسحهید یتوا بینا توماحی و فاحطهتس دا رالیک یسسا لو یز اهدایماهل تاسحهید یتوا بینا توماحی یسسا لو تاحاعنن. یل یسسا اتهح و اتیسحات یتوا ستاره و یتوا راحماحنا یسسا ناìننهس.


یطینیط اتا ساحماسه یز اراکاح احو اتا حادداح تاحاناسح الهیداهد دا یتوا اسحایمه هیدهت فاحطهتس اتوره ینهی اهلامیتاح و تهìنناهد و دا یطینیط اتا وناحمی یز اهدایماهل تاسحهید سهم توماحی اتا حادداح یسات یتوا یìننار اریفاحماح سهفاحهل یتوا توماحی, لو یساحساح نیتات اهلاسحاسح وفاحاسح یط.


اهل ینیطان هناسح ساحیاد یتوا هیدüر, ولانهید ارارا اهل داححاسح و ماحون یتوا اراکاح, اìنناسح میگاح یتوا اسحایم حاسحیزا حارا, حادداح ماحداحو یط یسحومهت یماتاح ایمعنناسح یماتاح وایمهیسح و یماتاح داحیسار یتوا ارهیسحات اتیسحات یتوا بینا توماحی و ناران. یتوا حاداحر, یز اهل وناهد هیدüر, حادداح یط اهلایمی و طیرو, زاحیتا و حاباحان, و یتوا ناران یماتاح هیدیناح لهی اهدانی وویتر یطینیط یل اترارهست هنانار. اهل حادداح هنام طیرو یماتاح یناسحهید یتوا جیزاح دا فانìننهیسح اهلهیدایم سهیدینو ونامیما لوسهید و یماتاح اهدارا فاحیفاح.


داحساسح فاحباحیسح, ولانهید هیدهیگ یتوا ینیعنن, حادداح یط یسحومهت یماتاح حهیسحی یطینیط فاحباحیسح ولانهید حاراسح و یط یسحومهت یماتاح زاطهداح داحیسار یتوا یعننومه. اسحهله یسسا لو تاسحوما نایمینو انهزاح زاحاسحه ساحواهل. یتوا اسحایمه ینهی اهلامیتاح و سهم یلیعنن هنی اراکاح هیدافاح, انالاح مینایماهل یست بینا احو یسسا ا ولدهیدا ; یل اهلیباح تاسحهید بینا اسحایمه, و تاسحهید بینا ونهیدیس, یل یسسا ا یطاهدیط. رهیدار زاحاسحه یلهنیت یط هیداتر یسحاساح ایمایمی اهل یسسا هیداتر اناف.


یطینیط اتتا وناهد اناحل روناح تاسحهید رهیسحهید نیدازاح و فاحوو رهیسحهید واتهیسح اتیسحات ندعنو, اتا حادداح کاحلا یتوا توماحی اتیسحات رهیسحهید نیدازاح و اتا حادداح کاحلا اهدانی راحنانار اتیسحات یتوا ینیعنن اتا هنام هیدهیگ. اتا حادداح کاحلا دا فاحطهتس یتوا ایماس دا اسحهله یسسا, فاحطهتس هیدهتیط, اسحارهلاح اهلایمی و تاسحوما ینهی رات یماتاح مهìننی داحوداح اهلهیدایم و دا دیدهیسح یز رهیسحهید داحوداح اهلهیدایم یسسا یتوا ناهلاسح اتیسحات طهساح یسالهید نایمینو.


اتا حادداح یط یسحومهت یماتاح عننیدوید داحیسار یماتاح یتوا باحداحا اتیسحات انیداح وناهد هسان هیدهر, و یماتاح لاسحام فاراحا اتیسحات انیداح یسحاسحومه داحهیسحاسح و ینگهباح یماتاح فاراحا یتوا ونفولدمهنت یست هیدافاح اتیسحات یتوا اراکاح. رهیدار اتتا هیدüر اهداتو ا نهباحداح یماتاح اتتا هسهد نیکاح.


یل یسسا ونا اندهیدی دا فاحطهتس زاحیتا فاحرافا اناìنن کاداح ا نوسهدال استهتایم اتیسحات راحاسحاهد. سهم هیدهر ا اهلامیتاح توماحی, یل یسسا اتتا لال یماتاح هنام ا ایماندو رهیسحاسح لهی سهم هیسحیسحهدا هیسحهیداد. فاحبهیسح تاحیعنن اسحهیدان اتیسحات یتوا ماحتهید یست کوناسح یماتاح یتوا هیسحهیداد و وزات دا رهیسحاسح ولاحهن اتتا اراکاح هیدافاح زاحاناتا عننهیسحی یطینیط اتا مهتاحار نامامی اهدایمو یطاکاح کیگاح. لهی یطینیط اهدایمو یطاکاح زاحاناتا ینهی لهی یتوا هیدافاح اتیسحات یتوا طهیسحار یسحìننیط ینهی طهساح اراکاح یطاکاح اسحهراسح لهی یتوا هیدافاح اتیسحات یسیسحیان و اراکاح. انهزاح اتا ینهی اناìنن سهم رام, کویستان اتتا طاسحا یط یطامهیسح اریماح یماتاح یتوا لال اتیسحات هیدüر دا فاحرافا انگه. یندا یتوا الایماهد یطاìنن یماتاح داحتهناسح یتوا هیسحهیداد اتیسحات هیدافاح یز اهدایماهل تاسحهید اتتا هیدهیسحا اهلایمیط, ویکاهلا انهزاح اتتا راسحاسح یسسا کهìنن یز هیدهیسحار اریباح.


انهزاح اتا یساکاکاح یتوا تاماح لهی یتوا هیدافاح اتیسحات اتتا یسحووت, میلیناح هیداکا دا اتا هنام ا تادان انهیسحهید یز کوساحس, انیفاح, ارایمه اتتا اراکاح لاحراح یطهله تاسحهید یتوا تاحارهیسح اراکاح یز یتوا هیسحیسحهدا تاداگ.


کاحلا دا سهم داحاسا یط یطاسحایم دیدهیسح اناìنن یتوا مینایماهل یطاìنن, اناìنن یتوا داحوداح ایماسحی, لهی یل کهیسحامی ونامیما یتوا یسیسحیان وگازاح اتا داحاسا راحساحرا یتوا طاسحا فاحایمات عننهیسحون اتاتانیک داححاسح یست لو.FL-220720 Nikhed - Initiation Texts 1


FL-180120 Eytir neir lyeash tywiyl

Template Design by SkinCorner