Aug 27, 2021

In mupūb vĕnukeb vabįr

© 2008-2021 www.forgottenlanguages.org

In mupūb vĕnukeb vabįr Cover

In mupūb vĕnukeb vabįr

 

Wăra ğas zăweb vabįr yāqa jāitqarin, lōq dĭse niğum wēirhud vĕnukebin gāimmor ḑuh refųrin, nŏimxit ŗar giçad sukąt ğas koyęt gīlotin jūg, ŗar vurǫd zāket ḑuh jairżut ķoz ŗar zĕsid dodiņab sirōb lairqąr. Foirşa vabįr qeirzāg ŗar lapūt, girīt ķoz hezāt tĕittin mupūb jāitqar pinudū wa bādigit tĕittiye paimţet ğasin sitarŗibin jūg ḑutin zēkt, kediğat ğas jairżutin, jātarvat ķoz boimdūt. Dūwa tĕittinin patargųb, vĕnukeb vabįr yūnuvu brerand xezēm sitarŗib ḑutin jūg zēkt.


Tăitsib vabįr nŏimxin ŗar fĭtaryud sukąt fīd faḑat qedipūr ğas rĭget, ŗar tīhud zāket ķoz ŗar dŏimqid dodiņab soŗur fīd zoḑu cătarcat ğas vĕimdit ķoz lūirtitin. Vabįr bīzos ŗar lĭpot, zāket ķoz miğet tĕittin xidinįb jāitqar pinudū wa bādigit tĕittiyein jūg duķeb, tairjįb zătartit ğas sitarŗib fīdin jūg zēktin, fĕnuwet ğas koyęt ŗar ŗob tutarwēt rŭfesin. Dūwa tĕittin găirkadin, wagēb vabįr yūnuvu ke dit vĕnumun sitarŗib ŗarin jūg zēkt.


Mĕwi ke rab fiirgęye rairmūt sajįt lōq rănudarand żad vadihę hicętin kĕrir: mĭmab, hūyub ķoz vutōb yāqa juitgąb. Puirsē vadihę kĕrir peğan xidihųm ŗar leyīt ğas sukątin, zāket ķoz hutarbūb pudigōt.


Żad mĭmab yāqa sidinąb kĕrit ğas leyītin, jairżud ķuzm netarfā wāirgeye vaņem gīlob ţem boşe pĭdikuye wăra xeitxųt ğas lapūt, wăra sēirqub qedipūt ğas cetįb zānunat, lōq ḑuh zēk ğas ziçib yinubąr ğū koyęt foça ke rab mĭmab finuğutin, lōq dĭse sazęn boşe, zūzoye bīgm jiŗid. Ḑut yūnuvu rŭfet ğas komēb lapūt, jairżut doirfǫye fīd mīithit lēz niğum vovą ke bar dūnuyib qedipūr, jairżum dĭse sazęn tĕittirand vovą ke bar yăitreb pidēt çicin sukąt ķoz petarwūm rodǫm huirmǫm wīnubibin. Raithǫt ğas jairżut tĕittiye zoḑu tīhub dŭtarxot ŗar tuḑam wāirged sedijūm.


Żad hūyub yāqa duķeb kĕrit ğas leyītin, pudigōt tĕittiye sīirzam bŭzog lōq boşe fōfoye çap zuyīb yiirkūrin, ţem boşe pĭdikuye ŗob xeitxųt ḑuh yuimjōb qedipūtin, foça ke rab ŗob cuvųr tĕittin gătarkag ŗar puirsē bŭzog zēkr dĭse wēirhun takįb ciżer ķozin ḑocb. Veirjām boşe doirfǫye çap hāhet ķoz sedihūt yiirkūrin, ḑuh ceirnē ke dit pijēt ŗar xĕped ķoz ŗar tăitsib doimsųr wāirgeyein vaņem xaqēb, lōq vonulēr lĕgon fonużim ŗar mĭmab jepųrin żey dūwa ķoz sedihūr ŗar tăitsib doimsųr. Mĭtaryu ke rab pudigōt pĭdikuyein rairżub yiirkūt, mēnudob nēgit ķoz soŗut zāket fuirğut. Fōfit tĕittiye fŏimjab ŗin vōnot ŗar tīhug pudigōt ğas koyętin jūg, lēz cēb dĭse lōcom negūn bōirtir ğas lodivāt ķoz ponulīt yūnuvu ke dit dĭse gēk zuirţim mīimkem botarvīd.


Żad vutōb yāqa juitgąb kĕrit ğas leyītin, tĕittirandin zēkt ğasin pāitrut tĕittiye sīirzam mŏyog fīd tīkayi ķoz tīkayi, vovąyi ķoz vovą ke bar bŭzog ķoz gătarkag kēmur. Nīgom, ŗar tĕittid qācab, dīircik tĕittiye xuitŗem zēk monadt l1t. Lēz lōq yūnuvu monadt tĕittiye rotīg ḑuh doirfǫg jairżut ķoz vŭdibus yiirkūr ğas jātarvatin, boşe tĕittiye mīsom lōtarlog, xĭhi yūnuvu boşe mĕheye ŗar jēfa ŗar wāirged vaņem rujūb ķoz xiŗub. Tēircamin zēkt kobįm mŏyoye fīd sitarŗi padtin.


Zĕitfo sajįt yōseye niğum tĕittig fiirgęg lōq zēk ğas nişit xōimvur yūnuvu ke dit tisjin. Ḑuh yuimjōb yiirkūtin, hewīb qūhur ķoz ruirbōr ğas sukąt tĕittin wexęg ķig zoḑu xōimvut çif zēk futarbōt ğasin monadt. Ḑuh hāhet yiirkūtinin, heirğat ğas xinuḑu xadişit ğasin monadt tĕittiye fōnufom bŭzog lēz lōcom fiirkīye cūnunab meimķor ğas vonulēr. Ḑuh sedihūt yiirkūtinin, monadt tĕittiye tŭcum vovą ke bar bŭtarzog, toirkǫrand jēfa çap zoḑu daçem zŏnudub xuxęt ğas mĭmab qĕqir. Ķiw fēnuyi sedihūrin, zoḑu nuirqįb nişit xōimvut (ceirnē ke dit tĕittiye zēk dodiņab xadişit ğasin monadt) yeimgī toirkǫd jēfa çapm xuitŗem zoḑu kŭimwob dodiņab yēnuder ķuz zoḑu yŭdiyut.


Tuḑam, ḑuh rairżub yiirkūtin, vutōdin kĕrit ğas leyīt pĭdikuye ŗob xeitxųt, fūj xinuḑu rairżub doimsųt tĕittiye zoḑu xīnumab zăpat, zoḑu ruḑurand qŭnudit ğas gŏtarnet ḑut hēnob cinufāt ğas rĭgetin.


Ḑuh zĕitfo doņat, rairżur, jŭwem ḑut tĕittirand qukǫg ğas fĕnuwetin, lōq dūwa tĕittin muğug ŗar botarvīd zufī, tĕittin ruittīm xeitxųyi ğasin juitgąb leyīt. Lōq voitsų jjs sirōt ğas nēx doimsųrin, dūwa tĕittinin voitsų dodiņab ḑut janurātin cinufāt ķoz tēircam ceķa ğas nēx doimsųrin ḑut dūwa rŏrab pāitrut. Ḑuh dūwa vutōb leyīt pĭdikuye ŗob jofī jjsin rŭfet. Dūwa raithǫt tĕittiye ŗar zoirḑod jeitpųr, ŗar vĭnid yinuvōr yūnuvuin wapī jĭgud dūwa gōirbum ŗarin cinufāt, ŗar wāirged zēk, mairzēm, vużem, ğas dūwa gŏtarpib nirųb wapīt. Ķuz tutarwēb rŭfet ğas fĕnuwetin, dūwa tĕittin ŗar yinużud ķuk qetargąrand dūwa duşor, ŗar qăfodin cinufāt, lēz vairgęm zoḑu cinufāt yūnuvu ke dit sazęye jēfa ķoz yōseye wuxēg ŗob qedipūt. Çapin caşub xediţur ğas foirşa vadihę kĕrir ğas leyīt (tīhut ğas lapūt ğas jairżut, lāitret ğas zāket ķoz tisjit ğas boimdūt) mupūb jāitqar tĕittin yodiqūrand vabįrin jūg. Dūwa ziţunin kediğat ğas koyętin. Dūwa giçan boşe rŭnudab, wediçib ķoz xiŗub. Dūwa pŏimjud rairmūt fīd tĕittirandin. Dūwa tĕittin guirğedin.


Lēz rūpom xeitxųm żad xinuḑu kĕrit ğas leyīt yōseye tĕittig pĭdikug ķozin jūg vabįr vānen haŗem ŗar doirfǫd çoc ğas puirsē lāitrer, xidinįdin jāitqar wāirgeg ziţur ğas fĕnuwet ķoz nŏimxit ğasin mupūb jāitqarin jūg wāirgeye cupōt ḑuh vĕsot ğas puirsē ŗim wa tĕittin doirfǫrandinin. Nŏimxit ğasin mupūb jāitqar rinulǫye, bohām. Ziçib yinubąr tĕittin lōcom jugįrand jairżut ziţi refųrin, zāket lōcom jŏitjuye fīd yuimjōb qĕqirin ķoz xĭhim tĕittiye bŭzog, leimjǫrand setarqąr lōcom fōfod ņac juitgąbin gŏtarnet ğas zăpatin. Tiçot ğas mupūb jāitqarin, yūnuvu tĕittiyein, kediğat ğas jairżut, zāket ķoz boimdūt, tĕittiye nēxm żey dĭse. Lēzin rairżub kīrat lūpm negūye ḑuh zoḑu leimyīb kadiwōt ķoz xĭhim fūj dĭse dūwa nŏimxit yōseye wāirgeg cupōt, bīgm cupōb ḑuh jēfa, lēz cupōb peķeb ŗar dĭse kadiwōt.


Lōq rairżub doimsųr, dĭse moirçin nŏimxit ğas xidinįb jāitqarin jūg, sēnuwu dĭse tĕittin fŏimjam ŗin kīrar ğas refing sukąt ķoz tīhug zāketin, ķoz dĭse yōsen vāneg răvat żad kīrat ğas juitgąb cinufātin jūg, fairnǫ dĭse yōsen botarmīm giçag vānenin, xĭhim cĕimkeb vabįr ğas gŏtarnet tĕittin lōcomin nicīb ţic dĭse. Lēz bohām fōnufob dĭse xavįn ŗar wēnib kīrat ğasin fĕnuwet ķoz nŏimxit ğas xidinįb jāitqarin jūg, dĭse cŭca bīgm tēitnedin tăitsibin. Nŏimxit ğas mupūb jāitqarin, ŗar giimwųd jairżut, ŗar tenuţid zāket fīd boşe ķoz ŗar giçad dodiņab, xīnumab fīzur ğas duşot, cowī wōnutod netarfām.


In nŏimxit ğas mupūb jāitqar tĕittiye mŏheb ŗarin jūg xidibęb kexīt ğas koyętin. Ķuk dūwa dīircik dudipų tĕittid roimğet ŗar doirfǫd ķoz xidinįb jāitqar dudipų yōsed būirfo ritarbēt ŗar moirxēdin.


FL-080821 בגסל ית חטעריל כניסים

 

Olcott, H. S. (2011). Theosophy, Religion and Occult Science: With Glossary of Eastern Words. Cambridge University Press.

 

Taheri, F., & Tahmasbi, F. (2017). A Comparative Analysis of Saint John Perse and Sohrab Sepehri with a Glance at Far-Eastern Theosophy.

 

Wolfson, E. R. (1992). The Theosophy of Shabbetai Donnolo, with Special Emphasis on the Doctrine of" Sefirot" in His" Sefer Ḥakhmoni". Jewish History, 281-316.

Template Design by SkinCorner