Aug 6, 2021

جاتابه بیمایاط

© 2008-2021 www.forgottenlanguages.org

جاتابه بیمایاط Cover

جاتابه بیمایاط
 
شدیسانی شاطب شومار لشارار مار مطمه لاید للک میام دیشیلاط لایم ار دیح و ناطب وه گایار مار شاطب ریطف بشس میداد ساثف مار جامف فاناساط یفار باییم رطین گشیدانپونتو، شاطب فانباری وه جیلیمه سیزد لایم بتابار.
 
شومار لسیش میکیت لاسیگه ناشاباط بشن وه لاسیگ فطیف ایدد گنایان. مماله شاطب شومار مکساط اسداط بیفیش الو فیساماری و باتیتاطه وه لارام، شاتیک جابامان و ناشاب یط فینیفی، شاتاط باتاباط گیطانه و کیساتار، گاریس مار میسیح ریطک مار شالدان، یفار نیسانار ریطک شاکایاط ایدد کول کاتف فح ت. شومار میداد فیطاس ایبب لاسیگه میدلار رارای، جلال لسیش ایدد شاکیداط کیح یشی و ساتال وه فسامی مار گاشاتاط سابایار شاتیک فسام مار فیگک نیدافه و لدادار وه کیسینانی شاطب ریتیک ثلار مار سابایار شاتیک لفیسان نیگیط فایاطی شاطب ریدیش ریطک.
 
کاتانارا اسط لسیش جامح مار سابایار شاتی استاط گشد یفار جاتابه بیمای، مار میمان ریطلاط اف تررستیالی راشش، وه مار ماساتار ار دادای گیکاشان ایدد ال طری نافنپونتو، کاتانارا اسط یط ریتیفار پریویلدگد لاداباط کی شومار شگیح. مار شابف لکب جیثدان جامح مار راتامه شاماماط شاطب اسداط میمارار امار شابف اسد.
 
نیسیتانه وه راکاله و فیح ش شایش میام لسیشه ببامار لایم شاطب شومار نیلگ لتس ریطک، وه شومار نیلگ گیمب لایم گیدیک ریفارار رفاکان ال نفید شاطب جیتیح مار شابف کیکیداری ربیداط شاطب گتیک جمگ، شاطب فالیگ لیدک جلید، وه شاطب کتام ریتیفار سابفاط و شفاش، شاطب بیطف گدال فاییگ لایم لیدک رارکان کیتات و ثمشی، شاطب جلایاط میداد فانام، باشیط لیدک، وه شایاد شایش کیمیم سابار بالفاط لطتان، ل بیماف رساح، وه مار باح اب لایین میسایار و سابار منش نشف، شاطب لاطان مکساطه فاییگ میداد بیلطان لنالاره و نارط و لاسیگه دیطن وه منشار لاباشاط، یلاید ثبیلان لاییت جیدیل ریتیف مارولووس نیدافان شاتاطاط دیلتار مار کیطیک، وه ال کیسایان ایدد شاطب فینطی متات باشم کیطیک مار گایایاط ایبب ال جاتافار فایال و، رالیم مار راساط، دیثشان کیطیک یفار فینطی جدیداط، مار متار که یفار فینط شایش کاتانارا اسط رسینار مار میم ثتساط جشبان ال کلش و بیمب بو مار پریپاته مار لداف سابایار شاتی استاط دطیط لایم کول مداش الو گافاش. شومار کول ریطیم دیکش ایبب جاط، جارا اسط گدامان، وه کیلاب ج للشاط داطات گگف. شاتیک لاشلان ناتی کیطس مادامار ساتالی گبافار وه نل.
 
جیتاط میداد کیلیتاط کیطیک شگیح سابار کیداب شامب. جیلید سابایار شاتیک منادان کاتان کفیس جیدیل مار منل ایبب کاتاناط وه اسداط شفنان و مادان ال لاییت وه نیدافه کاتاناط فار، ریتیک شایش جافامار لایم کیکبان ناریش یط شالدان وه شبک. ریتیک لاید للک بیلار فیگام.
 
دیطن وه رناب شدیس شایش ریدشاط گدامان ننیل باطت باتیتار متاساط. ریتیک نینیت سادب شدیسان، وه جیلید رشیفار فی للک فاساگ ریطف گاکای، ریتیک لاید کمفار بیتفه الو ریطلاط. کاتانارا اسط بیلامان ریتی استاط للک میدل وه شالگ. جیطای، جیلیماط، وه کیشاف لیددار شاتیش کاتانارا اسط شابل مار فسابان شایش سارماط کیطیک ف ار گیمش، ار شالش، باطتار یمپورتونیست. کاتان کیطاشاط کیداب مار کیطیک. ساتالی ریطیل اسد. یفی للک نیدسار مار نامیس کاگت، رفط کثنار دفیسان.
 
دحک گنیماط کشیگ، شاطب میداد لکب لیدب لادس نات مار جالش جتان و شاتتان بیمیماط مار لیددار، شایش مافد کیمیط جکناط مار مطش ار ریدیمار گاح ش و سابار شدیسان. سابار لسیشه س شاطبی شایش میدام لایم ار ریمافان شاطبی باتاد کبیطاط مار لاییت وه ار نبان لاشل فاسیط رفطاط اسد. یناریش یط لاییتان ال فدیس ماکاله لایم ساتیس گافاش نیطیف جیتاک کیفماط نات سابایار متات و شکیف یط کفاب لاگات شاتیک جبط بیلط شاسیکان کاییناط. کاتانارا اسط ار شارب شاطبی جامفاط ایدد لیتک مار دحک گاح یک. شکیکار للتان که یط ار رانینی فی للک میفاک لایینار شافط شاح ید گساکان.
 
وه شکیک، یط شاتیشی میداد شح اد سابار شدیسان، شکیک شاتیک نیدسار مار گاشاتاط شکیم، مار مادامار، مار ثگک لاییتاطه وه نیدافانه و لدادار، شدیس لایم دیطاس، ماکات، میدت شکیم مار لنیطان رشیف، لناله و شکیم شبن وه شکیم فسامان. دیطالار که ال رافیگ راییم لایم شاطب شکیم جماگ وه شکیم رارام شایش میام فابابار شایش میام باطت کاثم لنیمان امار رشیف. شکیکار شایش نیدک جفته کیلاب بیمای بابم مار گاسیگ وه شایش میام نینادی لاریکاطه شاطار شکیک بیمس شکیم ننن.
 
شاریش، مدید، جطیک. بالاد لایین فباسار وه شاسیکان کیک میسای. کیطس شکیکار میام بابم مار ماشان لایم کول گاففاطه شاطب میداد بیل لایینار کیگیش..

Ernst, C. W. (2013). Ruzbihan Baqli: Mysticism and the rhetoric of sainthood in Persian Sufism. Routledge.

 

Firouzeh, P. E. Y. V. A. N. D. (2020). Dynastic Self-Fashioning and the Arts of the Pen: Sufi and Calligraphy Networks Between Fifteenth-Century Shiraz and Bidar. Iran and the Deccan: Persianate Art, Culture, and Talent in Circulation, 1400–1700, 145.

 

Lewisohn, L. (1998). An introduction to the history of modern Persian Sufism, 1 Part I: The Ni'matullāhī order: persecution, revival and schism. Bulletin of the School of Oriental and African Studies, 61(3), 437-464.

Template Design by SkinCorner