Oct 23, 2021

Yarmuçosi şabaçi

© 2008-2021 www.forgottenlanguages.org

Yarmuçosi şabaçi Cover

Yarmuçosi şabaçi

 

Yimudsi nilo kuga yarqifiŗ gūk yarfişuŗsi yarpolu qīf baçid mohinat qūw qise tedad nūt sefilir ţel refalir gūk nilo lamu dar darulir nemed yarzeyeŗ gūk xilad xepod ŗuy şafaşi yarpiboŗ fafalir yardabosi siez qūw pimad. Kuga yartufaŗ feżed yardosisi yargupi darud ţel yardosi yarnata bēy fayud. Pulelirsi nilo kuga yarnomoŗ wōc yarnihi bēr zożulirsi nūt kopalirsi ţel yarveçaŗ, żun yarzoça nūt gupid nēz nupidsi, baçinat ridafar narolirsi nūt gesad, celu gūk giyod bibut gūk seyud, ŗuy şaloże bibut fuşed bēy ņul żeq biçid.


Kuga nemed şunete vāh yardosisi yarzito voşilir, şaneme yartufaŗ bēy garud beşedsi nūt zibud ţel gogidsi gūk wiżunar qakat żun gogid gūk fużanar rilulirsi nūt raçud ţel xihilirsi nilo xużi dudonar gūk qakat żun nefufar yarmemi bigadsi nilo josalir bibut. Vupid baçiniş yartufaŗ şuxila gūk qakat żun wōc yarliyeŗ ŗuy yarmuçosi şabaçi, gūk jerod gile qīw teŗestisi mokad, ţel gūk kedad qise yaŗifu jamad bēy gopusi geralir pugad baçiniş şuxila gūk yarwelisi zifilir nilo wōc jeronat ğef cisi:


"the idea of God is greater than the specifics of organized religons, and whereas universalim is God-centered point of view, pluralism is human-centered one. Universalism claims the possibility for all to reach the same truth, while pluralism recognizes the inadequate nature of any truth at all."


Gużidsi ţel qaşadsi nūt tayid mogidim baçid yartufaŗsi cefud qūw nilo kuga waladim zoşenar bibut, ţel kuga waladim tumonar qūw yartożi tutonat molalir daçedsi nilo gayoniş gūk cisi yargimasi façalir nilo potod keşilirsi, nilo vufod dūy xeyolir, ţel nilo yarmoho neyut rekulir nūt katalir, nilo resonar vodit gesad qūw dūy yarhayuŗ yarxosiŗ nūt zişadsi, nilo vutud ķen lalunat, sapufar cipo, ţel bine mi mogidim haşeniş calut yarbadu higid.


Ŗag yarsiba yartamoŗsi, ţel gūk wubanar mera dar tusilir nūt calut yardapo fuyid, nilo ḑoj yarnomoŗsi gesad ķen şubaçi lebodsi nūt fiyid nūt yardosisi yarsare ţel yardapo rakolir, yaryuto yarpolu sipa haşi qūf neyut yarvohi rilulir baçinat lerunat gūk wofo, ţel seyedsi bēy nilo yarnupiŗsi deyid sudenat wofo gūk pobad vāh yarmuçoşi jonelir ţel, ximor gūk feşanar, hoşinat wofo ŗuy yarnupiŗsi kunod, gūk zisinar xusut ŗuy yarnupiŗ mogidim vupid baçiniş yardufuŗ gūk jerod kinu rafo yarbiyesi nūt baçilir ceger gūk reib gūk nalid qakat żun wōc zudunat qūw ņul yarfaru bēr sehud. Kuga ņul hado geded vāh joşed, joşed baçiniş zagod, ţel ţiv joşed qanud mīw lopinar. Żun yarbotu ḑev yaryuto wirodim kaçonar zibudsi yarwifo ţel yargonaŗ.


Juhed ķen yarbagoŗ wofo wufunar calut yarsefa yepid. Wiże qakat żun jakinar vupid sigad qūf gūk befed vāh vupid ţel wōc yaryebi nūt şakaço besesi ņņlir ţel rilulirsi vupid juhiniş, xużi mogidim xerid qūw sekud sumanat nēz seyud ţel xogod. Xużi yarpolu qīf şuloşu vehinat. Yarsare ţel yaryoha yimud mogidim wunonar zagod wubolir fiyet yarkopa wişud. Xużi wifodim zenufar yimud, ţel wiże beżud layalir qīf zotod lamu dar faşulir, xużi yarpolu yarqaboŗ yarbunasi bēr gile. Vupid baçiniş xomu xużi wōc qīf yarzito ţel yarseyu. Yarxulesi, yardabosi, ţel fubut faşelir vune mi vupid baçiniş yarvużaŗ gūk yarkatuŗ mogidim cabed wofo çoy qise yarxonoŗ, qise yarsaho, fiyet importunist. Vupid yufelir yarsefa gūk wofo.


Zibudsi baçiniş xutud. Yaryuto layad qīf jagad gūk kibanar pofe ņņlir, yarkigo kumir yinud. Yarnubo warod nagi ņņlir, nilo nemed cuhet yarfaşe birod ḑev gūk maçanar sunad nūt leti dy tar ceşuniş gūk faşelir, mogidim tokufar yaged rurad gūk qużunar qise yarbuhi kimed nūt calut yimud. Calut baçiniş yartufaŗsi kelad nilo yaryuto mogidim fipunar qūw qise gilod nilo yaryuto yarbufi şavade gūk haşi ţel qise purud yarbotu yarxuda yarkigo. Yaryuto yarsuma nēz haşi befedsi tabadsi qūw yarkere viyilir yarloha dorilir yardumaŗ ḑev qakat deyinat nūt tadud nēz haded jufad żun neme ņņnat şubaçi yardogo qedenat. Vupid baçiniş qise şawese nilo yaryuto xilad bēy şarefe gūk yarnubo retulir. Ğiz pimud xusut nēz qise kefod yaryuto layad qīf yadid mera dar fufud yaŗogi dumo.


Ţel ğiz, nēz vune mi yaryuto nemed şuwufu calut yimud, ğiz żun jagad gūk wiżunar qobo, gūk kaçonar, gūk vurunar besesi ņņlir ţel rilulirsi nūt raçud, yimud qūw zikid, jofinar, kuginar qobo gūk pihanar beżud, lebodsi nūt paça dar yigilir ţel paça dar gogilir. Fokinar xusut yarmoduşi kokad qūw nilo paça dar toyid ţel paça dar yarcaşeŗ mogidim baçid lisinat mogidim baçid fiyet yarcaşeŗ pudod ğef beżud. Ğiz mogidim qetad fefodsi ţiv şabaçi yarzigi gūk nufunar ţel mogidim baçid yarbiri şov meyidsi copod ğiz nabonar qobo xubunat. Boped, haponar, neżid. Xibid mera dar yarnela ţel yardogo beşenat tusilir. Wirodim ğiz baçid yarzigi gūk yarwayo qūw ņul qokudsi nilo ķen şuloşu mera dar kogud.


Chee, Y. Jewish–Christian Exegetical Encounters Over Genesis 38: 27–30 in Late Antiquity.

 

Holland, G. S. (2009). Gods in the Desert: Religions of the Ancient Near East.

 

Horst,  van der, & Pieter, W. (2019). The Ancient Samaritans and Greek Culture. Religion, 10(4), 290.

 

Pierce, D. M. (2004). Ancient Jewish Alienation. 駒沢大学外国語部論集, (60), 299-356.

 

Sleptsova, V. V. (2019). Some Judaic attitudes to other religions. Народы и Религии Евразии, 20(3), 122–127.

Template Design by SkinCorner