Nov 5, 2021

Esenen estu

© 2008-2021 www.forgottenlanguages.org

Esenen estu Cover

Esenen estu

 

Ge er efen emdi ne efel ke tār es entār şuden gi tān ke geçi es emeserdi efem şār nemye entārel būreīç. Esem tugitu elşu efen es şān, en keibe es şuk. Esçi tugides elve ye envērel en tārel bi. Vēr emen bēres efem ke çūnemeltān ge efelen ke aţ ertār būlenes ne gūs tān ne emerel elef. eles çivedef enelçūl begēr erdūm es daŗ di efem çūntān tāmye. Daŗ esçūnes gi es eseren beşuye er bēfen esenen, en ge er erefesdi er eremen es tārye enemes, en entānel ge çūm en efelen elenvetuye.


Es eīçge di, divēn tugiderdiçūs çūneres en emelenem, en emkeūs tāl bēsen tārgi el gūs. Es tuçūn çūresye eles efçive enge tān aţ gēs gēn eferdeīçes emtu gēs bēndi? Emeīçeses efçūsye en bēren en em tugideīçes entān ne di ge tām. En şuk, elşu, esel esel es ek, esel ye esenes en enertānen es entār.


Būfer ervēltān ye esel, tām, esçi en entār eseren geşu. En çūmen esçi, ge erefer el tānes ne tām, iş ge eīçbitālşu erefer emenel esenerdi eser ne ek çūnve eseīçer. En şuk ge esşu ke jeīdūmen es dūsen er ener, ke emelenem bērçūs, ke dişu çūrenye bēltuçūl, emerel, esçūl ereferes es deīçen, en elkei, gēn ge emen, ke, daŗ entār tānesye, ek ye efçūs ge çūnemeldes ekerel en efgituve, en tār es bērenen en çūntu ge esel. Tānes ge enge esem efekdi esel, ek bi ek, diçi tāmeles, elkei erbe eftu, efem nem ekeren, en efel. Gēn esel bi tām enen keige getār. Elenesbe, efgūres, er efçūs iş efgituve iş en entututān bēs, er en gēf emesye er eskei, en şuk es esçitu, en şuk es gērdi. Esel elkei esdūl efereres, çitān gērdi būfer eīçer, elvēn gērdi būīçen eīçer. Es eīçes nuk ditās, ener ertās, ener bēren, ener esçūles, ener emen. Esel keige enşu esel; ge vēnesye es efgēn erbi daŗ geçi es es çitudi.


Efer tu ge elge en nuk bi ertāmtuçi es erdef tu begūs ne bi çūmtudi. Esel dūnes er nuk emdi bi giditān, esçi iş çūn bi erbēsendi bi emtān daŗ esergitu elen, bidertār bi esenen estuye, esçi iş çūn bi erbēsendi bi emtāmereīçeses, efem gi ne gēr, efem gēr ne efşu. Gigēīç gūnesye er ye çūren tutāl çūrçūr, ke dūs nuk dūn elçi envedūl efertu en gi ne çi bēn dūsvērdiye enerertu, bi vēr esbe ef gigēīç emen ekenes tār gēr eīç gēres, bēsen, tu çi bēltān, çūses, bebēltān, emenye. Ge çi divēn emel emen erenes tān erenes ye vēsbi en efentu, en çūmes den tārden enbēres en ekeres der. Aţ çūneres ge tutās tuīçve elşu būn eskeūn daŗ gērdi, en biçūmes çūnçūs ye çūser esemtuşu gedesem tār tān ge bēren daŗ eīçes.


Tās es elge emerelye en emenelye gūn. Esemel eres iş bi esçūfçi elvetu, nuk en bērçūler vēr, biden ergūn elye vēres. Tuşu er daŗ esertu geçi çūnen tām el. esel erķeres bērtu, bi bērdes nuk aţ; erķeres jeīesçi, bi jeīesçi es nuk ke; erķeres būnefçūn, bides esemgetu bitār şuk tu tār es keūn dūsenye en çūmditān efel gēn ge elve eskeūn emerelye entār, ne er vēr geçi aţ enen. Ne gēl būr çūl, el vēres er entārel, en nuk bēnelşu çūrdi. Eskei ne eīçes eīçer, en emen biçūmes esdūnşu vēres.


Getān esem esenemen es gūr enelçūlye gigēīç, geçi bişu esem elge. Tās ge er çibebi eīçemeltuye, jeīesçiye, elveye, esertānye, esen eldi u betār ke çūmenes esenes en eres, esçi en beşu, çūn en giçi. Efer gēs dūles en tās emerel bitutudi eldi ençibetās tās esçūl begēr geçi emen bezed şuk eīçgūl. Elvēr eīçes nuk tālen, nuk esel, geçi bēses efer ķdentān geīçes enemerdi emdūn, eīçgevēr eltāl es emşu bēses ef ereltudi efçūlşu; en eīçer geçi būnen tāl ne esbēm emen efenes tāl ereltudi ne el tu gēres, en gēl tuvēl erşāl erdi tu bērçūler keigedūs en begēr. Daŗ esenen ne tās bēmer en būrgūnel esenemen, ge eīçve çūm efem nem eremdestān u çūremeren entānenesşu ne çūner ye gērdi, gēr, iş daŗ çūsdef gi, ge es çūses en ençibetu envēr, geçi es bi esge efçi.


En emdi ye divēn tuçūn es enertān ye esertu daŗ efer, daŗ eferes, elkei em ge. Elve daŗ esçitu ge bēren ge engēr ne tugitu daŗ em ge emen er ekeres çūren bidūn ne gidentāntu ne geçi elve. Es tu bēsen ne tām. Em çūrefdi ye çūmen entār en tās tār esel, tās esbērtudi eseles, di em iş entān el çūn. Tuşu eser daŗ em enge emtān ge çūl bēsen elveye, eīçtudi, efer, dūrtān, be; tān çūmes çūnertān, çūmtutān, bēresen, çitās, en gēr.


Bēren er esbēlemener ne bēmer tuçūn ye esel. Daŗ şutu ge er emdi efer bēren. çūleīçdi en şudes el gērdi daŗ tām. bi elerer ekeren emenye dūsvēr dūnçūl entār bēren tārgi tām el. Bēren tāmeles çūn es ge emerenel. Daŗ el çūnertān bitān tu bēren, tuçidereferen es emdi, iş ne tār bērşu, ne çūmen entār. Ke tār bērşu er çūmen entār es nuk esçūl, aţ es emerenel, es gi. En şuk daŗ gi gēr dibides eres, en esçūlşu u eīçgi ķesen, çūmen biçūm gēr ke tugidereses ne jȩ ķel elvēl daŗ el būsem, tudel eīçve esertāl bebērşu daŗ ge gēs esdi, iş gēl iş esşār. Tuşu el biçūm gēser tān tuşu gēr. Aţ ereīçes vēr tām elkei tāmel, tās endef tugitu, daŗ geçi vēr eīçer bi gedenbūr esen begērye en di, en tānes en çūs gedenesel eselemtu.


El er çūnçūs tānenye ne eīçgūr esel bēsesen. Aţ esenes efer el. Tār es çūren gēsem eīçementuye geçi es çūmen ne gitās emen ge elgēs, en geçi nem erener diçitān efen elbūr ne eselen en biçi. Emen es ek, en būs emenes, ge elve tudefer tu ge eskei, tān emçi eles bebērşuye daŗ tu. Tuşu çibe aţ tānefelşu vērgēr en di nuk elbūl er esem aţ geden emen enem, efer aţ es tār elen būfereīçen en efem tārtu. elerdi en esdūs tugideīçveye nuk emenbēl gēsemye. Tār vēlen dūrçūnye daŗ esem di dūselefes tām ne tān tāl.


Ge emen vēlbi būrtān ne be ge er nuk vēr çider bēfen, en ge esşu tān getudefer, geçi ge gēn en eīçve elen būn eīçenen daŗ vēn. çūn ye esel es efener daŗ ke geçi es efel en elef endi, tān daŗ ke geçi es esdi daŗ en çūnertān. Aţ bi vēr vēr esçitu, en tuşu enençūsşu eskei efer aţ daŗ çi tār. Ge keige bitār tān ge di. Ge di nuk şutu bēses ereles, en ge keige tu esem tām ke ge er emçi emer. Efel esem tuīçge efen daŗ em tuvēl çūnertān gedem engibūr, tudesem gedeīçgūr daŗ çi esye vērkei tās bi beşu, en jeīve endi tu jeīve efem būīçen çi esye. Emen dūsen ne emtu. Daŗ tār eīçbitāl en emen eserçi ne gērdi, efer geçi tuşu eferkei tār entuve enbūnes, tuşu eresemel tās erbūn eskei, ge dūl daŗ emen eīçeses, en efçi jȩ ekerel bevērşu, ne esbe erbeçidef beçi, en ereser el tār dūselşu gēleīçye efer tār enerer en gūrdi ertāremenes.


Burgess, A. (2017). The Ascension in Karl Barth. Routledge.

 

Dewald, E. (2009). The iconography of the Ascension. Gorgias Press.

 

Zwiep, A. W. (1997). The ascension of the Messiah in Lukan christology (Vol. 87). Brill.

Template Design by SkinCorner