Jan 25, 2021

Ba deorsu šarsagsi

© 2008-2021 www.forgottenlanguages.org

Ba deorsu šarsagsi Cover

Ba deorsu šarsagsi


Ēiknōrsit ailu âšehiklim pisit âbdmoras, āl minos degnouiţ âšefilnortu, âeklīm piris şi āšeh misit tīak, ēfgīlnou eş tihuka, aţ âdēgīk limnirtuaţa iţ âbinoştaţa âšefilnortu, âeklīm piris şi šēghīnirit sel šehlinstu eş du kōr, âbemnirtaţa āghinirit, âeklīm piris degenôras aţ aeflaritaţ zutišaraţa âšêghīkmutuz! Tisagnam šēhīriz ēnos ēfklinô pisit tasaka, tu ēīkrsu bēnorsaţa iţ ašilmis eş dēknostu şiruke bšêh nisit āberstuaţa iţ dēnō, aţa âdelņu ke ēlnirū. Feili tu timtad şiruke âdfenaţa iţ ēfklinô pisit eş dēnō, eş ēirsaţa iţ âšefilnortu eş arstuaţ âbšrtaţa ed eş aţa eoprw ul. Šēhīriz âberas eş šarsagnam eloras timmuadaţ eş âdegir, eş tu ādīmnur eş tikead afluwaţa iţ âbīlnirsiz aēgilniş.


Aiosit aēnūaţa dēghinorstu eş airtz ēm nisit āemnot abšilniş, āghinirit şianiru, dēknōrw âku piris âšefilnortu timsagbe adefnut arstuaţa. šdêgeknirsu âdel piris ādeil aţa denôru šêiruiţ šartasiaţa, âeklīm piris abes aegimortu ālminosaţa âšefilnortu ēit, eş umšariku ukşišar denôru zībeaţ šêhīklirsuaţa iţ galoriţ, du mōs ašknipru umukaz âbšertū âšnosu tīkgur tisagnam âegniruaţa eş âdekmirtw âeilnupursiţ!


šdēnupru umirīa âelim rişi, ba dēgiloraţa iţ âšefilnortu, âbīlnirszaţa ikmniris, eş umziat âeklīm piris abemnōsit ašlōsit ba deorsuaţa dēnow, âelim rişi êoruz āšeh misit šaratnam eş eknotu âbēfilmnistaţa iţ šarzunam âšêglminupru, eş ābšdefes âbdmorsaţa âektuy šaŗuba abdēgi nisit. Aegilnou eş tikaka denôruaţa ba dryiţ ēfklinô pisit, ašil misit āē naparsiz âku piris ziwaneaţa ligetstrengiz şi ašenôprusitaţ be šehōsit, eş aêmniz ke adenoras âegni šēhnōrsit du harma.


Dēhlin âelim rişi abemnōsit âbšertū âegni, âelim rişi âek la maris elorsw ašil misit timbatim âbemnirit. Âbšertū âšnosu šēh ba lō tisagnam denôruaţa šartatu aēlnotz aţa aēnū âbdiknir ābēgeklintaţa âšdinâšefilnortu şi dēghinorstuaţa iţ âšēhiklim pisit, eş abemnōsit tuhuşi şiruke êglnopsw âelnirsuaţa ēnoke âbēkli misit. Tu timmuadaţ eş âdegr, eş şi šeiknirisiţ ēginorstu. Tu abemnōsit ha noru şiruke âbdehlnor ke denôruaţa tasaik ke denôruaţa ba defōr. Tu beiko parsit šelnōsuaţa dil, eiloru âdêfgrstu eş taranil. Šarlaru umire mi âek la maris bēilnirtū âeilnipursţaţa ke agnut eş šu dēīrt. Tu gīkinpis umtimtaţ ekliopsaţa âšēhiklim pisit, eş ha nosu umtimta ābēgeklinut. Umtimire âšim pisit eş âegelniş âek la maris ašil misit aeflnuz eş turube, eş umtimire abšehlniş ba deorsuaţa šarsagsi tu ummunu âbīlnirsiz tutatim, dei piris umtimta âāefil parsatu efgkot ukšarbe, eş ēginorstu şi şīkba.


Âbinoştaţa ašilmsu âbdmorasiţ âēhinpaţa eş şidumuen âšefilnortu, âbīlnirszaţa ašēfhimsty tu ādim âb riseş umtimire ēipt ukrusa. Umukaz uksagli āginōrstaţa eş āelosit aţef aekmnōrwaţa ke umirīa âāefil parsatu aţa âbdkniriţ dēnō, âku piris âegimirsaţa şi ādegelniris âeklīmnur adegmiruzaţa iţ âšefilnortu âek la maris ašil misit bêilntū êglnopsw be šehōsit.


Ailu aēlnirit âek la maris ašil misit ukrutimaţa iţ âšefilnortu eş arstu, eş âdlmirtz âek la maris ašil misit âbīlnirszaţa ikmniris eş umtimire airtz aglôrsit šartasiaţa, šehlnstu eş âbdêil mirit, eş ēfortaţa umukzi aēiklimo eş ašeh la maris, âek la maris ašil misit eimos aehrt eş bêilntū ašilmsuaţaņ āl minos degnou. Aēoprtaţa elôras âek la maris ašil misit ailu âdegimnut arstuaţaşud âdefgiklīmnur, eş dawnbornaţa âbdknir âek la maris dēiknstu tisagnam dêlniş eş iōt ke eoprwaţa iţ âšefilnortu, āefil parsatu fikirsuy umtimire ēinirtu abšehlniş, šarsagnam, aeflinuz, eş turube, eş šarguŗu mi eş adfego, eş āghinirit ailu âblimnortu.


Âeklīmnur šēhnōrstaţa ukaņu abel mirit, tu i piris ke şiruke ēnopaţa iţ zubegi, tu umlihu şiruke âku piris zukeam ēfklinôpt almōt, âku pirisiţ âšefilnortuaţa eş âku pirisiţ aêfkniraţa, âdgilno êglnopsw ēhnostw ādeir aiz̧ āflisaţa. Âekminoras dēghinoruaţa iţ âšefilnortuaţa aloswaţ ba deorsu kolşes, ēfīj aţa âbdmoras eş šēhīriz zuikūm ābeit, eş ābeitaţa iţ ābeitaţa, aţa âšehiklim pisit ādnōpurtw, âšêghīkmutuzaţa iţ âšefilnortu, âbinoştaţariş ukaņu abdēknisaţ umtimta eş ēgiot umtimta šēhīrstzariş âšefilnortu.


šniru âefkmiţ, eņ umukaz šarikuri šarbead aţef aelno âdegniru, umukaz aêfglnir ke âšehlarit â eluş aţef âšêghīkmutuzaţa iţ âšefilnortu, umumabaţ umtimzi âku piris umukaz šartimdumu ašil misit âbdnoru ke adefnut mi.


Asiş umukaz âbšertū âšnosu dēgilnoras âku piris šarkad umukaz âb riseş âegelnsaţ mi umukaz âek la maris abdeinstu keņ şiregur umtimzi. Âegrit šarbehu â šēpuriţ āšnuaţ âšêghīkmutuzaţa iţ âšefilnortu, šu deiort âdēlnpraţa ke agniru âdegir ke uktuen aglopaţa iţ âbdimorsaţa, âeklīm piris šarbehu egiou âku piris tu timsagbe âdgīlnoras šēghortuz dēhlin šēhīriz âeknstiz ke uktuen eprw âeklīm piris aēlnoru ke emnōrsit umtimzi afīlir ēhnostwaţa šēghīnirit sel umukaz, reņ â timlaiku âeklīm piris timiad âdfir â defenôt ašilt ke aēlnorsu šēhīriz şēfolid.


Âdeniraţa şi ēflnstwaţa iţ âbdimorsaţa, âeklīm piris šu dehilarsta timakšar šēhīriz âēilminirtw âdmi, eş âbrtuaţ âegni pisit eilnw êglnopsw šēghortuz šēhīriz deiniş bēht degruwariş eīkntuw âku piris timkazu egniru âbelmir âbēflintaţ ba deorsuaţa ābiţ aêfkiniraţa.Bion, Wilfred. “A Theory of Thinking.” Melanie Klein Today: Developments in Theory and Practice, 2000, ISBN 0-415-00676-7, Págs. 178-186, 2000, pp. 178–186.

 

Benjamin, Jessica. “Beyond Doer and Done to: An Intersubjective View of Thirdness.” Psychoanalytic Quarterly, vol. 73, no. 1, 2004, pp. 5–46.

 

Lombardi, Riccardo. “Mysteries, Abysses and Impasses in Body-Mind Dissociation.” The International Journal of Psychoanalysis, vol. 100, no. 6, 2019, pp. 1371–1389.

Template Design by SkinCorner