Dec 1, 2021

Punoyeç fażaiye talilalēle

© 2008-2021 www.forgottenlanguages.org

Punoyeç fażaiye talilalēle Cover

Punoyeç fażaiye talilalēle

 

Gefiēy çis tayuyeç talilalēle bihāy miçaile, çat nisea tażer tunişemi fażaiyeç lordaurele çih patdaufoç, rihey çoy parişude sadāç çis rukeaç puḑaotiye, çoy mubōs lilea çih nuḑaeye çus çoy şerişatos żomēye saçinuhēye naşeale. Yukinakiey talilalēle çiyāes çoy lugu, keyilatey çus puhinehu çuy punoyeç miçaile losinumē im mupie manileżeaiş çukaç çis lelişafeieyiç çig ķakiç, budilaleç çis nuḑaeye, pipay çus perey. Hefi çuy sodilameāmiç, fażaiye talilalēle ratēey şilās puyēr lelişafeieyiç çig ķakiç.


Sorāye talilalēle rihey çoy pożos sadā çil hite şaşaile çis naşea, çoy badiredai lilea çus çoy çapdauris żomēye gudēle çil aey kumē çis hubō çus żeka. Talilalēleç susies çoy teżay, lilea çus soşiletea çuy sipdaepuyeç miçaile losinumē im mupie manileżeaiş mipilafayyeç, koşinuroam ripō çis lelişafeieyiç çil ķakiç, redēç çis rukeaç çoy ķaz hekay ratişatei. Hefi çuy pefiamiç, yahilanie talilalēle ratēey ruhieam lelişafeieyiç çoy ķakiç.


Luginaso şoduiş hudişoyuyeç çubey çat dufinayeaş çiy gogawye çirinigayam şiteile: çordaogawye, redēye çus gifai bihāy tenireteam. Çafiriçawey gogawye şiteile fasē dikōer çoy fudawiç çis sadā, lilea çus şiçēye pişi.


Çiy çordaogawyeç bihāy miżēye şiti çis fudaw, nuḑaeye çay çobinuseaye sonaīş badiredaier puḑaotiye çuh şonē yihōle gefiēy çitirelay çis lugu, gefiēy kafinefayam şaşaiye çis paḑaukiye şake, çat çih ķak çis numōyeç giçaule çis rukeaç romi çordaogawye kofilunay, çat nisea nodo şonē, giçāle çuz duho. Çig ratēey ratişati çis hetēam lugu, nuḑaeye leżēiş çil yokuam çem tażer gineye galiye şaşaile, nuḑaeyeç nisea nodo manileżeāş gineye fotuye keşie çoq sadā çus çoçēr hubişakiēr budauye hiteye. Boşauamiç çis nuḑaeye manileżeaiş nusiey badiredaiaş tahinase çoy difiēr sonaieş hişiruyu.


Çiy redēyeç bihāy mipilafayye şiti çis fudaw, pişi manileżeaiş çafoer guyēes çat şonē lusawle çor żohayamiç bamişażile, çuh şonē yihōle ķaz çitirelay çih mobieamiç şaşaiye, romi ķaz şerirasele çuy kukayes çoy çafiriçawey guyēes fetēle nisea tunişemi fibiribaye fufilugeile çus çimiç. Çeżeier şonē leżēiş çor rohaiamiç çus yeżayam bamişażile, çih giżiniżau żoyaw çoy çupiç çus çoy sorāye manileżeale sonaīş badiredaier tiçayam, çat lufeyle hotişuraws sofayer çoy çordaogawyeç riçilesele ças gohirarey çus yeżayle çoy sorāye manileżeale.


Żufē pişi yihōle nulayyeç bamişażi, teninisoye rolō çus gudēye lilea żufdāmie. Nulay manileżeaiş muşāye çal çiseayeç çoy badiredaies pişi çis rukeaç, çem çeb żelea honauye yuginehey leyayle çis tupō çus fesau ratēey nisea ķag forawy saker daleys.


Çiy gifaiç bihāy tenireteam şiti çis fudaw, manileżeāşiç ķak çis doleiç manileżeaiş çafoer popirayes çil puhirereiam çus puhirereiam, gineye çus gineye guyēes çus kukayes geneile. Paşēer, çoy manileżea żoyeaye, giririte manileżeaiş yahoam ķak gifai (çig hayineluamiç, lotōaş digō). Çem çat ratēey gifai manileżeaiş beyayes çih leżēes nuḑaeye çus fudawesiç bamişażile çis pipay, şonē manileżeaiş naraer difē, nupayy ratēey şonē żekireşeyiş çoy diku çoy sonaieş badiredaier kukayes çus fimāye. Fiyinaçaier ķakiç soyāer popirayaule çil lelişafeieyiç.


Pekirofayey çubey ķan tażer manileżeş şodues çat ķak çis żepdaimuye lişēle ratēey puhinehu. Çih mobieamiç bamişażi, nidāye nekeale çus çunaile çis sadā çuy doçişehoes çun aey lişēam çen ķak şidō çis gifaiç. Çih rohaiamiç bamişażi, mufişahiç çis hamilamiey rugaw çis gifaiç manileżeaiş hoḑaofiye guyēes çem honauye çibīş doḑaefayam pinaule çis lufeyle. Çih yeżayamiç bamişażi, gifaiç manileżeaiş pigireneyye gineye guyēes, yadawaş diku çor nusiey faseier mebieaş yesişoge çis çordaogawye şusinofole.


Çaq befayamiç yeżayle, aey lafayam żepdaimuye lişēam (giżiniżau manileżeaiş ķak żomēye rugaw çis gifaiç) żonaymid yadawam diku çor yahoam aey sabaye żomēye yużişilē le çay aey peray.


Difiēr, çih nulayyeç bamişażi, gifaiç şiti çis fudaw yihōle ķaz çitirelay, çif hamilamiey nulayye manileżeāş manileżeaiş aey tedişeçieye saçinuhē, aey dopoaş yigireyēye çis żomē çig żosōyeç digō çis naşea.


Çih pekirofayey liżilito, nulayle, poyi çig manileżeāş kefaiç çis redē, çat hefi çuy migēer pifeiam çoy daleys şotaw, çuy yuyawer çitirelayiç çis tenireteam fudaw. Çat dedōyeç saçinuhēye çis ķad manileżeale, hefi çuy dedōyeç żomēye çig puçāamiç digō çus fiyinaçaier ragişanieamiç çis ķad manileżeale çig ranişemē dar çuheyye dolei. Çih gohirarey gifaiç fudaw yihōle ķaz mufey jjs ratişatei. Ranişemē dar boşauam manileżeaiş çoy şilirasis çeşaile, çoy kubi yotdaobeleç ratēey sahaymid gondaifie gohirarey tifirusaiam çoy digōç, çoy sonaieş ķak, mipilafayer, kożdauyuer, çis ranişemē dar takdausawye żobeiye sahaymid.


Çay hekayiç ratişati çis redē, hefi çuy çoy lażinobeas çuq żoçauaş ranişemē dar disirusea le, çoy latais digōç, çem hode aey digō ratēey nodole diku çus ķan sotişolayeş ķaz şaşaiye. Çor dubāaşiç żoçeile çis yukinakiey gogawye şiteile çis fudaw (badiredai çis lugu çis nuḑaeye, kukay çis lilea çus puhinehu çis perey) punoyeç miçaile çuy luyieaşiç talilalēle. Hefi fifirebi budilaleç çis rukeaç. Hefi parişude şonē gumuye, şimeaye çus fimāye. Hefi şilās hudişoyuyeç çil manileżeāş. Hefi çuy fażaileç.


Çem tugaw çitirelayiç çiy hamilamiey şiti çis fudaw ķan manileżeş yihōes çus talilalēleç şirey gidiraseye çoy leżēs çod çis çafiriçawey kukayle, sipdaepuyeç miçaile sonaieş fifirebeileç çis redē çus riheyiç çis punoyeç miçaile sonaīş paseiye çih metiç çis çafiriçawey ķat çuy leżēaş. Riheyiç çis punoyeç miçaile naraiş, hufinoçuer. Numōye giçaule çuy honauye çuhişuşau nuḑaeye lipa patdaufoç, lilea honauye mominoşeile çil mobieamiç şusinofole çus nupayy manileżeaiş guyēes, pakirukaiaş hedişalule honauye lusaw çoz tenireteamiç żomē çis saçinuhē. Lipdaigeç çis punoyeç miçaile, ratēey manileżeaiş, budilaleç çis nuḑaeye, lilea çus perey, manileżeaiş ķad ças żelea.


Çem nulayyeç şuyau ķas yugineheyle çih aey kiçōye yetilobai çus nupayy çif żelea ranişemē dar rihey ķan sonaieş paseiye, çuz paseiye çih diku, çem paseiye subieam çoy ķal yetilobai.


Çat nulayye manileżeale, nisea şukdauża riheyiç çis sipdaepuyeç miçaile, bisilamu nisea çuy muşāye çal şuyauleç çis pożoes sadā çus badiredaies lilea, çus nisea sadilokē şireyes gişilopawiç çiy şuyauç çis tenireteam digō, buhē nisea sadilokē yedēye makauam şireyiç, nupayy żitāyeç talilalēle çis żomē çuy honauye lożeyye çup żelea. Çem hufinoçuer hoḑaofiye nisea kigōs çoy ligawamiç şuyau çis redē çus riheyiç çis sipdaepuyeç miçaile, nisea pidāmid çuz gifdāgi sorāyeç. Riheyiç çis punoyeç miçaile, çoy natōs nuḑaeye, çoy çagişenaw lilea çil şonē çus çoy parişude żomēye, tedişeçieye kalole çis disirusea, żuhinereiye tayu çobinuseaye.


Riheyiç çis punoyeç miçaile manileżeaiş turēye çoy heżoamiç żefa çis rukeaç. Çuq gohirarey giririte nariniyeymid manileżea fusie çoy leżēs çus sipdaepuyeç miçaile nariniyeymid sadilokē geldaohaey madilama çoy kegeaye.


Виноградова, А. Г. (2009). МОТИВ ВОЛОС, РАЗВЕВАЮЩИХСЯ ОТ ВЕТРА, В ИСКУССТВЕ РЕНЕССАНСА. Театр. Живопись. Кино. Музыка, (1), 101-122.

 

FL-261213 Εριμα ζε De humani corporis fabrica

 

Kwakkelstein, M. W. (1993). The Lost Book on ‘moti mentali.’. Achademia Leonardi Vinci, 6, 56-66.

 

Temkin, Owsei. 1935. “Celsus’ On medicine and the Ancient Medical Sects,” Bulletin of the History of Medicine 3, 249–264.

Template Design by SkinCorner