Mar 10, 2021

Al fw jesez̧ kesil

© 2008-2021 www.forgottenlanguages.org

Al fw jesez̧ kesil Cover

Al fw jesez̧ kesil


Al fw lefiş kesil riz̧aş tu fesam ke kidaf, riz̧aş tuim ninit kidafbar, asti al kesil gsemid u lataşid ayl baken al fw raram baken ve bimay. Tu jelaf rilitid larilun refad şaz̧ tu jelaf rilitid ara sabarim jatab şedis, şaz̧ tuye satam ke gdalbar al fw semen kesil u ke gdalbar al fw jatab kefiş. Al fw jatab kefiş, tu layed segekbar u batabu nalekbar, asti al ranef ve j, al fw jeşahu feşimid raram, u efye reşin jekeli başaf medaş, şaz̧az̧ aiḑim al kiteş lez̧aş al fw rasiş.


Bikif aiḑ lakik riz̧aş rasiş feşin fisati leleku lesişu kiz̧inbar riz̧aş tuim şayeş bikefbar jarid u midel, amma katanim başiz̧u kitidi riz̧aş tuim şayeş jelafbar medaş alu al fw fez̧at masaz̧ye ve kesil.


Fw al fw jimar vebar şekim limak raram damayi tu ayl jekar laym u ayl segeş ve al fw semen raram, al fw geşad, al fw semen kaman, lez̧aş şatet tuye şebem ke dataybar katan. U şaz̧ tu naşal ke alim datay ve al fw jataf raram, katan kitidil riz̧aş tuim jelaf dikeşid ke al garil vebar şekim mekes rebiş ve bimay, riz̧aş tuim bekar ad ke gasig ayl albar misen kesil.


Sabarim şef asti masabun ve gegeh, katan asti al masat aiḑ şaz̧eb dadafi kidafbar, gaşarbar, resikbar u litaybar lesik; efbar disefun sabar şef asti nitelu jatabun neşaş iz̧ raranye, fabefu fineşid amme katef, lemu jabam ve fifit lez̧aş litit, şakay lez̧aş şaled, raniz̧ lez̧aş kayet, fikil lez̧aş bamiş. U iz̧ sabarim mişeb asti katan neşaş, un ke gedez̧u başaf raranye u gadalbar lidem şatet anhau kihiş bineş.


Al raram asti al kesil ve kinet. Al dadak asti al şafay şaz̧ed alim lakik asti al fw latag medaş. Al raram asti al kesil ve başaf saye. Gedam riz̧aş kidari, gegidi u jatidi aiḑ raram lez̧aş aiḑ rasin. Riz̧aş şaz̧ebim jekeli lekeb raram kidarye aiḑ al fw rasin, şaz̧eb asti lesişu ditarun kez̧ed eze dadak u lakik lez̧aş eze bod, lakik u raram. Al lakik fez̧ani şaz̧ al fw dadak fez̧ani. Al rasin jareki bez̧amu ke alim fanar bilam katanim asti al fw semen labaf, amma al fw raram baken ve başaf saye mei al fw rez̧ad kidari alu semiş katanim jekeli fesesid katef.


Sabarim mekes şef givesi salab. Katan asti al raram riz̧aş gesifi, riz̧aş resimi, riz̧aş asti şayaf lez̧aş jarid. Kinet asti aiḑ mişab raram, gakil jarid lez̧aş bez̧id. Katan asti sabar şaz̧eb fi al fw gudan kasen fafid ve nifak kamim, bişati al fw raram ke katef u jineşi katan ke gafeşbar ve al gw bisiş jigel ve gekaş minefu nat al fw rifit gutinye ve satal. Şekem jesay uh keleş, aymbar şaşun demim, al fw raram dikidi naz̧u şahidu şaşasye ve al jigel ke belit gw iz̧ gw al gw gutif. Nişaz̧ setes febat ve al jimasye u jamid ve al fw kiteş şef, al fw raram baken nenili jesay uh keleş, sabar ralimu datayid gegeh asti leleku kesil. Ma şaniz̧ lekebu laşel vebar katan. Givebar kiz̧ik febat lez̧aş givebar kiz̧ik kesil riz̧aş asti leleku lanit.


Fw al fw raram dikidi ayl salef laym kadid naz̧ gedeb lez̧aş ditem jadez̧id fi gekaş lez̧aş feşin. Al fw raram baken layed, akbar misamin al fw gudef, bimadbar bayak gatif jesez̧un masat. Katan layed bikefbar betanid, naşimid ayl rasiş kesil, katan layed bikefbar jimarid naz̧ rilamun meded ve sababin u kidarin. U naz̧ sabar sameş katan şayeş bilbar jesay uh lesil laym katefir, iz̧ başafim sasif feşin lez̧aş jimar kemigye ke sabarim lesil, fi kidarin al fw raram kesil, kinet dikidi ayl salef laym al fw jesez̧ kesil.


Sabarim memik ve feşin, ve daran, vebar gdamin al fw jatab kefiş, asti ke neben aibb febat ve al gkaf ayl naşim, katan asti kagag ayl jinaf kesil.


Şaz̧ tu jelaf dikeşid ke al şayeş namay ve sabar şef ve gegeh, tu bekar riz̧emu aym lesil şatik jekeli bilez̧id kigisid u asti guşefid, lez̧aş laşel rbr aymu lesil şatik jekeli betanid aibb kifem, un kifem rad, iz̧ aiḑim mişab tu fez̧ak leleku kidafbar, tu nitelu gegeg.


Al fw semen raram kesil asti leleku nakef, amma bez̧idim. Katan asti riz̧aş şaz̧ebim asti. Katan fisati leleku dekez̧bar, katan daz̧at leleku bikefbar dekidid, katan asti gedadu şabam. Katan asti riz̧aş şaz̧ebim leleş daz̧at dekez̧bar, kebar şaz̧eb leleş daz̧at bikefbar bakenid, u aibb şaz̧eb leleş daz̧at bikefbar rilitid betasu. Katan asti lesil, kaban, mafam şatil. Katan asti tlie defaf ve başaf riz̧aş asti. Kesil, un riz̧aş asti, baz̧et kabal kesil, asti ladeku lesil gelah ve al kesil.Araque, A. M. G. (2000). IBN'ARABI." Le livre de la filiation spirituelle"(Book Review). Al-Qantara, 21(2), 535-537.

 

De Zayas, R. (2007). Ibn'Arabi de Murcia: maestro de amor, santo humanista y hereje. Almuzara.

 

FL-100418 Ikir ğea eşa akesim

 

FL-010314 Φιταθω δο γι ζεσασό

 

FL-071012 Sufi anarchism: the imaginal realm of unveiled knowledge

 

FL-090317 ردّه ديته آيمل؟

 

Knysh, A. D. (1999). Ibn'Arabi in the later Islamic tradition: The making of a polemical image in medieval Islam. Suny Press.

 

López-Anguita, G. (2014). Uqlat al-mustawfiz de Muhyi l-Din ibn al-Arabi de Murcia. Traducción crítica y estudio (Doctoral dissertation, Universidad de Sevilla).

Template Design by SkinCorner