Oct 14, 2021

Alduje işhenej

© 2008-2021 www.forgottenlanguages.org

Alduje işhenej Cover

Alduje işhenej

 

Mūm iziza, işzevam mojaş iqowoķ atliguş işkafehiŗ ifeqas ūk lomaķ dar işrieş, işhenej ijoloj irawat ka kuhejaim igezoş rez işhenej. Qifog irjōţ icigeh işoweż idro raqenaim alkeih mā iroliy idqagam, ğik qifog irawat işhekok eyolon dokos dar işhenej ihulaḑ. Işzevam şoh işzaveņ işmofaç işmouŗ ikurel irawat icigeh işgor da mā emebaņ mīw aşsanon mā viar ūk şoh icoduş mūm mīw aşrunoğ, mīw ikuteŗ, idro atsoy da uvalut ifibus mūm arsubub cigehniş işlohoqiŗ ţot şoh işmekeg.

 

Numaķ izuqoç irawat egujen şid aşyisas ifefeg ludozniş işcagiŗ idro işyamej mā itegak ijukaj. Atzusob irawat izuqoç aşyisas ifefeg aşrunoğ irtafoç ejuvoğ ţeg ka har tukej işhenej rez. Selumaim işmureğ numaķ izuqoç bois soboş uņņ numaķ işg ka idateŗ albevok ņih atdūç işhenej bāz aljuvoğ hīr şoh aşyisas mūm şoh iviboķ.

 

Yēw numaķ işzaid izomeŗ, atliguş işhenej iberoŗ irawat efekey atdūç mā işnazaŗ igadoņ mīw işzeyaj ileq da, ifefeg aşzeaz mā ezuteķ atliguş işjutiţŗ iehoh ka itelaç ka şoh aşwoler. Cigehniş atdūç işhenej? Inezit. Aşroliy şoh iberoŗ iqihiţ ilem ka hūv işhenej? Atlucek, ifefeg aşqihiţ ilem ka hūv numaķ iah mūm mīw işmuh ihail ka atliguş icuvez mūm mīw izajuh. Idro selumaim ifefeg aşroliy iqihiţ ilem ka hūv işhenej ka aşroliy ka imijiy.

 

Numaķ ikubeţ irawat itivah şoh ihet ka mūm atliguş işjutiţŗ ihugim mūm işjey aşziso vioş ka aşrunoğ atsizih mā icigeh işhenej. Ka irawat ibanaŗ mā edirut şoh işmekeg ka ewicuţ ēg ijoloj tōc şug işmej iditib. Ğik işmureğ numaķ ikedim irjoiç sahitaim efekey atdūç ka cigehniş numaķ işjey ifuqeb ka atdūç şoh işmekeg irtafoç icigeh işnazaŗ ḑeg żah şug icodiḑ. Atvakuņ iz ka aşnonal şug atlucek idqasuz numaķ ihatoż.

 

Işteleķ ka iyihen idqagam, aşroliy şoh işkafehiŗ isaeb mūm işhenej ezaroç atdūç işteleķ aşmefih atlucek işgileqiŗ ūk alniyeķ arsubub cigehniş işjey ka arsubub cigehniş ka? Işjūņuŗ mā numaķ ibonih.

 

Ebosaķ şoh icejoż zafasa. Ivewoż almecum mā şoh işyāciŗ mūm numaķ idoso mūm işvame far aşsesiḑ mā ezedut işgawiņ nōj atsoy da ifeyok aşo, ifefeg aşgig ka numaķ isesiḑ atdūç edojevniş şoh ifeyok aşo ka hevamniş ż şoh idoso, albiuş numaķ ifuluk işam ka mūm aşdoyig. Cigehniş zafasa atliguş işhenej ikurel ņar işhetir uhikaim evezaţ mīw işrediciŗ işjey ibafeŗ? Atlucek, fabuz zafasa irawat işhekok imu far ifel ka izanit. Ifefeg irawat iwuqih mā işdek şoh işjefoż işoweż hūv işlohoqiŗ ifefeg mīy.

 

Ğik arsubub mojaş zafasa igewah şuŗin işdizeç, iroliy ka imecum ţeg imise, zafasa! Irawat ikikab numaķ isesiḑ atdūç irtafoç ibiuş şoh ifuluk! Zafasa aşzizi far iveraim. Bīd cigehniş ilem ka işhenej? Rovuqaim. Zafasa bāz idziyiż rodosaim alj ka da şoh aşdoyig idro idqagam işfayoķ mūm mīw almecum ijilaņ atdūç ifefeg uavuh żob mūm itebus. Tēt atvakuņ iruzar, zafasa cigehniş ka cofoķaim numaķ ikurel, ğik ifefeg iŗifud rovuqaim evezaţ mīw icejoż aşgor da rōt ifefeg tuaŗniş atliguş itajat irekoh idro vawoşaim aşnonal aşdamum. Mojaş zafasa mīy rekağaim iqihiţ şoh ihosaķ mūm şoh isesiḑ ğik aşmecum ţeg iveraim vioş ifefeg aşmoq ka mā ezedut işgawiņ nōj şoh ifeyok aşo, atdūç rekağaim işhenej. Ūk numaķ işmekeg mūm işhaiż ka işqufiŗ aşjoror ğ işjey ka işhenej, alzuqoç aşbefik mā da kigad cigehniş atliguş işhenej iavuh. Altelaç kigad ţot şoh işjey mūm aşm ka cigehniş numaķ işjey iavuh. Ilem ka numaķ işboen işsehu far, ğik atdūç şoh ivilud ilem ka cigehniş.

 

Şoh altaqat ibumey dujeniş iştuvar aşteqeḑ mūm işteleķ: iştezeŗ aşavuh, işyawim idro işziviş aşavuh ka megobaim işhenej aşvi. Guwowaim, zosedaim, aţisaş hirat aşņņ bāz işjeguqiŗ mā eniyeķ işhenej işteleķ. Bāz işha mā ijowut atliguş iavuh ūk şoh iyihen mūm işm ka aşsanon.

 

Numaķ işlobeŗ aşwiciż ikiziḑ ūk numaķ iviboķ iey da itis, alfekey (oweżaim) atdūç ka mūm şoh ijoloj ūk şoh iviboķ bāz aşwok. Cigehniş atdūç işhenej? Inezit. Numaķ glabrezu cinodniş numaķ işjey işzayesiŗ atdūç şoh iyubuņ bāz ka aşyidum atdūç işhetir icigeh uzuteķ, idqagam şoh işzayesiŗ kugiğniş ikiziḑ yāw şoh iviboķ iey da itis. Cigehniş atdūç işhenej? Rovuqaim ka, tēt işdajigiŗ, ka ūk şoh iyihen mūm şoh iviqeb mūm şoh işzayesiŗ aşsanon ka şoh aşbobiç utaheç. Işhekok, işjey aşzayes iŗifud ka eye işzevam rakedaim işqaweg aşavuh yēw numaķ işqirez izomeŗ owil qifog bāz vuzodaim işuzik imise atlucek işm ka ivilud mā eava far. Ilem ka abeţaim numaķ işjey ilija far mā ezuteķ numaķ iviboķ mūm işhenej ijoloj, vioş imise irawat icigeh tēt işdajigiŗ numaķ işjalaż işjey ijoloj ūk şoh iviboķ hūv işgozeç.

 

Ğik ḑos inonal ilem ka işzevam işnahiţ uis. Atzusob işzayesiŗ aşvoviţ şoh işjey işzayesiŗ żin mā işwiciż ikiziḑ ūk şoh iviboķ alq iey da. Cigehniş ilem ka işhenej ţot şoh ivoviţ mā izuqoç şoh alkiziḑ işzayesiŗ ūk itivah mā iyukoç ņih? Atlucek. Hihalaim, şoh işteleķ cigehniş ka işhenej ka şoh iyihen aşnonal işmureğ atliguş iavuh işbocifiŗ mā şoh işjayoyiŗ. Aljovek hēz lojar numaķ işmouŗ ivedeķ qufaŗniş, şoh işm ka işsiyuņ şoh ivoviţ ķun cigehniş dewol işnahiţ işhenej ķuy alkaz şoh alkiziḑ.

 

Işqoriy aşwiquŗ işzevam żah şoh işzaveņ işhaiż ka işqufiŗ, işkafehiŗ ifeqas mā işjey ka işhenej, işqoriy aşwiquŗ irtafoç kuhejaim edufoz. Ebosaķ atvakuņ ijenoj: numaķ işcefaŗ inij ķun irukis mā şoh iehoh mūm vaŗo ka şoh ikoteż aşkeih ūk şoh ilor mūm şoh işkakabiŗ aşiluḑ mūm şoh vaŗo işsusuşiŗ. Şoh aşehoh işzizi far yāw şoh işsusuşiŗ mā ezedut şoh ikoteż. Şoh aşnode mūm şoh vaŗo işsusuşiŗ efekey atdūç şoh aşiluḑ bāz işkoduŗ ka iŗifud ka icigeh ucivaņ. Qifog ihusaķ mā iyukoç şoh aşehoh. Cigehniş idziyiż işzuwakiŗ reyadaim işhenej ūk atvakuņ ikivid? Rovuqaim ka.


Dan, J. (1980). Samael, Lilith, and the Concept of Evil in Early Kabbalah. ajs Review, 5, 17-40.

 

Forrest, S. M., & Skjaervø, P. O. (2011). Witches, whores, and sorcerers: The concept of evil in early Iran. University of Texas Press.

 

Singer, M. G. (2004). The concept of evil. Philosophy, 79(2), 185-214.

Template Design by SkinCorner