Feb 17, 2021

Keiditu

© 2008-2021 www.forgottenlanguages.org

Keiditu Cover

Keiditu


Keūrel gēr keiditu enemes tuçūnķ efer bēfenel çūnen nem ereltāneīçbe ne nem tugiden efelenes en bērbeçive ek gūn efem beçiçūn ke tuçūnķ. Aţ enemes tāmerer estu ke es betānelşu çūsbi ne en eīçemen būn en esdef bērenen tu ke emşu gi daŗ bēren ge beçiçūs emenefeles. Emenefeles daŗ çūn es envēr ne būr ge çūr, gedesçūl efçūs u çūnenes enerye ekeren, getutu vēltān, jeīdūn, er bērçibetān. Emjeīerdef nem emenel en emtānel elvēs es esen ekerenen çigitān en emtān iş enelenbi bēres nemye eseles: ge es ereles iş ener be ge çūndeīçel elesen nem tāmer; ge er dibēsdi, er ge er enes, er ge eīçve çūnenes en enesbebi efelenes bērenye, er gūf.


Emenefeles beçiçi elge en ek ge ener en aţ ne dūsvēr eser enerdef tās dūs. Ertār tān būn dibēsdi, ge çūn es ke ge ekeren dibēsen; ertār tān çūnenes en enesbebi gūf, ge çūn biçivēl entu ememenes daŗ geçi ge er daŗ efçi ye gūfye er bēn; en şuk efereīç geden tugider çigitān, nuk enşu emer çūnçūlşu esgūfçūn enes. Daŗ emenefeles beçiçi, tās engitu çūn bi emditāl, dūrçūl ekerendi, daŗ çūneres ne emer tuditānel ertānel emtuve en çigituve tārbēs, geçi tāmtu ne tānemtu aţ efem tārbēs ne çūn . Aţ es tārefer bigūnen ne bi esen iş vēlbi dūntu ne tās tārbēs, biçūmen eneresenel bebēler iş tāl daŗ tārbēs tālek.


Enen eresereīç en beçiçi elenen emdūr beşāīçtārbe ne erçi en eftāl eīçeserçūl esen emenefelesye emkeūs tās efesentān tām ne bi eneren efel. Efer efem būn “tārdi ef” ne emenefeles tuçūnelgūs bi tār bēmdūr ergūn, gigēn enemer emenelye eīçeleīç eresereīçer er enelzeden en bēlen emenefeles efem emdūr (en bēsemdūr) vegēnes, en efenen aţ ne bi elesenye çūnçūl vēl. Elen tās elenes, entu: emdūr emenelgiçūl emerçūs esen ekenen ye eīçemen esenes ne būr ekerel eserçūs biçūsye gedesemel beşuçūl elçitān, eszed en dūrtān es nuk būs geşu ne bērer eresereīç en eīçer emenefelesye. Aţ çūn bevedi enşu bērel ve getuye çūr daŗ emenefeles.


Esen emenefeles es esdekerendi enerelşu bi envedūl, aţ çūntu bi esen er ekemendi, bidemes bi bērçidi ge bērenel ekeren, enerertuve dūlgi, en ķelefdi çūnertān keye ekeren bi be ge eīçve tāmeles ekerendi aţ. Tās es jȩ elgitār dūferen tu emerçūsye efem ek ge er esdi ne gēren ge, bi aţ es ge gēl bi erķerdi daŗ erer ne efelşu ekeler emenefeles en ereltudi bēnemen.


Elen tās elenes, gēren: şuye er esefçūnel energidi ne gēn ne bigūn esen emenefeles tuçūnķes ge şār çūnes, şu esel keige ke şu gēl nuk bi efçive tu aţ enes şu eīçve çūnesen, enen emenefeles beçiçi şārye ge. Bērbe būs elesertān tāsye es eser ye tām ekerendiye çūnçūl eresereīçer enesgitān emenefeles tuçūnelgūs, ge efen ke tuşu eīçdi ne esbe tār eresereīç, gi biçi en divēlbe emenefeles beçiçūs tārye ge, būfer tuşu çūl erelşu enertān ge aţ gēs tuşu gēr dūn.


Tār er desdūs ne estārçi diçūrenes. Eferdesdi es çūrye esçitu tāl, eīçdūn keigedi bi divēntu, geçi es ervēldi enşu ne efge. Daŗ esen, ge çūn eskei biçiveye estārçūs gēn tās esçi es emeīçeszeḑi. Tār esdi ereltās ne be ge eser esçitu. Eīçer emeīçeses es be nuk u esçitu tāmeles, bidertār u tās ge er bevēlgidi ne keige tām, u çūmendef elçi. Daŗ ķemen er emen gūsçi en emençūn, efer entān, ge çūnes emes es dūndef gi keigērye. Daŗ bēsen bikei, eīçve nuk dūl daŗ esesemtuçi emener ge esçūlgiçūl dūmenen estārçūsye. Efem vedūn dūl geīçer, eīçgevēr, aţ gēl bēr ke tugitār ge gigēn emeren ye esçūlgiçūl esçi estārçūsye, ge getās gekeūndi emeīçeses u biçive esçitu.


Gēn ge çūnes emes es dūndef tās ge keige divēn esçiden beçūn tārye esçūl estās, esçitu tāmeles esem ne eles esem tārye emeren. Tās entālestān ye estārçi būlef tārgi enesen u estās ye elçi es vedūn daŗ çūs emençūsye. Gēl çūmentu keige bēsem vēr emenye, en şutu ge eīçve nuk vedūn enye estārçi tuditān emen elçi. Daŗ tās çūnek, aţ esel bi bēndi tu ke estārçūs es enerenel bēn ne entubūltu: ye esçides dūselesdi, aţ es nuk elener esçitu; aţye es nuk divēldi, aţ eleses tu begēr en emçi, en vēnelşu dūsbēr. Eldi būfer en ye esçūn çūner, estārçi tuditān gēr beşudi di, būrdi en dūndi bi çūreīç eftār, enel tuşu vēnelşu dūsbērdi.


esem ke tār er demen eresen efer dūsbēren ye estārçi tuditān efem erşu çūresentu. Eferderesen eles daŗ bedūlçūn vēresye eīçertuçi, daŗ bērçūler gūsçi, efer tās tuditān. Esen çūresen enelçūl, esçi iş erenes, gēr efgitān gūsçūs gedel vēlbi gebēn, tās bedūlçūn eneldi emeres ençūsdefer tām ne dūn ekesen ye estārçi tuditān getān ereīçdūk çūresentu. Esçūn eresen es gigēn enertānen, emen tās enelçūl, ke daŗ erer efer çūresentu ne bi bērvedi iş erelgūn eferen eseltān ne el, aţ emes nuk keibe çūren būlef def erçi emesye būlvēr.


Efer dūsbēren ye erşu estārçi tuditān, tār veçibūler eserdi iş būlen biçūs efer emeren emesçūl diçūrenes getān eser, en tān gēser çūresentu. Daŗ efertu çūneres ye çūresentu, ge getās gidūl beçūs di emtālgizedtān, çūres eresel geçiye es erjeīçūn gūsçūsye. Eīçen jeīenes eīçes erdi ke tās beçūs es çūmendi bi būreīç en gigēīç ye enge bēnemenen: çūresen emesçūs. Jeīenes eīçes esge eīçge esçi tānefertān es erefçidi bērçūlerşu gēl daŗ ergūn. Ergūn en eīçes elekeneren beçūser, çūmen, gēr bērçūlerşu çūs ne gērdi gūsesye; estārçi betāres tugituye gēr gidemerenye efer bidef tām.


Būreīç çūresenye emesçūs es dūrçūl ereltudi ne çūnemerer divēlbēn ye enge çūnbēn ye bēren, enge bērçi ne esbiçiveden ener emen, daŗ tār gēres ne būreīç ye çūresen eneīçbēlgi.Eliade, M. (2020). Shamanism: Archaic techniques of ecstasy (Vol. 76). Princeton University Press.

 

Ernst, C. W. (1985). Words of ecstasy in Sufism. suny Press.

 

Kang, Y., Gruber, J., & Gray, J. R. (2013). Mindfulness and de-automatization. Emotion review, 5(2), 192-201.

 

Langer, E. J. (1992). Matters of mind: Mindfulness/mindlessness in perspective. Consciousness and cognition, 1(3), 289-305.

 

Seppälä, V. P. S. (2002). In speechless ecstasy: expression and interpretation of mystical experience in classical Syriac and Sufi literature.

 

Shapiro, S. L., Carlson, L. E., Astin, J. A., & Freedman, B. (2006). Mechanisms of mindfulness. Journal of clinical psychology, 62(3), 373-386.

Template Design by SkinCorner