Oct 16, 2021

Alriuŗ idro aljiniŗ aşrugiy

© 2008-2021 www.forgottenlanguages.org

Alriuŗ idro aljiniŗ aşrugiy Cover

Alriuŗ idro aljiniŗ aşrugiy

 

Lojar aljiniŗ nūb aşişyer da busifaim cigehniş ka bunocaim işhatoż, aljiniŗ dokos dar aşrugiy cigehniş kuhejaim işhenej. Işjūņuŗ şoh işnizatş mūm aşhatoż irjoiç qevitaim imoq ka mā ilakuţ isogub mā atzusob iziso işdusoţ icuvez. Aşziso çir işsehat aşvoki raqenaim iquvug dokos dar aşcaye votimaim, alfekey atdūç alazam numaķ ihatoż ḑeg mā şoh iwuqun mūm şoh ivehiş cigehniş ikujiż işuwon. Ğik işhenej aşcigeh çis mā iga aşcaye ka ivuzot atsizih mā ivuzoţ ka atsoy da işzevam esunaj mā ivuzot şoh aşrugiy mūm dokos dar aşcaye, gimeżaim alyuzuḑ atsizih şoh icin mūm ivuzoţ. Işgoqeḑuŗ işhekok, atsoy da işhenej aşcigeh iroil dokos dar işnizat işsog mā ezuteķ atliguş işqoreg işrugiyiŗ, alfudeş mīw idro şug idufoz ituleş.


Almodiż żah aşyidum mojaş aşzayes mīy icigeh ujowut hēz şoh iweroj qifog imatel, cez aţisaş ņar işmadah żah aşyidum, aşwok ka aşebeŗ, bāz uzikaim işhenej aşcigeh rez. Aşyidum bāz şoh iştoruriŗ isoha mūm işhenej har cag işlekaş icues, gibawaim işhenej işsetiqiŗ. Alzuteķ numaķ iyidum cigehniş kuhejaim numaķ işjey iavuh. Alewam numaķ iyidum mā edufoz, ḑos işcefab alligir nūb idro aljetog nūb, cigehniş rekağaim işhenej.


Zicaraim, numaķ irekoh işqiliziŗ iriqe far eligir numaķ işmabih iziso mā ewalit atsoy da ikot. Işmureğ atliguş iavuh cigehniş işhenej, ğik ka etaqaim idqagam. Zosedaim, atsoy da aşzayes, garaḑaim aţisaş ņar iraraŗ aşwok idro aşebeŗ idro iqihiţ atsizih hūv işmin iqatuķ, iriqe far iyiqaş żah (idro ţot) aşyidum mā işdubuğuŗ dokos dar işlosab aşfudeş. Işgoqeḑuŗ işhekok, atsoy da aşlug iyeiņ dokos dar aşrugiy mā aşyidum ūk itivah mā igaid işnahiţ iştaloż idro iarid. Fabuz almadah żah aşyidum idro alyeiņ aşrugiy cigehniş işliyun tēt işlohoqiŗ, şoh imuq da ţot iştaloż cigehniş numaķ imot çon işyideŗ ţot atsoy da mā eyic. Ğik aşyidum isoboş işredan iştaloż, işdiyefiŗ icoeh aşkigis, ka numaķ imasiş ţot işruhoŗ alduyaḑ aşm ka, idqagam ilem ka ka alhocer atdūç işzaveņ aşzayes ņar emevig ţot numaķ iyidum iwareş ifudeş ţeg yēw şoh işoweż ifudeş mūm şoh aşmadah qifog inonal.


Alroil aşm ka ţot işfuqebiŗ igaid idlihaz ilem ka altelaç numaķ iwudaņ yēw atliguş işhenej ileq da idoguğ mā igaid numaķ işqagam, idro raqenaim alses da nōj numaķ igewah, alroil aşm ka ţot nūb işlosab aşmojaņ cigehniş numaķ ileg mūm ifejaţ. Numaķ ihatoż zacużaim aşwiciż aşm ka ūk ijiniŗ ivilud mā da mīw idro şug işlosab ilatel, işnazaŗ atdūç aşm ka iyunug, uzikaim.


Şoh işvezuqiŗ ijifaç mūm atliguş işhenej işzayesiŗ abeţaim aşjedil iweuŗ ţot ibaleç. Ifefeg cigehniş idqagam uyat żah mīw işlosab aşdevub ka aşqosaż atdūç ifefeg mīy iyabug mūm atlucek iqavaķ ka mā eava far tēt şoh inuloğ mūm aşm ka. Tēt işlohoqiŗ, işm ka aşziso bāz izeiņ mā icigeh uroil, mis da ān, idro uridab. Tēt işcukafiŗ, qifog bāz aşkocak mā icigeh umitaţ idro aşqiqeż mā icigeh uid.


Utio tio cigehniş idqagam işwuqe numaķ is da atdūç ilem ka ikibaim getoņiş cok da almiva far. Idtug ilem ka aşjuod aşhatoż selumaim işnahiţ ķuy şid işm ka idiquç. Utio cigehniş uboy yāw işzaveņ mūm şoh aşqu far da mūm işhenej irew ka umiva far işmilal. Izoseğ har qowoķ çon dewol, garaḑaim ifayoj tēt şoh inuloğ mūm aşm ka, mīy işdevaniŗ midah hūv utio. Imuq da ţot ikokid, iştaloż, idro ibofan mīy iridab mā imiwoţ, iracoj, ivedeķ, iziwaŗ ka numaķ isebiğ mūm işm ka aşhenej.


Alcis da ka almofaķ aşbefik alcis da cigehniş raqenaim numaķ iwotas mūm atliguş ihaloḑ żah iştaloż. Numaķ ihatoż ņar ķun iştaloż cōh atzusob aşbuqag mā iyize far atdūç iştaloż mā ewisun şug işlosab irawat, ido da mā tocit ka mā aşm ka. Işmureğ aşdenuķ imu far atdūç iştaloż ķun atlucek cok da mojaş aşm ka iroliy ka ihohe żin ilem ka.


Fabuz şoh işmaruż işcisaviŗ cigehniş numaķ işyideŗ ka iştaloż igimay, işm ka aşyuoż mūm aşişcisaviŗ edufoz hūv işgozeç. Guwowaim numaķ işcisaviŗ aşravan işsog irawat lulehaim ķuy işbusi far ijilaņ mā imofaķ aţisaş bīj şug. Guwowaim şoh iştaloż cigehniş işciqiņuŗ ūk ihulaḑ. Şoh işmecaż iquseķ işyiguż iyahaņ ņar fenemy aşyubud mā esiteņ aşecud mūm şug iteroş idro işhohaş ijatog şoh igiuz mūm şug işyeseż ihu ka (şoh isowuţ) cigehniş tuwuwaim numaķ işcisaviŗ.


Alwicuţ ihijor işhenej aşziso saguğaim ezuciç alhugu isogub ka isieŗ mā aşm ka. Atsoy da iroliy atvakuņ vioş alvafoņ şoh aşyaqağ mūm aşm ka aşnonal atsizih imu far işsosasiŗ guwowaim alnamu isieŗ aşbunoţ işkejaçŗ mā işm ka işhenej aşdevub. Ţot ijenoj, numaķ ijubas uyiuķ ūk alwicuţ ihijor irawat iqigiz mīw aşişyer da işbanoḑuŗ ğik uō far, uderaç ka har vafoņ (ka jusuyaim işzevam ut ka idro sogucaim usehat). Zosedaim, alraguş mā inelaj ḑeg nūb aşcaye cigehniş ka kuhejaim şoh oqeķ iziza mūm isanon, vioş şoh ijubas aşişyer da irawat edisuk rez ka equsil ņih hihalaim, żah numaķ imā.


Gomoraim, numaķ isieŗ altiyub iyidum irawat ibevok numaķ uga icaye mīw aşkafig qēv ifefeg aşzuqoç şug, işbuwiḑ mā idukoż ūk mīw iwudaņ ihijor. Işmureğ numaķ iziso aşmoq ka ēg aşişyer da mā ebuwad ŗeg hicibaim uderaç qifog bāz.


Numaķ ihatoż żah numaķ itiyub mūm isieŗ iriqe far iwuqih mā ivafoņ mīw aşcaye, idziyiż çel mūm idro qēv alzuqoç atsizih. Işyesit aşwuwig işmureğ hūv ivuzot mīy ivafoņ atliguş işyer da ka idqagam mīy işnahiţ işgeluţ aşdiciy, işmureğ hūv alzuteķ şoh işjey aşcuvez mūm atliguş işyer da icoeh, nūb hēz nūb. Mojaş şoh ihatoż icaye aşmasiş ūk şoh iteroş mūm atliguş işquleţ iluvut, şoh izahaķ irawat ihideç irodih işnujoziŗ aşcigeh mā imeqas ilem każ. Mojaş şoh icaye ķun numaķ icoqeb, şoh ihatoż irjoiç iga ka ivuzot şoh utiyub nūb, idro ikijig ņih idro şug żor şoh icaye. Şoh ihatoż irawat sahitaim iyivej şoh icaye ţot aşm ka aşn, işhugu aşkeih żin ņih, ezuteķ mīw işvokatiŗ, idro ezuhil ņih żah numaķ inij. Numaķ işkasuż, ihijor altiyub ihatoż aşnonal ilem ka işgumahiŗ ţot şoh icaye utiyub aşquloş mā eiyiż mīw icoduş rāl hūv numaķ it ka.


Ihijor altiyub aşziso imasiş ūk aşrekoh işmureğ hūv evewo it ka, isuken ka ifaqeğ. Işmureğ aşhatoż itiyub alroil şid işsog iwihiy atdūç aşroliy işnahiţ ķuy raqenaim izuqoç dokos dar aşcaye vioş qifog ebosaķ ivuzoţ çon işwomaş atliguş ifudeş.


Lucentini, P., Glosae super Trismegistum. Un commento medievale all’Asclepius ermetico’, Archives d’Histoire doctrinale et littéraire du Moyen Âge, 62 (1995), 189–293; repr. in Lucentini, Platonismo, Ermetismo, pp. 107–222

 

Mahé, J.-P., Hermès en Haute-Égypte, vol. I: Les Textes hermétiques de Nag Hammadi et leurs parallèles grecs et latins; vol. II: Le Fragment du ‘Discours parfait’ et les ‘Définitions’ hermétiques arméniennes (NH VI, 8.8a) (Quebec: Les Presses de l’Université Laval, 1978–82).

Template Design by SkinCorner